Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af tonnageskatteloven

(Justering af tonnageskatteordningen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005, som ændret ved § 11 i lov nr. 343 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »fire gange« til: »ti gange«.

2. I § 7, stk. 3, 2. pkt., ændres »højst fem år« til: »højst syv år«.

3. I § 10, stk. 2, indsættes som nr. 8 og 9:

»8) Administration af en skibspulje. Det er en betingelse, at

a) skibene beskattes efter reglerne i denne lov eller, for så vidt angår skibe, der ikke beskattes i Danmark, anvendes til formål, som vil kunne omfattes af denne lov,

b) det administrerende rederi har mindst ét skib i puljen, jf. § 7, stk. 3, som ikke adskiller sig fra de andre skibe i puljen, og

c) puljen tillige omfatter skibe, der ejes af ikkekoncernforbundne rederier, jf. ligningslovens § 2.

9) Afhændelse af skibe, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 3, eller som helt eller delvis kan omfattes af tonnageskatteordningen, men endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at de kan indgå i rederiets drift, samt afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 5, 3. pkt.«

4. § 18 affattes således:

»§ 18. Afhændes eller opgives retten i henhold til en kontrakt om levering af et driftsmiddel, der helt eller delvis skal omfattes af tonnageskatteordningen, medregnes fortjeneste eller tab herved ved opgørelsen af rederiets skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori salget sker. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen for retten i henhold til kontrakten og anskaffelsessummen for denne.

Stk. 2. Afhændes et driftsmiddel, der helt eller delvis skal omfattes af tonnageskatteordningen, men som endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i rederiets drift, medregnes fortjeneste eller tab ved opgørelsen af rederiets skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori salget sker. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen tillagt udgifter til forbedringer.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på kontrakter om levering af skibe og skibe, der helt eller delvis skal omfattes af tonnageskatteordningen.«

5. § 21 a, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. §§ 9 og 12-20 finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Stk. 1 . Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, og § 1, nr. 4, har virkning fra og med indkomståret 2007.

Stk. 3. Tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 9, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, og § 1, nr. 5, har virkning for skibe, der omfattes af tonnageskatteordningen den 1. januar 2007 eller senere, og for kontrakter om levering af skibe, hvor skibet leveres den 1. januar 2007 eller senere. De i 1. pkt. nævnte bestemmelser har tillige virkning for skibe, der allerede er omfattet af tonnageskatteordningen den 1. januar 2007, men som erhverves efterfølgende af et tonnagebeskattet rederi. Uanset 1. og 2. pkt. kan et selskab vælge, at ændringerne først har virkning for indkomståret 2008 og senere indkomstår.

Stk. 4. Et rederi, der har fravalgt tonnagebeskatning, kan ændre sit valg, hvorved tonnageskatteordningen anses for valgt fra og med indkomståret 2001 eller fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne for valg af tonnagebeskatning var opfyldt. Skatteansættelser foretaget i henhold til det tidligere foretagne valg genoptages. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, idet fristen dog først regnes fra lovens ikrafttræden. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen