Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2016

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, og § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Statens Administration, og fra 1. oktober 2016 til Udbetaling Danmark, forrentes med en nominel rente på 0,5 pct. p.a. i perioden 1. juli 2016 til 31. december 2016.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 1,50 pct. p.a. i perioden 1. juli 2016 til 31. december 2016.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. juli 2016.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1488 af 4. december 2015 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2016 ophæves.

SKAT, den 8. juni 2016

Jesper R. Simonsen

/ Annette Olesen