Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

(Anmeldelse af deltagernes skader som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1162 af 8. oktober 2015 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 3, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 8. juni 2016

P.M.V.
Afdelingschef
Arne Eggert

/ Nina Topp