Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 30. maj 2016 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

[af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]:

Ny paragraf

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren:

2) Efter § 11 indsættes i kapitel 3 som ny paragraf:

»§ 01. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte maksimale beløb for de aktivitetsafhængige statslige tilskud til uddannelse, der kan indgå i skoleundervisning under integrationsgrunduddannelsen, jf. § 6.

Stk. 2. Vedkommende minister skal for personer, der som led i skoleundervisningen under integrationsgrunduddannelsen deltager i uddannelser, hvor der på de årlige finanslove er fastsat takster pr. årselev for aktivitetsafhængige statslige tilskud fra staten, ud over de i stk. 1 nævnte maksimale beløb nedsætte en eller flere takster pr. årselev, så de samlede tilskud svarer til det maksimale beløb.

Stk. 3. En person, der er i gang med en integrationsgrunduddannelse, kan kun optages på en uddannelse, der kan indgå i skoleundervisningen under integrationsgrunduddannelsen, og hvor de aktivitetsafhængige statslige tilskud er større end det maksimale beløb fastsat efter stk. 1, hvis den virksomhed, hvormed personen har indgået aftale om integrationsgrunduddannelse, betaler forskellen mellem det i stk. 1 nævnte maksimale beløb og de aktivitetsafhængige statslige tilskud før nedsættelsen efter stk. 2. Indbetaling af forskellen er en betingelse for at kunne deltage i undervisning og prøver. Indbetalingen beregnes på grundlag af taksterne for tilskud til den pågældende uddannelse på finansloven for det år, hvor uddannelsen påbegyndes.

Stk. 4. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om administration af ordningen efter stk. 1-3, herunder om udlændingens pligt til at oplyse uddannelsesinstitutionerne om, at vedkommende er i gang med en integrationsgrunduddannelse, om uddannelsesinstitutionernes opgaver i forbindelse med ordningen og om institutionernes indberetninger til brug for tilskudsadministration af de omfattede uddannelser.«

[Bemyndigelse til at fastsætte regler om prisloft og egenbetaling for uddannelser]

Bemærkninger

Til nr. 2

Med ændringsforslagets stk. 1 skabes der hjemmel til, at udlændinge-, integrations- og boligministeren efter forhandling med vedkommende minister kan fastsætte maksimale beløb for de aktivitetsafhængige statslige tilskud til uddannelse, der kan indgå i skoleundervisning under integrationsgrunduddannelsen. Baggrunden herfor er, at der af hensyn til økonomistyringen af aktiviteten kan være behov for at afskære de statslige tilskud til meget dyre uddannelser.

Det foreslåede stk. 2 indebærer, at vedkommende minister for personer på integrationsuddannelse, der deltager i en uddannelse, for hvilke der er fastsat et maksimalt beløb efter den foreslåede stk. 1, skal nedsætte uddannelsesinstitutionens tilskud pr. årselev med det beløb, hvormed de på finansloven fastsætte tilskud overstiger det maksimale beløb.

Med det foreslåede stk. 3 fastsættes det, at hvis en person, der er i gang med en integrationsgrunduddannelse, ønsker at påbegynde en uddannelse, hvor de aktivitetsafhængige statslige tilskud er større end det maksimale beløb fastsat efter stk. 1, skal forskellen mellem de aktivitetsafhængige statslige tilskud og det maksimale beløb betales af den virksomhed, hvormed personen har en aftale om integrationsgrunduddannelse. Personen vil først kunne påbegynde uddannelsen, når der er sket indbetaling af beløbet. De statslige tilskud kan ydes tidstro eller tidsforskudt i forhold til de gennemførte uddannelsesaktiviteter afhængigt af tilskudsordningen for de enkelte uddannelser. For at have en enkelt administrerbar ordning foreslås det, at det beløb, som virksomheden skal indbetale, beregnes på baggrund af taksterne for tilskud til den pågældende uddannelse på finansloven for det år, hvor uddannelsen påbegyndes.

Efter den foreslåede stk. 4 kan udlændinge-, integrations- og boligministeren efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om administration af ordningen efter stk. 1-3, herunder om den uddannelsessøgendes pligt til at oplyse uddannelsesinstitutionerne om, at vedkommende er i gang med en integrationsgrunduddannelse, om uddannelsesinstitutionernes opgaver i forbindelse med ordningen og om institutionernes indberetninger til brug for tilskudsadministration af de omfattede uddannelser.