Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

(Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2 -udledningen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 5, stk. 1, 3 og 5« til: »§ 5, stk. 1, 2, 8 og 9«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 5 a, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 5 a, stk. 1,«.

3. § 3, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . For nye biler, der er forsynet med selealarmer, nedsættes afgiften med 200 kr. pr. selealarm. Nedsættelsen kan maksimalt ydes for 3 alarmer. For nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer nedsættes afgiften med 3.500 kr. i årene 2007 til og med 2010. For nye varebiler i kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer, nedsættes afgiften med 3.500 kr. i årene 2007 til og med 2011. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf.«

4. I § 3, stk. 3, ændres »De i stk. 2 nævnte fradrag i afgiften« til: »Fradraget i stk. 2«.

5. I § 3 a, stk. 6, ændres »§ 4, stk. 3-16« til: »§ 4«.

6. I § 3 b, stk. 8, ændres »§ 4, stk. 6-14,« til: »§ 4,«.

7. I § 3 c, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 3-16« til: »§ 4«.

8. I § 4, stk. 1, nr. 1, ændres »13.200 kr.« til: »20.300 kr.«

9. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres »57.400 kr.« til: »64.500 kr.«

10. § 4, stk. 2-4, affattes således:

» Stk. 2. For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 3. For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 4. Brændstofforbrug efter stk. 2 og 3 opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.«

11. § 4, stk. 6, affattes således:

» Stk. 6 . Afgiften for brugte køretøjer beregnes af køretøjets afgiftspligtige værdi og efter dets alder med følgende satser, jf. dog stk. 12 og §§ 5, 5 a og 6:

1) Motorcykler:

1-2 år: 105 pct. af 5.300-14.700 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 4.400-12.200 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 3.500-9.600 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 2.600-7.100 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 1.700-4.500 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 800-2.000 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer:

1-2 år: 105 pct. af 46.800 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 38.700 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 30.600 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 22.500 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 14.500 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 6.400 kr. og 180 pct. af resten.«

12. I § 4, stk. 13, nr. 1, ændres »11.200 kr.« til: »17.200 kr.«

13. I § 4, stk. 13, nr. 2, ændres »48.800 kr.« til: »54.800 kr.«

14. § 4, stk. 14, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 14 . Den afgiftspligtige værdi efter stk. 6 og 13 nedsættes eller forhøjes med følgende procentdele af de fradrag og tillæg, der kunne være foretaget eller ville være opkrævet ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt:

Køretøjets
alder

Fradrag efter § 3,
stk. 2, og § 4, stk. 2

Fradrag efter § 8,
stk. 7

Tillæg efter § 4,
stk. 3

0-1 år

17 pct.

30 pct.

17 pct.

1-2 år

12 pct.

22 pct.

12 pct.

2-3 år

10 pct.

18 pct.

10 pct.

3-4 år

8 pct.

14 pct.

8 pct.

4-5 år

6 pct.

11 pct.

6 pct.

5-6 år

4 pct.

7 pct.

4 pct.

Over 6 år

2 pct.

3 pct.

2 pct.

Stk. 15. For nye personbiler skal afgiften efter nedsættelserne i § 4, stk. 2, mindst udgøre 20.000 kr.«

Stk. 15 og16 bliver herefter stk. 16 og 17.

15. I § 4, stk. 16, der bliver stk. 17, ændres »stk. 15« til: »stk. 16«.

16. § 5 affattes således:

»§ 5. For nye biler og for biler, der har mistet deres identitet, udgør afgiften 0 kr. af de første 13.800 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis

1) bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og

2) bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Stk. 2. For nye biler som nævnt i stk. 1 med tilladt totalvægt over 2,5 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For biler som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.

Stk. 3. Biler som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.

Stk. 4. For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften efter stk. 1 med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften efter stk. 1 med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 5. For benzindrevne varebiler forhøjes afgiften efter stk. 1 med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne varebiler forhøjes afgiften efter stk. 1 med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.

Stk. 6. Brændstofforbrug efter stk. 4 og 5 opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Stk. 7. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Stk. 8. For brugte biler som omhandlet i stk. 1, 2 og 13 beregnes afgiften af bilens afgiftspligtige værdi efter dens alder med følgende satser:

1) Køretøjer omfattet af stk. 1 og 13:

Ikke over 1 år: 0 kr. af 11.700 kr. og 50 pct. af resten.

1-2 år: 0 kr. af 10.000 kr. og 50 pct. af resten.

2-3 år: 0 kr. af 8.300 kr. og 50 pct. af resten.

3-4 år: 0 kr. af 6.500 kr. og 50 pct. af resten.

4-5 år: 0 kr. af 4.800 kr. og 50 pct. af resten.

5-6 år: 0 kr. af 3.100 kr. og 50 pct. af resten.

Over 6 år: 0 kr. af 1.400 kr. og 50 pct. af resten.

2) Køretøjer omfattet af stk. 2 og 13:

Ikke over 1 år: 0 kr. af 29.000 kr. og 30 pct. af resten.

1-2 år: 0 kr. af 24.800 kr. og 30 pct. af resten.

2-3 år: 0 kr. af 20.500 kr. og 30 pct. af resten.

3-4 år: 0 kr. af 16.300 kr. og 30 pct. af resten.

4-5 år: 0 kr. af 12.000 kr. og 30 pct. af resten.

5-6 år: 0 kr. af 7.800 kr. og 30 pct. af resten.

Over 6 år: 0 kr. af 3.500 kr. og 30 pct. af resten.

Stk. 9. For biler som nævnt i stk. 8 med en tilladt totalvægt over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr., jf. stk. 2.

Stk. 10. For biler omfattet af stk. 8 og 9, som er nævnt i bekendtgørelse nr. 9316 af 3. marts 2006 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr punkt 7.06.021 og punkt 7.06.024, men som ikke opfylder bestemmelserne i disse punkter eller tilsvarende nyere bestemmelser, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 610 kr. 1. pkt. gælder ikke for biler, der er mere end 35 år gamle, og som fremtræder som ved første registrering. Transport- og energiministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af bestemmelser om luftforurening og udformer retningslinjer for, hvorledes kontrollen af bestemmelsen som nævnt i 1. pkt. skal ske.

Stk. 11. For biler afgiftsberigtiget efter stk. 8, nr. 1, uden tillæg efter stk. 10 opkræves afgift med 50 pct. af tillægsbeløbet, og for biler afgiftsberigtiget efter stk. 8, nr. 2, uden tillæg efter stk. 10 opkræves afgift med 30 pct. af tillægsbeløbet, hvis de foranstaltninger, der er foretaget af hensyn til opfyldelse af de i stk. 10 nævnte bestemmelser om luftforurening, er afmonteret eller ændret på en sådan måde, at de nævnte bestemmelser om luftforurening ikke længere er opfyldt.

Stk. 12. En brugt bils alder regnes fra første registreringstidspunkt. Hvis en brugt bil ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt ikke kan fastslås, regnes alderen fra bilens fremstillingstidspunkt.

Stk. 13. For biler mellem 2,5 og 4 t tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lign., og anvendes hertil, finder stk. 1-12 tilsvarende anvendelse.

Stk. 14. En bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1-13, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. For køretøjer, der er omhandlet i stk. 1 og stk. 8, nr. 1, nedsættes afgiften dog med 50 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr., og for køretøjer, der er omhandlet af stk. 2 og stk. 8, nr. 2, nedsættes afgiften med 30 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 30.000 kr. For biler over 3 t kan nedsættelsen dog højst udgøre 50.000 kr. For køretøjer, som er berigtiget med halv afgift efter tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct.

Stk. 15. De fastsatte beløbsgrænser i stk. 1 og stk. 8, nr. 1, reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med én decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.«

17. § 5 a, stk. 1, ophæves og i stedet indsættes:

»For køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser), udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten.

Stk. 2. Køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4. For køretøjer som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften beregnet efter 2. pkt. skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

18. I § 5 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

19. § 5 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ophæves.

20. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 5, stk. 3« til: »§ 5, stk. 2«.

21. § 7 b, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af § 10 således:

1) For motorcykler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, eller § 4, stk. 6, nr. 1, som afgiften efter § 4, stk. 6, nr. 1, stk. 12 eller 13.

2) For personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, eller § 4, stk. 6, nr. 2, som afgiften efter § 4, stk. 6, nr. 2, stk. 12 eller 13.

3) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, eller § 5, stk. 8, nr. 1, som afgiften efter § 5, stk. 8, nr. 1.

4) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 2 og 13, eller § 5, stk. 8, nr. 2, som afgiften efter § 5, stk. 8, nr. 2.

5) For autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1 og 2, som afgiften efter § 5 a, stk. 1 og 2.

6) For hyrevogne og sygetransportkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 6, stk. 1, som afgiften efter § 6, stk. 1.«

22. § 8, stk. 7, affattes således:

» Stk. 7 . For nye motorcykler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr. For nye biler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 3.750 kr. For nye biler, der er forsynet med 3 eller flere sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr. pude for 3.-6. pude, og for nye biler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.500 kr. For nye personbiler med mindst 5 stjerner efter Euro NCAP-test for bilens sikkerhed ved kollision nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.000 kr. For nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.000 kr. i årene 2007 til og med 2010. For nye varebiler i kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.000 kr. i årene 2007 til og med 2011. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf. Nedsættelsesbeløb efter 5. pkt. har virkning for køretøjer, der afgiftsberigtiges i det år, for hvilket beløbet gælder.«

23. I § 15, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 1-6 og 10, og § 5 a, stk. 1, nr. 1,« til: »§ 5, stk. 1-10 og 13, og § 5 a, stk. 1 og 2,«.

24. I § 16, stk. 2, ændres »§ 5 a, stk. 1, nr. 1,« til: »§ 5 a, stk. 1 og 2,«.

25. I § 22, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 1-5 og 10 eller § 5 a, stk. 1,« til: »§ 5, stk. 1-9 og 13, eller § 5 a, stk. 1 og 2,«.

26. I § 23, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 1-5 og 10,« til: »§ 5, stk. 1-9 og 13,«.

27. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 5, stk. 1-10 og 12, § 5 a, stk. 1,« til: »§ 5, stk. 1-13 og 15, § 5 a, stk. 1 og 2,«.

§ 2

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret bl.a. ved § 53 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 1583 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, tabelafsnit II, A, affattes således:

»

 

Vægtafgift

Udlignings-
afgift

Tillæg for privat
anvendelse

 

Motor-
køretøj

kr.

Påhængs-
køretøj

kr.

Motor-
køretøj

kr.

Påhængs-
køretøj

kr.

Motor-
køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007.

Kr.

Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere.

Kr.

II

Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

 

 

 

 

 

 

A.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

 

 

 

 

 

 

 

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

850

-

360

-

900

5.040

 

Totalvægt 501-1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.090

110

520

-

900

5.040

 

Totalvægt 1.001-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.810

220

710

-

900

5.040

 

Totalvægt 2.001-2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.140

290

890

-

5.040

5.040

 

Totalvægt 2.501-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.760

360

1.010

-

5.040

5.040

 

Totalvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.760

440

1.150

160

5.040

15.000

«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Registreringsafgiftslovens § 5, stk. 4-6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, træder dog i kraft den 1. januar 2008.

§ 4

Stk. 1. Lovens § 1 har med undtagelse af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 4-6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, virkning fra og med den 25. april 2007 for køretøjer, der anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i registreringsafgiftsloven eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for told- og skatteforvaltningen efter reglerne i § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, i registreringsafgiftsloven.

Stk. 2. Køretøjer med en tilladt totalvægt over 2 t, der kan afgiftsberigtiges med 30 pct. efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens § 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007, som bliver omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, hvorom der er indgået skriftlig kontrakt om køb med slutbrugeren inden den 25. april 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i registreringsafgiftsloven m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for told- og skatteforvaltningen efter reglerne i samme lovs § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, kan til og med den 31. december 2007 afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007. Dokumentation for købet skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni 2007.

Stk. 3. For køretøjer omfattet af denne lovs § 4, stk. 1, vil den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, være forpligtet til at foretage eventuel efterbetaling af registreringsafgift samt have krav på eventuel tilbagebetaling af registreringsafgift. Efterbetalings- og tilbagebetalingskrav forfalder 30 dage efter lovens ikrafttræden og forrentes fra forfaldsdagen med rente som fastsat efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Stk. 4. For brugte køretøjer, der anmeldes med henblik på godtgørelse af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c senest den 15. juni 2007, udbetales godtgørelse efter registreringsafgiftslovens hidtil gældende regler, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007.

Stk. 5. Lovens § 2 har virkning for det enkelte køretøj fra den afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 eller senere.

Stk. 6. Køretøjer med en tilladt egenvægt over 2 t, der kan afgiftsberigtiges med 60 pct. efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007, som bliver omfattet af registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, hvorom der er indgået skriftlig kontrakt om køb med slutbrugeren inden den 25. april 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i registreringsafgiftsloven m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for told- og skatteforvaltningen efter reglerne i samme lovs § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, kan til og med den 31. december 2007 afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007. Dokumentation for købet skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen senest den 15. juni 2007.

Stk. 7. Køretøjer med en tilladt egenvægt over 2 t, der kan afgiftsberigtiges med 60 pct. efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007, som bliver omfattet af registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, som er indført til Danmark inden den 25. april 2007, hvor ombygning af køretøjet er påbegyndt inden den 5. juni 2007, hvor der er indgået en skriftlig kontrakt om køb med slutbruger inden den 1. august 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i registreringsafgiftsloven m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for told- og skatteforvaltningen efter reglerne i samme lovs § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, kan til og med den 31. december 2007 afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007. Dokumentation for indførsel og påbegyndt ombygning af køretøjer skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen inden den 15. juni 2007.

Stk. 8. Køretøjer med en tilladt totalvægt på 3.001 kg og derover, hvor der betales 5.040 kr. i tillæg for privat anvendelse efter de hidtidige bestemmelser i § 4, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som bliver omfattet af § 4, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, hvorom der er indgået skriftlig kontrakt om køb med slutbrugeren inden den 25. april 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven inden den 31. december 2007, kan efter ansøgning til Centralregisteret for Motorkøretøjer afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse 978 af 4. december 2003. Det er en betingelse for at være omfattet af 1. pkt., at told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår det konkrete køretøj, har truffet en afgørelse i medfør af stk. 2.

Stk. 9. For dieseldrevne personbiler fastsættes den i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, angivne grænse på 18 km pr. liter til 16 km pr. liter i 2011, 16,5 km pr. liter i 2012, 17,0 km pr. liter i 2013 og 17,5 km pr. liter i 2014. For dieseldrevne varebiler fastsættes den i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, angivne grænse på 18 km pr. liter til 16 km pr. liter i 2012, 16,5 km pr. liter i 2013, 17,0 km pr. liter i 2014 og 17,5 km pr. liter i 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Kristian Jensen