Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

§ 1

I bekendtgørelse nr. 316 af 30. marts 2016 om finansielle rapporter for danske UCITS foretages følgende ændring:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Finanstilsynet, den 2. juni 2016

Jesper Berg

/ Trine Høybye


Bilag 1

»Bilag 2

Resultatopgørelse og balance for årsrapporter

Resultatopgørelse

1. Renter og udbytter

1.1 Renteindtægter

1.2 Renteudgifter

1.3 Udbytter

I alt renter og udbytter

2. Kursgevinster og -tab

2.1 Obligationer (+/-)

2.2 Kapitalandele (+/-)

2.3 Pantebreve (+/-)

2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)

2.5 Valutakonti (+/-)

2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)

2.7 Handelsomkostninger

I alt kursgevinster og -tab

3. Andre indtægter

A. I alt indtægter

4. Administrationsomkostninger

5. Andre omkostninger

B. Resultat før skat

6. Skat

C. Årets nettoresultat

Balance

Aktiver

1. Likvide midler

1.1 Indestående i depotselskab

1.2 Indestående i andre pengeinstitutter

1.3 Øvrige likvide midler

I alt likvide midler

2. Obligationer

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere

2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere

2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere

2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere

2.5 Unoterede obligationer

I alt obligationer

3. Kapitalandele

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber

3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber

3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber

3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber

3.5 Investeringsbeviser i andre danske UCITS

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger

3.7 Andre ejerandele

I alt kapitalandele

4. Pantebreve

5. Afledte finansielle instrumenter

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter

5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter

I alt afledte finansielle instrumenter

6. Andre aktiver

6.1 Inventar m.v.

6.2 Tilgodehavende renter, udbytter m.m.

6.3 Andre tilgodehavender

6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling

6.5 Aktuelle skatteaktiver

6.6 Udskudte skatteaktiver

6.7 Øvrige aktiver

I alt andre aktiver

Aktiver i alt

Passiver

1. Investorernes formue

2. Hensatte forpligtelser

3. Afledte finansielle instrumenter

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter

3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter

I alt afledte finansielle instrumenter

4. Anden gæld

4.1 Skyldige omkostninger

4.2 Lån

4.3 Gæld til depotselskab

4.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling

4.5 Prioritetsgæld

4.6 Aktuelle skatteforpligtelser

4.7 Udskudte skatforpligtelser

I alt anden gæld

Passiver i alt«