Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og lov nr. 457 af 14. maj 2014 og senest ved lov nr. 410 af 11. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 63, stk. 2, 1. pkt., ændres »16 år« til: »15 år«.

2. Efter § 63 indsættes:

»§ 63 a. Den, der driver erhverv med salg, udlejning eller reparation af knallerter, må ved udøvelsen af denne virksomhed ikke sælge eller på anden måde stille en knallert til rådighed for personer under 16 år, medmindre forældremyndighedens indehaver forinden har givet skriftligt samtykke dertil. Det påhviler den erhvervsdrivende at sikre sig, at samtykket foreligger.«

3. I § 129, stk. 6, ændres to steder »16 år« til: »15 år«.

4. I § 132 c ændres »16 år« til: »15 år«, og to steder »19 år« til: »18 år«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt