Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1178 af 6. november 2014 om bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regionaludvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. april 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 3:«

2. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kravene til køleenergimålere, jf. stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på underenheder til køleenergimålere. Der kan foretages separate og indbyrdes uafhængige overensstemmelsesvurderinger eller typegodkendelser af underenheder.«

3. § 17 affattes således:

»§ 17. Kombinerede køle- og varmeenergimålere kan lovligt markedsføres og tages i anvendelse, hvis

1) køleenergifunktionen opfylder samme krav som målere, der udelukkende anvendes som køleenergimåler, jf. § 5, og dette er eftervist ved typeprøvning i henhold til DS/EN 1434 i hele det relevante temperaturområde af et notificeret organ, og

2) varmeenergifunktionen er overensstemmelseserklæret i henhold til bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Stk. 2. Kombinerede køle- og varmeenergimålere, som er overensstemmelsesvurderet af et notificeret organ efter DS/EN 1434 i hele det relevante temperaturområde, skal påføres CE-mærkning og den supplerende metrologiske mærkning for varmeenergifunktionen efter bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Stk. 3. Kombinerede køle- og varmeenergimålere, der er lovligt markedsført i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, kan bringes på markedet og tages i anvendelse uden dansk typegodkendelse og mærkning, hvis

1) varmeenergifunktionen er overensstemmelseserklæret i henhold til bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, og

2) køleenergifunktionen er dokumenteret at opfylde kravene i § 5 af et notificeret organ i henhold til DS/EN 1434 i hele det relevante temperaturområde.

Stk. 4. Kravene til kombinerede køle- og varmeenergimålere, jf. stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på underenheder til kombinerede køle- og varmeenergimålere.

Stk. 5. Udstyrsleverandører må ikke markedsføre, sælge eller levere kombinerede køle- og varmeenergimålere til anvendelse efter § 1, medmindre de kombinerede målere opfylder kravene i stk. 1-2 eller stk. 3.

Stk. 6. Køleenergileverandører må ikke installere kombinerede køle- og varmeenergimålere eller lade kombinerede køle- og varmeenergimålere installere til anvendelse efter § 1, medmindre de kombinerede køle- og varmeenergimålere opfylder stk. 1-2 eller § stk. 3.

Stk. 7. §§ 3-4 finder tilsvarende anvendelse for køleenergimålerfunktionen af kombinerede køle- og varmeenergimålere.

Stk. 8. §§ 7 og 10-16 finder tilsvarende anvendelse for kombinerede køle- og varmeenergimålere.«

4. Kapitel 12 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 1. juni 2016

Troels Lund Poulsen

/ Lone Saaby

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, EU-Tidende 2015, nr. 241, s. 1.