Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed, som ændret bekendtgørelse nr. 224 af 11. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 52 f, § 57, stk. 5, § 62, stk. 7, § 62 a, stk. 4, § 62 b, stk. 3, § 63 a, stk. 3, § 65, stk. 6, § 65 a, stk. 7, § 88, stk. 4, og § 100 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 2, stk. 2, indsættes efter »indkalder medlemmet til«: », eller som medlemmet selv booker,«.

3. I § 2, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Det sidestilles med en indkaldelse, når medlemmet selv har booket en samtale.«

4. I § 2 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Ved »a-kassens selvbookingsystem« forstås den digitale selvbetjeningsløsning til brug for medlemmers booking og ombooking af samtaler i a-kassen, som a-kassen skal stille til rådighed for ledige medlemmer. A-kassens selvbookingsystem skal kunne tilgås via a-kassens hjemmeside.«

5. § 6, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»For at forblive tilmeldt skal medlemmet løbende bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende ved at tjekke sine jobforslag, og selv booke samtaler, som medlemmet har pligt til at booke, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

6. Efter overskriften til § 10 indsættes før § 10:

»§ 9 a. Et medlem har pligt til selv at booke jobsamtaler i jobcenteret eller hos anden aktør og rådighedssamtaler hos a-kassen, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 9 b.

§ 9 b. Et medlem har pligt til selv at booke 2 rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 35, stk. 1, i a-kassens selvbookingsystem. Pligten til selv at booke samtaler gælder, uanset om en samtale skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.

Stk. 2. Medlemmet skal booke hver af samtalerne inden for en frist, som fastsættes af a-kassen.

Stk. 3. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Hvis medlemmet er blevet afmeldt, fordi medlemmet ikke selv har booket en samtale, skal a-kassen fastsætte en ny frist for booking af en samtale, når medlemmet igen tilmelder sig som arbejdssøgende i jobcentret. Hvis medlemmet ikke har booket samtalen inden for fristen, afmelder a-kassen medlemmet som arbejdssøgende i jobcenteret. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter a-kassens frist, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Medlemmet har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af a-kassen fastsatte frist i det omfang, der er ledige tider.

Stk. 6. A-kassen kan i helt særlige tilfælde fratage et medlem retten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen finder, at medlemmet booker samtaler på en anden måde end aftalt.

Stk. 7. A-kassen kan fritage et medlem for pligten til selv at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtaler er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af tolk, medmindre medlemmet ikke ønsker at blive fritaget.

Stk. 8. A-kassen kan efter anmodning fra et medlem, fritage medlemmet for pligten til selv at booke samtaler, hvis a-kassen vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for medlemmet selv at booke samtaler, fordi

1) medlemmet har meget ringe it-kundskaber,

2) medlemmet har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller

3) medlemmet har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Stk. 9. Et medlem, der er fritaget for selv at booke samtaler efter stk. 8, kan henvende sig til a-kassen, hvis medlemmet ønsker fremadrettet selv at booke samtaler eller ombooke samtaler.«

7. I § 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Medlemmet skal også kunne møde til samtaler, som medlemmet selv har booket.«

8. I § 10, stk. 2, indsættes efter »anden aktør indkalder til,«: »og møde til samtaler, som medlemmet selv har booket,«.

9. I § 15, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Når et medlem selv har booket samtalen, sidestilles medlemmets booking med en indkaldelse.«

10. I § 15, stk. 3, ændres »afsenderen af indkaldelsen« til: »den af henholdsvis jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, som medlemmet skulle have holdt samtale med«.

11. I § 18, stk. 4, indsættes efter »søge arbejde,«: »booke samtaler,«, og »§§ 7-10« ændres til: »§§ 7-11«.

12. I § 19, stk. 1, indsættes efter »indkaldt til«: »eller selv har booket«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

Stk. 2. § 9 b, stk. 3 og 4, som affattet ved § 1, nr. 6, gælder kun for frister, som a-kassen har givet efter 1. september 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 17. juni 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen