Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - alder - stillingsopslag - retlig interesse - ej medhold

J. nr. 2016-6810-05107

En 26-årig mand bosiddende i København klagede over et jobopslag fra en isbar i Nordjylland, som søgte efter kvinder mellem 15 og 17 år til sæsonarbejde. Klager var uforstående overfor, at det forventes, at kvindelige ekspedienter er bedre egnede end mandlige. Klager ønskede, at der annonceres ud fra idéen om, at mænd og kvinder har samme muligheder for at kvalificere sig til jobbet. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke i forbindelse med annonceringen havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen (retlig interesse).

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn og alder i forbindelse med annoncering efter kvinder mellem 15 og 17 år.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

En mand på 26 år har den 18. januar 2016 klaget over en isbars annoncering efter kvinder mellem 15 og 17 år til sæsonarbejde fra april til september i Nordjylland.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han ifølge jobopslaget ekskluderes fra ansættelse på baggrund af sin alder og sit køn. Derudover ansætter virksomheden tilsyneladende kun kvinder, idet 13 ud af 14, der takkes for godt arbejde i et opslag på Facebook, er kvinder.

Klager er uforstående overfor, at det i 2016 forventes, at kvindelige butiksekspedienter er bedre egnede end mandlige.

Klager ønsker, at stillinger som disse slås op ud fra idéen om, at mænd og kvinder har samme muligheder for at kvalificere sig til jobbet. Opslaget bør derfor ændres for at tage hensyn til dette, og det bør undersøges, om virksomheden aktivt generelt fravælger mænd.

Klager har fremsendt stillingsopslag og opdatering på Facebook.

Klager bor i København.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet kan behandle klager over forskelsbehandling på grund af køn og alder på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven og af forskelsbehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn og alder.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller en undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling. En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Efter klagers oplysninger og sagens omstændigheder i øvrigt har klager ikke i forbindelse med annonceringen været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at klager har en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen.

<2016-6810-05107>