Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0011
 
32008L0105
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav til udledning af forurenende stoffer
Kapitel 3 Klage
Bilag 1 Teknisk procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, § 14, stk. 2, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2, § 73, stk. 3, § 80, stk. 1 og 2, og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på tilladelser til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet efter lovens § 27, stk. 2 og 3, § 28, stk. 1 og 2, bortset fra almindeligt belastede separate regnvandsudledninger, samt på udledning ved godkendelser efter lovens § 33 om forhold, der direkte eller indirekte medfører en tilførsel af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter krav til udledning af forurenende stoffer i vandløb, søer eller i havet.

§ 2. Ved tilladelse henholdsvis godkendelse og påbud efter

1) lovens § 27, stk. 2 og 3, finder § 8, stk. 1, §§ 9-16, og §§ 18-20 anvendelse,

2) lovens § 28, stk. 1 og 2, og § 30 finder § 8, stk. 1, og §§ 9-20 anvendelse,

3) lovens § 33, stk. 1, og § 41 til udledning af spildevand finder § 8, stk. 2, og §§ 9-20 anvendelse,

4) lovens § 33, stk. 1, og § 41 til udsivning fra deponeringsanlæg finder § 8, stk. 2, §§ 9-16 og §§ 18-20 anvendelse, og

5) lovens § 33, stk. 1, og § 41 til udledning via luftemissioner finder § 8, stk. 2, §§ 9-11, §§ 13-14, § 16 og §§ 18-20 anvendelse.

Definitioner

§ 3. Ved forurenende stof forstås ethvert stof, der kan forårsage forurening, jf. lovens § 2.

§ 4. Ved et kvalitetskriterium forstås det højeste koncentrationsniveau, ved hvilket det skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på vandøkosystemer.

§ 5. Ved et miljøkvalitetskrav forstås den koncentration af et bestemt forurenende stof i vand, sediment eller biota, som ikke må overskrides af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 2. Et miljøkvalitetskrav kan angives som et generelt kvalitetskrav, som årligt eller periodespecifikt gennemsnit skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse mod kronisk effekt, eller et korttidskvalitetskrav, der som maksimal acceptabel koncentration skal være opfyldt i det berørte vandområde til beskyttelse mod især akut effekt.

§ 6. Ved korttidsudledning forstås udledning af højst 24 timers varighed, som må forekomme i gennemsnit højst 1 gang om måneden, dog med intervaller på mindst 6 dage mellem hver udledning.

§ 7. Ved miljømyndighed forstås den tilladelses-, godkendelses- eller tilsynsmyndighed, der er myndighed efter loven.

Kapitel 2

Krav til udledning af forurenende stoffer

Krav til ansøgningen

§ 8. Ansøgning efter lovens § 27 og § 28 skal indeholde oplysning om

1) den udledte vandmængde og om udledningens stofsammensætning, udtrykt i koncentration og mængde, og

2) økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier for de udledte forurenende stoffer, hvis der i tabel 3, 4, 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, vandplanen eller ændringer til vandplanen gældende for vandområdet, hvor udledningen finder sted, ikke er fastlagt et miljøkvalitetskrav for disse stoffer.

Stk. 2. Ansøgning efter lovens § 33 skal opfylde kravene i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Fastsættelse af miljøkvalitetskrav

§ 9. For forurenende stoffer, hvor der ikke er fastsat et miljøkvalitetskrav, skal miljømyndigheden ved modtagelse af en ansøgning vurdere, om stofkoncentrationen i udledningen er uden betydning for vandmiljøet. Vurderer miljømyndigheden, at stofkoncentrationen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet, træffer miljømyndigheden afgørelse uden fastsættelse af miljøkvalitetskrav.

Stk. 2. Kan miljømyndigheden ikke konkludere, at stofkoncentrationen er så lav, at den er uden betydning for vandmiljøet, forelægger miljømyndigheden sagen for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og underretter samtidig de berørte parter herom. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vurderer herefter, om der er behov for at fastsætte miljøkvalitetskrav for de(t) pågældende stof(fer).

Stk. 3. Vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at der er behov for at fastsætte et miljøkvalitetskrav, underretter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning miljømyndigheden og de berørte parter herom og udsender et forslag til et kvalitetskriterium, der udarbejdes efter den tekniske procedure i bilag 1, sammen med et forslag til miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde i høring til de parter, der er nævnt i lovens § 11. Efter høringsperiodens afslutning udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt kvalitetskriterium og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fastsætter et miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning underretter de miljømyndigheder, som kan blive berørt heraf, om således fastsatte kvalitetskrav for konkrete vandområder.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan for konkrete vandområder fastsætte strengere miljøkvalitetskrav end de i tabel 3, 4, 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand anførte, når der er begrundet behov herfor. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal forinden fastsættelse af et sådant miljøkvalitetskrav foretage offentlig høring ved annoncering med en høringsfrist på 4 uger. Annonceringen kan ske udelukkende på styrelsens hjemmeside. Efter høringsperiodens afslutning udarbejder Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning et endeligt miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde og underretter de miljømyndigheder, som kan blive berørt heraf.

Stk. 5. Miljøkvalitetskrav fastsættes som et generelt kvalitetskrav og kan herudover fastsættes som et korttidskvalitetskrav. Ved korttidsudledning af forurenende stoffer skal der dog fastsættes et korttidskvalitetskrav, og derudover kan der fastsættes et generelt kvalitetskrav.

§ 10. Miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder fastsat i medfør af § 9, stk. 3 og 4, offentliggøres og optages ved førstkommende lejlighed i vandplanen eller i en ændring hertil. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Vilkår

§ 11. Miljømyndigheden skal sikre overholdelse af de miljøkvalitetskrav, der er fastsat i tabel 3, 4, 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, vandplanen eller tillæg til vandplanen gældende for vandområdet, hvor udledningen finder sted, samt sikre overholdelse af miljøkvalitetskrav, der er fastsat eller foreligger som forslag i medfør af § 9, stk. 3 og 4, og skal, såfremt de forurenende stoffers tilstedeværelse kan have betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskravene, fastsætte vilkår til at sikre, at miljøkvalitetskravene er opfyldt, jf. dog § 23, stk. 4. Miljømyndigheden skal samtidig fastsætte vilkår om egenkontrol.

Stk. 2. For forurenende stoffer, som miljømyndigheden har forelagt for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. § 9, stk. 2, fastsætter miljømyndigheden vilkår, når Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har vurderet behovet for miljøkvalitetskrav for det konkrete område, og når der foreligger et forslag til kvalitetskriterium, jf. § 9, stk. 3, eller forslag til miljøkvalitetskrav, jf. § 9, stk. 4. Når der foreligger et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav, skal dette lægges til grund for afgørelsen. I afgørelser om godkendelse efter lovens § 33, hvor myndigheden fastsætter vilkår på baggrund af et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, skal der tages forbehold om, at vilkåret vil kunne blive revideret, når det endelige kvalitetskrav, jf. § 9, stk. 3 og 4, fastsættes til en anden værdi end i forslaget. I afgørelser efter lovens § 28, hvor miljømyndigheden har fastsat vilkår på baggrund af et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, kan miljømyndigheden i overensstemmelse med lovens § 30 ændre tilladelsen, hvis det endelige miljøkvalitetskrav fastsættes til en anden værdi end i forslaget.

Stk. 3. Ved aktiviteter af begrænset varighed, herunder udledninger i forbindelse med fjernelse af sediment fra et vandområde, kan miljømyndigheden fastsætte vilkår, jf. stk. 1, som giver tilladelse til tidsbegrænset kortvarig overskridelse af et generelt kvalitetskrav, når den aktivitet, der forårsager udledningen, bidrager til en væsentlig forbedring af miljøtilstanden i det pågældende vandområde.

Stk. 4. Kravet om fastsættelse af vilkår, jf. stk. 1, finder ikke anvendelse på udledning af husspildevand mindre end 30 PE.

§ 12. Miljømyndigheden kan udpege blandingszoner omkring udledningspunkter. Koncentrationerne af et eller flere af de i tabel 1 og 2 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand anførte stoffer kan overskride de relevante miljøkvalitetskrav inden for sådanne blandingszoner, hvis de ikke påvirker det øvrige vandområdes opfyldelse af disse krav.

Stk. 2. Udpegningen af blandingszoner skal ske så udstrækningen af de enkelte zoner er

1) begrænset til udledningspunkternes umiddelbare nærhed og

2) afpasset efter koncentrationerne af forurenende stoffer ved udledningspunktet og efter de betingelser for udledning af forurenende stoffer, der er fastsat i de forudgående reguleringer om udledning fra punktkilder i overensstemmelse med anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker.

Stk. 3. Miljømyndigheden underretter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om udpegede blandingszoner med oplysninger om deres lokalisering og udstrækning samt om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen, jf. § 15, stk. 5. Ved førstkommende lejligheden optager Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udpegede blandingszoner i vandplanen eller i en opdatering heraf, og oplysninger om blandingszonernes lokalisering offentliggøres. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

§ 13. Udledning af forurenende stoffer skal begrænses ved hjælp af bedste tilgængelige teknik.

Stk. 2. Såfremt et miljøkvalitetskrav kræver overholdelse af strengere vilkår end dem, som følger af anvendelse af bedste tilgængelige teknik, fastsættes der i overensstemmelse hermed strengere vilkår i tilladelsen, godkendelsen eller påbudet om udledning.

§ 14. Ved fastsættelse af vilkår skal det sikres, at der ikke sker en øget forurening, jf. dog miljømålslovens § 11, stk. 3.

§ 15. Ved fastsættelse af vilkår i tilladelser, godkendelser eller påbud nævnt i § 2, nr. 1-4, skal det ved beregning sikres, at miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer for det berørte vandområde kan opfyldes.

Stk. 2. I beregningen efter stk. 1 skal indgå stoffets eller stoffernes eventuelle i forvejen forekommende koncentrationer i det pågældende vandområde.

Stk. 3. Er der omkring udledningsstedet udpeget en blandingszone efter reglerne i § 12, kan fortyndingen inden for blandingszonen indgå i beregningen efter stk. 1.

Stk. 4. Miljøkvalitetskravet skal være opfyldt ved kanten af blandingszonen. Hvor der i vandplanen eller i en ændring hertil er fastsat et nærområde med mindre strenge miljømål i relation til udledning af forurenende stoffer, skal miljøkvalitetskravene for disse forurenende stoffer dog først være opfyldt ved nærområdets afgrænsning. Det skal være opfyldt,

1) at der inden for nærområdet intet sted efter fortyndingen som fastsat efter stk. 3 må forekomme koncentrationer, der kan forårsage akut giftvirkning,

2) at udledningen ikke må give anledning til ophobning af stoffet i nærområdets sedimenter, bløddyr, skaldyr eller fisk, og

3) at udledningen ikke giver anledning til smagsforringende påvirkning af fisk og skaldyr.

Stk. 5. Ved fastsættelse af vilkår, der baseres på udpegning af en blandingszone i medfør af § 12, stk. 1, skal der indgå foranstaltninger med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen i fremtiden.

§ 16. Ved fastsættelse af vilkår skal det, såfremt udledningen kan påvirke sedimentet i det berørte vandområde, sikres, f.eks. ved beregning, at sedimentkvaliteten i forhold til forurenende stoffer ikke forringes.

§ 17. Fastsættelse af vilkår i tilladelser, godkendelser eller påbud efter § 2, nr. 2 og 3, til udledning af spildevand skal omfatte

1) den størst tilladte koncentration af stoffet i udledningen målt et vilkårligt tidspunkt for at sikre, at et korttidskvalitetskrav er opfyldt, når et sådant er fastsat,

2) den gennemsnitlige tilladte koncentration af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder, hvor der sker udledning til vandmiljøet, for at sikre, at et generelt kvalitetskrav er opfyldt, og

3) den størst tilladte mængde af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder eller en tilladt udledt vandmængde i en eller flere nærmere angivne perioder.

§ 18. Såfremt der er fastsat strengere regler i anden lovgivning eller stillet strengere krav i vandplanen eller ændring hertil til udledning af forurenende stoffer for konkrete vandområder, end hvad der følger af denne bekendtgørelse, finder disse regler eller krav anvendelse.

Særlige krav til udledning af stoffer med EU-fastsatte miljøkvalitetskrav for overfladevand

§ 19. Fastsættelse af vilkår i tilladelser og godkendelser til eller påbud om udledning af stoffer nævnt i tabel 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand skal omfatte

1) den størst tilladte koncentration af stoffet i udledningen målt et vilkårligt tidspunkt og

2) den størst tilladte mængde af stoffet i udledningen i en eller flere nærmere angivne perioder.

Stk. 2. Tilladelser eller godkendelser til udledning af stoffer nævnt i tabel 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand kan kun gives for et begrænset tidsrum.

§ 20. Kun såfremt vilkår fastsat efter denne bekendtgørelse for de i tabel 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand opførte stoffer vil være strengere end vilkår for udledningen fastsat efter

1) bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1-stoffer),

2) bekendtgørelse om grænseværdier for cadmium for processpildevand fra visse industrianlæg,

3) bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af hexachlorcyklohexan til vandmiljøet, eller

4) bekendtgørelse om grænseværdier for kviksølv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg,

skal vilkår for udledningen fastsættes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. I øvrige tilfælde anvendes de i nr. 1-4 nævnte bekendtgørelsers bestemmelser.

Indsendelse af oplysninger

§ 21. Miljømyndigheden orienterer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om den meddelte tilladelse, godkendelse eller det meddelte påbud.

Stk. 2. Miljømyndigheden skal efter anmodning, oplyse Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

Kapitel 3

Klage

§ 22. Afgørelser efter § 9 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på verserende sager, herunder klagesager.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1725 af 16. december 2015 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet ophæves.

Stk. 4. Miljømyndigheden træffer foranstaltninger til sikring af, at vilkår i eksisterende tilladelser, godkendelser til eller påbud om udledning bringes i overensstemmelse med miljøkvalitetskrav fastsat efter denne bekendtgørelse eller i vandplanen, når

1) der foretages en revurdering efter lovens § 41 af godkendelser efter § 33,

2) en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller påbud efter § 30 i øvrigt giver anledning til revision,

3) der er fremkommet væsentlige nye oplysninger om forurenende stoffer udledt i medfør af en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller et påbud efter § 30 eller

4) et indsatsprogram efter miljømålslovens kapitel 8 forudsætter en revision af en tilladelse efter §§ 27 og 28 eller et påbud efter § 30.

§ 24. For § 8, stk. 1, nr. 2, § 11, stk. 1, § 15, stk. 4, og for § 18 gælder, at miljøkvalitetskrav fastsat i regionplanen opretholdes, indtil denne erstattes af en vandplan, jf. § 3, stk. 5, i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Hanne Kristensen


Bilag 1

Teknisk procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav

Der kan fastsættes miljøkvalitetskrav for vand, sediment eller biota.

Overalt, hvor det er muligt, skal der indhentes data for såvel akut som kronisk giftighed for de af nedenstående organismegrupper, der er relevante for den pågældende type vand, samt for andre vandlevende organismegrupper, hvorom der foreligger data. »Grundsættet« af organismegrupper er:

– Alger og/eller makrofyter

– Dafnier eller organismer, der er repræsentative for saltvand

– Fisk.

Fastsættelse af miljøkvalitetskrav

Følgende procedure finder anvendelse ved fastsættelse af den maksimale gennemsnitskoncentration:

i) Ved fastsættelse af et kvalitetskriterium anvendes passende sikkerhedsfaktorer i hvert tilfælde i overensstemmelse med arten og kvaliteten af de foreliggende data og den vejledning, der findes i punkt 3.3.1 i del II af den tekniske vejledning til Kommissionens direktiv 93/67/EØF om risikovurdering af nye anmeldte stoffer og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 om risikovurdering af eksisterende stoffer, og de sikkerhedsfaktorer, som er anført i nedenstående tabel:

 
Sikkerhedsfaktor
Mindst en akut L(E)C50 fra hvert af grundsættets trofiske niveauer
1 000
En kronisk NOEC (enten fisk eller dafnier eller en for saltvand repræsentativ organisme)
100
To kroniske NOEC'er fra arter, der repræsenterer to trofiske niveauer (fisk og/eller dafnier eller en for saltvand repræsentativ organisme og/eller alger)
50
Kroniske NOEC'er fra mindst tre arter (normalt fisk, dafnier eller en for saltvand repræsentativ organisme og alger), der repræsenterer tre trofiske niveauer
10
Andre tilfælde, herunder feltdata eller modeløkosystemer, der gør det muligt at beregne og anvende mere præcise sikkerhedsfaktorer.
Vurderes fra sag til sag

ii) Når der foreligger data om persistens og bioakkumulering, skal de indgå i beregningen af miljøkvalitetskravenes endelige værdi.

iii) De således beregnede krav bør sammenlignes med foreliggende resultater fra feltstudier. Findes der anomalier, skal beregningen revideres, for at der kan beregnes en mere præcis sikkerhedsfaktor.

iv) De beregnede krav underkastes »peer review« og offentlig høring, bl.a. for at der kan beregnes en mere præcis sikkerhedsfaktor.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø, EU-Tidende 2006, nr. L 64, side 52, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EF-tidende 2000, nr. L 327, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, EU-Tidende, nr. L 348, side 84.