Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0073
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat1)

(Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 575 af 18. juni 2012, § 4 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 3 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, § 2 i lov nr. 1283 af 24. november 2015 og § 9 i lov nr. 261 af 16. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 3. pkt., ændres »og gasopstrømsrørledningsvirksomhed« til: », gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed«.

2. I § 2, stk. 2, 4. pkt., ændres »Endelig kan Energinet.dk« til: »Energinet.dk kan tillige«.

3. I § 2, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:

»Endelig kan Energinet.dk varetage olierørledningsvirksomhed og dertil knyttet separationsvirksomhed.«

4. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres », transmissions-, distributions, lager- og gasopstrømsrørledningsvirksomhed« til: »og transmissions-, distributions-, lager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed, og for deres olierørlednings- og separationsaktiviteter«.

5. I § 12, stk. 1, nr. 2, ændres »samt lagerfaciliteter og gasopstrømsrørledningsnet« til: », lagerfaciliteter, gasopstrømsrørledningsnet og gasopstrømssystemer samt olierørledning og separationsfaciliteter«.

6. I § 13, stk. 1, 2. pkt., ændres »lagervirksomhed« til: »lager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed samt olierørlednings- og separationsvirksomhed«.

7. I § 13, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Overskud fra naturgasdistributionsvirksomhed kan anvendes efter bestemmelsen i § 37 a, stk. 5, i lov om naturgasforsyning.«

8. I § 13, stk. 4, ændres »lagervirksomhed.« til: »virksomhed, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt.«

§ 2

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, § 2 i lov nr. 1498 af 23. december 2014, lov nr. 77 af 27. januar 2016 og § 8 i lov nr. 132 af 16. februar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter nr. 19 som nyt nummer:

»20) Opstrømssystem: Opstrømsrørledningsnet og tilknyttet behandlingsanlæg på land, der drives som et samlet system.«

Nr. 20-27 bliver herefter nr. 21-28.

2. I § 14, stk. 1, nr. 2, ændres »i dets bevillingsområde« til: »i det område, hvor selskabet varetager distributionsvirksomhed«.

3. I § 21, stk. 1 og 2, ændres »opstrømsrørledningsnet« til: »opstrømsrørledningsnet og opstrømssystemer«.

4. I § 37 a, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. dog § 37 c«.

5. I § 37 a, stk. 3, ændres »som er pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven« til: »som er pålagt i loven, i bestemmelser fastsat i medfør af loven eller i bevillingen, eller som energi-, forsynings- og klimaministeren har pålagt Energinet.dk«.

6. I § 37 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »de bevillingspligtige aktiviteter« til: »distributionsaktiviteten«.

7. I § 37 a, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »af indskudskapitalen«: », jf. dog stk. 5«.

8. I § 37 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Overskud i form af ekstraordinære effektiveringsgevinster i forhold til indtægtsrammerne fra distributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk eller virksomhedens helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk kan anvendes til nedsættelse af priser eller konsolidering af distributionsvirksomheden.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

9. I § 37 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til »stk. 4 og 5«.

10. § 37 c ophæves.

11. I § 37 d, stk. 1, 2. pkt., ændres »lagervirksomhed« til: »distributions-, lager-, opstrømsrørlednings- og opstrømssystemvirksomhed«.

12. I § 40, stk. 1, ændres », jf. §§ 10 og 24« til: »med bevilling, jf. §§ 10 og 24, og Energinet.dk eller denne virksomheds helejede dattervirksomheder, der varetager distributionsvirksomhed«.

13. I § 40, stk. 1, nr. 2, ændres »ydelser, der omfattes af bevillingerne,« til: »transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtydelserne«.

14. I § 40, stk. 2, ændres »transmissions- og distributionsydelser« til: »transmissionsydelser«.

§ 3

I lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 277 af 25. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »DONG Energy A/Sˊ datterselskab DONG Oil Pipe A/S« til: »Ejeren«.

2. I § 1, stk. 2, 1. pkt., to steder i § 2, stk. 1, 1. pkt., i § 2, stk. 4, 2. pkt., § 2 a, stk. 1, 1. pkt., § 2 a, stk. 3, 1. pkt., § 2 a, stk. 4, § 2 b, stk. 2, 3. pkt., § 3, stk. 1 og 3, § 3 b, stk. 1, 3. og 5. pkt., § 3 b, stk. 2, 1. pkt., § 3 c, stk. 2, 2. pkt., § 3 c, stk. 6, 6. pkt., og § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »DONG Oil Pipe A/S« til: »ejeren«.

3. I § 2, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 2, stk. 4, 1. pkt., § 2 a, stk. 3, 2. pkt., § 2 b, stk. 1, 1. pkt., § 3 b, stk. 1, 1. pkt., § 3 c, stk. 4 og 5, § 3 c, stk. 6, 1. og 5. pkt., og § 5, stk. 1, ændres »DONG Oil Pipe A/S« til: »Ejeren«.

4. I § 2 b, stk. 2, 1. pkt., ændres »DONG Oil Pipe A/S kan stille« til: »Ejeren kan stille«, og »refusion til DONG Oil Pipe A/S« til: »refusion til ejeren«.

5. I § 3 c, stk. 1, 1. pkt., § 3 c, stk. 2, 2. pkt., og § 3 c, stk. 6, 2. pkt., ændres »DONG Oil Pipe A/Sˊ« til: »ejerens«.

6. I § 3 c, stk. 2, 1. pkt., ændres »DONG Oil Pipe A/Sˊ« til: »Ejerens«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 94.