Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

(Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 31. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 3-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»3) Nedslidte byområder i provinsbyer under pres med flere end 10.000 indbyggere, hvor der er væsentligt behov for en bymæssig udvikling.

4) Nyere boligområder med store sociale problemer, hvor der er behov for en koordineret indsats.«

2. § 5, stk. 4 og 6, ophæves.

Stk. 5 og 7 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 5, stk. 5, der bliver stk. 4, udgår », jf. dog stk. 6«.

4. I § 5, stk. 7, der bliver stk. 5, ændres »fristerne i stk. 5 og 6« til: »fristen i stk. 4«.

5. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilsagn om refusion efter stk. 1 meddeles forlods i følgende rækkefølge inden for den i § 94, stk. 2, 3. pkt., nævnte udgiftsramme:

1) Tilsagn til byområder, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, inden for højst 20 mio. kr.

2) Tilsagn til byområder, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, inden for højst 20 mio. kr.

3) Tilsagn til byområder, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, inden for højst 20 mio. kr.

4) Tilsagn til boligområder, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, inden for højst 10 mio. kr.«

6. I § 6, stk. 3, udgår », nr. 1-5« og », nr. 3-5«.

7. I § 6, stk. 4, nr. 6, 1. pkt., § 8, stk. 2, nr. 5, § 19, stk. 2, 2. pkt., § 22, stk. 1, nr. 5, § 34, stk. 2, 2. pkt., § 38 c, stk. 1, 1. pkt., § 38 d og § 82, stk. 2, 2. pkt., ændres »3.000« til: »5.000«.

8. I § 6, stk. 4, indsættes som nr. 7:

»7) Lokal forankring af indsatsen efter gennemførelse af beslutningen om områdefornyelse.«

9. § 6, stk. 6, ophæves.

10. I § 8, stk. 2, indsættes som nr. 6:

»6) Indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning efter denne lov, og hvor den nedrevne bygning var beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere.«

11. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 8, stk. 2, nr. 1-3 og 5« til: »§ 8, stk. 2, nr. 1-3, 5 og 6«.

12. I § 19 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 refunderer staten for tilsagn, som kommunalbestyrelsen meddeler i perioden fra den 1. juli 2016 og indtil den 1. marts 2019, 70 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt tilskud vedrører arbejder omfattet af § 8, stk. 2, nr. 1-3, 5 og 6, og arbejderne udføres på bygninger eller ejendomme, der er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Statens refusion af tab på garantier sker som regarant.«

13. I § 22, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning efter denne lov, og hvor den nedrevne bygning var beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere.«

14. I § 27 ændres »3-5« til: »3-6«.

15. I § 34, stk. 1, indsættes efter »tilskud«: »og tab på garantier«.

16. I § 34, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Statens refusion af tab på garantier sker som regarant.«

17. I § 34 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 refunderer staten for tilsagn, som kommunalbestyrelsen meddeler i perioden fra den 1. juli 2016 og indtil den 1. marts 2019, 70 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt tilskud vedrører arbejde, der udføres på bygninger eller ejendomme, der er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Statens refusion af tab på garantier sker som regarant.«

18. Overskriften før § 38 affattes således:

»Ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger«.

19. § 38, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til ombygning af private erhvervslokaler eller lokaler i offentligt ejede bygninger, når der ombygges til private udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt, eller den hidtidige aktivitet i den offentligt ejede bygning er ophørt, og at bygningen skønnes egnet til at blive ombygget inden for en rimelig økonomisk ramme. I bygninger, hvor der ikke er beboelse, eller hvor beboelse udgør en mindre del, er det endvidere en betingelse, at bygningen skønnes bevaringsværdig.«

20. I § 38 c, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning efter denne lov, og hvor den nedrevne bygning var beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere.«

21. I § 38 e indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 refunderer staten i perioden fra den 1. juli 2016 og indtil den 1. marts 2019 70 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1.«

22. I § 82 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 refunderer staten i perioden fra den 1. juli 2016 og indtil den 1. marts 2019 70 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt tilskud vedrører arbejde, der udføres på bygninger eller ejendomme, der er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land.«

23. § 94, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den samlede statslige udgiftsramme, jf. § 93, fordeles mellem de enkelte ansøgende kommuner efter objektive kriterier, der afspejler den enkelte kommunes behov for støtte til byfornyelse. En del af udgiftsrammen kan dog anvendes til løsning af afgrænsede byfornyelsesopgaver, herunder kondemnering m.v. og byfornyelsesforsøg efter §§ 96 og 97. 70 mio. kr. af udgiftsrammen kan anvendes til områdefornyelse, jf. § 6, stk. 2. 20 mio. kr. kan anvendes til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn efter § 6, stk. 2. Midlerne fordeles forlods med 10 mio. kr. til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn efter § 6, stk. 2, nr. 1, og 10 mio. kr. til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn efter § 6, stk. 2, nr. 2. Midler til bygningsfornyelse m.v. i områder, der ikke er fordelt efter 5. pkt., fordeles i prioriteret rækkefølge efter § 6, stk. 2. Eventuelt uforbrugte midler overføres til den ordinære ramme.«

24. § 94, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En kommunalbestyrelse, som ønsker at overdrage hele eller dele af kommunens ordinære ramme til bygningsfornyelse m.v. til en eller flere kommuner, kan efter udlændinge-, integrations- og boligministerens nærmere bestemmelse indgå aftale herom med en eller flere kommuner.«

25. I § 94, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan, når særlige forhold taler herfor, dispensere fra kravet i 1. pkt.«

26. I § 95, 1. pkt., indsættes efter »§ 19, stk. 2«: »og 3«.

27. I § 96, stk. 1, indsættes efter »forsøg«: »samt afprøvning«.

28. I § 96, stk. 4, indsættes efter »§ 19, stk. 2«: »og 3«, og efter »§ 34, stk. 2« indsættes: »og 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg