Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 179 af 1. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 4, 2. pkt., udgår », et beløb svarende til statens andel af finansieringen af tilskuddet efter § 17«.

2. § 17 ophæves.

3. I § 24, stk. 1, udgår », 17«.

4. § 32 ophæves.

5. I § 35, stk. 2, udgår », 17«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Loven har virkning fra tilskudsåret 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann