Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 217 af 11. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 65, stk. 6 og 7, og § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og § 35, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 2, stk. 2, 1. pkt., indsættes to steder efter »på Jobnet«: »og a-kassens digitale selvbookingsystem«.

3. I § 2, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) selv at booke samtaler med jobcenteret, anden aktør og a-kassen,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 17. juni 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.