Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om certificering af frie grundskoler, der har en særlig specialundervisningsprofil

I medfør af § 11 b, stk. 8, 2. pkt., i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016, fastsættes:

§ 1. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffer afgørelse om certificering af en fri grundskole efter lov om friskoler og private grundskoler § 11 b, stk. 3, nr. 3, hvis skolens specialundervisningstilbud har en særlig specialundervisningsprofil, som har tilstrækkelig faglig kvalitet.

Stk. 2. Styrelsens afgørelse træffes på grundlag af en fri grundskoles projektbeskrivelse af skolens specialundervisningsprofil, jf. § 2.

§ 2. Ansøgning om certificering som en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil skal indeholde en projektbeskrivelse med dokumentation for, at skolens specialundervisningstilbud har tilstrækkelig faglig kvalitet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af specialundervisningstilbuddets forventede målgruppe/målgrupper og skolens undervisningsmæssige praksis for at blive certificeret som en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil, herunder:

1) Dokumentation for, at skolen planlægger indholdet i specialundervisningen, således at skolens elever med særlige behov kan nå de fastsatte slutmål og modtage en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningsplanen for skolens elever med særlige behov kan i denne sammenhæng omfatte nødvendige og hensigtsmæssige fravigelser m.m. fra skolens udarbejdede undervisningsplaner, jf. lovens § 1 a, stk. 2.

2) Dokumentation for, at skolen evaluerer specialundervisningselevernes faglige udbytte af specialundervisningen.

3) Dokumentation for, at skolen har en fysisk indretning og politik med hensyn til tilgængelighed, undervisningsmidler og hjælpemidler, som er nødvendig for at kunne varetage undervisningen af dens elever med særlige behov.

4) Dokumentation for, at skolens undervisende personale har tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage undervisningen for den del af skolens elevgruppe, som har særlige behov.

§ 3. En certificering efter § 1 gælder i 5 på hinanden følgende finansår.

Stk. 2. Hvis skolen ønsker at blive gencertificeret, skal skolen sende en ny ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afgørelsen om gencertificering træffes på grundlag af en ny ansøgning fra skolen, der skal opfylde betingelserne i § 2.

Stk. 3. En certificering kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for skolens certificering ikke længere er til stede.

§ 4. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggør på sin hjemmeside en liste over de certificerede skoler.

§ 5. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. august 2016.

Stk. 2. Hvis en fri grundskole ønsker at blive certificeret fra den 1. oktober 2016, skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet modtage ansøgningen om certificering senest den 1. september 2016.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 8. august 2016

P.M.V.
Jens Strunge Bonde
Direktør

/ Liz Nymann Lausten