Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil1)

(Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014, § 24 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, § 1 i lov nr. 1889 af 29. december 2015 og lov nr. 1892 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »motorkøretøjet« til: »køretøjet«.

2. § 3 b, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ansøgningen skal indgives af leasingvirksomheden.«

3. I § 3 b, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der betales registreringsafgift efter denne bestemmelse for en længere periode end leasingperioden, dog maksimalt yderligere 1 måned.«

4. I § 3 b, stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 6, 3. pkt.« til: »stk. 6, nr. 2«.

5. I § 3 b, stk. 5, 1. pkt., ændres »den gældende kontrakt« til: »leasingperioden«.

6. I § 3 b, stk. 5, 2. pkt., ændres »den herboende bruger« til: »leasingtageren«.

7. I § 3 b, stk. 5, 3. pkt., ændres »kontrakten« til: »leasingperioden og afgiftsperioden«.

8. I § 3 b, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:

»Forlængelsen af afgiftsperioden kan maksimalt overstige forlængelsen af leasingperioden med 1 måned.«

9. I § 3 b, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Hvis leasingaftalen ændres eller afbrydes eller det leasede køretøj ændrer afgiftsmæssig identitet, skal nummerpladerne afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret. Afbrydes en leasingaftale som nævnt i 1. pkt., tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen den afgift og rente, der eventuelt er betalt for meget for afgiftsperioden, jf. stk. 2 og 3. 1. pkt. finder ikke anvendelse for følgende ændringer af leasingaftalen, forudsat at ændringen ikke fører til omberegning af den betalte afgift efter stk. 2 og 3, og at de øvrige betingelser for betaling af afgift efter stk. 2 og 3 fortsat er opfyldt:

1) Et skifte af leasingtager, hvorved leasingtageren udtræder af leasingaftalen og en anden samtidig indtræder som ny leasingtager i leasingaftalen på uændrede vilkår. Leasingvirksomheden skal meddele identiteten af denne nye leasingtager og tidspunktet for skiftet af leasingtager til told- og skatteforvaltningen, inden skiftet sker.

2) Et skifte af leasinggiver, når en portefølje af leasingaftaler overdrages som led i en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af leasingvirksomheden og told-og skatteforvaltningen giver tilladelse til, at overdragelsen ikke tillægges virkning efter 1. pkt. Vilkårene i leasingaftalerne skal i øvrigt forblive uændrede.

3) En ændring af et maksimum for det samlede kilometerantal, som køretøjet kan benyttes. Aftalen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af den foretagne ændring og de økonomiske konsekvenser heraf for leasingaftalen.

4) En ændring i form af en tilføjelse, en ændring eller et fravalg af en serviceydelse eller udstyr, der eftermonteres på køretøjet. Aftalen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af serviceydelsen eller udstyret og de økonomiske konsekvenser heraf for leasingaftalen.

5) En ændring af leasingaftalens vilkår, hvor ændringen på forhånd er nøjagtigt beskrevet i leasingaftalen.

6) En ændring af leasingaftalens vilkår, der er påkrævet i medfør af ny ufravigelig lovgivning.«

10. I § 3 b, stk. 7, 1. pkt., ændres »leasingkontrakten« til: »leasingaftalen«.

11. I § 3 b, stk. 8, indsættes før 1. pkt.:

»Ved afgiftsperiodens udløb skal køretøjets nummerplader afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret.«

12. I § 3 b, stk. 8, 1. og 2. pkt., der bliver 2. og 3. pkt., ændres »leasingkontraktens« til: »afgiftsperiodens«.

13. I § 3 b, stk. 8, indsættes efter 3. pkt., der bliver 4. pkt.:

»3. og 4. pkt. finder alene anvendelse i det tilfælde og i den periode, hvor leasingvirksomheden på grund af leasingtagers forhold ikke kan skaffe sig fysisk rådighed over køretøjets nummerplader ved afgiftsperiodens udløb.«

14. § 3 b, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Leasingaftalen skal forelægges told- og skatteforvaltningen ved ansøgningen om tilladelse efter stk. 1. Leasingaftalen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Oplysninger, hvorved leasingvirksomheden kan identificeres.

2) Oplysninger, hvorved leasingtageren kan identificeres.

3) Oplysninger, hvorved køretøjet kan identificeres.

4) En specifikation af køretøjets beskaffenhed og udstyr.

5) Oplysning om størrelsen af leasingydelsen og eventuelle andre ydelser, der udveksles mellem leasingtager og leasingvirksomheden som følge af leasingaftalen.

6) Oplysning om leasingperiodens starttidspunkt og varighed.

7) Oplysning om afgiftsperiodens starttidspunkt og varighed, hvis afgiftsperioden er længere end leasingperioden, jf. stk. 2.

8) Oplysninger om en aftalt køberet, købepligt, anvisningsret eller anvisningspligt og betingelserne herfor, hvis en sådan ret eller pligt er aftalt.

9) Oplysning om vilkår for opsigelse af leasingaftalen, hvis leasingaftalen kan opsiges i løbet af leasingperioden.

10) Angivelse og beskrivelse af andre aftaler, som har betydning for den økonomiske afvikling af leasingaftalen.«

15. I § 3 b, stk. 10, ændres »motorkøretøj« til: »køretøj«.

16. I § 3 b indsættes som stk. 11 og 12:

»Stk. 11. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning give tilladelse til, at en virksomhed, der er registreret efter § 15, kan angive afgiften efter § 14, også for så vidt angår betaling af registreringsafgift efter denne paragraf, uden at der skal ansøges om en særskilt tilladelse som nævnt i stk. 1 for hvert enkelt køretøj. Tilladelsen efter 1. pkt. gælder dog alene for angivelse af afgift for køretøjer, der leases i henhold til en leasingaftale, hvis aftalevilkår er identiske med en på forhånd godkendt standardleasingaftale.

Stk. 12. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om told- og skatteforvaltningens behandling af ansøgninger om tilladelse til betaling af registreringsafgift efter denne paragraf, jf. stk. 1. Skatteministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om told- og skatteforvaltningens behandling af ansøgninger om tilladelse til at angive afgift efter § 14, også for så vidt angår betaling af registreringsafgift efter denne paragraf, jf. stk. 11.«

17. I § 4, stk. 4, 3. pkt., og § 5, stk. 6, 3. pkt., ændres »§ 3, stk. 2-9« til: »§ 3, stk. 2-10«.

18. I § 5, stk. 11, indsættes efter »værkstedsvogne«: », biblioteksvogne«.

19. I § 7 b, stk. 3, ændres »og 4.500 kr. for motorcykler og varebiler« til: », herunder autocampere og busser, og 4.500 kr. for motorcykler, varebiler, hyrevogne og sygetransporter«.

20. I § 7 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »en bil« til: »et køretøj«.

21. I § 7 c, stk. 2, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»Udbetalingsfristen i 3. pkt. suspenderes med henblik på modregning i godtgørelse af afgiften efter § 7 b i tilfælde, hvor der er behov for nærmere undersøgelser af konstaterede restanceforhold til det offentlige. Suspensionen efter 5. pkt. skal være så kort som muligt og må ikke overstige 3 måneder fra modtagelsen af anmodningen om godtgørelse efter stk. 1.«

22. I § 7 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er der på tidspunktet for anmodningen om udbetaling af godtgørelse af afgift efter § 7 b tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet ifølge bilbogen, kan behandlingen af anmodningen stilles i bero, indtil pantet, udlægget eller ejendomsforbeholdet er aflyst.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

23. § 7 c, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Er der på udbetalingstidspunktet tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet ifølge bilbogen, stilles udbetalingen i bero, indtil pantet, udlægget eller ejendomsforbeholdet er aflyst.«

24. I § 15, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »hjemmehørende her i landet« til: », i et andet EU-land eller i et EØS-land, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU«.

25. I § 27, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 3 b, stk. 6, 1. pkt.,«: »og stk. 8, 1. pkt.,«.

§ 2

I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 16. januar 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 1503 af 23. december 2014, § 3 i lov nr. 1532 af 27. december 2014 og § 2 i lov nr. 1889 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:

»1.-4. pkt. finder ikke anvendelse for biler, der omfattes af stk. 9.«

2. I § 3 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg. For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og for dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km. For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler efter 1.-3. pkt., og forbruget forhøjes herefter med 10 pct.«

Stk. 9-13 bliver herefter stk. 10-14.

3. I § 3, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 1-8« til: »stk. 1-9«.

4. I § 3, stk. 13, der bliver stk. 14, ændres »stk. 10 og den i stk. 11« til: »stk. 12 og den i stk. 13«.

§ 3

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013, som ændret ved lov nr. 1872 af 29. december 2015 og § 4 i lov nr. 1888 af 29. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 9, nr. 1, ændres »11.000 kr.« til: »8.000 kr.«

§ 4

I lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 22. januar 2016, som ændret ved § 1 i lov nr. 1573 af 15. december 2015 og § 1 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 42, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.

2. I § 42, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. dog stk. 5 og 6« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.

3. I § 42, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.

4. § 42, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

5. I § 42 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 4, som nye stykker:

»Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål, hvor spilleomsætningen ikke må overstige 5.000.000 kr. og tilbagebetalingsprocenten ikke må overstige 20 pct., betales et gebyr på 50.000 kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Afvises ansøgningen, tilbagebetales 25.000 kr. (2010-niveau) til ansøger.

Stk. 6. For tilladelser udstedt til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer betales et årligt gebyr afhængigt af kalenderårets afgiftspligtige spilleindtægt, jf. § 10 i lov om afgifter af spil, til spillemyndigheden. Gebyret skal betales, senest 1 måned efter at tilladelsen træder i kraft, efter følgende skala:

Spilleindtægtens størrelse
Gebyr
 
(2010-niveau)
Under 10.000.000 kr.
143.200 kr.
10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr.
286.500 kr.
20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.
429.750 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.
716.300 kr.
100.000.000 kr. og derover
1.193.800 kr.

Stk. 7. Overstiger den realiserede spilleindtægt det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3 og 6, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest 1 måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3 og 6, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales.

Stk. 8. For tilladelser til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, jf. § 19, stk. 1, betales et gebyr på 573 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat for et kalenderår. Gebyret skal angives og betales senest ved udgangen af januar måned i det pågældende kalenderår. Skal en gevinstgivende spilleautomat synes som følge af foretagne ændringer af spilleautomaten, anses spilleautomaten for nyopstillet.

Stk. 9. For en gevinstgivende spilleautomat, der opstilles og tages i drift i løbet af kalenderåret, skal tilladelsesindehaveren, jf. § 19, stk. 1, angive og betale gebyret, jf. stk. 8, senest ved udgangen af den følgende måned.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 10 og 11.

6. I § 42, stk. 7, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1-3 og 5« til: »stk. 1-6 og 8«, og som 2. pkt. indsættes:

»Gebyret i stk. 8 afrundes opad til nærmeste kronebeløb.«

7. I § 42 indsættes som stk. 12-14:

»Stk. 12. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til almennyttige lotterier, jf. § 10, skal ansøgeren betale et gebyr. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgning efter følgende skala:

Årlig lotterisalgssum
Gebyr
 
(2010-niveau)
Indtil 500.000 kr.
477 kr.
500.000 kr. og derover
3.820 kr.

Stk. 13. Overstiger den realiserede lotterisalgssum det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 12, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest 1 måned efter opkrævning. Er den realiserede lotterisalgssum for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 12, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales.

Stk. 14. Gebyret i stk. 12 reguleres efter personskattelovens § 20. Gebyret afrundes opad til nærmeste kronebeløb.«

8. I § 44, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) groft eller gentagne gange ikke angiver gebyrer efter § 42, stk. 8 og 9,«.

Nr. 5-8 bliver herefter nr. 6-9.

9. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 44, stk. 1, nr. 4-8« til: »§ 44, stk. 1, nr. 4-9«.

§ 5

I lov nr. 1574 af 15. december 2015 om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 9-11 og 13-16, ophæves.

2. I § 7, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2-4.« til: »jf. dog stk. 2 og 3.«

3. § 7, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 4, nr. 7.

Stk. 3. § 2 har virkning for biler, der anmeldes til registrering den 1. juli 2016 eller senere. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at der for biler, der anmeldes til registrering senest den 30. juni 2016, betales afgift efter brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 9, som indsat ved denne lovs § 2, nr. 2.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informationsproceduredirektivet).