Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

(Ændring af støtteordninger til biogas)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 641 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 900 af 4. juli 2013 og § 1 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og senest ved § 7 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) Biogas: Gas, der dannes ved biologisk nedbrydning af biologisk materiale under iltfrie forhold.«

Nr. 1-6 bliver herefter nr. 2-7.

2. I § 35 a, stk. 4, ændres »2,3 øre pr. kWh« til: »1,8 øre pr. kWh«, og som 2. pkt. indsættes:

»Godtgørelsen ydes i 20 år fra tidspunktet for nettilslutning.«

3. I § 36, stk. 3, ændres »2,3 øre pr. kWh« til: »1,8 øre pr. kWh«, og som 2. pkt. indsættes:

»Godtgørelsen ydes i 20 år fra tidspunktet for nettilslutning.«

4. I § 38, stk. 4, ændres »2,3 øre pr. kWh« til: »1,8 øre pr. kWh«, og som 2. pkt. indsættes:

»Godtgørelsen ydes i 20 år fra tidspunktet for nettilslutning.«

5. I § 43, stk. 3, nr. 1, ændres »2,3 øre pr. kWh« til: »1,8 øre pr. kWh«.

6. Efter § 43 a indsættes:

Ȥ 43 b. Denne bestemmelse omhandler salg af biogas til brug for transport.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. solgt gigajoule biogas til brug for transport.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. solgt gigajoule og et tilskud på 10 kr. pr. solgt gigajoule biogas til brug for transport. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Der ydes ikke tilskud efter stk. 2 og 3 til den mængde biogas, der indgår i opfyldelsen af virksomheders iblandingspligt efter § 3, stk. 1, i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til den, der sælger biogassen til transport til en slutbruger.

Stk. 6. Tilskud efter stk. 2 og 3 er betinget af Energinet.dk’s tilsagn, inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas til brug for salg til transport, eller inden der iværksættes egenproduktion af biogas til brug for salg til transport.

Stk. 7. Ansøger skal for at modtage tilskud efter stk. 2 og 3 opfylde de krav, som fremgår af regler udstedt i medfør af § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 c. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. anvendt gigajoule biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. anvendt gigajoule og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt gigajoule biogas til procesformål i virksomheder. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 2 og 3 er betinget af Energinet.dk’s tilsagn, inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas, eller inden der iværksættes egenproduktion af biogas til procesformål i virksomheden.

Stk. 6. Ansøger skal for at modtage tilskud opfylde de krav, som fremgår af regler udstedt i medfør af § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 d. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til varmeproduktion, herunder rumopvarmning, rumafkøling, varmt brugsvand og til anden varmeproduktion, som ikke er omfattet af §§ 43 a-43 c eller af § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Den, der anvender biogas til varmeproduktion omfattet af stk. 1, er berettiget til et tilskud på 26 kr. pr. gigajoule biogas og et tilskud på 10 kr. pr. gigajoule biogas. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 2 er betinget af Energinet.dk’s tilsagn, inden der indgås ubetinget aftale om køb af biogas, eller inden der iværksættes egenproduktion af biogas til varmeproduktion, som ikke er omfattet af §§ 43 a-43 c eller af § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Stk. 4. Ansøger skal for at modtage tilskud opfylde de krav, som fremgår af regler udstedt i medfør af § 50, stk. 5, og § 50 a.«

7. I § 50 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre omkostninger ved brug og produktion af den biogas, hvortil der ydes tilskud i henhold til §§ 43 b-43 d, herunder om, hvordan omkostninger skal opgøres. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at enhver, der modtager tilskud efter §§ 43 b-43 d, og producenter af biogas skal meddele Energinet.dk oplysninger, der er nødvendige for at opgøre omkostningerne efter 1. pkt.«

§ 2

I lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) foretages følgende ændring:

1. I § 1, nr. 1, udgår

Ȥ 43 b. Denne bestemmelse omhandler salg af biogas til brug for transport.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. solgt gigajoule (GJ) biogas til brug for transport.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. solgt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. solgt GJ biogas til brug for transport. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til den, der sælger biogassen til transport til en slutbruger.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 c. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud på 39 kr. pr. anvendt gigajoule (GJ) biogas til procesformål i virksomheder.

Stk. 3. Ud over grundtilskuddet ydes et tilskud på 26 kr. pr. anvendt GJ og et tilskud på 10 kr. pr. anvendt GJ biogas til procesformål i virksomheder. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 2 og 3 ydes til ejeren af den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.

Stk. 5. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.

§ 43 d. Denne bestemmelse omhandler anvendelse af biogas til energiudnyttelse, som ikke er omfattet af §§ 43 a-43 c eller af § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Den, der anvender biogas til energiudnyttelse omfattet af stk. 1, er berettiget til et tilskud på 26 kr. pr. gigajoule (GJ) biogas og et tilskud på 10 kr. pr. GJ biogas. Tilskuddene reguleres efter § 43 e.

Stk. 3. Det er en betingelse for tildeling af tilskuddet, at ansøgeren opfylder de krav om adgangen til og dokumentationen for at modtage tilskud, som fremgår af regler udstedt efter § 50, stk. 5, og § 50 a.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt