Den fulde tekst
L 191 A
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Betænkning 1/6 16
Lovf optrykt efter 2.beh 2/6 16 Tillæg H
Tillægsbet 2/6 16 Tillæg B
Lovf som vedt 3/6 16 Tillæg C
3.beh 3/6 16
Lov nr 664 af 8. juni 2016
Lovforslaget er en del af det tidligere L 191, der blev delt ved andenbehandlingen.
Med lovforslaget bliver 2-årsfristen i udlændingelovens § 9, stk. 16 ophævet på baggrund af EU-Domstolens afgørelse af den 12. april 2016 i sagen C-561/14, Genc.
Ved andenbehandlingen blev et ændringsforslag vedtaget, således at børn fra 6-årsalderen ikke som foreslået skal integrationsvurderes ved ansøgning om familiesammenføring, men at aldersgrænsen hæves til 8 år.
Lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Vedtaget
79 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, KF)
24 stemmer imod forslaget (EL, ALT, RV, SF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget