Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger

(Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 3 affattes således:

»Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendemuligheder«.

2. I § 3, stk. 1, indsættes efter »digitale«: »radio- og«.

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Ejere af fællesantenneanlæg samt ejere af ejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger el.lign., i det omfang de indgår aftale med ejere af fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, skal sikre, at husstande efter anmodning fritages for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i anlægget, herunder etablering, forbedring og drift af anlægget, jf. dog stk. 2 og 3. Fritagelse skal ske med et varsel svarende til de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser i lov om forbrugeraftaler.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan husstande pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg, der ejes af ejeren af ejendommen, ejerforeningen, andelsboligforeningen el.lign., ligesom husstande kan pålægges at betale rimelige omkostninger ved den administration, som ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. har i forbindelse med et fællesantenneanlæg.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan husstande pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg, der ikke ejes af ejeren af ejendommen, ejerforeningen, andelsboligforeningen el.lign., hvis anlægget ud over programforsyning også benyttes til fremføring af andre elektroniske kommunikationstjenester i ejendommen eller foreningen.

Stk. 4. Ejere af fællesantenneanlæg må ikke opstille vilkår m.v., der i kraft af kobling mellem modtagelse af programforsyning og modtagelse af andre tjenester eller på anden vis hindrer husstande i at udøve den i stk. 1 nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter stk. 1.

Stk. 5. En husstand, der har benyttet sig af fritagelsesmuligheden i stk. 1, må ikke på ny forpligtes til tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, jf. stk. 1-5 og § 7 b.«

4. Efter § 7 a indsættes:

»§ 7 b. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i medfør af stk. 6, såfremt forholdet ikke kan indbringes for andet administrativt klageorgan i medfør af lov om leje og lov om leje af almene boliger. Slots- og Kulturstyrelsen kan på baggrund af sit tilsyn træffe afgørelser vedrørende § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i medfør af stk. 6. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

5. I § 41, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »digitale«: »radio- og«.

6. I § 42, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »digitale«: »radio- og«.

7. I § 47, stk. 1, 1. pkt., udgår », jordbaserede digitale tv-sendemuligheder« og », jf. dog stk. 2«.

8. I § 47 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale radio- og tv-sendemuligheder, hvortil der er udstedt distributionstilladelse i henhold til § 3, stk. 1 eller stk. 4, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet, jf. dog stk. 3.«

Stk. 2-4 bliver herefter til stk. 3-5.

9. I § 47, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 1, 1. pkt.«: », og stk. 2.«

10. I § 47, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: », stk. 1-3,« og efter »seerne« indsættes:, »lytterne«.

11. I § 87, stk. 1, 1. pkt. og 3. pkt., ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

12. I § 92 a, stk. 1, indsættes efter »fordelingen af tilskud,«: »regnskabsaflæggelse og revision,«.

13. I § 93, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »§ 47, stk. 1«: »og 2«.

§ 2

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. § 46 c, stk. 1, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For lejemål, hvor lejeren under iagttagelse af reglerne i § 6 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og de i medfør af § 6 a, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed udstedte regler har fravalgt tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, eller hvor lejeren har individuelt valg af elektroniske kommunikationstjenester, skal den enkelte lejer dog kun betale for de programmer eller de elektroniske kommunikationstjenester, som lejeren har adgang til. Har lejeren fravalgt tilslutning til og betaling for programforsyning i et fællesantenneanlæg, som ejes af andre end udlejeren, kan lejeren ikke pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget, bortset fra rimelige udgifter til administration. Ejes fællesantenneanlægget af andre end udlejeren, og benyttes anlægget også til fremføring af andre elektroniske kommunikationstjenester, kan alle husstande uanset fravalg af fælles programforsyning pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget.«

§ 3

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 62, stk. 1, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For lejemål, hvor lejeren under iagttagelse af reglerne i § 6 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og de i medfør af § 6 a, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed udstedte regler har fravalgt tilslutning til og betaling for fælles tv-forsyning, eller hvor lejeren har individuelt valg af elektroniske kommunikationstjenester, skal den enkelte lejer dog kun betale for de programmer eller de elektroniske kommunikationstjenester, som lejeren har adgang til. Har lejeren fravalgt tilslutning til og betaling for programforsyning i et fællesantenneanlæg, som ejes af andre end udlejeren, kan lejeren ikke pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget, bortset fra rimelige udgifter til administration. Ejes fællesantenneanlægget af andre end udlejeren, og benyttes anlægget også til fremføring af andre elektroniske kommunikationstjenester, kan alle husstande uanset fravalg af fælles programforsyning pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget.«

2. § 62, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Er der før den 1. juli 2016 indgået aftale mellem ejeren af et fællesantenneanlæg og en tv-distributør eller programudbyder eller mellem ejeren af en ejendom, en ejerforening, andelsboligforening el.lign. og ejeren af et fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. hindrer husstande i at udøve den i § 6 a, stk. 1, og i lov om radio- og fjersynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter § 6 a, stk. 1, får forpligtelsen i § 6 a, stk. 1, først virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter:

1) Aftalens udløb eller

2) udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.

Stk. 3. For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven først anvendelse den 1. januar 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder