Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

J. nr. 2015-6810-21580

En designer blev opsagt under sin barselsorlov med henvisning til, at hendes stilling blev nedlagt. Det blev ved afgørelsen lagt til grund, at indklagede havde outsourcet deres designfunktion. De havde udover klager opsagt klagers barselsvikar og en designassistent, således at hele designafdelingen blev nedlagt. Det blev også lagt til grund, at der ikke var nogen ledige stillinger til nogen af de opsagte medarbejdere fra designafdelingen. Indklagede var ikke i den beskrevne situation forpligtet til at omplacere klager til en anden stilling i virksomheden.   Nævnet fandt på denne baggrund, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers barselsorlov.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev opsagt under sin barselsorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt under sin barselsorlov.

Sagsfremstilling

Klager var ansat i indklagede virksomhed i perioden januar 2005 til juni 2007.

Hun blev ansat igen som barselsvikar for en designassistent i perioden 1. september 2012 og 15 måneder frem. Hun blev fastansat som designer fra 1. december 2012.

Det fremgår af ansættelseskontrakten, at hendes ansvar var at udføre sædvanlige designopgaver efter ledelsens anvisninger, herunder arbejdstegninger og salgsmateriale. Hun skulle endvidere udarbejde prints, labels og grafik i samarbejde med designteamet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra 18. december 2014 fra indklagede, at der var indgået et samarbejde mellem indklagede og en udenlandsk virksomhed X. Det fremgår blandt andet, at:

"[Indklagede] and [X] share synergies and consider several options to strengthen their brands and concepts. Own factories, larger quantities, stronger procurement etc. will lead to stronger and more efficient procedures. The benefit of volume is already visible by more competitive price points that will make the high end products even more attractive as well to the whole seller as to the consumer.

Simultaneously, the collaboration will lead to the development of stronger designs, and products adjusted to individual markets while still maintaining the well-known high end quality."

Det fremgår af en artikel af 18. december 2014 fra brancheblad 1, at samarbejdet giver mulighed for at udvikle stærkere designs og tilpasse produktionen til de enkelte markeder, ligesom egen produktion, høj volumen, stærkere indkøbskompetencer og øget effektivitet vil føre til styrket konkurrenceevne og efter sigende også mere attraktive priser.

I en artikel af 16. januar 2015, også i brancheblad 1, er det oplyst, at X havde specialiseret sig i at finde unikke brands, som de så et potentiale i at kunne løfte og videreudvikle, når alle synergier blev høstet.

Det fremgår af en artikel i brancheblad 2 fra 16. januar 2015, at et udenlandsk firma havde erhvervet aktiemajoriteten i den danske virksomhed, og at "Produktudvikling og dermed virksomhedens DNA forbliver i Danmark, men brandet vil blive udbredt på en række markeder, hvor de ikke tidligere har været. . . . .".

Indklagede udtalte til artiklen, at de fik en rigtig stærk samarbejdspartner, som var baseret på stærke produktions- og indkøbsressourcer, som både indklagede og indklagedes kunder kunne drage stor fordel af. Der var tale om et bedre indkøbsniveau og meget konkurrencedygtige priser.

Klager blev ved brev af 28. januar 2015 opsagt fra sin stilling til fratrædelse 31. april 2015. Begrundelsen for opsigelsen var, at indklagede havde besluttet at outsource designfunktionen, og at klagers stilling derfor skulle nedlægges.

Klager var på opsigelsestidspunktet på barselsorlov.

Samtidig med klager blev designassistent A og barselsvikar B opsagt.

Der har efter opsigelsen været korrespondance mellem klagers advokat og indklagedes arbejdsgiverorganisation, blandt andet om opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

I et brev af 9. marts 2015 til klagers advokat oplyste indklagedes brancheorganisation, at indklagede havde indgået et partnerskab med X, og at parterne havde en ambition om at gøre kollektionerne og designet mere internationalt appellerende.

Det var derfor besluttet at lukke indklagedes danske designafdeling ned og outsource langt hovedparten af disse opgaver til X´s datterselskab og deres designpartner.

Det fremgår blandt andet af brev af 17. april 2015 fra indklagedes arbejdsgiverorganisation, at der ikke var nogen tilbageværende stillinger, som kunne tilbydes klager. Den eneste funktion der var tilbage, når hele designfunktionen blev nedlagt, var når farver, kollektioner og tendenser skulle godkendes, hvilken funktion indehaveren besad.

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 4. maj 2015.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at opsigelsen er i strid med ligebehandlingsloven, da den fandt sted, mens hun var på barselsorlov. Klager ønsker en godtgørelse for dette.

Klager blev ikke tilbudt at rykke med i forbindelse med outsourcingen. Hun blev heller ikke tilbudt andet tilsvarende eller passende arbejde i selskabet. Klager formoder, at selskabet ikke lukker ned, og at der derfor ville have været mulighed for omplacering og eventuel omskoling i overensstemmelse med retspraksis på området.

Det ville på baggrund af klagers uddannelse som designteknolog og hendes arbejdsmæssige erfaring have været oplagt at placere hende i den grafiske online-afdeling i virksomheden. Klager var allerede fuldt fortrolig med de programmer afdelingen arbejdede i, idet hun de sidste 10 år dagligt havde arbejdet i de samme programmer.

Klager havde varetaget mange af de opgaver, der lå i afdelingen, blandt andet da hun var ansat som designassistent i perioden fra januar 2005 til juni 2007 samt i hendes seneste ansættelsesforhold hos indklagede.

Hun kunne blandt andet varetage opgaver som:

Billedebehandling/redigering

Uploading af billeder til nettet

Produktbeskrivelser af de enkelte styles til webshoppen

Udarbejdelse af annoncer

Salgsmateriale: herunder farvelægning af styles, opsætning i it-program, styletekster og grafisk layout samt klargørelse til tryk.

Tilrettelæggelse og udførelse af photoshoots

Udarbejdelse af nyhedsbreve

Pos-materiale

Paper-lines

Præstentationer

Etc.

Klager skulle ifølge ansættelseskontrakten "endvidere udarbejde prints, labels og grafik i samarbejde med designteamet.". De arbejdsopgaver, der er listet op ovenfor, er netop af samme karakter som de opgaver, klager ifølge sin ansættelseskontrakt også skulle løse. Selve udarbejdelsen og principperne er de samme og udføres i samme programmer.

Klager kunne udføre en lang række af de andre opgaver, som stadig eksisterede i indklagede. Godkendelse af farver, kollektioner og tendenser er opgaver, som hidtil har ligget i designafdelingen, og som derfor var inden for klagers arbejds- og fagområde og tilmed var opgaver, hun tidligere havde siddet med.

Klager kunne derfor uden omskoling passe et arbejde i grafisk afdeling og samtidig varetage de designrelaterede opgaver, der var tilbage.

I klagers første ansættelsesforhold hos indklagede fra januar 2005 til juni 2007, var hun den eneste i virksomheden, der kunne arbejde med Adobe-pakken, hvorfor hun af indklagedes direktør C blev brugt til flere grafiske opgaver, herunder annoncer til aviser, modemagasiner, salgsmaterialer som blev sendt til tryk ude af huset, redesign af logo etc.

På daværende tidspunkt udførte indklagede grafiske opgaver for en outlet butik. I den sammenhæng blev klager af C bedt om at udføre flere grafiske opgaver, såsom udarbejdelse af plakater, bannere til HT-busser og filer, som kunne bruges på nettet. Derudover udførte klager grafisk arbejde for en velgørenhedsorganisation, som C var primusmotor for dengang.

Under klagers seneste ansættelsesperiode fra september 2012 til april 2015 varetog designafdelingen flere af de grafiske opgaver, som den ansatte grafiker D var beskæftiget med. I de perioder hvor D var på skoleophold i forbindelse med sin uddannelse til mediegrafiker, var hun ikke til stede i virksomheden, hvorfor mange opgaver i disse perioder blev udført af designafdelingen.

Der var også løbende grafiske opgaver, som ikke blev overdraget til D, da hun havde for travlt. Da både klager og A kunne varetage disse opgaver, udførte de dem selv i samråd med nærmeste chef E. E bekræfter i et fremsendt bilag, at klager har udført flere grafiske opgaver og kommer med en vurdering af hendes grafiske evner.

Klager har i den seneste ansættelsesperiode kun refereret til C i en periode på 1½ måned, da han i perioden september 2012 til ultimo august 2014 ikke fungerede som direktør.

C vurderer således, at klager ikke kan bestride et grafisk arbejde på baggrund af samarbejde på 1½ måned. Klager og A var netop i denne periode ved at farvelægge tegninger, lave style-tekster samt lave hovedlayoutet til salgsbogen for kollektionen for vinteren 2015. Dette er en tryksag på 97 sider. En opgave af denne karakter og størrelse ligger normalt udelukkende i grafisk afdeling, men klager og A udarbejdede en stor del af den. Klager undrer sig derfor over, at C vurderer, at klager blot har haft et "kollegialt samarbejde" med den grafiske afdeling.

Klager sidestiller ikke uddannelsen som designteknolog med grafikeruddannelsen, men under uddannelsen til designteknolog modtager man blandt andet undervisning i Adobe-pakken, grafik, billedbehandling, farvelære og komposition. Klager er bevidst om, at det ikke er det samme som en 4-årig uddannelse til mediegrafiker. Hun har dog 10 års erfaring med fremstilling af grafik og visuel kommunikation både fra sit arbejde hos indklagede og fra andre jobs.

Størstedelen af den tid, D har været tilknyttet indklagede, har hun haft en elevplads gennem sit uddannelsessted og dermed ikke været udlært.

I den periode, hvor C ikke var direktør, godkendte hver designer selv farver, prints, styles, accessories, og hvad der ellers var knyttet til de enkelte kollektioner samt de knapper, zippullers, badges, spænder etc., der løbende blev udviklet i samarbejde med indkøbsafdelingen. Først i den sidste del af processen lige før kollektionen skulle sælges ind til forretningerne, blev hele kollektionen gennemgået med den daværende administrerende direktør samt klagers nærmeste chef.

Klager kunne også varetage andre arbejdsopgaver hos indklagede som kundeservice, reklamationer og planlægning af fototure.

Klager savner dokumentation for indklagedes synspunkt om, at al design og produktudvikling er flyttet til udlandet. Det af indklagede fremlagte mødereferat er ikke tilstrækkeligt. Klager har en formodning om, at en tidligere ansat medarbejder, i klagers opsigelsesperiode og formodentlig også efterfølgende har arbejdet freelance som designer.

Indklagede har i et brev dateret 9. marts 2015 oplyst, at der i stedet er blevet ansat konsulenter til at udføre de arbejdsopgaver, som klager tidligere har udført.

Indklagede gør gældende, at opsigelsen af klager ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede forhandler tøj i det øvre kvalitetssegment under eget varemærke. Indklagede laver to årlige kollektioner, som bliver forhandlet i et meget stort antal butikker i Danmark, Skandinavien og Nordeuropa.

For at styrke eksporten og for at udnytte synergifordele indgik indklagede i december 2014 et strategisk samarbejde med X, der i forvejen rådede over 15 brands og egne produktionsfaciliteter. X har mere end 250 butikker i Europa og flere tusinde detailkunder på verdensplan. Partnerskabet med denne virksomhed indebar, at X overtog en større aktiepost og dermed samtidig fik medindflydelse i indklagedes virksomhed.

Det blev på et møde den 20. og 21. januar 2015 besluttet at outsource hele indklagedes designfunktion til X´s designpartner Y. På mødet deltog beslutningstagerne i indklagede, X og Y. Det fremgår af et referat fra mødet, at formålet med denne outsourcing var at omkostningsminimere og samtidig udnytte væsentlige synergifordele i designprocessen.

Det beror på en misforståelse, at det af brancheblad 1 fremgår, at produktudviklingen skal forblive i Danmark.

I brancheblad 2 fremhæves alene den nævnte synergieffekt, og der står intet om fortsat designudvikling i Danmark. Dette synes heller ikke at fremgå af den officielle pressemeddelelse, som klager har fremlagt.

Klager var på dette tidspunkt ansat som eneste designer hos indklagede, endvidere var A på dette tidspunkt ansat som designassistent, og B var en midlertidig ansat barselsvikar for klager. Alle tre blev opsagt ved udgangen af januar 2015 med den begrundelse, at designfunktionen skulle outsources.

Som forventet er der realiseret en større besparelse ved outsourcingen til Y, idet der til virksomhed Y er betalt 111.750 kr. for perioden slut januar til om med juni 2015, mens lønomkostningerne for klager og A ville have udgjort 306.800 kr. Der er dermed opnået en besparelse på mere end 63 procent.

I det tal er der ikke medregnet den besparelse, der følger af de indirekte lønomkostninger, som f.eks. arbejdsskade- og erhvervssygdomsforsikring, atp m.v. Desuden er der i fakturabeløbet fra Y medtaget opstartsomkostninger, hvorfor besparelsen derfor reelt bliver endnu større på sigt.

Barselsvikarens løn er heller ikke medregnet i opgørelsen af besparelsen, hvilket blot understøtter den store besparelse.

De eneste tilbageværende opgaver vedrørende design er ledelsesbeslutninger om godkendelse af allerede udarbejdede designs, kollektioner og farver. Denne beslutningskompetence har altid ligget hos ledelsen, ligesom andre væsentlige beslutninger i virksomheden. Der er ingen designrelaterede stillinger tilbage i virksomheden, hvorfor det ikke er muligt og i øvrigt savner mening at omplacere klager.

Opsigelsen af klager skete som følge af en saglig nedskæring og outsourcing af hendes stilling. Disse nedskæringer berørte ikke alene klagers stilling, men hele designafdelingen.

Der resterede ingen tilbageværende opgaver for nogen af de tre opsagte medarbejdere, heller ikke i andre funktioner, da alle stillinger var besat.

I forhold til det grafiske online-arbejde har indklagede kun én person ansat i den funktion (D). D har en 2-årig uddannelse som multimediedesigner, taget fra 2006 til 2008, og en 4-årig erhvervsfaglig mediegrafikeruddannelse, taget fra 2009 til 2014.

Samlet set har D således seks års kompetencegivende uddannelseserfaring inden for grafisk arbejde, som ikke kan sidestilles med klagers designuddannelse inden for beklædning.

D var i modsætning til klager uddannet i at kunne foretage programmering i HTML, udnytte og bruge CSS, udnytte og bruge Flash og foretage konceptudvikling online.

Der var ikke udsigt til nogen udvidelse eller opnormering af funktionen, og der var derfor ingen stillinger at omplacere til.

Grafikerstillingen hos indklagede har ikke været varetaget af klager, men klager har som designer assisteret grafikeren i kollegialt samarbejde, dog uden at dette har udgjort en væsentlig del af klagers primære arbejde som designer. Det bestrides derfor, at klager ville være i stand til at overtage disse arbejdsopgaver på samme niveau og med samme kompetencer, ligesom det bestrides, at stillingen burde være tilbudt hende.

E var ansat før X overtog virksomheden, og der er sket store forandringer i indklagedes virksomhed siden.

Indklagede beskæftigede 48 personer i 2012, i oktober 2014, hvor driften igen blev ledet af C, blev antallet reduceret til ca. 35, og efter 1. december 2015 vil antallet være under 10. Indklagedes eget logistikcenter nedlægges pr. 1. november 2015 og al distribution sker fremtidigt fra X´s logistikcenter. Indklagedes online platform nedlægges til fordel for en samlet nyetableret platform, som indeholder alle X´s brands. Selskabet har altså skiftet karakter og har outsourcet alle hovedprocesser til partnerselskabet og er dermed blevet en "handelsplatform".

Undervejs er gennemgået nødvendige processer, hvor alle tidligere ineffektive og langsommelige procedurer indenfor design og produktudvikling, som har kostet selskabet dyrt og medført faldende omsætning, er afskaffet. Selskabet er hermed igen blevet en unik, effektiv og dynamisk virksomhed med fokus på produkt, kunderelationer og salg.

Ejerskabet er nu overgået 100 procent til X og dermed vil alle processer blive lagt ind på denne virksomheds platform, hvor effektiviteten er stærkere - grundet en langt mere dynamisk personalekultur.

De eneste aktiviteter, der forventes bibeholdt i Danmark, er salg og økonomi samt overordnet DNA-sparring på produkter, kommunikation og konceptudvikling.

Der er ikke jobfunktioner tilbage i virksomheden, som ville kunne tilbydes indenfor klagers kompetenceområder.

Der er ikke ledige stillinger til besættelse inden for kundeservice og reklamationer.

Foto-seancer foregår i dag i et meget begrænset omfang i forhold til tidligere. Der bruges nu alene en ekstern fotograf og dennes eventuelle assistenter, sammen med C og eventuelt en studerende. Heller ikke her er der noget behov for yderligere ansatte.

Indklagede bestrider, at C ikke skulle have kendskab til klagers arbejdsopgaver. Som bestyrelsesmedlem og indehaver var C dagligt beskæftiget med virksomheden og har næsten haft daglig haft sin gang der.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund, at indklagede har outsourcet deres designfunktion til en udenlandsk virksomhed. De har i den forbindelse ud over klager opsagt klagers barselsvikar og en designassistent. Hele designafdelingen hos indklagede blev således nedlagt.

Nævnet har også lagt til grund, at der ikke var nogen ledige stillinger til nogen af de opsagte medarbejdere fra designafdelingen.

Indklagede var ikke i den beskrevne situation forpligtet til at omplacere klager til en anden stilling i virksomheden.

På den baggrund finder nævnet, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers afholdelse af barselsorlov.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

<2015-6810-21580>