Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger

I medfør af § 22, stk. 4, § 25, stk. 6, § 32 og § 35 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

§ 1. Enhver organisation eller forening omfattet af lovens § 25, stk. 2, kan anmode en kommunalbestyrelse i et hovedvandopland om at oprette et vandråd for anden planperiode, jf. lovens § 25, stk. 1.

§ 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde på anmodning fra kommunalstyrelserne inden for et hovedvandopland meddele tilladelse til, at der oprettes mere end ét vandråd i hovedvandoplandet, jf. lovens § 25, stk. 4, 2. pkt.

§ 3. Kommunalbestyrelserne inden for et hovedvandopland beslutter på anmodning efter § 1 og eventuel tilladelse efter § 2, at der skal oprettes et eller flere vandråd, jf. lovens § 25. Kommunalbestyrelserne offentliggør oplysninger om oprettelse af vandråd på kommunernes hjemmesider, herunder en frist for organisationers og foreningers indstilling af medlemmer til vandrådet, jf. § 5.

§ 4. Kommunalbestyrelserne træffer beslutning om, hvilken kommune inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, jf. lovens § 25, stk. 5. Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, skal lede møderne i vandrådet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne oplyser senest den 1. marts 2014 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, hvilken kommune inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. dog stk. 3. Beslutningen offentliggøres på kommunernes hjemmeside.

Stk. 3. Miljø - og fødevareministeren udpeger en kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, hvis

1) kommunalbestyrelserne ikke inden den 1. marts 2014 har oplyst Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, hvilken kommunalbestyrelse inden for hovedvandoplandet der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, eller

2) ingen eller mere end én kommunalbestyrelse inden for hovedvandoplandet ønsker at varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

§ 5. Et vandråd består af højst 20 medlemmer.

Stk. 2. Hver organisation og forening omfattet af lovens § 25, stk. 2, kan til en kommunalbestyrelse i hovedvandoplandet indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd i hovedvandoplandet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, opretter vandrådet senest den 15. marts 2014 og træffer efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet afgørelse om, hvilke af de efter stk. 2 indstillede medlemmer der er medlem af vandrådet, og hvilke af de efter stk. 2 indstillede suppleanter, der kan virke i vandrådet i tilfælde af medlemmers forfald. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelserne træffer miljø- og fødevareministeren afgørelse herom.

Stk. 4. Det skal ved oprettelsen af vandrådet tilstræbes, at der i vandrådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Stk. 5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis vandrådet kommer til at bestå af færre end 20 medlemmer.

§ 6. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, sikrer, at vandrådet inddrages i kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, jf. lovens § 22, stk. 2, herunder i

1) diskussion af, hvilken kombination af foranstaltninger i overensstemmelse med det af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udmeldte, jf. lovens § 22, stk. 3, der anses for mest miljø- og omkostningseffektiv,

2) diskussion af kommunalbestyrelsernes udkast til forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger og

3) diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger forud for fremsendelsen af forslaget til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. § 7.

§ 7. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, samler og koordinerer kommunalbestyrelsernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger for hovedvandoplandet og fremsender herefter ét samlet forslag herom til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er der oprettet mere end ét vandråd i hovedvandoplandet, gælder stk. 1 i forhold til det område af hovedvandoplandet, som vandrådet dækker.

§ 8. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, fremsender samtidig med forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vandrådets eventuelle udtalelser til kommunalbestyrelsernes forslag, herunder eventuelle mindretalsudtalelser som organisationerne og foreningerne ønsker kommer til miljø- og fødevareministerens kendskab.

§ 9. Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet, jf. § 4, samler og koordinerer kommunalbestyrelsernes bidrag om vandløbsforanstaltninger til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lov om vandplanlægning § 22, stk. 3, og fremsender ét samlet bidrag herom til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er der oprettet mere end ét vandråd i hovedvandoplandet gælder stk. 1 i forhold til det område af hovedvandoplandet, som vandrådet dækker.

§ 10. Afgørelser truffet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 121 af 7. februar 2014 om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen