Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 22-16 om løbende hjælp til forsørgelse - efterbetaling - udbetalingstidspunkt - udrejst - ophold i udlandet

Resumé:

Det er en betingelse for at få hjælp efter aktivloven, at man opholder sig i Danmark. Personer, der opholder sig i udlandet, kan derfor som hovedregel ikke få hjælp til forsørgelsen. Denne hovedregel finder dog ikke anvendelse, når der er tale om efterbetaling af løbende hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

En efterbetaling vedrører hjælp for en tidligere periode, hvor borger opfyldte betingelserne for at få hjælp. Det forhold, at borger på udbetalingstidspunktet for en efterbetaling er udrejst fra Danmark, betyder ikke, at borger derved mister ret til en efterbetaling. Kommunen kan derfor ikke give afslag på udbetaling af en efterbetaling, som vedrører en tidligere periode, med henvisning til, at borger på udbetalingstidspunktet for efterbetalingen er udrejst fra Danmark.

I en konkret sag havde borgeren ret til at få efterbetalt den kontanthjælp, som han havde ret til i en tidligere periode, selvom han på udbetalingstidspunktet for efterbetalingen var udrejst fra Danmark. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at hovedreglen om, at der ikke kan udbetales hjælp til personer, der opholder sig i udlandet, ikke finder anvendelse, når der er tale om en efterbetaling.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016 - § 5, stk. 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om det er en betingelse for at få udbetalt en efterbetaling af kontanthjælp for en periode, hvor borgeren var bosat i Danmark, at borgeren på udbetalingstidspunktet for efterbetalingen fortsat er bosat i Danmark.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 5, stk. 1, fastslår, at personer, der opholder sig i udlandet, ikke kan få hjælp efter denne lov.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

188-11: Retten til kontanthjælp indtræder, hvis en person ikke er i stand til at forsørge sig selv på anden måde og i øvrigt opfylder betingelserne for at få kontanthjælp, herunder at opholde sig i Danmark. Den bagudbetalte kontanthjælp skal dække forsørgelsen i den kommende måned.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 8. juni 2015.

Resultatet er:

Du har ret til at få efterbetalt hjælp for perioden fra den 13. maj 2014 til den 18. september 2014.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har ret til at få efterbetalt hjælp for perioden fra den 13. maj 2014 til den 18. september 2014, selvom du er udrejst fra Danmark.

Vi vurderer i den forbindelse, at det forhold, at du er udrejst fra Danmark den 23. januar 2015 og opholder dig i udlandet, ikke har betydning for efterbetalingen.

Vi har lagt vægt på, at du ansøgte om kontanthjælp den 13. maj 2014.

Vi har endvidere lagt vægt på, at kommunen ved vores telefoniske henvendelse har oplyst, at du opfyldte betingelserne for at modtage hjælp fra X Kommune på ansøgningstidspunktet og frem til den 18. september 2014. Den 18. september 2014 flyttede du til en anden kommune.

Vi har endelig lagt vægt på, at det efterbetalte beløb er den hjælp, som du havde ret til i perioden fra den 13. maj 2014 til 18. september 2014, beløbet er dermed ikke hjælp, som er beregnet til at dække din fremtidige forsørgelse.

Efter reglerne er det en betingelse for at få kontanthjælp, at man opholder sig i Danmark. Hvis man opholder sig i udlandet, kan der ikke udbetales hjælp efter aktivloven.

Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 188-11, at den bagudbetalte kontanthjælp skal dække forsørgelsen i den kommende måned.

Betingelsen om, at man opholder sig i Danmark for at få hjælp, finder derfor ikke anvendelse i en situation, hvor der er tale om en efterbetaling, der ikke er beregnet til at dække forsørgelsen i den kommende måned, men skulle have dækket forsørgelsen i en tidligere periode.