Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl.

I medfør af § 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2016, og § 54, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for de i § 2 nævnte uddannelser og aktiviteter ved

1) institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og

2) institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for de i § 37, stk. 2, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse nævnte andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter følgende uddannelser og aktiviteter:

1) Almen voksenuddannelse.

2) Forberedende voksenundervisning.

3) Ordblindeundervisning for voksne.

4) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen, herunder enkeltfag.

5) Uddannelsen til højere handelseksamen, herunder enkeltfag.

6) Uddannelsen til højere teknisk eksamen, herunder enkeltfag.

7) Uddannelsen til studentereksamen, herunder enkeltfag og gymnasial supplering.

8) Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser.

9) Erhvervsuddannelser, herunder skolepraktik.

10) Andre erhvervsrettede ungdomsuddannelser m.v.

11) Kombineret ungdomsuddannelse.

12) Introkurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

13) Åben uddannelse, enkeltfag som led i ungdomsuddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

14) Kostafdelinger.

§ 3. Bekendtgørelsen omfatter institutionens studieadministrative it-systemer, der håndterer data:

1) til systemer til opkrævning af betaling for aktivitet omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.,

2) fra og til CØSA,

3) fra og til Navision Stat,

4) til STIL Statistik, herunder Datavarehus og Danmarks Statistik,

5) til Eksamensdatabasen,

6) fra Optagelse.dk,

7) til US2000,

8) til Ungedatabasen,

9) til UddannelsesGuiden,

10) fra og til XPRS,

11) fra og til UU-centre,

12) fra og til EASY-P,

13) til Elevplan, og

14) til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

§ 4. Fælles studieadministrative it-systemer, som institutionerne eller grupper af institutioner skal eller kan anvende efter ministeren for børn, undervisning og ligestillings bestemmelse, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

It-instruks

§ 5. Institutionens studieadministrative it-systemer skal opfylde kontrolmålene i It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser m.fl., jf. bilag 1.

Systemrevisionserklæring

§ 6. Institutionen kan kun anvende et studieadministrativt it-system, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold, jf. stk. 2 og 3, der er offentliggjort efter § 7.

Stk. 2. En systemrevisionserklæring består af en revisorerklæring udarbejdet og underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det skal fremgå af systemrevisionserklæringen, hvilke uddannelser og aktiviteter revisionen af det studieadministrative it-system har omfattet. Erklæringen skal være udarbejdet i overensstemmelse med standarden ISAE 3402 som en type 2-erklæring og dokumentere, at det studieadministrative it-system overholder kravene i den i § 5 nævnte it-instruks.

Stk. 3. Standarden ISAE 3402 findes på hjemmesiden for Styrelsen for It og Læring på adressen www.stil.dk.

Stk. 4. En systemrevisionserklæring har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af revisorerklæringen, jf. dog § 9.

§ 7. Styrelsen for It og Læring offentliggør en oversigt over de studieadministrative it-systemer, hvor styrelsen har modtaget en systemrevisionserklæring uden forbehold, på styrelsens hjemmeside på adressen www.stil.dk.

Stk. 2. En systemrevisionserklæring kan sendes til Styrelsen for It og Læring af en institution, der ønsker at bruge systemet, eller af den leverandør, der vil stille systemet til rådighed for en eller flere institutioner.

§ 8. En institution, der anvender et studieadministrativt it-system, der er med på den i § 7, stk. 1, nævnte oversigt, men hvor der senest 14 dage før udløbet af erklæringen, jf. § 6, stk. 4, ikke foreligger en ny systemrevisionserklæring uden forbehold, skal rette henvendelse til Styrelsen for It og Læring, såfremt institutionen fortsat skal anvende systemet efter udløbet af erklæringen.

Stk. 2. Styrelsen for It og Læring kan for de i stk. 1 nævnte institutioner fravige § 6, stk. 1. Styrelsen fastsætter vilkårene, herunder varighed, for sådan en fravigelse.

§ 9. Bliver Styrelsen for It og Læring i en systemrevisionserklærings virkningsperiode, jf. § 6, stk. 4, bekendt med, at der er tvivl, om et studieadministrativt it-system fortsat opfylder betingelserne for at være omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold, kan Styrelsen for It og Læring beslutte, at der inden for en fastsat frist skal være udarbejdet en ny systemrevisionserklæring, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Styrelsen for It og Læring kan fravige § 6, stk. 1, for institutioner, der bruger et studieadministrativt it-system, hvor der ikke inden for en efter stk. 1 fastsat frist er udarbejdet en ny systemrevisionserklæring. Styrelsen fastsætter vilkårene, herunder varighed, for sådan en fravigelse.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1119 af 21. september 2015 om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser ophæves. Systemrevisionserklæringer udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1119 af 21. september 2015 om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser bevarer deres gyldighed i 2 år fra revisors underskrivelse af revisorerklæringen, jf. dog denne bekendtgørelsens § 9.

Stk. 3. For uddannelser og aktiviteter omfattet af § 2, nr. 8-14, skal kravet i § 6, stk. 1, til institutionens studieadministrative it-systemer være opfyldt senest den 1. august 2016.

Styrelsen for It og Læring, den 23. juni 2016

Thomas Fredenslund
Direktør

/ Aino Olsen


Bilag 1

It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser

Juni 2016

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser

1. Indledning

Systemrevisionen af det studieadministrative system (herefter SA-systemet) skal ske i forhold til de kontrolmål, som er beskrevet i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4. Kontrolmålene vedrører de almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser, der omfattes af Tabel 1.

Tabel 1. Uddannelser og aktiviteter omfattet af kontrolmålene.

Område
Betegnelse
Fuldtid
Enkeltfag
Aktivitet
VUC
Almen voksenuddannelse (avu)
 
x
 
Forberedende voksenundervisning (FVU)
 
x
 
Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
 
x
 
Studieforberedende enkeltfag til hf og stx
 
x
 
EUD
Erhvervsuddannelser inkl. EUX
x
   
Skolepraktik
   
x
Øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Fodterapeutuddannelsen
x
   
Lokomotivføreruddannelsen
x
   
Fiskeriuddannelsen
x
   
Adgangsgivende kurser m.v.
x
   
GYM
Studentereksamen (stx)
x
   
Højere forberedelseseksamen (hf)
x
   
Højere handelseksamen (hhx)
x
   
Højere teknisk eksamen (htx)
x
   
Gymnasial supplering (GSK, GIF)
x
x
 
Pædagogikum
Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
x
   
KUU
Kombineret Ungdomsuddannelse
x
   
BRO
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
x
   
ÅU
Åben Uddannelse, enkeltfag som led i ungdomsuddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 
x
 
Kostafdeling
Tilskud til fællesudgifter, kostafdeling (skolehjem)
   
x

En oversigt over uddannelser og aktiviteter omfattet af kontrolmålene vist i Tabel 1 inklusive takstformål og formålskoder findes på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside på adressen www.stil.dk.

Der er foran kontrolmålene i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4 en forklaring af baggrunden for de enkelte kontrolmål. Denne forklaring er ikke en del af kontrolmålene. Kontrolmålene i afsnit 4.1, 4.8, 4.9, 4.10 og 4.11 gælder kun for SA-systemer, der har sådan funktionalitet.

2. Kontrolmål, forretningslogik, udvikling og sikkerhed

2.1. Overvågning af regelgrundlag

Systemleverandøren skal dokumentere indsigt i regelgrundlaget for de institutions- og uddannelsesområder, som SA-systemet anvendes i forbindelse med, og har initiativpligt til at følge med i ændringer i regelgrundlaget, så systemet til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Nr.
Kontrolmål
1
Der er hos systemleverandøren etableret et beredskab, som løbende følger op på regelændringer med henblik på implementering heraf i SA-systemet.
2
Der er hos systemleverandøren etableret en supportorganisation, som kan rådgive brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SA-systemet.

2.2. Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger

Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis.

Nr.
Kontrolmål
3
Der er i SA-systemet:
a) passende kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data
b) fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse
c) funktionalitet til understøttelse af tilstrækkelig kvalitet af password samt tvungen udskiftning af password
4
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af lovgivningens krav.
5
Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre, at:
a) institutionens elever/kursister, lærere og øvrige brugere efter login på systemet kun kan se personoplysninger om andre brugere på systemet, hvortil de har en undervisningsmæssig eller funktionsmæssig relation
b) personer, som ikke har brugeradgang til institutionens system, ikke har mulighed for at se personoplysninger om institutionens brugere uden for systemet, eksempelvis via internettet
c) kun relevante medarbejdere på institutionen skal kunne se historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere
d) historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevare, kan slettes

2.3. Oprettelse af aktivitet

Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/prøveindberettes. Elever eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten.

Ved aktivitetsoprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Nr.
Kontrolmål
6
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder mv.
b) der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne
c) der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning.
d) der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter
e) der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne
7
Der skal i SA-systemet findes en skoledagskalender, hvoraf det fremgår, hvilke dage der er undervisning. Det er sikret, at undervisningsaktiviteten er knyttet til den relevante skoledagskalender.

2.4. Oprettelse af stamoplysninger

Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger.

Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Nr.
Kontrolmål
8
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser samt de rette versioner af disse
b) der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvirent for uddannelsen
c) der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser
d) alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, samt at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen
e) der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning
f) elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/fordeles korrekt mellem de involverede institutioner
g) der tilknyttes elever og kursister de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter
h) der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne
9
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved:
a) adresseskift
b) ændring af uddannelsesstatus
c) afbrud af uddannelse

2.5. Transaktions- og kontrolspor

Registrerings- og indberetningsforløbet skal kunne dokumenteres.

Nr.
Kontrolmål
10
SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling samt godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb.

2.6. Change management

Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

Nr.
Kontrolmål
11
Systemleverandøren har etableret en procedure for udvikling og styring af applikationsændringer i SA-systemet samt for overvågning af denne procedures effektivitet.
12
Ændringsanmodninger til SA-systemet registreres, godkendes og prioriteres med henblik på at understøtte leverandørens målsætninger.
13
Ændringer i SA-systemet udvikles og implementeres med henblik på at understøtte systemets funktionalitet i forhold til gældende regelgrundlag.
14
Der er etableret procedurer til at sikre, at de nødvendige test udføres med henblik på at afgøre, hvorvidt ændringer i SA-systemet fungerer som ønsket, og at disse test medvirker til at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag.
15
Der er etableret procedurer til at sikre, at ændringer implementeres i produktionsmiljøet, når tilstrækkelige test er gennemført, og der foreligger behørig godkendelse af ændringerne fra relevante medarbejdere hos leverandøren.
16
Dokumentation om SA-systemet til slutbrugere, it-support og undervisningsbrug opdateres sideløbende med implementering af ændringer.
17
Roller og ansvar både i systemudviklingsprocessen og i change management-processen er behørigt afgrænsede og adskilte.

2.7. Sikkerhedsforanstaltninger

Såfremt persondata i SA-systemet opbevares hos systemleverandøren eller ved dennes foranstaltning, skal følgende kontrolmål overholdes:

Nr.
Kontrolmål
18
Systemleverandøren har etableret procedurer
a) til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven
b) for indgåelse af databehandleraftaler i overensstemmelse med persondataloven

3. Generelle grænsefladekontrolmål

For de eksterne grænseflader og interessenter nævnt i afsnit 4 gælder en række generelle grænsefladekontrolmål, som skal overholdes, med mindre andet fremgår af de grænsefladespecifikke kontrolmål nævnt i afsnit 4. Kontrolmålene vedrører overholdelse af gældende eksterne grænseflader samt styring af kommunikation mellem SA-systemet og det eksterne system.

3.1. Overholdelse af eksterne grænseflader

Ved kommunikation via en grænseflade skal specificeret syntaks, semantik, protokol og øvrige specificerede krav i de tilhørende grænsefladebeskrivelser overholdes.

Nr.
Kontrolmål
19
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) indberetningen som minimum indeholder de oplysninger, som kræves i de tilhørende gældende grænsefladebeskrivelser
b) der foretages validering i henhold til forretningsregler beskrevet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, inden data sendes/modtages
c) data indberettes i rette formater krævet i de pågældende grænsefladebeskrivelser
d) der kommunikeres med kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne

3.2. Styring af kommunikation

Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens § 3 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. Kontrolmålene gælder al kommunikation med den eksterne part.

Nr.
Kontrolmål
20
Der er i SA-systemet etableret:
a) passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser
b) fuld historik på afsendte og modtagne data
c) passende funktionalitet og kontroller til at understøtte følgende scenarier:
1) godkendelsesprocedurer uden transaktionsspor
2) godkendelsesprocedurer med transaktionsspor
3) godkendelsesprocedurer med transaktionsspor og versionering
4) godkendelsesprocedurer for elektronisk modtagne transaktionsdata
d) passende procedurer og metode vedrørende versionsstyring og –kontrol
e) passende procedurer for orientering om versioner og indhold heraf
f) passende procedurer, der sikrer rettidig indarbejdelse af ændringer fra tilskudsinstrukser
g) passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner
h) passende kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed
i) passende procedurer til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger
j) passende procedurer, der sikrer at brugere løbende orienteres om eventuelle fejl ved eller manglende tilgængelighed til systemet

4. Grænsefladespecifikke kontrolmål

De nedenstående specifikke kontrolmål for de enkelte eksterne grænseflader er fastlagt med henvisning til gældende grænsefladebeskrivelser og myndighedskrav. En oversigt over gældende grænsefladebeskrivelser med links til disse findes på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside på adressen www.stil.dk.

De omfattede eksterne grænseflader fremgår af Tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over eksterne grænseflader.

Til/fra
System/interessent
Grænseflade/emne
Se afsnit
Til
Betalingslov
Opkrævning
4.1
Fra
CØSA
Udmelding af generel uddannelsesmodel
4.2
Til
CØSA
Indberetning af fuldtidsårselever
4.3
Til
CØSA
Indberetning af VUC-enkeltfagsårselever
4.4
Til
CØSA
Indberetning af ÅU-enkeltfagsårselever
4.5
Til
CØSA
Indberetning af skolehjemårselever
4.6
Til
CØSA
Indberetning af skolepraktikårselever
4.7
Til
Navision Stat
Opkrævning af deltagerbetaling
4.8
Fra
Navision Stat
Opfølgning på deltagerbetaling
4.9
Til
Navision Stat
Lønfordeling
4.10
Til
Navision Stat
Omkostningsfordeling
4.11
Til
STIL Statistik
Indberetning af GYM-fuldtidselever
4.12
Til
STIL Statistik
Indberetning af VUC-enkeltfagselever
4.13
Til
STIL Statistik
Indberetning af EUD-elever
4.14
Til
Eksamensdatabasen
Indberetning af karakterer og eksamensbeviser
4.15
Fra
Optagelse.dk
Hentning af ansøgninger og grundskolekarakterer
4.16
Til
US2000
Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling
4.17
Til
Ungedatabasen
Indberetning af uddannelseshændelser
4.18
Til
UddannelsesGuiden
Indberetning af uddannelsesudbud
4.19
Fra
XPRS
Udmelding af prøverelateret uddannelsesmodel
4.20
Til
XPRS
Indberetning af oplysninger til eksamensadministration
4.21
Fra/Til
UU-centre
Dataudveksling, brobygning
4.22
Til
EASY-P
Indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger
4.23
Fra
EASY-P
Hentning af uddannelsesaftaler og praktikoplysninger
4.24
Til
Elevplan
Indberetning af elev- og medarbejderoplysninger
4.25
Til
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Indberetning af oplysninger om skoleophold
4.26
Til
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Indberetning af oplysninger om kost- og logiophold
4.27

4.1. Betalingslov – Opkrævning

For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Opkrævningen omfatter alle uddannelser og aktiviteter vist i Tabel 1 med undtagelse af OBU og BRO.

Nr.
Kontrolmål
21
Det er i SA-systemet sikret, at aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne.
22
Det er i SA-systemet sikret, at det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen.
23
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent
b) der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger
c) der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter
d) der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne

4.2. CØSA – Udmelding af generel uddannelsesmodel

CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af lovbundne taxametertilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Dataudvekslingen omfatter udmelding af den generelle uddannelsesmodel til og indberetning af årselevoplysninger fra SA-systemet.

Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer.

Udmeldingen af uddannelsesmodellen omfatter alle uddannelser og aktiviteter vist i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
24
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet:
a) uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen
b) uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter
c) udbudsgodkendelser
d) kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærkekombination/fag ved enkeltfagsaktivitet)
25
Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol.
26
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.3. CØSA – Indberetning af fuldtidsårselever

Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
27
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
28
Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen og IEU-instruksen inklusiv supplerende kravdokumenter samt gældende grænsefladebeskrivelser.
29
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.4. CØSA – Indberetning af VUC-enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsuddannelser under VUC samt GSK under Gymnasial supplering i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
30
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
31
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen inklusiv supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser
b) der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist
32
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.5. CØSA – Indberetning af ÅU-enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsuddannelser under ÅU i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
33
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
34
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusiv supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser
b) der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist
35
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.6. CØSA – Indberetning af skolehjemårselever

Indberetningen omfatter oplysninger om skolehjemhold inkl. oplysninger om kost og logi for fuldtidselever på EUD, jf. Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
36
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
37
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen og IEU-instruksen inklusiv supplerende kravdokumenter og gældende grænsefladebeskrivelser
b) der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist
38
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.7. CØSA – Indberetning af skolepraktikårselever

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
39
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
40
Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med IEU-instruksen inklusiv supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser.
41
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.8. Navision Stat – Opkrævning af deltagerbetaling

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat som økonomisystem. Navision Stat tilbyder en rækkes web services, som kan sikre tæt integration med SA-systemet i forbindelse med deltagerbetaling og løn- og omkostningsfordeling.

Opkrævning af deltagerbetaling kan ske ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat. Der kan som alternativ hertil være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning.

Kontrolmålene omfatter de enkeltfagsuddannelser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

Nr.
Kontrolmål
42
Det er i SA-systemet sikret, at der kan ske opkrævning ved enkeltfagsaktivitet.
43
Det er i SA-systemet sikret, at:
a) der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger
b) der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne
44
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til Navision Stat.

4.9. Navision Stat – Opfølgning på deltagerbetaling

For de enkeltfagsuddannelser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt.

Kontrolmålene omfatter de enkeltfagsuddannelser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

Nr.
Kontrolmål
45
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet.
46
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til Navision Stat.

4.10. Navision Stat – Lønfordeling

Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele lønnen ud på de aktiviteter, som har forbrugt timerne. SA-systemet skal derfor kunne danne fordelingsnøgler ud fra oplysninger i lønsystemet og læreranvendelsen registreret i SA-systemet. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering.

Lønfordelingen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum.

Nr.
Kontrolmål
47
Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af løn ud på formål svarende til de indholdsmæssige retningslinjer.
48
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til Navision Stat.

4.11. Navision Stat – Omkostningsfordeling

Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på de aktiviteter, som har brugt ressourcen. SA-systemet skal derfor kunne beregne fordelingsnøgler hertil, som Navision Stat kan gøre brug af. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering.

Omkostningsfordelingen omfatter alle uddannelser og aktiviteter nævnt i Tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum.

Nr.
Kontrolmål
49
Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på formål svarende til retningslinjerne i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings og Moderniseringsstyrelsens vejledninger.
50
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til Navision Stat.

4.12. STIL Statistik – Indberetning af GYM-fuldtidselever

Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, studieretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for uddannelsesstatistik til præsentation i Datavarehus og til Danmarks Statistik. Indberetningen sker til Styrelsen for It og Læring, som validerer og kvalitetssikrer data, inden de anvendes til statistik og præsenteres i Datavarehuset eller sendes til Danmarks Statistik. Fuldtids- og enkeltfagsuddannelserne har hver sin grænseflade til statistikindberetning.

Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser under GYM i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
51
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
52
Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
53
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.13. STIL Statistik – Indberetning af VUC-enkeltfagselever

Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser under VUC samt GSK under Gymnasial supplering i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
54
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
55
Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
56
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.14. STIL Statistik – Indberetning af EUD-elever

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og Øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
57
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.
58
Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
59
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.15. Eksamensdatabasen – Indberetning af karakterer og eksamensbeviser

Der indberettes endelige karakterer og eksamensbeviser for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser.

Indberetningen omfatter uddannelser under GYM samt EUX Del 1 under EUD i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
60
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.
61
Det er i SA-systemet sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i Almeneksamensbekendtgørelsen samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.
62
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.16. Optagelse.dk – Hentning af ansøgninger og grundskolekarakterer

Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

SA-systemerne henter data fra Optagelse.dk for alle fuldtidsuddannelser under EUD og GYM i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
63
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.17. US2000 – Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling

Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes uddannelses- og studieaktiviteter til SU-udbetalingssystemet US2000 til brug for behandlingen af SU-ansøgninger.

Indberetningen omfatter alle uddannelser i Tabel 1 med undtagelse af OBU under VUC, Pædagogikum og BRO.

Nr.
Kontrolmål
64
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
65
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SU-bekendtgørelsen.
66
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.18. Ungedatabasen – Indberetning af uddannelseshændelser

Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter alle uddannelser i Tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum og BRO.

Nr.
Kontrolmål
67
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
68
Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
69
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.19. UddannelsesGuiden – Indberetning af uddannelsesudbud

Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder.

Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser under VUC og ÅU samt GSK under Gymnasial supplering i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
70
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning.
71
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.20. XPRS – Udmelding af prøverelateret uddannelsesmodel

Den prøverelaterede uddannelsesmodel definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og eksamensadministrationssystemet XPRS.

Udmeldingen af uddannelsesmodellen omfatter avu, FVU, uddannelser under GYM samt EUX-delen af EUD i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
72
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet:
a) uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen
b) uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter
73
Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol.
74
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.21. XPRS – Indberetning af oplysninger til eksamensadministration

Der indberettes oplysninger vedrørende prøve- og eksamensadministration til XPRS.

Indberetningen omfatter avu, FVU, uddannelser under GYM samt EUX-delen af EUD i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
75
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
76
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at indberetningen sker i overensstemmelse de indholdsmæssige krav i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.
77
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.22. UU-centre – Dataudveksling, brobygning

Der udveksles data mellem SA-systemerne og UU-centrene med henblik på formidling og koordinering af introduktionskurser og brobygningsforløb.

Dataudvekslingen omfatter uddannelser under BRO i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
78
Der er i SA-systemet funktionalitet, så institutionen til UU-centrene kan oplyse sit udbud af introduktionskurser og brobygningsaktiviteter i henhold til oprettelsen i SA-systemet og modtage oplysninger om holdtilmeldinger.
79
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
80
Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i vejledningsloven.
81
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.23. EASY-P – Indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger

Der indberettes elev- og svendeprøveoplysninger fra SA-systemet til det centrale praktiksystem EASY-P.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
82
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
83
Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
84
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.24. EASY-P – Hentning af uddannelsesaftaler og praktikoplysninger

SA-systemet henter uddannelsesaftaler og øvrige praktikoplysninger for elever fra EASY-P.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
85
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.
86
Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
87
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.25. Elevplan – Indberetning af elev- og medarbejderoplysninger

SA-systemet indberetter elevoplysninger samt medarbejderoplysninger til login-autentificering til det centrale system Elevplan.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
88
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
89
Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
90
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.26. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om skoleophold

SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende elevers uddannelse og skoleophold til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder lønrefusion, befordringstilskud samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og Øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
91
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
92
Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
93
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.

4.27. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – Indberetning af oplysninger om kost- og logiophold

SA-systemet indberetter oplysninger vedrørende elevers uddannelse samt kost- og logiophold til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som grundlag for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag, herunder kost- og logirefusion samt andre ydelser og bidrag omfattet af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med tilhørende bekendtgørelser.

Indberetningen omfatter uddannelser under EUD og Øvrige erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt aktiviteter under Kostafdeling i Tabel 1.

Nr.
Kontrolmål
94
Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.
95
Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.
96
Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.