Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for markedsføring og salg
Kapitel 3 Administration af godkendelsesordning
Kapitel 4 Betingelser for udstedelse af godkendelse
Kapitel 5 Gennemførelse af tilsyn i godkendelsesperioden
Kapitel 6 Udstedelse, fornyelse, revision og tilbagekaldelse af godkendelser
Kapitel 7 Tilsyn med godkendelsessekretariatet
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Bruttoliste over krav for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 3, nr. 1
Bilag 2 Godkendt til drikkevand-mærkning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

I medfør af § 28, stk. 2, § 30, stk. 2, § 31, stk. 1, og § 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 389 af 2. maj 2012 og lov nr. 640 af 12. juni 2013, § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og § 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til byggelovens § 31 D, stk. 1:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om markedsføring og salg af fabriksfremstillede byggevarer, der

1) tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne,

2) indgår i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, og

3) anvendes i forbindelse med bebyggelse, der er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for

1) byggevarer udført af rent kobber, elforzinket stål, varmforzinket stål,

2) rustfrit stål legeringen EN 1.4000-1.4999,

3) luftblandere, der er beregnet til at indgå i et armatur,

4) byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, jf. § 8, stk. 4, eller

5) byggevaren kartouche.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Akkrediteret teknisk prøvning: Prøvning udført som akkrediteret ydelse af et laboratorium, der er akkrediteret til den pågældende prøvning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European cooperation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Cooperation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

2) Akkrediteret inspektion: Inspektion udført som akkrediteret ydelse af et uvildigt 3. partsorgan, der er akkrediteret til den pågældende inspektion af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European coorperation for Accreditation) eller ILAC´s (the International Laboratory Accreditation Coorporation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Kapitel 2

Betingelser for markedsføring og salg

§ 3. For at byggevarer omfattet af § 1, stk. 1, må markedsføres eller sælges, skal det kunne dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af:

1) er godkendt af godkendelsessekretariatet, jf. § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse,

2) er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den i Tyskland gældende ordning,

3) er godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning, eller

4) er typegodkendt i Sverige.

§ 4. Virksomheder, der markedsfører eller sælger byggevarer jf. § 3, nr. 1-4 skal til stadighed kunne dokumentere, at byggevaren opfylder betingelserne i nr. 1-4. Dokumentation herfor skal på forlangende forevises Trafik- og Byggestyrelsen. Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør på sin hjemmeside vejledning om, hvilke dokumenter, der vil anses som fyldestgørende dokumentation.

Kapitel 3

Administration af godkendelsesordning

§ 5. Byggevarer, der ikke er omfattet af § 3, nr. 2, 3 og 4 skal godkendes efter reglerne i kapitel 3-6.

Stk. 2. Byggevarer omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, 3, 4 og 5 og § 3, nr. 2, 3 og 4 kan tillige godkendes efter reglerne i kapitel 4.

Stk. 3. Den samme godkendelse efter § 5, stk. 1, kan kun omfatte byggevarer, der har samme sundhedsmæssige egenskaber, herunder som følge af fremstillingsprocessen, og som er ens med hensyn til formål, konstruktion og materialesammensætning.

Stk. 4. Byggevarer, der produceres og markedsføres som kombinationer af forskellige delkomponenter, kan dog indgå under samme godkendelse, hvis de enkelte delkomponenter testes separat.

Stk. 5. Godkendelsessekretariatet, jf. § 7, foretager en konkret vurdering af, hvilke byggevarer en ansøgning kan omfatte. Godkendelsessekretariatet kan herunder vurdere, om enkelte mindre delkomponenter omfattet af stk. 4 kan indgå i en byggevare, selv om de afviger fra stk. 3.

§ 6. Byggevarer, som godkendes i henhold til § 5, stk. 1, kan mærkes med »Godkendt til drikkevand«-mærkning, jf. stk. 2-4, jf. dog stk. 6 om digital mærkning.

Stk. 2. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med model nr. 1, der er angivet i bilag 2, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen anbringes på emballagen, på byggevaren eller på en etiket fastgjort til byggevaren. Hvis varen er af en sådan art, at dette ikke er muligt, anbringes mærkningen i følgedokumenterne.

Stk. 3. »Godkendt til drikkevand«-mærkningen skal ledsages af oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke og »godkendt til drikkevand«-nummeret.

Stk. 4. Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til »Godkendt til drikkevand«-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør »Godkendt til drikkevand«-mærkningen mindre synlig eller læsbar.

Stk. 5. Det er tilladt at supplere de ovenstående mærkningskrav med en mærkning, som angivet i model 2 i bilag 2. Dette betinges af, at mærkningskravene i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 6. Mærket kan udformes elektronisk med henblik på digital aflæsning. Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

§ 7. Administration af den frivillige godkendelsesordning varetages af et godkendelsessekretariat.

Stk. 2. Godkendelser i henhold til § 5 i denne bekendtgørelse, udstedes af godkendelsessekretariatet på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. Godkendelsessekretariatet skal forestå administration af godkendelsesordningen efter retningslinjer fastsat af Trafik- og Byggestyrelsen.

Kapitel 4

Betingelser for udstedelse af godkendelse

§ 8. Byggevarer skal være egnede til, at drikkevand efter kontakt med dem overholder kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Byggevarer, der er omfattet af denne bekendtgørelses § 3, nr. 1, jf. § 5, skal vurderes og prøves for afgivelse af de stoffer, der fremgår af bilag 1, samt for andre sundhedsskadelige stoffer, der kan forekomme i og afgives fra de byggevarer, der vurderes.

Stk. 2. Analyser udført i forbindelse med prøvning af byggevarer efter stk. 1 skal foretages som akkrediteret teknisk prøvning. Hvis der ikke findes en akkrediteret metode til teknisk prøvning, kan andre testmetoder accepteres, hvis de giver et tilfredsstillende beskyttelsesniveau og dermed vurderes tilstrækkelige af godkendelsessekretariatet.

Stk. 3. Godkendelsessekretariatet skal inden udstedelse af godkendelse i henhold til § 5 foretage en samlet vurdering af byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber med henblik på at sikre overholdelse af stk. 1 og 2. Som en del af denne vurdering skal godkendelsessekretariatet vurdere, om der foreligger dokumentation for overholdelse af kravene i bilag 1, jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 4. Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal eller tid, er ikke omfattet af kravet om vurdering og prøvning.

§ 9. Den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt i henhold til § 5, skal som en del af ansøgningen fremsende dokumentation for byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, herunder dokumentation i henhold til bilag 1, eller dokumentation jf. § 3, nr. 2 og 3, som kan erstatte kravene i skema 1 i bilag 1.

Stk. 2. Virksomheden skal endvidere fremsende dokumentation for etablering af et egenkontrolprogram, herunder en modtage- og færdigvarekontrol for den byggevare, der ansøges om godkendelse om.

Stk. 3. Virksomheden skal selv tilvejebringe dokumentation efter stk. 1 og 2, og afholde de nødvendige udgifter hertil.

§ 10. Det er en betingelse for, at der kan udstedes godkendelse i henhold til § 5, at den virksomhed, der ansøger om at få en byggevare godkendt, tilrettelægger et egenkontrolprogram til sikring af, at betingelserne for udstedelse af godkendelse overholdes af virksomheden i godkendelsesperioden.

§ 11. Før udstedelse af godkendelse efter § 5 skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem virksomheden og et akkrediteret tilsynsorgan eller en erklæring om et sådant tilsyn. Hvis der er indsendt en erklæring om tilsyn, skal den endelige tilsynsaftale sendes til godkendelsessekretariatet senest 2 måneder før første tilsyn. Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion. Aftalen skal sikre, at der over for godkendelsessekretariatet kan fremvises dokumentation for, at byggevarer, der markedsføres og sælges i henhold til den udstedte godkendelse, har de sundhedsmæssige egenskaber, som godkendelsessekretariatet har vurderet, jf. § 8, stk. 3, og at virksomheden fortsat opfylder betingelserne om tilrettelæggelse af et egenkontrolprogram, jf. § 10.

Stk. 2. Tilsynsorganet skal være uvildigt i forhold til godkendelsesindehaver og godkendelsessekretariat.

Stk. 3. Godkendelsessekretariatet skal vurdere, at aftalen sikrer, at betingelserne for udstedelse af godkendelse efter § 5 overholdes af virksomheden i byggevarens godkendelsesperiode.

Kapitel 5

Gennemførelse af tilsyn i godkendelsesperioden

§ 12. For at sikre, at kravene for opnåelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse overholdes af godkendelsesindehaveren i byggevarens godkendelsesperiode, skal der foreligge en aftale om et årligt tilsyn imellem godkendelsesindehaveren og et akkrediteret inspektionsorgan, jf. denne bekendtgørelses § 11.

Stk. 2. Kravet om tilsyn gælder for alle byggevarer godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Tilsyn gennemføres i henhold til den aftale om tilsyn, som godkendelsessekretariatet har godkendt, jf. denne bekendtgørelses § 11. Det årlige tilsyn gennemføres af tilsynsorganet som dokumentkontrol, der består af en gennemgang af godkendelsesindehaverens egenkontrol, herunder den etablerede modtage- og færdigvarekontrol.

Stk. 4. Hvis den årlige gennemgang ikke giver en tilstrækkelig sikkerhed for, at byggevarerne overholder kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsessekretariatet pålægge godkendelsesindehaveren at fremsende yderligere dokumentation i henhold til denne bekendtgørelse. Denne dokumentation kan bestå af:

1) inspektion,

2) prøveudtagning,

3) migrationsprøvning og

4) vejning.

Stk. 5. Tilsyn for armaturer skal omfatte prøvning i henhold til denne bekendtgørelses bilag 1.

§ 13. Efter gennemførelse af tilsyn udarbejder tilsynsorganet en rapport, som godkendelsesindehaveren fremsender til godkendelsessekretariatet. Rapporten indeholder en vurdering af, hvorvidt de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren er opfyldt.

§ 14. Tilsynsorganet er forpligtet til straks at rapportere direkte til godkendelsessekretariatet, hvis det ved tilsynet konstateres, at de fastlagte bestemmelser i aftalen imellem tilsynsorgan og godkendelsesindehaveren ikke er opfyldt.

Kapitel 6

Udstedelse, fornyelse, revision og tilbagekaldelse af godkendelser

§ 15. Ansøgning om godkendelse efter § 5 sendes til godkendelsessekretariatet.

Stk. 2. Godkendelsessekretariatet offentliggør procedurerne for ansøgning og de forventede sagsbehandlingstider.

§ 16. Godkendelsesindehaveren skal meddele godkendelsessekretariatet forhold, som kan have betydning for, om den godkendte byggevare overholder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis godkendelsessekretariatet på den baggrund eller på anden vis er blevet bekendt med sådanne forhold, skal godkendelsessekretariatet meddele godkendelsesindehaveren, at en godkendelse tilbagekaldes, bortfalder eller skal revideres, hvis:

1) der fastsættes supplerende bestemmelser, ændres eller ophæves bestemmelser på det pågældende område,

2) den godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning for forhold, som er omfattet af godkendelsen,

3) det ved det gennemførte tilsyn, eller på anden måde påvises, at den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede betingelser, eller

4) brugen af den godkendte byggevare har uacceptable virkninger for byggevaren eller dens omgivelser.

Stk. 3. Godkendelser udstedt i henhold til § 5 kan endvidere revideres eller tilbagekaldes af godkendelsessekretariatet, hvis godkendelsesindehaveren ikke opfylder de fastsatte vilkår for opretholdelse af godkendelsen, f.eks. om egenkontrol, jf. § 9, stk. 2.

§ 17. Godkendelser udstedes for en periode på 5 år, dog kun til udløbet af gyldigheden af de underliggende certifikater eller anden dokumentation.

Stk. 2. Godkendelserne kan udstedes for en ny periode inden gyldighedsperiodens udløb, hvis godkendelsesindehaver tilvejebringer dokumentation for, at byggevaren fortsat overholder betingelserne for godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Tilsyn med godkendelsessekretariatet

§ 18. Godkendelsessekretariatet skal være akkrediteret til at godkende i henhold til denne bekendtgørelses § 5 og i henhold til international standard for overensstemmelsesvurdering med krav til certificeringsorganer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s (European co-operation for Accreditation) eller IAF's (International Accreditation Forum) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Godkendelsessekretariatet skal årligt informere Trafik- og Byggestyrelsen om resultatet af akkrediteringsorganets tilsyn med godkendelsessekretariatets virke.

Stk. 3. Akkrediteringsorganet skal straks orientere Trafik- og Byggestyrelsen, hvis det ved tilsyn konstaterer, at godkendelsessekretariatet ikke kan opretholde akkrediteringen.

Stk. 4. Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at godkendelsessekretariatet overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 19. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for sager, hvori der træffes afgørelse af godkendelsessekretariatet i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 20. Afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 2. Klager over afgørelser truffet af godkendelsessekretariatet sendes til godkendelsessekretariatet, der inden 4 uger skal vurdere og meddele, om klagen giver anledning til at ændre den trufne afgørelse. Hvis godkendelsessekretariatet ikke kan svare inden for denne frist, skal klager have en begrundet meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde en angivelse af, hvornår der kan forventes svar.

§ 21. Godkendelsessekretariatet opkræver ved udstedelse, fornyelse eller tilbagekaldelse af godkendelse et gebyr i henhold til bekendtgørelse om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Kapitel 9

Straf

§ 22. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 straffes med bøde.

§ 23. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 30, stk. 5, i byggeloven.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand ophæves, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Byggevarer, som markedsføres og sælges i henhold til denne bekendtgørelse, men for hvilke der inden den 1. april 2013 er udstedt en VA-godkendelse, der omfatter de sundhedsmæssige egenskaber, er ikke omfattet af krav om efterlevelse af denne bekendtgørelse før udløbet af VA-godkendelsen den 1. juli 2017.

Stk. 4. Cirkulære nr. 89 af 20. august 1986 om godkendelsesordninger for materialer og konstruktioner m.v. til byggeri og for materiel m.v. til vand- og afløbsinstallationer finder fortsat anvendelse på byggevarer, som har en VA-godkendelse efter dette cirkulære, jf. stk. 3.

Stk. 5. Byggevarer, som skal godkendes i henhold til denne bekendtgørelses § 5, men for hvilke der inden denne bekendtgørelses ikrafttræden er udstedt en VA-godkendelse, der omfatter de sundhedsmæssige egenskaber, jf. stk. 3, skal dog indtil udløbet af VA-godkendelsen den 1. juli 2017 fortsat være mærket i overensstemmelse med § 23, stk. 3, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 29. juni 2016

Carsten Falk Hansen

/ Janni Torp Kjærgaard


Bilag 1

Bruttoliste over krav for opnåelse og opretholdelse af godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 3, nr. 1

Skema 1: Testkrav til byggevarer og delkomponenter, der består af andre materialer end metal 1)
Parameter
Analysemetode
Testkrav 2) 3) 4)
Bemærkning
Farve
 
Ingen ændringer i forhold til blindprøve
Kun krav om test, hvis byggevaren er tilsat farve, eller der er tilsat additiver, som kan udskille farve til drikkevandet.
Turbiditet
 
Ingen ændringer i forhold til blindprøve
 
Smag og lugt
EN 1622
Ingen signifikant ændring i forhold til blindprøve
 
TOC (VOC + NVOC)
 
0,3 mg/l eller 1 mg/m2/dag
For installationer med en længde over 2 meter.
TOC (VOC + NVOC)
 
1,5 mg/l eller 15 mg/m2/dag
For installationer med en længde på højst 2 meter og mindre komponenter.
Sølv
 
10 µg/l
Kan være relevant for filtre, f.eks. ionbyttefiltre, osmoseanlæg og kulfiltre.
Phenoler
DS 281:1975 eller DS/EN/ISO 14402
Ingen påvisning af summen af phenoler.5)
Kvalitetskrav til analysemetoden: Detektionsgrænse 2 µg/l.
Andre stoffer6)
 
< 10 pct. af differencen mellem kvalitetskravet til drikkevand ved indgang til ejendom og taphane.7)
 
Kimtal ved 22 ºC
DS/EN ISO 6222
Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet.8) Der må ikke ske en selektering af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning.
Kan være relevant for vandbehandlingsanlæg, herunder filtre, f.eks. ionbyttefiltre, osmoseanlæg og kulfiltre.
Kimtal ved 37 ºC
DS/EN ISO 6222
Kimtal i det behandlede vand er mindre end 5 gange indholdet i tilgangsvandet.9) Kimtal må ikke stige systematisk og gradvist hen over forsøgsperioden. Der må ikke ske en selektering af kimtallet hen mod en renkultur ved testperiodens afslutning.
Kan være relevant for vandbehandlingsanlæg, herunder filtre, f.eks. ionbyttefiltre, osmoseanlæg og kulfiltre.

1) Herunder f.eks. slanger, rør, fittings, vandbehandlingsanlæg kartoucher, større O-ringe, pakninger m.v.

2) Migrationstest udføres efter DS/EN 12873-1. For parametrene smag og lugt udføres migrationstest efter DS/EN 1420. Andre migrationstest accepteres, hvis de giver et tilsvarende beskyttelsesniveau og dermed af godkendelsessekretariatet for ordningen kan vurderes som tilstrækkelige.

3) Ved migrationstest udført efter DS/EN 12873-1 og DS/EN 1420 måles de enkelte parametre på 3. ekstraktion. For måling af turbiditet, smag og lugt samt TOC kan der anvendes op til 9. ekstraktion.

4) Godkendelsessekretariatet kan ved mindre og uvæsentlige overskridelser af testkrav lægge en til ansøgningen vedlagt toksikologisk vurdering til grund for godkendelse, hvis det er sandsynliggjort, at kravene til drikkevand ved taphane ikke overskrides.

5) Med hensyn til specifikke phenoler gælder de krav, som er anført under »Andre stoffer«.

6) »Andre stoffer« skal forstås som de stoffer, for hvilke der er fastsat kvalitetskrav i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, og som ikke specifikt er nævnt i bilag 1. Dertil skal der ske vurdering og prøvning, jf. § 8, stk. 1, af andre sundhedsskadelige stoffer, som ikke specifikt er nævnt i nærværende bilag 1 eller i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, men som kan forekomme i og afgives fra byggevaren.

7) Kvalitetskravene til drikkevand fremgår af bilag 1, a-d, i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

8) Der vil kunne accepteres en værdi i det behandlede vand på 10 gange indholdet i tilgangsvandet umiddelbart efter begge podninger.

9) Der vil kunne accepteres en værdi i det behandlede vand på 10 gange indholdet i tilgangsvandet umiddelbart efter begge podninger.

Skema 2: Testkrav til byggevarer og delkomponenter af metal 10)
Parameter
Migrationsmetode
Testkrav
Bemærkning
Bly
NKB411)
5 µg
 
Cadmium
NKB411)
2 µg
 
Nikkel12)
NKB411)
80 µg
Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter.
DS/EN 16058
20 µg
Kravet gælder for den gennemsnitlige totalmængde beregnet på mindst 3 produkter.

10) Herunder f.eks. armaturer, fittings, ventiler, endestykker på slanger, slutpropper til fordelerrør m.v.

11) NKB4 - Den Nordiske Komité for bygningsbestemmelser, produktregler 4 eller tilsvarende. Test kan afhængig af produkttype også gennemføres efter NKB9, NKB13, NKB18 eller anden relevant NKB-testmetode.

12) Ved test af armaturer for afgivelse af nikkel er der valgfrihed med hensyn til, hvilken af de to nævnte metoder, der anvendes til testen.


Bilag 2

Godkendt til drikkevand-mærkning

»Godkendt til drikkevand«-mærkning består af følgende udformning med navnet »Godkendt til drikkevand« til højre for mærket (symbolet), som angivet i model 1. Model 1 er det obligatoriske logo. Model 2 viser mærket uden navnet og kan bruges som en frivillig, supplerende mærkning indgraveret direkte i byggevaren.

Hvis mærket formindskes eller forstørres, skal de forholdsmæssige proportioner, som anført nedenfor, overholdes. Når det obligatoriske logo anvendes (model 1), skal det mindst være 8 mm i højde. Hvis det frivillige, supplerende symbol anvendes (model 2), skal det mindst være 5 mm i højde.

Model 1:

bj

Model 2:

bj

Supplerende påskrifter:

»Godkendt til drikkevand«-mærkningen ledsages af fabrikantens navn eller identifikationsmærke og »godkendt til drikkevand«-nummeret.

Mærket kan udformes elektronisk med henblik på digital aflæsning. Et digitalt mærke skal være umiddelbart tilgængeligt og læsbart, så det fremstår ligesom på tryk.