Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016

§ 1. På baggrund af et reduceret skøn for forbrugerpris- og nettoprisudviklingen i 2016 forventes der lavere prisstigninger i 2016 end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2016. Der gennemføres som følge heraf en dispositionsbegrænsning i form af en reduktion af bevillinger på finansloven for 2016 under det statslige delloft for driftsudgifter, jf. §§ 2-4 nedenfor.

§ 2. Der gennemføres en dispositionsbegrænsning, der er beregnet ud fra en PL-opregning af de samlede statslige udgifter på driftsrammerne under delloftet for driftsudgifter i 2016 svarende til de lavere prisstigninger på bevillinger af typen driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling.

Stk. 2. De omfattede bevillinger under delloftet for driftsudgifter for de enkelte ministerområder nedsættes med de beløb, der fremgår af bilag 1 til cirkulæret.

Stk. 3. Dispositionsbegrænsningen kan ikke udmøntes ved mindreforbrug på aktivitetsstyrede bevillinger.

§ 3. Dispositionsbegrænsningen skal udvises som et mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og skal i TB-oversigterne kategoriseres under "Dispositionsbegrænsning" med følgende tekst: "Begrænsning af statslige udgifter i 2016". Udmøntningen på de enkelte konti fastlægges af ministerierne.

§ 4. Finansministeriet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 2.

Finansministeriet, den 26. maj 2016

Claus Hjort Frederiksen

/ Mogens Pedersen


Bilag 1

     
 
Tabel 1
 
 
Fordelingen af dispositionsbegrænsningen på ministerområder
 
 
Mio. kr., 2016-priser
Dispositionsbegrænsning under
delloftet for driftsudgifter
 
 
§ 5. Statsministeriet
0,4
 
 
§ 6. Udenrigsministeriet
8,7
 
 
§ 7. Finansministeriet
5,6
 
 
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
3,5
 
 
§ 9. Skatteministeriet
18,0
 
 
§ 11. Justitsministeriet
36,2
 
 
§ 12. Forsvarsministeriet
83,6
 
 
§ 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
11,5
 
 
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
5,4
 
 
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
2,9
 
 
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
5,6
 
 
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
99,5
 
 
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
108,8
 
 
§ 21. Kulturministeriet
14,9
 
 
§ 22. Kirkeministeriet
0,1
 
 
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
14,5
 
 
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet
1,5
 
 
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
4,0
 
 
§ 35. Generelle reserver
22,0
 
 
I alt
446,6