Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb1)

I medfør af § 12, stk. 5, § 14 og § 78, stk. 1-3, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

§ 1. Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativer for offentlige vandløb efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved udarbejdelse af regulativer skal vandløbsmyndigheden respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) og artikel 3 i Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 med senere ændringer (fuglebeskyttelsesdirektivet) som beskrevet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

§ 2. Vandløbsmyndigheden udarbejder i forbindelse med forslag til regulativ en redegørelse for grundlaget for og konsekvenser af forslaget. Redegørelsen optages som bilag til regulativet.

§ 3. Regulativet skal indeholde en tydelig betegnelse af vandløbet samt oplysning om målsætningen for vandløbet og om de ved og i vandløbet beliggende anlæg. Regulativet skal være bilagt et kort, der viser vandløbets beliggenhed og er forsynet med identifikation af de enkelte stationeringer. Regulativet skal endvidere indeholde bestemmelser om

1) vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne, herunder regulativvandstande,

2) vandløbets vedligeholdelse, herunder om vedligeholdelsesarbejdets udførelse, om bortskaffelse af fyld og grøde samt om sikring af drænudløb,

3) regler om ændring i retten til sejlads i forhold til lovens § 4,

4) beliggenhed, udstrækning m.v. af anlæg m.v., der er etableret i forbindelse med vandløbsrestaurering,

5) friholdelse af arealer langs vandløb, herunder arbejdsareal og 2 m-bræmmer,

6) drift af stemmeværker,

7) hegn og kreaturvanding,

8) beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation,

9) udløb for dræn- og spildevandsledninger,

10) broer, bolværker og lignende,

11) opstemningsanlæg, herunder flodemål m.v.,

12) tilrettelæggelse af vandløbsmyndighedens tilsyn, herunder om lodsejeres og andre interesseredes medvirken ved tilsynet samt om samarbejde med andre myndigheder,

13) revision af regulativet og

14) datoen for regulativets ikrafttræden.

§ 4. Ved udarbejdelse af forslag til regulativ for vandløb, der gennemløber flere kommuner, skal der forhandles mellem vandløbsmyndighederne for at sikre, at der ikke i regulativet fastsættes bestemmelser om vandløbsvedligeholdelse m.v., som hindrer opfyldelse af målsatte anvendelser andre steder i vandløbssystemet.

§ 5. Forslag til regulativ fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Fremlæggelse kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside med angivelse af tid og sted for fremlæggelse, og at eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan indgives til vandløbsmyndigheden inden for 8 ugers fristen.

Stk. 2. Med samme indsigelsesfrist sendes forslaget samtidig til berørte myndigheder.

Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan afholde offentligt møde om forslaget.

§ 6. Efter fremlæggelsesperiodens udløb vedtager vandløbsmyndigheden regulativet under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være fremkommet.

Stk. 2. For de vandløb, der er nævnt i lovens § 12, stk. 3, foretager vandløbsmyndigheden en foreløbig vedtagelse af forslaget og sender det med henblik på godkendelse til Miljø- og Fødevareministeriet, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Når forslaget er godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet, vedtager vandløbsmyndigheden regulativet endeligt.

§ 7. Vandløbsmyndigheden offentliggør meddelelse om regulativets vedtagelse og dets ikrafttræden. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside. Offentliggørelsen skal indeholde oplysning om klagemyndighed og klagefrist.

Stk. 2. Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter offentliggørelsen efter stk. 1. Rettidig påklage af regulativet medfører, at det først træder i kraft, når klagemyndighedens afgørelse foreligger, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

§ 8. Bestemmelserne i §§ 2-7 finder også anvendelse på ændringer i og tillæg til vedtagne regulativer.

Klage og ikrafttræden

§ 9. Vandløbsmyndighedens afgørelser efter bekendtgørelsen samt afgørelser truffet med hjemmel i regulativer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens kapitel 16.

Stk. 2. Miljø- og Fødevareministeriets afgørelser efter § 6, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1830 af 16. december 2015 om regulativer for offentlige vandløb ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, EF-Tidende 1979, nr. L 103, side 3, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003, EU-Tidende 2003, nr. L 122, side 36, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.