Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 368 af 27. april 2011 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1 A, stk. 2, § 3, stk. 1, § 3, stk. 3, § 4, stk. 2, 4. pkt., § 5, stk. 8, § 5 a, stk. 6 og 8, § 5 b, stk. 2, § 6, § 6 a, § 6 b, stk. 4, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, § 10, stk. 5, § 17, stk. 2, § 19, stk. 6, § 24, stk. 2, og § 30, stk. 3, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret ved lov nr. 577 af 6. juni 2007, lov nr. 295 af 11. april 2011 og lov nr. 1569 af 15. december 2015, fastsættes:«

2. I § 4, § 21, 1. pkt., og § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«

3. I § 4 ændres »jf. §§ 5-8« til: »jf. §§ 5-8 a«.

4. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Tilfører Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond ejendomme til et 100 pct. ejet datterselskab, erklæres følgende: »Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 b, stk. 1, 1. pkt.««

5. I § 20, stk. 1, 1. pkt., ændres »2.800 kr.« til: »3.320 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Skatteministeriet, den 1. juni 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen