Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0118
 
32008L0105
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til sammenfatning af basisanalyse
Bilag 2 Krav til sammenfatning af procedure for fastsættelse af tærskelværdier for grundvandsforurenende stoffer og forureningsindikatorer
Bilag 3 Krav til sammenfatning af indsatsprogrammet
Bilag 4 Oplysninger om forurenende stoffer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner1)

I medfør af § 26, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

§ 1. En vandområdeplan skal indeholde følgende elementer:

1) En sammenfatning af basisanalysen, jf. bilag 1.

2) En oversigt over emissioner, udledninger og tab af stoffer, som fremgår af del B, afsnit 3, i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

3) En sammenfatning af registre over beskyttede områder, jf. lovens § 16, herunder kort, der viser beliggenheden af hvert beskyttet område, samt en beskrivelse af den nationale lovgivning eller EU-lovgivning, hvorefter det beskyttede område er udpeget.

4) Kort over overvågningsnet, jf. lovens § 31 og bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.

5) Kort, der viser tilstanden for overfladevand (økologisk og kemisk), grundvand (kemisk og kvantitativt) og beskyttede områder, jf. lovens § 31 og del C, afsnit 9, i bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.

6) Eventuelle yderligere kort, som i henhold til afsnit 9.1 i del C i bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder kan udarbejdes til særskilt præsentation af oplysninger vedrørende kemisk tilstand for stoffer omhandlet i litra a- c i nævnte afsnit 9.1.

7) Et skøn over pålideligheden og præcisionen af overvågningsprogrammernes resultater for overfladevand.

8) En sammenfatning af vurderingen af grundvandets kemiske tilstand, herunder oplysninger om, hvordan eventuelle overskridelser af grundvandskvalitetskrav, jf. afsnit 3 i bilag 3 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, og tærskelværdier, jf. bilag 4 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder, i de enkelte overvågningspunkter for en grundvandsforekomst eller en gruppe af grundvandsforekomster er taget i betragtning ved vurderingen.

9) En sammenfatning af, hvordan tendensvurderingen fra de enkelte overvågningspunkter for en grundvandsforekomst eller en gruppe af grundvandsforekomster har bidraget til at identificere, at der i disse forekomster er en væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af forurenende stoffer, eller at en sådan tendens er ved at vende.

10) En sammenfatning af den måde, hvorpå udgangspunktet for at gennemføre foranstaltninger til at vende væsentlige og vedvarende opadgående tendenser i koncentrationer af forurenende stoffer i grundvand, jf. bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder, er fastlagt, og begrundelsen herfor.

11) En sammenfatning af resultaterne af eventuelle yderligere tendensvurderinger af identificerede forurenende stoffer i grundvand med henblik på vurdering af eksisterende forureningsfaner, jf. bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.

12) Oplysning om tærskelværdier fastsat i henhold til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.

13) En sammenfatning i henhold til bilag 2 af den anvendte procedure for fastsættelse af tærskelværdier for grundvandsforurenende stoffer og forureningsindikatorer, jf. bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.

14) En liste over de miljømål for overfladevand, grundvand og beskyttede områder, der er fastlagt med hjemmel i lovens § 7, stk. 1, § 17 og § 18, stk.1, herunder oplysninger om og begrundelse for de tilfælde, hvor overfladevandområder er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, jf. lovens § 9, hvor den i loven fastsatte frist for opfyldelse af miljømål er forlænget, jf. lovens § 10, hvor der er fastlagt mindre strenge miljømål, jf lovens § 11, hvor der er fastlagt strengere miljømål, jf. lovens § 12, og hvor konkrete miljømål ikke opfyldes som følge af omstændigheder som nævnt i lovens § 13.

15) En redegørelse for de betingelser, hvorunder omstændigheder, der er ekstraordinære eller ikke med rimelighed kunne have været forudset, kan påberåbes, jf. lovens § 20, stk. 6.

16) En beskrivelse af de fremgangsmåder og metoder, der er anvendt til at definere blandingszoner udpeget omkring udledningspunkter i henhold til bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt, for stoffer, som fremgår af del B, afsnit 3, i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszoner.

17) En sammenfatning af indsatsprogrammet, jf. bilag 3, herunder angivelse af hvordan de miljømål, der er fastlagt med hjemmel i lovens § 7, stk. 1, skal opfyldes gennem programmet.

18) Ved fristforlængelse, jf. lovens § 10, stk. 1, en oversigt over foranstaltninger med hjemmel i lovens § 19, stk. 1, som anses for nødvendige for gradvis at bringe vandet i overensstemmelse med den krævede tilstand inden udløbet af den forlængede frist, en oversigt over eventuelle yderligere foranstaltninger, en gennemgang af foranstaltningernes gennemførelse og den forventede tidsplan herfor.

19) En oversigt over eventuelle delindsatsprogrammer, jf. lovens § 19, stk. 2, og en sammenfatning af deres indhold.

20) En sammenfatning af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse den grænseoverskridende forurening med stoffer, som fremgår af del B, afsnit 3, i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

21) En sammenfatning af de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til oplysning og høring af offentligheden, hvilke resultater der er opnået, og hvilke ændringer i vandplanlægningen de har medført.

22) En fortegnelse over kompetente myndigheder i vandområdedistriktet.

23) Oplysning om adgang til de dokumenter og oplysninger m.v., der er anvendt i forbindelse vandplanlægningen, herunder navnlig oplysning om hvilke kontrolforanstaltninger, der er vedtaget vedrørende punktkilder og andre betydelige negative indvirkninger, navnlig hydromorfologiske, og hvilke faktiske overvågningsdata, der er indsamlet i henhold til lovens § 31.

§ 2. De reviderede og ajourførte vandområdeplaner, jf. lovens § 27, stk. 1, skal ud over elementerne nævnt i § 1 indeholde følgende elementer:

1) En sammenfatning af eventuelle ændringer foretaget efter offentliggørelsen af den forudgående vandområdeplan, herunder en sammenfatning af ændringer i forhold til anvendelse af regler fastlagt med hjemmel i lovens § 10, § 11, § 13 og § 20, stk. 5 og 6.

2) En vurdering af de fremskridt, der er gjort med at opfylde de miljømål, der er fastlagt med hjemmel i lovens § 7, stk. 1, herunder en fremlæggelse af overvågningsresultaterne for den forudgående planperiode i form af kort, og en redegørelse for eventuelle miljømål, der ikke er opfyldt.

3) En sammenfatning af og redegørelse for eventuelle foranstaltninger, der var planlagt i den forudgående vandområdeplan, men som ikke blev iværksat.

4) En sammenfatning af eventuelle yderligere midlertidige foranstaltninger, der er gennemført i henhold til lovens § 21 siden offentliggørelse af den forudgående vandområdeplan.

5) En oversigt over virkningerne af omstændigheder som nævnt i lovens § 20, stk. 6, og af de foranstaltninger, der er fastlagt eller skal fastlægges til imødegåelse heraf med hjemmel i lovens § 19, stk. 1.

6) Oplysning om eventuelle ændringer i listen over tærskelværdier, jf. bilag 4 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder, som er foretaget efter offentliggørelsen af den forudgående vandområdeplan.

7) Oplysning om anvendelse af miljøkvalitetskrav, analysemetoders kvantifikationsgrænse og ydeevne og anvendelse af overvågningsfrekvenser for stoffer omhandlet i del B, afsnit 3, i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bilag 4.

§ 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan ændre bilag 1-4, hvis tekniske ændringer af EU-lovgivningen nødvendiggør det.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 437 af 19. maj 2016 om indholdet af vandområdeplaner ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Krav til sammenfatning af basisanalyse

Sammenfatningen af basisanalysen skal omfatte:

1) En generel beskrivelse af vandområdedistriktets karakteristika, herunder

–  kortlægning af overfladevandområdernes beliggenhed og grænser,

–  kortlægning af økoregioner og typer af overfladevandområder i vandløbsoplande og de tilhørende kystvande,

–  identifikation af referenceforhold for de forskellige typer af overfladevandområder,

–  grunden til eventuel udeladelse af et kvalitetselement ved vurderingen af den økologiske tilstand af visse typer overfladevand, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om basisanalyser, og

–  kortlægning af grundvandsforekomsternes beliggenhed og grænser.

2) En sammenfatning af betydelige belastninger og virkninger for overfladevandets og grundvandets tilstand fremkaldt af menneskelig aktivitet, herunder

–  skøn over punktkildeforurening,

–  skøn over forurening fra diffuse kilder, herunder en oversigt over arealanvendelsen,

–  skøn over belastninger af vandets kvantitative tilstand, herunder indvinding, og

–  analyse af menneskelige aktiviteters andre påvirkninger af vandets tilstand.

3) En sammenfatning af den økonomiske analyse af vandanvendelsen, jf. bekendtgørelse om basisanalyser.


Bilag 2

Krav til sammenfatning af procedure for fastsættelse af tærskelværdier for grundvandsforurenende stoffer og forureningsindikatorer

Sammenfatningen af den anvendte procedure for fastsættelse af tærskelværdier for grundvandsforurenende stoffer og forureningsindikatorer skal oplyse om:

1) hver af de grundvandsforekomster eller grupper af forekomster, der karakteriseres som truede, herunder om

–  forekomsternes størrelse,

–  hvert enkelt forurenende stof eller hver enkelt forureningsindikator, der karakteriserer grundvandsforekomster som truede,

–  de miljømæssige kvalitetsmål, som risikoen vedrører, herunder de faktiske eller potentielle legitime anvendelser eller funktioner af grundvandsforekomsten, og forholdet mellem grundvandsforekomsterne og det tilknyttede overfladevand og direkte afhængige terrestriske økosystemer,

–  de naturlige baggrundskoncentrationer af naturligt forekommende stoffer i grundvandsforekomsterne, og

–  overskridelserne, hvor tærskelværdierne er overskredet.

2) tærskelværdierne, hvad enten de gælder på nationalt plan, for et vandområdedistrikt eller for den del af det internationale vandområdedistrikt, der ligger i Danmark, eller for en grundvandforekomst eller en gruppe af grundvandsforekomster,

3) forholdet mellem tærskelværdierne og hver af følgende:

–  baggrundskoncentrationer af naturligt forekommende stoffer,

–  tilknyttet overfladevand og direkte afhængige terrestriske økosystemer,

–  miljøkvalitetskrav og andre standarder for vandbeskyttelse fastsat nationalt, i EU eller internationalt, og

– alle relevante forhold vedrørende de forurenende stoffers toksikologi, økotoksikologi, persistens, bioakkumulationspotentiale og dispersionstendens.

4) metoden til bestemmelse af baggrundskoncentrationer på grundlag af principperne i del B, afsnit 1, nr. 4, i bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder,

5) årsagerne til, at der eventuelt ikke er fastsat tærskelværdier for forurenende stoffer og indikatorer i del B, afsnit 2, i bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder,

6) centrale elementer af vurderingen af grundvandets kemiske tilstand, herunder omfanget, metoden og indsamlingsperioden for overvågningsresultater, definitionen af det acceptable omfang af overskridelser, og metoden til beregning heraf i overensstemmelse med del B, afsnit 3, nr. 3, og del C, afsnit 8, nr. 5, litra a, i bilag 3 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder.

Hvis nogle af oplysningerne omhandlet i nr. 1-6 ikke medtages i sammenfatningen, oplyses om årsagerne hertil.


Bilag 3

Krav til sammenfatning af indsatsprogrammet

Sammenfatningen af indsatsprogrammet skal omfatte følgende:

1) En sammenfatning af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre EU-reglerne om beskyttelse af vand.

2) En rapport om, hvilke praktiske skridt og foranstaltninger der er truffet for at anvende princippet om dækning af omkostninger ved tjenesteydelser vedrørende vand.

3) En sammenfatning af de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i lovens § 17.

4) En sammenfatning af foranstaltningerne til kontrol med indvinding og opmagasinering af vand, herunder henvisning til registre og identifikation af tilfælde, hvor der er gjort undtagelser fra kontrollen.

5) En sammenfatning af de kontrolforanstaltninger, der er fastsat for overholdelse af lovgivningen om punktkildeudledninger og andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand.

6) Identifikation af tilfælde, hvor der er givet tilladelse til direkte udledning til grundvandet.

7) Oplysninger om eventuelle nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer og en sammenfatning af eventuelle emissionskontrolforanstaltninger for punktkilder, der for de vigtigste kilder til udledninger af prioriterede stoffer er fastsat med henblik på progressiv reduktion af udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer og standsning eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer.

8) En sammenfatning af de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge eller reducere virkningerne af forureningsuheld.

9) En sammenfatning af, hvilke foranstaltninger der er truffet i tilfælde, hvor miljømålene fastlagt med hjemmel i lovens § 7, stk. 1, ikke forventes opfyldt, jf. lovens § 21, stk. 1.

10) Nærmere oplysninger om, hvilke supplerende foranstaltninger der anses for nødvendige for at opfylde de fastlagte miljømål.

11) Nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå stigende forurening af marine vande.


Bilag 4

Oplysninger om forurenende stoffer

Oplysninger om forurenende stoffer skal omfatte:

1) En tabel med en oversigt over de anvendte analysemetoders kvantifikationsgrænser og oplysninger om disse metoders ydeevne i forhold til de mindstekrav til ydeevne, der er fastsat i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

2) For de stoffer, for hvilke muligheden i del B, afsnit 4, nr. 3, i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand for at anvende alternative miljøkvalitetskrav er anvendt:

–  årsagerne til og grundlaget for at anvende denne mulighed,

–  hvis relevant, de fastlagte alternative miljøkvalitetskrav, dokumentation for at disse miljøkvalitetskrav vil bibringe mindst samme beskyttelsesniveau som de miljøkvalitetskrav, der fremgår af del B, afsnit 3, i nævnte bilag 2, herunder data og metoder, der er brugt til at komme frem til disse miljøkvalitetskrav, og de kategorier af overfladevand, som de skal gælde for, og

–  med henblik på sammenligning med de i nr. 1 omhandlede oplysninger kvantifikationsgrænserne for den eller de matricer, der er anført i del B, afsnit 3, i nævnte bilag 2, herunder oplysninger om metodernes ydeevne for så vidt angår de mindstekrav til ydeevne, der er fastlagt i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

3) Begrundelse for den overvågningsfrekvens, der anvendes i overensstemmelse med afsnit 3.2, første punktum, i bilag 1 til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder, hvis der er tale om et overvågningsinterval, som er længere end 1 år.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 348, side 84, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/39/EU af 12. august 2013 om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår prioriterede stoffer inden for vandpolitikken, EU-Tidende 2013, nr. L 226, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, EU-Tidende 2006, nr. L 372, side 19, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/80/EU af 20. juni 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse, EU-Tidende 2014, nr. L 182, side 52, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EU-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EU-Tidende 2014, nr. L 311, side 32.