Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 230 af 16. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 33, stk. 1, § 33, stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1913 af 15. december 2015 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang og § 1 i bekendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2010 om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer:«

2. Bilag 1, punkt 2.1.3 affattes således:

»2.1.3 To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som ét lagerafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelse i afsnit 2.6.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 2.7.6, 1. pkt., er adskilt med flammeskærm i overensstemmelse med punkt 2.7.7, 2. pkt., eller er indbyrdes placeret i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 2.7.10.«

3. I bilag 1 indsættes efter punkt 2.4.18 som nye punkter:

»2.4.19 Afblæsningsåbningen fra sikkerhedsventiler på tanke med brandfarlige eller brandnærende gasser skal placeres på en sådan måde i forhold til bebyggelse m.v. (herunder døre, oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger), at aktivering af ventilen ikke kan medføre antændelse eller anden skade.

2.4.20 Tanke i samme lagerafsnit skal have en indbyrdes afstand af mindst 1 m.«

Punkt 2.4.19-2.4.28 bliver herefter 2.4.21-2.4.30.

4. Bilag 1, punkt 2.4.27, der bliver punkt 2.4.29, affattes således:

»2.4.29 Lagerafsnit med oplag i beholdere og tanke, der placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at beholderne og tankene påkøres, skal beskyttes med en påkørselssikring udformet som

enten et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra oplaget,

eller mindst 0,7 m høje påkørselsstolper (styrkemæssigt mindst som betonfyldte Ø 100 mm stålrør), der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra oplaget.

Dette gælder dog ikke for følgende lagerafsnit:

a) Lagerafsnit, hvor der udelukkende foretages intern transport af beholdere, og hvor der efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer uvedkommendes færdsel.

b) Lagerafsnit med gas i flasker, der er anbragt i metalbure, og hvor der på virksomheden med lagerafsnittet er indført en procedure, der sikrer, at der kun sker færdsel i området, hvis chaufføren er instrueret om de sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden.«

5. I bilag 1 indsættes efter punkt 2.4.28, der bliver punkt 2.4.30, som nyt punkt:

»2.4.31 Tanke i samme lagerafsnit skal have en indbyrdes afstand af mindst 1 m.«

Punkt 2.4.29-2.4.32 bliver herefter 2.4.32-2.4.35.

6. I punkt 2.7.9, litra b, ændres »K1 B-s1,d0« til: »K1 10 B-s1,d0«.

7. I bilag 1 indsættes efter punkt 2.7.9 som nye punkter:

»2.7.10 Uanset reglerne i punkt 2.7.6 kan det indbyrdes afstandskrav mellem op til to tanke med kølede fordråbede gasser nedsættes til 1 m, hvis begge tanke indeholder inaktiv gas, eller den ene indeholder inaktiv gas, og den anden indeholder brandnærende gas.

2.7.11 Uanset reglerne i punkt 2.7.6 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem tanke med inaktive kølede fordråbede gasser eller brandnærende kølede fordråbede gasser og bygninger med ydervægge udført som mindst EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], hvis følgende vilkår er opfyldt:

a) Ydervæggene må ikke være en del af et produktionsafsnit eller lagerafsnit, der er omfattet af beredskabslovgivningen.

b) Ydervæggene må ikke have åbninger inden for en afstand af 4 m fra tanken.

c) Hvis tanken er højere end bygningen, eller højdeforskellen er mindre end 4 m, skal der etableres en forsvarlig brandmæssig adskillelse.«

8. Bilag 1, punkt 2.10.12 affattes således:

»2.10.12 Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder:

a) I selve lagerafsnittet ved oplag af brandfarlige eller brandnærende gasser i bygning samt udvendigt på alle døre hertil.

b) Ved lagerafsnit for brandfarlige eller brandnærende gasser i det fri.

Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.3.24.«

9. Bilag 1, punkt 3.8.10 affattes således:

»3.8.10 Ved anlæg med brandfarlige eller brandnærende gasser skal der opsættes skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild i selve lagerafsnittet samt udvendigt på alle døre hertil. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.24.«

10. I punkt 4.1.2, litra a, og punkt 4.1.2, litra b, ændres »jf. punkt 1.2.2 b« til: »jf. punkt 1.2.6 b«.

11. Bilag 1, punkt 4.1.3 affattes således:

»4.1.3 To eller flere lagerafsnit på samme grund betragtes som ét lagerafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelse i afsnit 2.6, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 4.10.8, 1. pkt., er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 4.10.9, 2. pkt., eller er indbyrdes placeret i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 4.10.13.«

12. I bilag 1 indsættes efter punkt 4.2.6 som nyt punkt:

»4.2.7 Udskiftning af stationære tanke i et anlæg kan foretages uden fornyet tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis:

a) tanken skal indeholde den samme gas med den samme tilstandsform,

b) tankens lagerkapacitet er uændret eller mindre,

c) tankens placering er uændret,

d) bestemmelserne i punkt 4.4.10 for lagerafsnit med en kapacitet på højst 1.200 GOE og punkt 4.4.14 for lagerafsnit med en kapacitet på over 1.200 GOE er overholdt,

e) tankens højde ikke ændres væsentligt, og

f) klassifikationen og udbredelsen af områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, ikke ændres væsentligt.

Hvis tanken indeholder brandfarlige eller brandnærende gasser skal bestemmelserne i punkterne 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7 og 4.4.8 endvidere overholdes.«

13. Bilag 1, punkt 4.4.8 affattes således:

»4.4.8 Afblæsningsåbningen fra sikkerhedsventiler på tanke med brandfarlige eller brandnærende gasser skal placeres på en sådan måde i forhold til bebyggelse m.v. (herunder døre, oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger), at aktivering af ventilen ikke kan medføre antændelse eller anden skade.«

14. I punkt 4.10.10, litra b, ændres »K1 B-s1,d0« til: »K1 10 B-s1,d0«.

15. I bilag 1 indsættes efter punkt 4.10.10 som nye punkter:

»4.10.11 Lagerafsnit for beholdere i udvendigt flaskerum koblet til anlæg er undergivet afstandskravene i punkt 4.10.8, men afstande måles kun fra rummets forside, dog ikke for så vidt angår afstanden til stråtækte bygninger.

4.10.12 Uanset reglerne i punkt 4.10.8 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem lagerafsnit i det fri for indtil 264 GOE i beholdere, dog 1.200 GOE for inaktive gasser, og

a) 1-etages bygninger på indtil 150 m2, som alene er omfattet af bygningsreglementet, under forudsætning af, at bygningerne ikke er forsynet med stråtag el.lign., og lagerafsnittet har en afstand af mindst 1 m til åbninger til steder, hvor gassen kan akkumuleres, herunder kloakafløb og vinduer og andre åbninger til kælderrum, samt

b) fleretages bygninger og bygninger på over 150 m2, som alene er omfattet af bygningsreglementet, under forudsætning af, at bygningerne ikke er forsynet med stråtag el.lign., at bygningernes udvendige vægoverflader i en afstand af mindst 1 m fra lagerafsnittet ikke er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], og at lagerafsnittet har en afstand af mindst 1 m til åbninger til steder, hvor gassen kan akkumuleres, herunder kloakafløb og vinduer og andre åbninger til kælderrum.

4.10.13 Uanset reglerne i punkt 4.10.8 kan det indbyrdes afstandskrav mellem op til to tanke med kølede fordråbede gasser nedsættes til 1 m, hvis begge tanke indeholder inaktiv gas, eller den ene indeholder inaktiv gas, og den anden indeholder brandnærende gas.

4.10.14 Uanset reglerne i punkt 4.10.8 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem tanke med inaktive kølede fordråbede gasser eller brandnærende kølede fordråbede gasser og bygninger med ydervægge udført som mindst EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], hvis følgende vilkår er opfyldt:

a) Ydervæggene må ikke være en del af et produktionsafsnit eller lagerafsnit, der er omfattet af beredskabslovgivningen.

b) Ydervæggene må ikke have åbninger inden for en afstand af 4 m fra tanken.

c) Hvis tanken er højere end bygningen, eller højdeforskellen er mindre end 4 m, skal der etableres en forsvarlig brandmæssig adskillelse.

4.10.15 Uanset reglerne i punkt 4.10.8 bortfalder det indbyrdes afstandskrav mellem tanke med inaktive eller brandnærende gasser og holdepladser for påfyldning af tanke med brandnærende gasser.«

16. Bilag 1, punkt 4.13.13 affattes således:

»4.13.13 Ved anlæg med brandfarlige eller brandnærende gasser skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild. Skiltene skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.3.24.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Beredskabsstyrelsen, den 1. juni 2016

Henning Thiesen

/ Henrik G. Petersen