Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Ansøgning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift
Kapitel 3 Betingelser for at opnå tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift og efterfølgende ændringer af aftalen
Kapitel 4 Ansøgninger om tilladelse til at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14
Kapitel 5 Godkendelse af standardaftaler til brug for selvangivelse af forholdsmæssig registreringsafgift
Kapitel 6 Øvrige betingelser for angivelse af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14
Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer og SKATs behandling af ansøgninger om tilladelse til angivelse af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14

I medfør af § 3 b, stk. 11 og stk. 12, i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved lov nr. 650 af 8. juni 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes regler for SKATs behandling af ansøgninger om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for et leasingkøretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse fastsættes regler for SKATs behandling af ansøgninger om tilladelse til, at en leasinggiver selv kan angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b og §§ 14-15.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forholdsmæssig registreringsafgift: Den registreringsafgift og rente, der betales i medfør af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2 og 3.

2) En leasingaftale: En aftale om brugsret til et køretøj i en forudbestemt tidsbegrænset periode mod en løbende betaling af leasingydelser.

3) En leasinggiver: En virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet.

4) En leasingtager: En fysisk eller juridisk person, der er bosiddende eller hjemmehørende her i landet, jf. §§ 8-10 i bekendtgørelse om registrering af køretøjer, og som leaser et køretøj hos en leasinggiver i henhold til en leasingaftale.

5) Et leasingkøretøj: Et køretøj, der er leaset til en leasingtager i henhold til en leasingaftale med en leasinggiver.

6) En standardaftale: En standardiseret leasingaftale, der er forhåndsgodkendt af SKAT til brug for en leasinggivers angivelse af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14.

7) Leasingtagers egenfinansiering: Alle beløb ud over de løbende leasingydelser, som erlægges af leasingtager som følge af leasingaftalen, herunder depositum, gebyrer, ekstraordinær førstegangsbetaling, sikkerhedsstillelse, bankgaranti, stiftelsesomkostninger, eller forudbetalte leasingydelser.

8) Leasinggivers investering i leasingkøretøjet: Køretøjets kostpris inklusive alle udgifter til køb, hjemtagning, registreringssyn, registreringsafgift og andre relevante udgifter, som er forbundet med anskaffelsen af leasingkøretøjet.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

Kapitel 2

Ansøgning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift

§ 3. Ansøgning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift skal indgives på SKATs ansøgningsblanket. SKAT kan på ansøgningsblanketten anmode om oplysninger om:

1) køretøjets købspris,

2) køretøjets aktuelle værdi, hvis denne afviger fra købsprisen, og

3) køretøjets restværdi.

Stk. 2. Ansøgningen skal som bilag have vedlagt en kopi af leasingaftalen, som skal være udformet i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 9. Leasingaftalen skal være dateret og underskrevet af leasingtager og leasinggiver. Underskrivelsen af leasingaftalen kan ske ved brug af digital signatur.

Stk. 3. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for, at leasinggiver er ejer af leasingkøretøjet på tidspunktet for leasingsaftalens ikrafttræden.

Stk. 4. Hvis leasingaftalen indgår i et samlet aftalekompleks mellem leasingtager og leasinggiver, skal kopier af de øvrige aftaler i aftalekomplekset vedlægges ansøgningen, hvis disse aftaler har økonomisk betydning for afviklingen af leasingaftalen.

Stk. 5. Ansøgningen med tilhørende bilag skal være på dansk eller vedlagt en certificeret oversættelse til dansk. Ansøgningen med tilhørende bilag kan indleveres digtalt.

Stk. 6. SKAT kan i tillæg til de i stk. 1-5, nævnte oplysninger anmode om supplerende oplysninger til brug for udstedelsen af tilladelse.

§ 4. SKAT tilsigter at behandle ansøgninger om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift inden for 30 dage. Dette forudsætter, at alle relevante oplysninger indgives med ansøgningen.

Stk. 2. Ved en ansøgning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift er det leasinggiverens ansvar, at alle relevante oplysninger til brug for udstedelsen af tilladelsen fremlægges for SKAT.

Stk. 3. Hvis leasingtager ønsker at tage leasingkøretøjet i brug her i landet, før sagsbehandlingen er afsluttet, kan leasinggiver ved indgivelsen af ansøgningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift foretage en indbetaling af fuld registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1. Hvis tilladelsen efterfølgende gives, tilbagebetales differencen mellem den i medfør af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, indbetalte registreringsafgift og den forholdsmæssige registreringsafgift.

Kapitel 3

Betingelser for at opnå tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift og efterfølgende ændringer af aftalen

§ 5. SKAT kan give tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Leasinggiver driver erhvervsmæssig virksomhed med leasing af motorkøretøjer.

2) Leasinggiver er ejer af leasingkøretøjet.

3) Der er tale om en reel leasingaftale.

§ 6. Hvis leasinggiver og leasingtager ønsker at foretage en ændring af leasingaftalen efter SKATs godkendelse heraf, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, nr. 3 og 4, skal der udformes en aftale, der nøjagtigt beskriver den foretagne ændring og ændringens økonomiske konsekvenser for leasingaftalen, herunder de resterende leasingydelsers størrelse, eventuelle andre økonomiske konsekvenser for leasingaftalen og tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Denne aftale skal forelægges for SKAT efter anmodning.

Stk. 2. Hvis den foretagne ændring fører til en fornyet beregning af køretøjets restværdi, skal den ændrede restværdi beregnes og oplyses over for SKAT efter anmodning.

Kapitel 4

Ansøgninger om tilladelse til at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14

§ 7. SKAT kan efter anmodning give en leasinggiver tilladelse til selv at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14. Leasinggiver vil herefter kunne angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer uden, at der skal søges om tilladelse efter registreringsafgiftsloven § 3 b, stk. 1, for hvert enkelt leasingkøretøj.

Stk. 2. En tilladelse til at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14 giver også leasinggiver mulighed for at forlænge leasingperioden, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 5, foretage debitorskifte, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, at angive værditabsberegning for leasingskøretøjet, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, og at angive restafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 10.

Stk. 3. Ansøgningen om tilladelse efter stk. 1, med tilhørende bilag skal være på dansk eller vedlagt en certificeret oversættelse til dansk. Ansøgningen med tilhørende bilag kan indleveres digitalt.

§ 8. En tilladelse til at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14 forudsætter, at leasinggiver har en tilslutningsaftale til Køretøjsregisteret, og at leasinggiver er en registreret virksomhed i henhold til registreringsafgiftslovens § 15.

Stk. 2. Hvis der er rimelig grund til at antage, at der er fare for misbrug af ordningen, vil anmodningen om tilladelse blive afslået. I den forbindelse lægges særligt vægt på, om leasinggivers håndtering af leasingaftalerne er tilrettelagt på en sådan måde, at det ud fra hensynet til SKATs kontrol og til at sikre leasingaftalernes realitet skønnes, at leasinggivers virksomhed er egnet til selv at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14.

Stk. 3. Ved behandlingen af en ansøgning om tilladelse til at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14 kan SKAT anmode om supplerende oplysninger til brug for udstedelsen af tilladelsen.

§ 9. SKAT kan fastsætte særlige vilkår for en tilladelse til, at en leasinggiver selv kan angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14, herunder om overholdelse af SKATs procedurer for anvendelse af ordningen og for brugen af Køretøjsregisteret, om opbevaring af nærmere angivne oplysninger af betydning for tilladelsen, om pligten til at meddele kontaktoplysninger på virksomheden, samt om indsendelse af månedsregnskaber.

§ 10. En tilladelse til, at en leasinggiver selv kan angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14, bortfalder som følge af leasinggiverens misbrug af ordningen.

Stk. 2. En tilladelse til, at en leasinggiver selv kan angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14, bortfalder, hvis leasinggiver ikke længere opfylder betingelserne for at indgå i ordningen.

Stk. 3. SKAT kan med øjeblikkelig virkning tilbagekalde eller suspendere en tilladelse til, at en leasinggiver selv kan angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14, hvis der er rimelig grund til at antage, at der er fare for misbrug af ordningen. I denne forbindelse lægges særligt vægt på, om leasingvirksomheden har udvist en adfærd, så det ud fra hensynet til SKATs kontrol og til at sikre leasingforholdets realitet skønnes, at leasinggivers virksomhed ikke længere er egnet til selv at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14.

Stk. 4. SKAT kan ved en manglende efterlevelse af et eller flere vilkår for tilladelsen, jf. § 9, med øjeblikkelig virkning tilbagekalde eller suspendere leasinggivers tilladelse til selv at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14.

Kapitel 5

Godkendelse af standardaftaler til brug for selvangivelse af forholdsmæssig registreringsafgift

§ 11. En leasinggiver, der har fået tilladelse til at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14, kan alene angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer i henhold til en leasingaftale, hvis aftalevilkår er identiske med aftalevilkårene i en godkendt standardaftale.

Stk. 2. En leasinggiver kan, efter at tilladelsen til at angive forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14 er givet, anmode SKAT om at godkende aftalevilkårene i en ny eller ændret standardaftale.

Stk. 3. Ved en anmodning om godkendelse af en ny eller ændret standardaftale efter stk. 2, er det leasinggivers ansvar, at alle relevante oplysninger fremlægges for SKAT. SKAT kan kræve supplerende oplysninger til brug for godkendelsen.

Stk. 4. Anmodningen om godkendelse af en ny eller ændret standardaftale, jf. stk. 2, med tilhørende bilag skal være på dansk eller vedlagt en certificeret oversættelse til dansk. Ansøgningen med tilhørende bilag kan indleveres elektronisk.

Stk. 5. SKAT tilsigter at behandle anmodningerne inden for 8 uger.

Stk. 6. Der kan i en godkendt standardaftale foretages de i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 3-6 opregnede ændringer uden krav om en fornyet godkendelse af standardaftalen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Hvis der foretages en ændring som beskrevet i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, nr. 3 og 4, skal en nærmere beskrivelse af den foretagne ændring og ændringens konsekvenser for standardaftalens økonomiske vilkår forelægges for SKAT efter anmodning.

§ 12. SKAT kan afslå at godkende en standardaftale, hvis der er rimelig grund til at antage, at standardaftalen ikke egner sig til at danne grundlag for, at leasinggiveren selv kan angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer efter registreringsafgiftslovens § 14. I denne forbindelse lægges særligt vægt på, om standardaftalen indeholder klart afgrænsede vilkår, og at standardaftalen ikke indeholder vilkår om en købepligt og/eller køberet.

§ 13. En standardaftale skal til enhver tid opfylde betingelserne for at opnå tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift i registreringsafgiftslovens § 3 b.

Stk. 2. Hvis en standardaftale ikke længere opfylder disse betingelser, kan standardaftalen ikke anvendes til angivelse af forholdsmæssig registreringsafgift for et leasingkøretøj efter registreringsafgiftslovens § 14.

Kapitel 6

Øvrige betingelser for angivelse af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14

§ 14. Der kan ikke angives forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14 for et leasingkøretøj, hvis aftalevilkårene i leasingaftalen afviger fra de aftalevilkår, som er fastlagt i en godkendt standardaftale.

Stk. 2. Der kan ikke angives forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14 for et leasingkøretøj, hvis leasingtagers egenfinansiering efter leasingaftalen udgør mere end 30 pct. af leasinggivers investering i leasingkøretøjet.

Stk. 3. Der kan ikke angives forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftsloven § 14 for leasingkøretøjer, der i medfør af registreringsafgiftslovens § 14, stk. 2, og § 39 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013, er undtaget fra registreringsafgiftslovens § 14.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Skatteministeriet, den 8. juni 2016

Karsten Lauritzen

/ Lene Skov Henningsen