Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love

(Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som ændret ved § 1 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, § 12 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, § 1 i lov nr. 523 af 29. april 2015 og § 36 i lov nr. 994 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 udgår »og samarbejde med kommunerne«.

2. Efter overskriften til kapitel 1 indsættes før § 1:

»Opgaver vedrørende sociale ydelser m.v.«

3. I § 1, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »boligstøtte«: », jf. dog § 1 a, nr. 1«.

4. I § 1, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »friplejeboliger«: », jf. dog § 1 a, nr. 39«.

5. Efter § 1 indsættes i kapitel 1:

»Finansielle og administrative opgaver vedrørende visse statslige ordninger

§ 1 a. Udbetaling Danmark varetager de opgaver, der tillægges Udbetaling Danmark i henhold til:

1) § 39 a i lov om individuel boligstøtte.

2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Lov om sygedagpenge.

4) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre og § 1, stk. 2, i lov om forhøjelse af hædersgaver.

5) Lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder.

6) Lov om støtte til de små øsamfund.

7) Lov om tjenestemandspension.

8) Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

9) Lov om pensionering af flyveledere.

10) Lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.

11) Lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland.

12) Lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

13) Lov om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre.

14) Lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

15) Lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

16) Lov om valg til Folketinget.

17) Arveloven.

18) Lov om statstilskud til zoologiske anlæg.

19) Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

20) Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

21) Lov om arbejderboliger på landet.

22) Jordfordelingsloven.

23) Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank.

24) Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme.

25) Lov om statsgaranti for gældssanering til jordbrugere.

26) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

27) Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren.

28) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

29) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

30) Lov om forurenet jord.

31) Lov om statsgaranterede studielån.

32) Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning.

33) SU-loven.

34) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

35) Lov om uddannelsesopsparing.

36) Lov om almene boliger m.v.

37) Lov om kommunal anvisningsret.

38) Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

39) § 99 a i lov om friplejeboliger.

40) Lov om boligsparekontrakter.

41) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

42) Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

43) Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig.

§ 1 b. Udbetaling Danmark varetager følgende opgaver:

1) Medlemsadministration samt beregning og anvisning af ydelser i henhold til regulativer for statslige pensionsordninger.

2) Beregning og anvisning af ydelser i henhold til vedtægterne til medlemmer af statsgaranterede pensionskasser.

3) Beregning og anvisning af supplementsunderstøttelser m.v. til ikkepensionssikret personale i staten.

4) Administration og udbetaling af tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter til rejser til, fra og i Grønland, når rejserne imødekommer sociale hensyn eller bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige.

5) Andre administrative opgaver af finansiel karakter, der hidtil er blevet varetaget af Statens Administrations Finansservicecenter.«

6. I § 2, stk. 1, og § 5 ændres »§ 1« til: »§ 1 og § 1 a, nr. 3,«.

7. I § 3, stk. 1, 1. pkt., og § 3, stk. 2 og 3, ændres »Udbetaling Danmarks sagsområde« til: »sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1«.

8. I § 4 indsættes efter »der varetages af Udbetaling Danmark«: »efter § 1«.

9. I § 13, stk. 2, indsættes efter »kravet om digital kommunikation«: »på sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1, jf. stk. 1«.

10. I § 13, stk. 9, ændres »sagsområde efter § 1« til: »sagsområder efter §§ 1, 1 a og 1 b«.

11. I § 15, stk. 4, ændres »§ 1« til: »§§ 1, 1 a og 1 b«.

12. I § 17, stk. 1, ændres »8 medlemmer« til: »9 medlemmer«.

13. I § 17, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Bestyrelsen afgør sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.«

14. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »beskæftigelsesministeren« til: »finansministeren«.

15. I § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse inden for deres ressort« til: »vedkommende minister på de sagsområder, der er nævnt i §§ 1, 1 a og 1 b,«.

16. To steder i § 19, stk. 4, 1. pkt., ændres »og Patientombuddet« til: », Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, miljø- og fødevareministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed«.

17. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Kapitel 9

Regnskab og revision«.

18. I § 21, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og regler fastsat i medfør af § 21 a, stk. 1.«

19. § 21, stk. 9, ophæves.

20. Efter § 21 indsættes i kapitel 9:

»§ 21 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for budgetter, regnskaber og revision i Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler om regnskabsføring m.v. for så vidt angår de opgaver, som indebærer regnskabsmæssige registreringer, der indgår i statsregnskabet.«

21. I § 22, stk. 1, udgår »efter § 1«.

22. I § 25, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, udgår »efter § 1«.

23. I § 25, stk. 2, 1. pkt., ændres »det enkelte ressortministerium, der har overført statslige opgaver til Udbetaling Danmark« til: »det ressortministerium, som har det bevillingsmæssige ansvar for statslige opgaver, der er overført til Udbetaling Danmark«.

24. I § 26, stk. 2, indsættes efter »staten«: »efter stk. 1 for opgaver, der er overført fra kommunerne«.

25. I § 26, stk. 3, indsættes efter »staten«: »efter stk. 1 for opgaver, der er overført fra kommunerne,«.

26. I § 26, stk. 2 og 3, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

27. I § 26 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten efter stk. 2 eller manglende dokumentation efter stk. 3, dækkes af kommunerne på sagsområder, der er overført fra kommunerne. Tab efter 1. pkt. dækkes som en del af kommunernes udgifter til betalingen for ydelser og tilskud. Tab på sagsområder, der er overført fra staten, dækkes af staten. Tab efter 3. pkt. dækkes som en del af statens udgifter til betalingen for ydelser og tilskud.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

28. I § 26, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte nærmere regler om, hvordan dækning af tab efter stk. 5, 2. pkt., skal fordeles mellem kommunerne.«

29. I § 28, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår »efter § 1«.

30. I § 28, stk. 2, 2. pkt., ændres »myndighedsopgaver« til: »sagsområder«.

31. § 29 affattes således:

»§ 29. Udbetaling Danmark skal indsende oplysninger, som vedkommende minister beder om på sit sagsområde efter §§ 1, 1 a og 1 b, herunder statistiske oplysninger og andre oplysninger om udviklingen på særlige områder til brug for lovforberedende arbejde og udviklingsinitiativer og til brug for andre ministerbetjeningsopgaver. Ressortministerierne kan fastsætte en frist for modtagelse af oplysninger fra Udbetaling Danmark efter 1. pkt.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal på lovgivningsområder, der er nævnt i §§ 1, 1 a og 1 b, indsende andre oplysninger til administrative formål i ressortministerierne, som vedkommende minister beder om, herunder oplysninger til brug for budgettering og løbende opfølgning samt regnskabsbidrag i medfør af budgetloven og budgetvejledningen og oplysninger til brug for fastsættelse af præmier til sygedagpengeforsikringerne i henhold til lov om sygedagpenge m.v. Ressortministerierne kan fastsætte en frist for modtagelse af oplysninger fra Udbetaling Danmark efter 1. pkt.

Stk. 3. Vedkommende minister kan inden for sit sagsområde efter §§ 1, 1 a og 1 b fastsætte nærmere regler om omfanget af oplysningerne og om ajourføring og indsendelse af oplysninger, jf. stk. 1 og 2.«

32. I § 30, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Udbetaling Danmark kan«: »på Udbetaling Danmarks sagsområder efter § 1«.

33. I § 32, stk. 2, 1. pkt., ændres »80 mio. kr.« til: »90 mio. kr.«

34. I § 32, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »driftsår«: »til opgaver, som Udbetaling Danmark varetager efter §§ 1, 1 a og 1 b«.

35. I § 32, stk. 2, 2. pkt., udgår », KommuneKredit«.

36. I § 32, stk. 2, 3. pkt., udgår »ved optagelse af lån til varetagelse af kommunale opgaver og senest i løbet af det efterfølgende budgetår ved optagelse af lån til varetagelse af statslige opgaver«.

37. I § 32, stk. 4, 1. pkt., ændres »administrationen af kontante ydelser og økonomiske tilskud i Udbetaling Danmark« til: »Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaver efter § 1«.

38. § 32, stk. 4, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Lånet kan optages i pengeinstitutter eller andre finansielle institutioner. Lån til kommunale opgaver, hvor administrationen finansieres af kommunerne efter § 22, kan herudover optages i KommuneKredit.«

39. § 32, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Udbetaling Danmark kan optage lån hos pengeinstitutter, staten eller finansielle institutioner til Arbejdsmarkedets Tillægspensions dækning af udgifter til udarbejdelse af udbud og indgåelse af it-kontrakter og til brug for tilkøb eller udvikling af it-løsninger, der anvendes til brug for Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaver efter §§ 1 a og 1 b. Lånet kan kun optages på baggrund af en enstemmig beslutning i bestyrelsen for Udbetaling Danmark. Statslånet kan optages efter forhandling med finansministeren og må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 6. Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af Udbetaling Danmark, jf. stk. 1 og 3. For så vidt angår lån optaget efter stk. 2 og 4, hæfter kommunerne solidarisk for lån optaget til kommunale opgaver, hvor administrationen finansieres af kommunerne efter § 22. Den solidariske hæftelse for lån efter stk. 2 må ikke overstige 75 mio. kr.«

40. Efter kapitel 12 indsættes:

»Kapitel 12 a

Forholdet til Folketingets Administration

§ 32 a. § 19, stk. 1, 2. pkt., og §§ 25 og 29 finder tilsvarende anvendelse for Folketingets Administration.«

§ 2

I lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 10 a indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension overtager fra tidspunktet for overførslen af opgaver fra Statens Administration til Udbetaling Danmark medarbejdere, der er ansat i Statens Administration, DSB, Forsvarsministeriet og Rigspolitiet eller har tjenestested hos disse myndigheder i henhold til kollektiv overenskomst eller bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller som er ansat efter individuel aftale, og som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med opgaver, der overføres. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder tilsvarende anvendelse ved overtagelsen af personalet.

Stk. 5. Tjenestemænd, som er ansat i Statens Administration, DSB, Forsvarsministeriet og Rigspolitiet eller har tjenestested hos disse myndigheder, og som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med opgaver, der overføres, bevarer fra tidspunktet for overførslen af opgaverne deres tjenestemandsansættelse i staten på vilkår, der svarer til de hidtidige vilkår, og er forpligtet til at gøre tjeneste i Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. § 39 a, 2. pkt., ophæves.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved § 32 i lov nr. 994 af 30. august 2015, § 4 i lov nr. 1569 af 15. december 2015 og § 8 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 75 l, stk. 1, og § 100, 1. pkt., ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.

§ 5

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 45 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Udbetaling Danmark varetager administrationen af sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

2. I § 45, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan også fastsætte nærmere regler om, at kommunikation mellem Udbetaling Danmark og selvstændige erhvervsdrivende skal ske i elektronisk form.«

3. I § 55, stk. 3, 1. pkt., ændres »dækker« til: »skønnes at dække«, og i 2. pkt. ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

4. I § 55 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark varetager administrationen af sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

5. I § 55, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan også fastsætte nærmere regler om, at kommunikation mellem Udbetaling Danmark og private arbejdsgivere skal ske i elektronisk form.«

§ 6

I lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 42, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Udbetaling af hædersgaver varetages af Udbetaling Danmark.«

§ 7

I lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Udbetaling af hædersgaver efter stk. 1 og 2 varetages af Udbetaling Danmark.«

§ 8

I lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som ændret ved § 15 i lov nr. 1000 af 30. august 2015 og § 3 i lov nr. 296 af 22. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes efter »førtidspension«: »og særlig støtte«.

Erhvervs- og Vækstministeriet

§ 9

I lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, som ændret ved § 65 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 76 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 158 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 8. Udbetaling Danmark varetager administrationen af afviklingen af garantiordningen.«

§ 10

I lov om støtte til de små øsamfund, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. juni 2007, som ændret ved § 36 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark varetager administrationen af statslån tildelt under ordningen.«

Finansministeriet

§ 11

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 og § 1 i lov nr. 1371 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 1, indsættes efter »finansministeren«: », jf. dog stk. 4«.

2. I § 31 indsættes som stk. 4-7:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark beregner og anviser ydelser efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 5. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 4 kan påklages til finansministeren, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, og til Folketingets formand, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 2.

Stk. 6. Folketingets formand træffer afgørelse efter forhandling med næstformændene.

Stk. 7. Finansministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

3. § 33 a ophæves.

§ 12

I lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 487 af 6. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 6, stk. 8,« til: »§ 6, stk. 9,«.

2. § 6, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter lov om tjenestemandspension.«

§ 13

I lov om pensionering af flyveledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 31. juli 1995, som ændret ved § 3 i lov nr. 484 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter denne lov.«

§ 14

I lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 9. september 1993, som ændret ved § 5 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter denne lov.«

§ 15

I lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1292 af 14. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 1, indsættes efter »finansministeren«: », jf. dog § 35 b, stk. 1«.

2. § 35 b affattes således:

»§ 35 b. Udbetaling Danmark beregner og anviser ydelser efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til finansministeren.

Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 16

I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 1365 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 15 b ophæves.

§ 17

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 20. april 2004, som ændret ved § 16 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, lov nr. 704 af 25. juni 2010, lov nr. 480 af 30. maj 2012 og lov nr. 743 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 6. Udbetaling Danmark anviser pension og efterindtægt efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til finansministeren.

Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 18

I lov nr. 178 af 29. april 1970 om pensioner efter tidligere love om vederlag og pension m.v. for ministre, som ændret ved § 4 i lov nr. 447 af 30. juni 1993, foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 6. Udbetaling Danmark anviser pension efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til finansministeren.

Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 19

I lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 19. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Udbetaling Danmark anviser pension og efterindtægt efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til finansministeren.

Stk. 3. Finansministeren kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 20

I lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning foretages følgende ændring:

1. § 9 ophæves.

§ 21

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, § 10 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, lov nr. 346 af 6. maj 2009 og § 26 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 12, stk. 3« til: »§ 12, stk. 4«.

2. I § 12 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Udbetaling Danmark varetager administrationen af denne lov.«

Stk. 1-4 bliver herefter stk. 2-5.

Folketinget

§ 22

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 15 indsættes i afsnit II:

»Kapitel 15 a

Administration

§ 125 a. Udbetaling Danmark beregner og anviser ydelser efter §§ 110-119, 122 og 123 og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1 kan påklages til Folketingets formand. Folketingets formand træffer afgørelse efter forhandling med næstformændene.«

Justitsministeriet

§ 23

I arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 168 af 12. marts 2008, § 3 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og § 7 i lov nr. 652 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 95 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark administrerer arv, der tilfalder staten.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

Kulturministeriet

§ 24

I lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg, som ændret ved § 15 i lov nr. 1531 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Rente- og afdragsfrie lån ydet til bygge- og anlægsarbejder i zoologiske haver, jf. § 4, stk. 2, i lov om statstilskud m.v. til zoologiske haver, administreres af Udbetaling Danmark.«

§ 25

I lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4 a. Beregning og udbetaling af hædersydelserne varetages af Udbetaling Danmark.«

§ 26

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 16 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Lån ydet efter stk. 1, jf. stk. 2, og lån ydet af Statens Bygningsfredningsfond, jf. § 17, stk. 1, i lov nr. 213 af 23. maj 1979 om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, administreres af Udbetaling Danmark.«

Miljø- og Fødevareministeriet

§ 27

I lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1747 af 14. december 2015, foretages følgende ændring:

1. § 68 affattes således:

»§ 68. Udbetaling Danmark varetager opgaver efter kapitel III, afsnit B og C, og kapitel IV-VI.«

§ 28

I jordfordelingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1707 af 14. december 2015, som ændret ved § 12 i lov nr. 132 af 16. februar 2016, foretages følgende ændring:

1. Efter § 22 indsættes i kapitel 4:

»§ 22 a. Udbetaling Danmark varetager opgaver efter regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 22, stk. 2, og opgaver efter § 22, stk. 3.

Stk. 2. Udbetaling Danmark indstiller regulering af jordrenten efter regler fastsat af ministeren i medfør af § 22, stk. 1, 2. pkt.«

§ 29

I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 1848 af 14. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og 4, og § 8 b, stk. 1, 1. og 3. pkt., ændres »Økonomistyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. § 8 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 8 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »Økonomistyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

4. § 8 b, stk. 2, ophæves.

§ 30

I lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1694 af 14. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 19 a ophæves.

2. I § 22, stk. 1, udgår », Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning«, og efter »loven« indsættes: », jf. dog stk. 2«.

3. § 22, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark varetager opgaver efter § 8, stk. 1-3, og §§ 9 og 20 og træffer afgørelse om indfrielse af ydede refinansieringslån, jf. § 19.

Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 2 kan påklages til miljø- og fødevareministeren.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet af pengeinstitutter eller en institution under Miljø- og Fødevareministeriet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder fastsætte nærmere regler om, at afgørelserne ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.«

§ 31

I lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1693 af 14. december 2015, foretages følgende ændring:

1. § 11 affattes således:

»§ 11. Udbetaling Danmark varetager opgaver efter loven og træffer afgørelse efter §§ 6-8 og 13.«

§ 32

I lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1812 af 14. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, indsættes efter »loven«: », jf. dog stk. 2«.

2. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark varetager opgaver vedrørende statsgaranterede etableringslån til yngre jordbrugere ydet efter kapitel 3 i lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 10. december 2009.«

3. I § 19, stk. 2, udgår »og 2«.

4. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser efter § 18, stk. 2, kan påklages til miljø- og fødevareministeren.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 33

I lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 1846 af 14. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter »loven«: », jf. dog stk. 2«.

2. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark varetager administrationen af statsgarantier ydet efter § 6.«

3. § 10, stk. 2, ophæves.

§ 34

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 14. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, indsættes efter »loven«: », jf. dog stk. 2«.

2. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer afgørelser efter §§ 19 og 20, for så vidt angår garantier for lån til gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter ydet efter § 2 i lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999.«

3. I § 17, stk. 1, udgår »og 2«.

4. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser som nævnt i § 16, stk. 2, kan påklages til miljø- og fødevareministeren.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 35

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1696 af 14. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 udgår »og Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)«, og efter »ministeren« indsættes: », jf. dog stk. 2«.

2. I § 19 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark administrerer statsgarantier ydet i henhold til § 10, stk. 1.«

3. I § 21 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Udbetaling Danmarks afgørelser som nævnt i § 19, stk. 2, kan påklages til miljø- og fødevareministeren.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 21, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »§ 19«: », stk. 1«.

§ 36

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 13. maj 2016, som ændret ved § 12 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 3, 1. pkt., ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.

2. Efter § 36 indsættes:

»§ 36 a. Udbetaling Danmark varetager den økonomiske administration af den årlige bevilling på finansloven og provenu fra egenbetaling efter værditabsordningen, jf. dette kapitel, og sikrer, at disponering og udbetaling sker inden for de bevillinger, der er afsat på finansloven.«

3. I § 37, stk. 1, ændres »Statens Administrations« til: »Udbetaling Danmarks«.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

§ 37

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 1744 af 22. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 15 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Udbetaling Danmark varetager administrative opgaver af finansiel og regnskabsmæssig karakter vedrørende lån efter stk. 8 og 9.«

§ 38

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 10. juni 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 1744 af 22. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Udbetaling Danmark varetager administrative opgaver af finansiel og regnskabsmæssig karakter vedrørende lån efter stk. 6 og 7.«

Stk. 9-12 bliver herefter stk. 10-13.

2. I § 30, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres og »5-9« til: », 5-8 og 10«, og »stk. 9« til: »stk. 10«.

§ 39

I lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 8. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Tilskud efter stk. 1 sikres ved pant efter den gældende lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland.«

2. § 14, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark varetager administrationen af de pantsikrede krav efter stk. 1 og 2.«

Skatteministeriet

§ 40

I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, som ændret ved § 118 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 12 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 4, stk. 1, 2. pkt., og § 8, stk. 1 og 2, ændres »Økonomistyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres »Økonomistyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

3. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Statens Administrations« til: »Udbetaling Danmarks«.

Sundheds- og Ældreministeriet

§ 41

I lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Udbetaling Danmark varetager administrationen af ydede garantier for pengeinstitutters lån til danske apotekere.«

2. I § 3, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Udbetaling Danmark varetager administrationen af ydede garantier for pengeinstitutters lån til danske apotekere.«

Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 42

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 521 af 26. maj 2014 og § 1 i lov nr. 633 af 12. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 38 ændres »Finansministeren« til: »Uddannelses- og forskningsministeren«.

2. § 39, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 6-10.

3. I § 39, stk. 11, der bliver stk. 10, ændres »1-6« til: »1-5«.

4. I § 40, 1., 2. og 3. pkt., og § 46, stk. 3, 1. pkt., ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.

5. § 41 affattes således:

»§ 41. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af styrelsens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte, jf. kapitel 7, og tilbagebetalingen af stats-, studie- og slutlån, jf. kapitel 8.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration efter stk. 1.«

6. I § 42, stk. 1, ændres »jf. stk. 11« til: »jf. stk. 10«.

7. I § 43 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller efter forhandling med finansministeren og skatteministeren Statens Administration og« til: », Udbetaling Danmark eller efter forhandling med skatteministeren«.

8. I § 46, stk. 4, udgår »og af Statens Administration«.

9. I § 46 h, stk. 3, ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.

§ 43

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 340 af 1. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

2. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af Styrelsen for Videregående Uddannelsers krav om tilbagebetaling af SVU.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om Udbetaling Danmarks administration af krav om tilbagebetaling.«

4. I § 20, stk. 1 og 2, § 22, stk. 3, 1. pkt., og § 22 a, 1. pkt., ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.

§ 44

I lov om uddannelsesopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 17. september 1993, foretages følgende ændring:

1. I § 13, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Udbetaling Danmark«.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

§ 45

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 299 af 22. marts 2016 og § 4 i lov nr. 380 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«, og »Statens Administrations« til: »Udbetaling Danmarks«.

2. Overskriften til kapitel 15 affattes således:

»Kapitel 15

Udbetaling Danmark«.

3. I § 173, stk. 2, 2. pkt., ændres »og den tidligere lov om boliger til ældre og personer med handicap« til: », den tidligere lov om boliger til ældre og personer med handicap og tidligere lovgivning om midlertidig støtte til almennyttigt byggeri og om omprioritering af almennyttige boligafdelinger.«

4. § 175 ophæves.

5. I § 177, stk. 2, udgår »efter forhandling med finansministeren«, og »Statens Administrations« ændres til: »Udbetaling Danmarks«.

6. I § 179, stk. 12, udgår », herunder om bemyndigelse til Statens Administration til at forestå konvertering«.

7. I § 179 a, stk. 4, udgår », herunder om bemyndigelse til Statens Administration til at forestå konvertering«.

§ 46

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 273 af 19. marts 2013 og § 2 i lov nr. 402 af 28. april 2014, foretages følgende ændring:

1. § 89 ophæves.

§ 47

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010, som ændret ved § 24 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, § 9 i lov nr. 722 af 25. juni 2014 og § 5 i lov nr. 380 af 27. april 2016, foretages følgende ændring:

1. § 32 ophæves.

§ 48

I lov nr. 248 af 6. juni 1985 om omprioritering m.m. af visse almennyttige boligafdelinger og om ændring af lov om realkreditinstitutter og lov om boligbyggeri, som ændret ved § 2 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, foretages følgende ændring:

1. §§ 12 og 13 ophæves.

§ 49

I lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 2. februar 2005, foretages følgende ændring:

1. §§ 11 og 12 ophæves.

§ 50

I lov om kommunal anvisningsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 6. november 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 2. pkt., og stk. 8, 1. pkt., og § 6, stk. 1, 3. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 4, stk. 8, 1. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings« til: »Udbetaling Danmarks«.

3. I § 6, stk. 1, 3. pkt., ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« til: »Udbetaling Danmark«.

§ 51

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 31. august 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 6, § 28 a, stk. 6, og § 102, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »Statens Administration« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 102, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 4, ændres »Statens Administrations« til: »Udbetaling Danmarks«.

§ 52

I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 299 af 22. marts 2016 og § 6 i lov nr. 380 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1, ændres »udlændinge-, integrations- og boligministeren« til: »Udbetaling Danmark«.

2. Kapitel 11 a ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 11 a

Udbetaling Danmark

§ 99 a. Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af statsstøtte og statslige garantier udføres af Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Når statslig støtte er bevilget og endeligt berigtiget, varetager Udbetaling Danmark den efterfølgende administration af tilskud og statslige garantier.

Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om ophør af løbende støtte og bortfald af statsgarantier, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt, herunder hvis ejendommen forandres væsentligt eller helt eller delvis tages i brug til andet formål end friplejeboliger, jf. § 13, stk. 3.

Stk. 4. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration af sager efter stk. 1 og 2, herunder at afgørelser efter stk. 3 ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Kapitel 11 b

Straffebestemmelser

§ 99 b. Med bøde straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der tager friplejeboliger eller servicearealer i brug til anden anvendelse uden godkendelse af udlændinge-, integrations- og boligministeren, jf. § 84, stk. 1.

Stk. 2. Med bøde straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der overdrager friplejeboliger eller servicearealer til en anden uden godkendelse af udlændinge-, integrations- og boligministeren, jf. § 67, stk. 1, og § 72, stk. 1.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 53

I lov om boligsparekontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 12. januar 2005, foretages følgende ændring:

1. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Udbetaling Danmark varetager administrationen af boligsparekontrakter efter denne lov.«

§ 54

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2016, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 22 og 23, træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 3. § 1, nr. 24-28, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. oktober 2012.

§ 55

Stk. 1. Loven finder ikke anvendelse for klager over afgørelser truffet af ressortministerierne eller Statens Administration inden lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan i perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 foretage de dispositioner og regnskabsmæssige registreringer, der er nævnt i tekstanmærkning nr. 102 til § 7 på finansloven for 2016, for så vidt angår de udlån og garantier m.v., som Udbetaling Danmark administrerer i henhold til denne lov.

Stk. 3. Ressortministeriernes betaling for varetagelse af opgaver, der overføres til Udbetaling Danmark ved denne lov, sker for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016 efter reglerne på finansloven for 2016. Statens Administration foretager en samlet afregning til Udbetaling Danmark af denne betaling og gebyrer fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016.

§ 56

Stk. 1. Lovens §§ 1-10, 19-21, 23-28, 30-38 og 41-53 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens §§ 21 og 23 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens §§ 21, 23 og 41 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen