Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven

(Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, som ændret ved lov nr. 169 af 27. februar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 46 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Udgang kan ikke finde sted, hvis den dømte inden for de seneste 3 måneder er ikendt disciplinærstraf for overtrædelse af § 36, stk. 4, eller regler fastsat i medfør heraf. Dog kan der undtagelsesvis gives tilladelse til udgang, hvis helt særlige omstændigheder taler derfor.«

2. I § 52 indsættes som 4. pkt.:

»Undersøgelse af den besøgende kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.«

3. I § 60 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undersøgelse af den indsatte kan ligeledes finde sted efter reglerne i kapitel 10 a.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

4. I § 60, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

5. I § 60 a, stk. 2, ændres »§ 60, stk. 4 og 5,« til: »§ 60, stk. 5 og 6,«.

6. Efter kapitel 10 indsættes:

»Kapitel 10 a

Anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner

§ 66 a. Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan i de situationer, der er omfattet af § 60, stk. 1, anvende kropsscanner ved undersøgelse af en indsat. Kropsscanner kan ligeledes anvendes ved undersøgelse af andre, der søger adgang til kriminalforsorgens institutioner.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om anvendelse af kropsscannere, herunder om udbredelsen af ordningen, kontrollens omfang, udstyrets art og behandlingen af de indsamlede oplysninger.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at kontrol ved anvendelse af kropsscannere skal omfatte en nærmere afgrænset personkreds. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om, i hvilken udstrækning kontrollen skal omfatte personer, som søger adgang til kriminalforsorgens institutioner i medfør af deres erhverv.«

7. I § 67 ændres »En indsat kan« til: »En indsat skal«.

§ 2

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. juli 2015, som ændret ved lov nr. 1880 af 29. december 2015 og lov nr. 170 af 27. februar 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 124, stk. 4, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Den, der i et arresthus eller lukket fængsel som anholdt, fængslet eller forvaringsanbragt uretmæssigt besidder en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. På samme måde straffes besøgende og andre personer, som uretmæssigt medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et arresthus eller lukket fængsel.«

2. § 124, stk. 6, ophæves.

§ 3

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1255 af 16. november 2015, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 377 af 27. april 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 775, stk. 1, 1. pkt., ændres »2 uger« til: »4 uger«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. august 2016.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind