Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 PRAKTIKAFTALE
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

I medfør af § 1, stk. 3 og 5, § 7, stk. 1, og § 15, stk. 2, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010, og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsættes:

Uddannelsen

§ 1. Praktikaftale om virksomhedspraktikken skal indgås ved anvendelse af den formular, der er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Skoleundervisningen skal bestå af et eller flere elementer fra følgende uddannelsesaktiviteter, der gennemføres ved en uddannelsesinstitution med godkendelse som nævnt i § 3, stk. 4, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.:

1) Erhvervsuddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser.

2) Søfartsuddannelser, jf. lov om maritime uddannelser.

3) Arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

4) Kombineret ungdomsuddannelse, jf. lov om kombineret ungdomsuddannelse.

5) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

6) Gymnasial enkeltfagsundervisning, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), lov om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

7) Almen voksenuddannelse (AVU), jf. lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven).

8) Højskolekurser, jf. lov om folkehøjskoler.

9) Kurser på efterskoler og frie fagskoler, jf. lov om efterskoler og frie fagskoler.

10) Heltidsundervisning på ungdomsskoler, jf. lov om ungdomsskoler.

11) Daghøjskolekurser, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).

12) Produktionsskoleundervisning, jf. lov om produktionsskoler.

13) Undervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

14) Undervisning, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Den samlede skoleundervisning må ikke udgøre hele skoleundervisningen i en erhvervsuddannelse eller søfartsuddannelse, jf. stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 3. Eleven og kommunen kan i ganske særlige tilfælde aftale i uddannelsesplanen, at eleven ikke skal deltage i eksamen eller anden form for afsluttende bedømmelse.

§ 3. Den enkelte uddannelses slutmål skal ud fra en samlet vurdering opfylde kravene til niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Elevens uddannelsesplan

§ 4. Elevens uddannelsesplan, jf. § 5, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Elevens navn, adresse og personnummer.

2) Identifikation af den myndighed eller institution som efter kommunalbestyrelsens beslutning er ansvarlig for planen, jf. lovens § 1, stk. 5.

3) Planens begyndelses- og slutdato samt underskrift og datering.

4) De personlige, sociale og faglig kompetencer, som eleven forventes at opnå.

5) Indhold og varighed af de enkelte praktikophold, samt hvilke mål eleven skal nå for, at der kan udstedes bevis for gennemførelsen af praktikopholdet.

6) Indhold og varighed af de enkelte skolehold, samt hvilke mål eleven skal opfylde for, at der kan udstedes bevis for gennemførelse af skoleophold.

7) Mulighed for godskrivning ved fortsat uddannelse efter aftale med den eller de berørte uddannelsesinstitutioner.

8) Eventuelle aftaler om særlige vilkår med hensyn til prøver eller eksaminer.

9) Aftaler om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Uddannelsesplanen skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings elektroniske indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelsen, Egu-portalen.

Stk. 3. Indberetning skal ske, inden eleven påbegynder uddannelsen. Senere ændringer i uddannelsesplanen, herunder ved gennemført eller afbrudt uddannelse, skal indberettes til portalen. Hvis uddannelsen afbrydes, indberettes afbrudsårsagen.

Beviser

§ 5. Bevis for gennemført praktikophold skal indeholde oplysning om praktikopholdets mål samt de arbejdsområder og funktioner, eleven har været beskæftiget med.

Stk. 2. Bevis for gennemført skoleophold skal indeholde oplysning om skoleundervisningens mål og indhold samt oplysning om elevens standpunkt. Opfylder eleven betingelserne for at modtage sædvanligt eksamensbevis m.v. for det pågældende skoleophold, anvender institutionen dette.

§ 6. Uddannelsesbeviset skal indeholde følgende oplysninger:

1) Elevens navn og personnummer.

2) Betegnelsen »erhvervsgrunduddannelse« og oplysning om den gennemførte uddannelses mål, indhold og varighed på grundlag af elevens uddannelsesplan.

3) Uddannelsens niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. jf. § 3.

4) Henvisning til de i § 5 nævnte beviser, der skal være vedlagt.

5) Datering og angivelse af udstederen.

Stk. 2. Dokumentation for delvis gennemførelse af uddannelsen består af beviser for eventuelle gennemførte praktik- og skoleophold samt en erklæring fra praktikvirksomheden, henholdsvis skolen, om praktik- eller skoleophold, som er afbrudt eller ikke er gennemført med tilfredsstillingen resultat.

Stk. 3. Udstederen skal indberette uddannelsesbeviser og dokumentation efter stk. 2 i Egu-portalen. Data skal opbevares i 30 år.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1158 af 20. december 1995 om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser ophæves.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 10. juni 2016

P.M.V.
Afdelingschef
Arne Eggert

/ Nina Topp


Bilag 1

PRAKTIKAFTALE

indgået i henhold til lov om erhvervsgrunduddannnelse m.v.

Praktikaftalen skal være godkendt af kommunen inden praktikopholdets begyndelse

1. Virksomhed
Virksomhedens navn og adresse (iht. CVR-registrering)
CVR-nr.
   
 
Telefonnr.
E-mailadresse
     
 
Arbejdsstedets beliggenhed, hvis det ikke er sammenfaldende med firmaets
   
   
   
2. Elev
Fulde navn
Personnummer
   
Adresse
Telefonnummer
   
Postnummer og postdistrikt
E-mailadresse
3. Uddannelsen
Aftalen påbegyndes dato
Aftalen afsluttes dato
   
Praktikperiodens mål (Der henvises til uddannelsesplanen, der vedlægges)
Bilag vedlagt
   
   
   
Arbejdsområde og -funktioner
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Elevens tidligere praktikaftaler
Tidligere praktikaftaler om erhvervsgrunduddannelse
Hvis ja, da anfør periode fra dato
Til dato
 
Nej
 
Ja
   
Seneste praktikvirksomhed
 

5. Arbejdstid og løn
Følgende kollektive overenskomst eller aftale er gældende for ansættelsesforholdet, jf. egu-lovens § 6, stk. 2:
Arbejdstid: Timer pr. uge
   
Lønnen er ved praktikuddannelsens begyndelse aftalt som
Lønudbetalingsdag
Startløn, kr.
 
Timeløn
 
Ugeløn
 
Månedsløn
   
Der ydes løn under ferie
Der udbetales feriegodtgørelse efter ferieloven/ -aftale med xx pct. af lønnen
 
Nej
 
Ja
 
Nej
 
Ja
6. Prøvetid og ophævelse
De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ellers er prøvetiden
 
2 måneder
 
1 måned
Obs. : Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.
I prøvetiden kan arbejdsgiveren eller eleven opsige aftalen uden angivelse af grund.
Efter prøvetidens udløb kan aftalen ikke opsiges af en part.
Aftalen kan ophæves af en part, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, eller en væsentlig forudsætning for aftalen er bristet. Hvis parterne aftaler ændringer i eller ophør af aftalen, skal dette godkendes af tilrettelæggeren.
7. Eventuelle bemærkninger (Skal godkendes af tilrettelæggeren)
 
 
 
 
 
 
8. Parternes underskrift (Aftalen er indgået efter lov om erhvervsgrunduddannelse)
Virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser
 
Nej
 
Ja
Virksomhed/ arbejdsgiver: Dato og underskrift
Elev: Dato og underskrift
   
   
   
Hvis eleven er under 18 år:
Praktikaftalen skal medunderskrives af forældremyndighedens indehaver(e). Hvis kun en af forældrene underskriver aftalen, indestår vedkommende for at være eneindehaver af forældremyndigheden.
Forældremyndighedsindehaver: Dato og underskrift
Forældremyndighedsindehaver: Dato og underskrift
   
   
   

9. Forbeholdt kommunen/ tilrettelæggeren (godkendelsespåtegning, jf. egu-lovens § 7)
Denne praktikaftale indgår som led i uddannelsesplan aftalt mellem elev og <virksomhed >.
Aftaledato
   
Eventuelt supplerende påtegning
 
 
Tilrettelæggers navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse
Kontaktperson
   
 
Dato og underskrift