Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0475
 
32002L0032
 
32008L0038
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav
Kapitel 2 Fodermidler og foderblandinger samt foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder)
Kapitel 3 Fodertilsætningsstoffer og forblandinger
Kapitel 4 Uønskede stoffer og pesticidrester
Kapitel 5 Pakning og mærkning
Kapitel 6 Foderstofvirksomheders registrering, godkendelse og tilladelser
Kapitel 7 Indberetning til Vetstat
Kapitel 8 Kontrol
Kapitel 9 Offentliggørelse
Kapitel 10 Straffebestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Fortegnelse over bilag
Bilag 2 Fortegnelse over forordninger og direktiver nævnt i bekendtgørelsen
Bilag 3, del 1 Foder med særlige ernæringsformål (diætistisk foder)
Bilag 3, del 2 Liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål
Bilag 4 Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer
Bilag 5, del 1 Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf
Bilag 5, del 2 Anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf
Bilag 6 Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion, undtagen pelsdyr
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder1)

I medfør af § 1, stk. 1-7, § 1 a, stk. 1 og 2, § 2, stk. 4, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter foderstofvirksomheders aktiviteter, herunder fremstilling, transport, oplagring, markedsføring og anvendelse af foder.

Stk. 2. Foder og foderstofvirksomheder skal opfylde de bestemmelser, der er fastsat efter foderlovgivningen, herunder forordninger fastsat af Den Europæiske Union, jf. bilag 2, og bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner m.v.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Den Europæiske Unions forordninger om foder, Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførselsforordningen.

Stk. 4. Udover definitionerne nævnt i stk. 3, anvendes følgende definitioner i bekendtgørelsen:

1) Uønsket stof: Ethvert stof eller produkt, bortset fra patogener, der forekommer i og på produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed, dyrevelfærd eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

2) Produkter bestemt til foder: Fodermidler, forblandinger, tilsætningsstoffer, foderstoffer og alle andre produkter, der er bestemt til anvendelse i, eller som anvendes i foder.

3) Dyr: Dyr, der tilhører arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum, og dyr, der lever frit i naturen, hvis de fodres med foderstoffer.

Underretningspligt

§ 2. Lederen af en fodervirksomhed, der besidder eller ejer et parti foder, som udgør eller må antages at udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, er ansvarlig for straks at underrette Fødevarestyrelsen herom, jf. Fødevareforordningen. Navnlig betragtes overskridelser af grænseværdier for uønskede stoffer, jf. bilag I i direktivet om uønskede stoffer som en alvorlig risiko.

Stk. 2. En fodervirksomhed skal give Fødevarestyrelsen besked, hvis indgrebstærsklerne i bilag II til direktivet om uønskede stoffer overskrides, eller hvis der påvises forhøjede indhold af visse stoffer under hensyntagen til baggrundsværdier, herunder vejledende grænseværdier.

Stk. 3. Underretningen skal bl.a. omfatte oplysninger om de forholdsregler, som virksomheden har truffet for at forebygge, reducere eller eliminere risici ved brugen af foderet.

Stk. 4. Lederen af fodervirksomheden skal samarbejde med Fødevarestyrelsen og skal, medmindre styrelsen accepterer en anden løsning, trække foderet tilbage fra markedet. Lederen af fodervirksomheden skal effektivt og præcist informere brugerne af foderet om baggrunden for at foderet trækkes tilbage og skal videregive oplysninger, som kan identificere foderpartiet og alle tilgængelige oplysninger til at spore partiet.

Kapitel 2

Fodermidler og foderblandinger samt foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder)

§ 3. Fodermidler og foderblandinger må kun fremstilles, markedsføres og anvendes efter bestemmelserne Markedsføringsforordningen og Fodermiddelfortegnelsen.

Stk. 2. Foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder), må kun fremstilles, markedsføres og anvendes efter Markedsføringsforrodningen og Fodermiddelfortegnelsen, bilag 3 til denne bekendtgørelse og forordninger, der ændrer bilaget, del B, til direktivet om foder med særlige ernæringsformål.

Stk. 3. Fodermidler omfattet af TSE-forordningens artikel 7 om foderforbuddet og bilag IV herom må kun anvendes som anført i TSE-forordningen.

Kapitel 3

Fodertilsætningsstoffer og forblandinger

§ 4. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger må kun markedsføres og anvendes efter bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen.

Stk. 2. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer, skal fremstilles, markedsføres og anvendes efter artikel 10 i Fodertilsætningsstofforordningen, og skal opfylde bestemmelserne såvel i bilag 4 i denne bekendtgørelse som i godkendelsen.

Stk. 3. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF om visse produkter, der anvendes i foderstoffer, herunder aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf, skal fremstilles, markedsføres og anvendes efter artikel 10 i Fodertilsætningsstofforordningen og opfylde bestemmelserne i bilag 5, del 1, og bilag 5, del 2, i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Uønskede stoffer og pesticidrester

§ 5. Foder, som indeholder uønskede stoffer i større mængder end det maksimumindhold, som fremgår af bilag I i direktivet om uønskede stoffer, må ikke indføres fra tredjeland, markedsføres eller anvendes til fodring.

Stk. 2. Er der ikke fastsat noget tilladt maksimumindhold af uønskede stoffer i tilskudsfoder, må mængden af uønskede stoffer ikke overstige det maksimumindhold, der er fastsat for fuldfoder, under hensyn til den mængde, der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet.

Stk. 3. Produkter bestemt til foder, som indeholder uønskede stoffer i større mængder end det maksimumindhold, som fastlagt i bilag I i direktivet om uønskede stoffer, må ikke blandes med det samme produkt eller andre produkter med henblik på fortynding.

Stk. 4. For stoffer, der er optaget i bilag I i direktivet om uønskede stoffer, gælder ikke yderligere begrænsninger med hensyn til forekomst af uønskede stoffer end dem, der følger af direktivets bilag I.

Stk. 5. For et foder, som ikke opfylder kravene, fordi det indeholder et uønsket stof i større mængde end det maksimumindhold, som fremgår af bilag I i direktivet om uønskede stoffer, kan der anvendes en afgiftningsproces, hvorigennem det uønskede stof med vilje fjernes fra det forurenede foder, forudsat afgiftningen sker efter reglerne i Afgiftningsforordningen, og virksomheden er godkendt til at udføre afgiftningsprocessen, jf. Afgiftningsforordningens krav. Indtil afgiftningen har fundet sted, skal foderet være mærket efter artikel 20 og bilag VIII i Markedsføringsforordningen jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Såfremt virksomheden har forelagt de nødvendige oplysninger om afgiftningsprocessen, der anmodes om i bilag I i direktivet om uønskede stoffer, for Kommissionen inden den 1. juli 2016, kan virksomheden anvende afgiftningsprocessen indtil 1. juli 2017, indtil der foreligger en beslutning fra Fødevarestyrelsen for så vidt angår godkendelsen af ansøgningen om anvendelse af afgiftningsprocessen.

§ 6. For pesticidrester i foder finder Forordningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester anvendelse.

Stk. 2. For pesticider, der tilhører gruppen ”organiske chlorforbindelser (undtagen dioxiner og pcb’er)”, gælder maksimalgrænseværdierne i bilag I, del IV, i direktivet om uønskede stoffer.

Salmonella

§ 7. Foderstofvirksomheder, der er registreret efter § 10, har pligt til effektivt at forebygge og bekæmpe salmonellabakterier i foder, jf. kravene i Foderhygiejneforordningen.

Stk. 2. Foder til avlsflokke samt opdræt hertil, til konsumægslæggende flokke samt opdræt hertil, til slagtekyllinger (af arten Gallus gallus) samt til kalkuner, skal varmebehandles, så foderet har opnået en temperatur på 81º C i procesforløbet. Dog er hele kerner af korn og hele kerner af frø undtaget fra kravet om varmebehandling, hvis det beskyttes mod krydskontamination under opbevaring, håndtering og transport.

Stk. 3. Hvis der i foderet påvises salmonellabakterier, som må antages at kunne udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, skal virksomheden effektivt behandle foderet for at minimere risikoen, anvende foderet til et andet formål end fodring eller tilintetgøre foderet.

Stk. 4. Hvis der påvises salmonellabakterier i produktion, lager eller transportudstyr, skal virksomheden bekæmpe disse.

Kapitel 5

Pakning og mærkning

§ 8. Ved markedsføring skal foder være pakket og mærket efter bestemmelserne i Den Europæiske Unions forordninger jf. bilag 2 til denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Foder med særlige ernæringsformål skal mærkes efter bestemmelserne i Markedsføringsforordningen og efter de supplerende bestemmelser i bilag 3, del 1 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ved mærkning af fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr, kan de i bilag 6 i denne bekendtgørelse anførte kategoribetegnelser anvendes.

Stk. 4. Foderstofvirksomheder må ikke i forbindelse med markedsføringen af foder omtale, at foderet eller virksomheden er under Fødevarestyrelsens kontrol.

§ 9. Ved markedsføring af fodermidler og foderblandinger med indhold af fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF om visse produkter, der anvendes i foderstoffer, herunder aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf, skal disse, udover hvad der følger af Markedsføringsforordningen, tillige være mærket efter bestemmelserne i bilag 5, del 1, og bilag 5, del 2 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Foderstofvirksomheders registrering, godkendelse og tilladelser

§ 10. Fødevarestyrelsen registrerer og godkender foderstofvirksomheder, herunder landbrug, i henhold til bestemmelserne i Foderhygiejneforordningens artikel 9 og 10.

Stk. 2. Foderstofvirksomheden skal give Fødevarestyrelsen meddelelse om væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter med henblik på eventuel ændring af registreringen eller godkendelsen i henhold til artikel 9, stk. 2, litra b og artikel 16 i Foderhygiejneforordningen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen registrerer, godkender eller giver tilladelser til foderstofvirksomheder, der beskæftiger sig med visse af de aktiviteter, der er nævnt i TSE-forordningens artikel 7 og bilag IV.

§ 11. Foderstofvirksomheder, der vil importere hampefrø til andre formål end udsæd hørende under KN-kode 1207 99 91 fra et tredjeland, skal godkendes til denne aktivitet af Fødevarestyrelsen, jf. artikel 17, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion. Godkendelse er betinget af, at den pågældende foderstofvirksomhed allerede er registreret eller godkendt af Fødevarestyrelsen i henhold til § 10, stk. 1.

Stk. 2. Importører af hampefrø, jf. stk. 1, skal endvidere overholde reglerne om import af hampefrø i Foderrestriktionsbekendtgørelsen.

§ 12. Landbrug, der kun beskæftiger sig med primærproduktion af fodermidler, og som leverer disse til andre landbrug til brug på disse, skal være registreret og overholde bestemmelserne i Foderhygiejneforordningen, hvis:

1) landbruget leverer mere end 5 tons fodermidler i alt pr. kalenderår, eller

2) hvis en modtager af fodermidler ligger mere end 50 km fra producenten.

Stk. 2. Foderhygiejneforordningen gælder ikke for landbrug, der fodrer dyr, som udelukkende anvendes i egen husholdning eller sælges ved stalddøren, jf. forordningens artikel 2, stk. 2, litra b jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Landbrug, som fodrer dyr, skal registreres og overholde Foderhygiejneforordningens krav, jf. forordningens artikel 2, stk. 3, hvis de

1) sælger uåbnede slagtekroppe af fjerkræ og kanin til den endelige forbruger ved stalddøren, eller

2) sælger jagtvildt, der er blevet fodret, råmælk eller æg til den endelige forbruger ved stalddøren eller leverer flået, plukket udtaget fjerkræ, kaniner eller vildt, der er blevet fodret, samt kød heraf eller råmælk til lokale detailvirksomheder.

§ 13. Ansøgning om registrering eller godkendelse efter § 10 indsendes til Fødevarestyrelsen. Der benyttes en blanket, som kan fås hos Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk.

Stk. 2. Landbrug, der er med i landbrugsindberetning.dk, skal anvende den digitale formular på landbrugsindberetning.dk – Foder og fødevarer.

§ 14. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en foderstofvirksomheds registrering eller godkendelse efter § 10 og § 11 for aktiviteter, som registreringen eller godkendelsen vedrører, hvis det konstateres, at foderstofvirksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at være registreret eller godkendt til de pågældende aktiviteter.

Kapitel 7

Indberetning til Vetstat

§ 15. Husdyrbrugere skal ved køb af forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika oplyse sælgeren om CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor de pågældende foderstoffer skal anvendes. Disse husdyrbrugere er slutbrugere af de nævnte fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, som leverer forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika, til slutbrugere , skal for hvert af fodertilsætningsstofferne indberette de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, til Vetstat. Indberetning skal ske senest den 10. i hver måned. Indberetningen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds leverancer til slutbrugerne, jf. stk. 1. Leverancerne skal indberettes på de oplyste CHR-numre. Leverancer uden CHR-nummer skal indberettes på det fiktive CHR-nummer 999999. Indberetningen skal i dette tilfælde ske samlet for samme fodertilsætningsstof i samme koncentration.

Stk. 3. Ved indberetninger efter stk. 2 skal indberetteren benytte eget CVR-nummer som indberetter-ident.

Stk. 4. For slutbrugere, der direkte fra andre EU-lande eller tredjelande indfører forblandinger eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika, gælder følgende:

1) For hvert af fodertilsætningsstofferne skal indberettes de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, til Vetstat.

2) Indberetningen skal ske senest den 10. i hver måned.

3) Indberetningen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds indkøb af forblandinger eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika.

4) Leverancerne skal indberettes på CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor foderstofferne anvendes.

5) Som indberetter-ident skal slutbrugerne benytte eget CVR-nummer.

Stk. 5. Foderstofvirksomheder, som producerer forblandinger med indhold af coccidiostatika, og slutbrugere skal, jf. stk. 2 og 4, indberette følgende oplysninger om forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika:

1) fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer,

2) mængde foderstof angivet som kg forblanding eller foderblanding,

3) indhold af aktivt stof angivet i mg/kg,

4) udleveringsdato og

5) dyreart, som foderstoffet er beregnet til.

Kapitel 8

Kontrol

§ 16. Fødevarestyrelsen fører kontrol med, at foderstofvirksomhederne overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen, herunder Den Europæiske Unions forordninger om foder.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen udtager prøver til kontrol med, at foderstofvirksomheder, herunder landbrug, overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen. Foder, der fremstilles med henblik på markedsføring i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Unions, er omfattet af kontrollen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fører kontrol med at artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 507/2008 om den fælles markedsordning for hør og hamp overholdes.

Stk. 4. Udgifterne til opfyldelse af påbud og forbud meddelt efter foderstoflovgivningen påhviler den, som foranstaltningerne er rettet imod.

§ 17. Ved analytisk kontrol af foder anvendes tolerancerne i Markedsføringsforordningens bilag IV, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Nedenstående tolerancer anvendes ved analytisk kontrol af energiindholdet i foder:

1) Disse tolerancer anvendes ved kontrollen af foder til følgende dyrearter; kontrollen udføres efter danske analysemetoder:

a) Kvæg: Ved underindhold: ÷ 4 FE/100 kg foder.

b) Svin Ved underindhold: ÷ 4 FEso/100 kg foder ÷ 4 FEsv/100 kg foder.

c) Kaniner og chinchilla: Ved underindhold: ÷ 35 MJ/100 kg foder.

d) Pelsdyr: Ved over- og underindhold ± 60 MJ/100 kg foder.

2) Tolerancen, der anvendes ved kontrollen af fjerkræfoder, fremgår af bilag VII i Prøvetagningsforordningen.

Kapitel 9

Offentliggørelse

§ 18. Fødevarestyrelsens kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 19. Med bøde straffes den, der overtræder

1) §§ 2-10, stk. 2, 11, 12, stk. 1 og 3, eller § 15,

2) artikel 7, stk. 1, 2, eller 3, eller bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer,

3) artikel 11, 12, 15, 16, 17, stk. 1, artikel 18 eller 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, med senere ændringer,

4) artikel 16, stk. 1, eller 2, eller artikel 25, stk. 2, eller 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, med senere ændringer,

5) artikel 4, stk. 1, 3, eller 4, eller artikel 5, stk. 1, litra b eller artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF, med senere ændringer,

6) artikel 3, stk. 1, 2, 3, eller 4, artikel 9, stk. 9, artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, eller artikel 16, stk. 1, eller stk. 3, 4, 5, eller 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer, med senere ændringer,

7) artikel 4, 5, stk. 1, 2, eller 3, artikel 5, 6, 7, 9, stk. 1, eller 2, artikel 10, 11, 23, 24 eller 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, med senere ændringer,

8) artikel 3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra a, eller artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 1, eller 2, artikel 6, stk. 1, artikel 8, stk. 1, artikel 9, 11, 12, 13 stk. 1, 2, eller 3, artikel 14, stk. 1, eller 2, artikel 15, 16, 17, stk. 1, eller 2, artikel 18, 19, 20, stk. 1, artikel 21, stk. 1, 2, 5, 6, eller 7, artikel 22, stk. 1, artikel 23, 24, stk. 5, eller 6, artikel 25, stk. 4, eller bilag I, bilag II, punkt 1, 2, 4 eller 5 i Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsførings og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF, med senere ændringer,

9) bilaget, del A, punkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14 eller 15 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler,

10) artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, eller artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2015 om fastsættelse af kriterier for godkendelse af de rensningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF,

11) artikel 3, stk. 1 eller artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (Euratom) 2016/52 af 15. januar 2016 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 og (Euratom) 770/90,

12) artikel 17, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion,

13) artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2007 af 14. februar 2007 om krav om godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af foderstofvirksomheder, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien "coccidiostatika" og "histomonostatika", eller

14) undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter foderstoflovgivningen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 493 af 27. maj 2016 om foder og foderstofvirksomheder ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 14. juni 2016

Annelise Fenger

/ Tanja Bundsgaard Müller


Bilag 1

Fortegnelse over bilag

Bilag 2:
Fortegnelse over forordninger og direktiver nævnt i bekendtgørelsen
Bilag 3, del 1:
Foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder)
Bilag 3, del 2:
Liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål
Bilag 4:
Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer
Bilag 5, del 1:
Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf
Bilag 5, del 2:
Anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf
Bilag 6:
Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr


Bilag 2

Fortegnelse over forordninger og direktiver nævnt i bekendtgørelsen

1) TSE-forordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT 2001, L 147, s. 1), med senere ændringer.
 
2) Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EUT 2002, L 31, s. 1), med senere ændringer.
 
3) Forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1), med senere ændringer.
 
4) Forordningen om GMO-sporbarhed og -mærkning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT 2003, L 268, s. 24).
 
5) Fodertilsætningsstofforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT 2003, L 268, s. 29), med senere ændringer.
 
6) Zoonoseforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT 2003, L 325, s. 1), med senere ændringer.
 
7) Kontrolforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT 2004, L 191, s. 1), med senere ændringer.
 
8) Foderhygiejneforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT 2005, L 35, s. 1), med senere ændringer.
 
9) Forordningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF.
 
10) Prøvetagnings- og analyseforordningen: Kommissionens forordning (EF) Nr.152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder, med senere ændringer.
 
11) Markedsføringsforordningen: Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT 2009, L 229, s. 1), med senere ændringer.
 
12) Forordningen fom animalske biprodukter: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordning om animalske biprodukter) (EUT 2009, L 300, s. 1), med senere ændringer.
 
13) Gennemførelsesforordningen: Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT 2011, nr. L 54, s. 1), med senere ændringer.
 
14) Fodermiddelfortegnelsen: Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT 2013, L 29, 2. 1), med senere ændringer.
 
15) Forordningen om grænser for radioaktivitet: Rådets forordning (Euratom) 2016/52 af 15. januar 2016 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 og (Euratom) nr. 770/90.
 
16) Direktivet om uønskede stoffer: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32 om uønskede stoffer i foder, med senere ændringer. Grænseværdierne i direktivets bilag I og II findes i forordningsform.
 
17) Direktivet om foder med særlige ernæringsformål: Kommissionens Direktiv 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, med senere ændringer. Direktivets bilag er ændret med forordninger.
 


Bilag 3, del 1

Foder med særlige ernæringsformål (diætistisk foder)

(Til § 3, stk. 2, og § 8, stk. 2.)

1.
Foder med særlige ernæringsformål må kun markedsføres, hvis ernæringsformålet fremgår af tabellen i bilag 3, del 2, nedenfor eller af forordninger, der ændrer tabellen i bilag 1, del B, til direktivet om foder med særlige ernæringsformål (herefter benævnt ”tabellerne”), og det opfylder de øvrige bestemmelser for det pågældende foder til særlig ernæring.
2.
Hvis en gruppe fodertilsætningsstoffer er angivet i tabel 1, kolonne 2 eller 4, skal de være EU-godkendt og have de væsentlige ernæringsegenskaber, der er angivet.
3.
Hvis et foderstof skal opfylde mere end ét særligt ernæringsformål, skal det være i overensstemmelse med de tilsvarende angivelser i tabellerne.
4.
Hvis der er anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber i tabellerne, kolonne 2, angivet ved ”og/eller”, for samme ernæringsformål, kan producenten, for at opfylde de særlige ernæringsformål, der er angivet i tabellerne, kolonne 1, enten vælge:
- anvende den ene eller den anden gruppes væsentlige ernæringsegenskaber eller
- begge grupper.
 
For hver valgmulighed er der i tabellerne, kolonne 4, fastsat de tilhørende mærkningsoplysninger.
5.
Skal oprindelsen af ingredienserne eller de analytiske bestanddele efter tabellerne, kolonne 4, angives, skal der gives præcise oplysninger (f.eks. ingrediensens (ingrediensernes) specifikke navn(e), dyreart eller dyredel), der gør det muligt at vurdere, om ingredienser og bestanddele er i overensstemmelse med de tilsigtede væsentlige ernæringsegenskaber.
6.
Angivelserne efter tabellerne, kolonne 4, vedrørende analytiske bestanddele og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.
7.
Hvis der i tabellerne, kolonne 4, kræves angivelse af et stof, der også er godkendt som fodertilsætningsstof, og angivelsen er fulgt af ordene »i alt«, skal indholdet angives med henvisning til:
- den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller
- den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat som fodertilsætningsstof.
8.
Når angivelserne i tabellerne, kolonne 4, er tilføjet ”hvis tilsat”, skal oplysningerne fremgå af mærkningen, hvis:
- fodermidlet eller fodertilsætningsstoffet er blevet tilsat, eller
- indholdet er forøget, for at foderet kan opfylde det særlige ernæringsformål.
9.
Den anbefalede brugsperiode, der er anført i tabellerne, kolonne 5, er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt.
Der kan anføres mere præcise brugsperioder inden for disse fastsatte grænser.
10.
Ved tilskudsfoder med særlige ernæringsformål skal doseringen af den daglige ration angives i brugsanvisningen på etiketten.
11.
Når foder med særlige ernæringsformål markedsføres i form af bolus, skal mærkningen suppleres med de angivelser, der fremgår af direktivet om foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A, punkt 10.


Bilag 3, del 2

Liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

(Til § 3, stk. 2, og § 8, stk. 2)

Tabel

Særligt ernæringsformål
Væsentlige ernærings-egenskaber
Dyreart eller
-kategori
Mærknings-
oplysninger
Anbefalet
brugsperiode
Andre bestemmelser
1
2
3
4
5
6
Opløsning af
struvitsten
Urinforsurende egenskaber,
Lavt magnesiumindhold, og
Begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet
Hunde
Proteinkilde(r)
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Urinforsurende stoffer
5 til 12 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Opløsning af
struvitsten
Der kan tilføjes:
»Feline lower urinary tract disease« eller
»Acute Feline Urological Syndrome – F. U. S.«.
Urinforsurende egenskaber og
Lavt magnesiumindhold
Katte
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Taurin i alt
Urinforsurende stoffer
5 til 12 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse
Til katte kan der tilføjes: »Feline lower urinary tract disease« eller »Acute Feline Urological Syndrome – F. U. S.«.
Urinforsurende egenskaber og
Moderat magnesiumindhold
Hunde og katte
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Urinforsurende stoffer
I indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af urinstendannelse
Lavt purinindhold
Lavt indhold af protein, der skal være af høj kvalitet
Hunde og katte
Proteinkilde(r)
I indtil 6 måneder, men livslang brug ved irreversibel forstyrrelse af urinsyrestofskiftet
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af
oxalatstendannelse
Lavt calciumindhold,
Lavt indhold af vitamin D og
Lavt indhold af stoffer, der gør urinen alkalisk
Hunde og katte
Fosfor
Calcium
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorid
Svovl
Vitamin D i alt
Hydroxyprolin
Stoffer, der gør urinen alkalisk
Indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af cystinstendannelse
Lavt proteinindhold
Moderat indhold af svovlholdige aminosyrer og
Moderat indhold af stoffer, der gør urinen alkalisk
Hunde og katte
Svovlholdige aminosyrer i alt
Natrium
Kalium
Klorider
Svovl
Stoffer, der gør urinen alkalisk
Indledningsvis i indtil 1 år
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af intolerancer over for ingredienser og næringsstoffer
Når det gælder foder til mindskelse af en bestemt intolerance, kan en henvisning til den specifikke intolerance erstatte »Ingredienser og næringsstoffer«
Udvalgte proteinkilde(r)
Hunde og katte
Proteinkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
3 til 8 uger. Hvis tegn på intolerance forsvinder, kan dette foder anvendes uden tidsbegrænsning.
 
 
og/eller
     
Udvalgte kulhydratkilde(r)
 
Kulhydratkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
3 til 8 uger. Hvis tegn på intolerance forsvinder, kan dette foder anvendes uden tidsbegrænsning.
Mindskelse af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet
Højt indhold af elektrolytter og
Højt indhold af letfordøjelige ingredienser
Hunde og katte
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Natrium
Kalium
Kilder til slimstof (hvis tilsat)
1 til 2 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»I perioder med akut diarré og under efterfølgende rekonvalescens«
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Afhjælpning af dårlig fordøjelse
Producenten kan tilføje: »Exokrin pankreatisk insufficiens«
Letfordøjelige ingredienser og
Lavt fedtindhold
Hunde og katte
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
3 til 12 uger, men livslang brug ved kronisk pankreatisk insufficiens
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Regulering af glucosetildelingen (Diabetes mellitus)
Lavt indhold af kulhydrater, der hurtigt omdannes til glucose
Hunde og katte
Kulhydratkilde(r)
Eventuel behandling af kulhydrat(er)
Stivelse
Sukker i alt
Fructose (hvis tilsat)
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
Kilde(r) til fedtsyrer med kort og middellang kulstofkæde (hvis tilsat)
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens
Protein af høj kvalitet,
Moderat proteinindhold,
Højt indhold af essentielle fedtsyrer og
Højt indhold af letfordøjelige kulhydrater
Hunde
Proteinkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer
Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling
Natrium
Kobber i alt
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens
Protein af høj kvalitet, Moderat proteinindhold,
Lavt fedtindhold,
Højt indhold af essentielle fedtsyrer
Katte
Proteinkilde(r)
Indhold af essentielle fedtsyrer
Natrium
Kobber i alt
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Regulering af lipidmetabolisme i tilfælde af hyperlipidæmi
Lavt fedtindhold og
Højt indhold af essentielle fedtsyrer
Hunde og katte
Indhold af essentielle fedtsyrer
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i indtil 2 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af overvægt
Lavt energiindhold
Hunde og katte
Energiindhold (oplyst efter EF-metoden)
Indtil den ønskede kropsvægt er nået
I brugsanvisningen anføres anbefalet daglig mængde.
Støtte af hudfunktionen ved dermatosis og hårtab
Højt indhold af essentielle fedtsyrer
Hunde og katte
Indhold af essentielle fedtsyrer
I indtil 2 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af risikoen for mælkefeber
Lavt calciumindhold
Malkekøer
Calcium
Fosfor
Magnesium
I indtil 4 uger inden kælvningen
I brugsanvisningen anføres:
”Ophør med indgivelse efter kælvning”.
 
og/eller
       
 
Lavt kation/anionforhold
 
Calcium
Fosfor
Natrium
Kalium
Klorider
Svovl
I indtil 4 uger in-
den kælvningen
I brugsanvisningen
anføres:
”Ophør med indgivelse efter kælvning”.
 
Eller
       
 
Højt indhold af zeolit (natriumaluminiumsilikat, syntetisk)
 
Indhold af natrium-aluminiumsilikat, syntetisk
I 2 uger inden kælvningen
I brugsanvisningen anføres:
”Det sikres via begrænsningen af fodermængden at et dagligt indtag på 500g natriumaluminiumsilikat pr. dyr ikke overskrides. ”
”Ophør med indgivelse efter kælvning."
 
Eller
       
 
Højt indhold af calcium i form af lettilgængelige calciumsalte
 
Samlet calciumindhold samt kilder og respektive mængder calcium herfra
Indgives fra de første kælvningstegn til to dage efter kælvning
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
Brugsanvisning, dvs. angivelse af antal indgivelser og tidspunkt herfor før og efter kælvning.
Teksten: ”Det anbefales at konsultere en ernæringsekspert inden brug”.
Mindskelse af risikoen for ketosis
I stedet for »ketosis« kan anføres »acetonæmi«
Producenten kan også anbefale anvendelse ved rekonvalescens efter ketosis
Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen
Malkekøer og moderfår
Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen
Propan-1,2-diol (hvis tilsat som glucoseforstadie)
Glycerol (hvis tilsat som glucoseforstadie)
3 til 6 uger efter kælvning (Foder til malkekøer.)
De sidste 6 uger før og de første 3 uger efter læmning (Foder til moderfår.)
 
Mindskelse af risikoen for tetani (hypo-magnesæmi)
Højt magnesium-indhold,
Let tilgængelige kulhydrater,
Moderat proteinindhold og
Lavt kaliumindhold
Drøvtyggere
Stivelse
Sukker i alt
Magnesium
Natrium
Kalium
3 til 10 uger i perioden, hvor græsset vokser hurtigt
Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og let tilgængelige energikilder.
For foder til får anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Anvendes navnlig til lakterende dyr«.
Mindskelse af risikoen for acidose
Lavt indhold af let(fordøjelige) forgærbare kulhydrater og
Høj bufferkapacitet
Drøvtyggere
Stivelse
Sukker i alt
I indtil 2 måneder
Foder til malkekøer: »Højst 2 måneder fra begyndelsen af laktationen«
Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og meget let forgærbare kulhydratkilder.
For foder til malkekøer anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Især til højtydende køer«
For foder til fedekvæg anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Især til intensivt fodret kvæg«
Kategorien af drøvtyggere anføres.
Mindskelse af risikoen for
urinvejssten
Lavt indhold af fosfor,
Magnesium og
Urinforsurende stoffer
Drøvtyggere
Calcium
Fosfor
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Svovl
Urinforsurende stoffer
I indtil 6 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Især til intensivt fodrede ungdyr«
I brugsanvisningen anføres:
»Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Mindskelse af stressreaktioner
Højt magnesiumindhold
Svin
Magnesium
1 til 7 dage
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af dette foder er beregnet på.
og/eller
       
Letfordøjelige ingredienser
Svin
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
1 til 7 dage
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af dette foder er beregnet på.
Mindskelse af risikoen for forstoppelse
Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene
Søer
Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene
10 til 14 dage før og 10 til 14 dage efter faring
 
Mindskelse af risikoen for fedtleversyndrom
Lavt energiindhold og
Høj procentdel af omsættelig energi fra¬lipider med stort indhold af flerumættede fedtsyrer
Æglæggende høner
Energiværdi (beregnet efter EU-metoden)
Procentdel omsættelig energi fra lipider
Indhold af flerumættede fedtsyrer
I indtil 12 uger
 
Kompensation for malabsorption
Lavt indhold af mættede fedtsyrer og
Stort indhold af fedtopløselige vitaminer
Fjerkræ, bortset fra gæs og duer
Procentdel mættede fedtsyrer i forhold til indholdet af fedtsyrer i alt
Vitamin A i alt
Vitamin D i alt
Vitamin E i alt
Vitamin K i alt
I de første 2 uger efter udklækning
 
Kompensation for kronisk insufficiens i
tyndtarmsfunktionen
Kulhydrater,
Proteiner og fedtstoffer, der stort set fordøjes, før de når tyndtarmen
Hovdyr (Equines)
Dvs. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
Når det drejer sig om foder, der er specielt beregnet til meget gamle dyrs særlige behov ¬(let fortærbare ingredienser), tilføjes der »gamle dyr« i forbindelse med dyrearten eller -kategorien
Letfordøjelige kulhydrat-, protein- og fedtstofkilder, herunder deres eventuelle behandling
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør indgives, herunder mange små rationer pr. dag.
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Kompensation for kroniske fordøjelsesforstyrrelser i tyktarmen
Letfordøjelige fibre
Hovdyr (Equines)
Dvs. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
Fiberkilde(r)
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i
indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør
indgives.
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af stressreaktioner
Letfordøjelige ingredienser
Hovdyr (Equines)
Dvs. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
Magnesium
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
2 til 4 uger
Det bør oplyses, præcist hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.
Kompensation for elektrolyttab ved kraftig sved-
afsondring
Overvejende elektrolytter og letoptagelige kulhydrater
Hovdyr (Equines)
Dvs. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
Calcium
Natrium
Magnesium
Kalium
Klorider
Glucose
1 til 3 dage
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.
Hvis foderet svarer til en stor del af dagsrationen, bør det oplyses, at det er risikabelt at foretage bratte ændringer i fodersammensætningen.
I brugsanvisningen anføres:
»Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Rekonvalescens
Høj koncentration af væsentlige næringsstoffer og letfordøjelige ingredienser
Hovdyr (Equines)
Dvs. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
Let fordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
Indhold af n-3-og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat)
Indtil dyret er kommet sig helt
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på.
Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på emballagen, beholderen eller etiketten: »Indgives under dyrlægetilsyn«.
Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens
Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet,
og letfordøjelige
kulhydrater
Hovdyr (Equines)
Dvs. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
Protein- og fiberkilder
Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling
Methionin
Cholin
Indhold af n-3 fedtsyrer (hvis tilsat)
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvordan foderet bør indgives, herunder mange små portioner pr. dag.
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Støtte af nyrefunktion ved kronisk nyreinsufficiens
Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet, og
Lavt fosforindhold
Hovdyr (Equines)
Dvs. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra.
Proteinkilde(r)
Calcium
Fosfor
Kalium
Magnesium
Natrium
Indledningsvis i indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.


Bilag 4

Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer

(Til § 4, stk. 2)

Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt efter Rådets direktiv 70/524/EØF, skal foruden at opfylde bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen også opfylde bestemmelserne i dette bilag og i godkendelsen.

 
I. Generelle bestemmelser om anvendelse af tilsætningsstoffer:
A.
Tilsætningsstoffer må kun anvendes til fremstilling af foder med de begrænsninger, der er anført i godkendelsen om dyreart eller dyrekategori, henholdsvis mindste- og størsteindhold i foderet og den kategori af foder, som tilsætningsstofferne må anvendes til. Hvis intet er anført om ”Dyreart eller dyrekategori” i godkendelsen, må tilsætningsstoffet anvendes til alle dyrearter eller dyrekategorier.
B.
Tilsætningsstoffer må kun anvendes til andet end foderblandinger, hvis der i godkendelsen af tilsætningsstoffet, er angivet ”Alle foderstoffer” i kolonnen ”Særlige bestemmelser”.
C.
De fastsatte mindste- og størsteindhold gælder for fuldfoder med et vandindhold på 12 %, medmindre andet er anført i godkendelsen.
D.
Tilsætningsstofferne skal anvendes efter betingelserne i bilag IV, nr. 1 og 2, i Fodertilsætningsstofforordningen.
   
II. Supplerende bestemmelser for coccidiostatika, vitamin A, vitamin D og selen:
A.
Ved fremstilling af foderblandinger med indhold af coccidiostatika, histomonostatika, vitamin A, vitamin D og selen til fødevareproducerende¬dyr og pelsdyr, skal disse tilsætningsstoffer tilsættes i form af forblandinger med et bærestof.
B.
Coccidiostatika må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning, medmindre der er tale om en blanding fastsat i godkendelsen.
C.
Coccidiostatika må ikke blandes med mikroorganismer, medmindre dette er tilladt ved godkendelsen af den pågældende mikroorganisme.
 
III. Supplerende bestemmelser for tilskudsfoder med indhold af tilsætningsstoffer:
Indholdet af andre stoffer, f.eks. proteiner eller mineraler, skal være så stort, at foderet ikke kan anvendes som fuldfoder, men skal anvendes sammen med andet foder.
   


Bilag 5, del 1

Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf

(Til § 4, stk. 2)

Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt efter Rådets direktiv 82/471/EØF, skal opfylde bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen og bestemmelserne i dette bilag, herunder bilag 5, del 2.

   
   
1.
Tilsætningsstofferne nævnt i tabellen kan anvendes til dyrearter nævnt i bilag 5, del 2, kolonne 7, hvis tilsætningsstofferne opfylder de betingelser, der er anført sammesteds i kolonne 4-6.
2.
Ved markedsføring af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf, eller foder hvori de indgår, skal de mærkes som angivet i bilag 5, del 2, kolonne 8, og de skal benævnes som angivet i bilag 5, del 2, kolonne 3, medmindre andet fremgår af kolonne 8.
3.
Ved salg af foderblandinger, hvori tilsætningsstoffer indgår, skal det tilsatte indhold af fodertilsætningsstoffer anføres under ”Fodertilsætningsstoffer”.


Bilag 5, del 2

Anvendelse og mærkning af aminosyrer og deres salte samt urinstof og derivater heraf

(Til § 4, stk. 2)

Numrene i kolonne 2 i denne tabel henviser til de numre, som stofferne har i EU’s register over godkendte fodertilsætningsstoffer. Stoffer, der er godkendt efter forordning, fremgår kun af registeret.

               
1
2
3
4
5
6
7
8
Benævnelse af tilsætningsstofgrupper
Nr.
Benævnelse
af tilsætningsstoffer
Den ernæringsfysiologisk aktive
substans
Kultursubstrat (eventuelle nærmere angivelser)
Karakteristika for produktets sammensætning
Dyreart
Særlige bestemmelser
2.1
Urinstof og derivater heraf
         
2.1.2.-2.1.4. inkl. :
2.1.2.-2.1.4. inkl. :
   
2.1.2.
Biuret, teknisk
rent
(CONH2)2-NH
-
Biuret: min. 97 %
Drøvtyggere fra drøvtygningens
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
   
2.1.3.
Ureafosfat, teknisk rent
CO(NH2)2·H3PO4
-
Kvælstof: min. 16,5 %
Fosfor: min. 18 %
begyndelse
-
angivelsen: »Biuret«, »Ureafosfat«, »Isobutandiurinstof« alt efter tilfældet
   
2.1.4.
Isobutandiurinstof, teknisk rent
(CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2
-
Kvælstof: min. 30 %
Isobutyraldehyd: min. 35 %
 
-
indhold af kvælstof. Desuden indhold af fosfor for produkt 2.1.3
               
-
dyreart eller dyrekategori
               
Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:
               
-
angivelsen: »Biuret«, »Ureafosfat«, »Isobutandiurinstof« alt efter tilfældet
               
-
produktets andel af foderet;
               
-
indhold af ikke-proteinbundet kvælstof udtrykt i råprotein (% af den samlede mængde råprotein)
               
-
i brugsanvisningen angives det samlede indhold af ikke-proteinbundet kvælstof, der ikke må overstiges i dagsrationen efter dyreart eller dyrekategori
3.1
Methionin
3.1.3.
Zinkmethionin, teknisk rent
[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]2Zn
-
DL-methionin: min. 80 % Zink: maks. 18,5 %
Drøvtyggere fra drøvtygningens
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
             
begyndelse
-
angivelsen: »Zinkmethionin«
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
dyreart eller dyrekategori
3.2.
Lysin
3.2.1.
L-lysin, teknisk rent
NH2-(CH2)4-
-
L-lysin: min. 98 %
3.2.1.-3.2.5.
3.2.1.-3.2.5. inkl. :
       
CH(NH2)-COOH
   
inkl. : Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
   
3.2.2.
Flydende koncentrat af L-lysin (base)
NH2(CH2)4-CH(NH2)-COOH
Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf
L-lysin: min. 50 %
 
-
angivelsen: »L-lysin« for produkt 3.2.1., »Flydende koncentrat af L-lysin« for produkt 3.2.2., »L-lysinhydro
   
3.2.3.
L-lysinhydrochlorid, teknisk rent
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH·HCI
-
L-lysin: min. 78 %
   
chlorid« for produkt 3.2.3., »Flydende koncentrat af L-lysinhydrochlorid« for produkt
   
3.2.4.
Flydende koncentrat af L-lysinhydrochlorid
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH·HCI
Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater
L-lysin: min. 22,4 %
   
3.2.4. og »L-lysinsulfat og biprodukter heraf« for produkt 3.2.5
         
heraf
   
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
   
3.2.5.
L-lysinsulfat og biprodukter heraf fremstillet ved fermentering med Corynebacterium glutamicum
[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2·H2SO4
Sirup, melasse, korn, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf
L-lysin: min. 40 %
 
-
indhold af L-lysin og vand
3.3.
Threonin
3.3.1.
L-threonin, teknisk rent
CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH
-
L-threonin: min. 98 %
Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
               
-
angivelsen »L-threonin«
               
-
indhold af L-threonin og vand
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
3.4.
Trypto-phan
3.4.1.
L-tryptophan, teknisk rent
(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
-
L-tryptophan: min. 98 %
Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
               
-
angivelsen: »L-tryptophan«
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
indhold af L-trypthophan og vand
   
3.4.2.
DL-tryptophan, teknisk rent
(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
-
DL-tryptophan: min. 98 %
Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
               
-
angivelsen »DL-tryptophan«
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
indhold af DL-tryptophan og vand


Bilag 6

Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion, undtagen pelsdyr

(Til § 8, stk. 3)

Ved mærkning med indholdet af fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion, undtagen pelsdyr, kan fodermidlernes navn erstattes af navnet på den kategori, som fodermidlerne tilhører. Betingelserne herfor er, at der ikke benyttes andre kategorier end anført nedenfor.

     
 
Betegnelse
Beskrivelse
1.
Kød og animalske biprodukter
Alle køddele af slagtede, varmblodede landdyr, friske eller konserverede ved en passende behandling samt alle produkter og biprodukter fra bearbejdning af dyrekroppe eller dele af dyrekroppe af varmblodede landdyr
2.
Mælk og mejeriprodukter
Alle mejeriprodukter, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
3.
Æg og ægprodukter
Alle ægprodukter, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
4.
Olie og fedtstoffer
Alle animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer
5.
Gær
Al gær, hvor gærcellerne er dræbt og tørret
6.
Fisk og fiskeprodukter
Fisk og dele af fisk, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
7.
Korn
Alle kornarter og kornprodukter uanset deres præsentationsform samt produkter fremkommet ved forarbejdning af kornarternes stivelsesholdige kerner
8.
Grønsager
Alle grønsager og bælgfrugter, friske eller konserverede ved en passende behandling
9.
Vegetabilske biprodukter
Biprodukter fremkommet ved behandling af vegetabilske produkter, navnlig korn, grønsager, bælgfrugter og olieholdige frø
10.
Vegetabilsk proteinekstrakt
Alle vegetabilske produkter, hvori proteinet er blevet koncentreret ved en passende behandling og eventuelt er blevet struktureret, således at råproteinindholdet udgør mindst 50 % i tørstoffet
11.
Mineralstoffer
Alle uorganiske stoffer, der kan indgå i foderstoffer
12.
Sukker
Alle former for sukker
13.
Frugt
Al slags frugt, frisk eller konserveret ved en passende behandling
14.
Nødder
Alle kerner af stenfrugter og nødder
15.
Frø
Alle slags frø, hele eller groft formalede
16.
Alger
Alle alger, friske eller konserveret ved en passende behandling
17.
Bløddyr og skaldyr
Alle bløddyr, muslinger, skaldyr og krebs, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
18.
Insekter
Alle slags insekter på alle udviklingstrin
19.
Bagværk
Alle former for bagværk, brød og kager samt dejvarer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 82/475/EØF af 23. juni 1982, EF-Tidende 1982, nr. L 213, s. 27, senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/67/EF af 7. september 1998, EF-Tidende 1998, nr. L 261, s. 10, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 140, s. 10, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 1275/2013 af 6. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 328, s. 86, Kommissionens direktiv 2008/38/EF af 5. marts 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 62, s. 9, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) 1123/2014 af 22. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 304, s. 81. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001, EU-Tidende 2001, nr. L 147, s. 1, som senest ændret Kommissionens forordning (EU) nr. 1148/2014 af 28. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 308, s. 66, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002, EU-Tidende 2002, nr. L 31, s. 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, s. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 300 senest ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1385/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2012, nr. L 354. s 6, Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011, EU-Tidende 2011, nr. L 54, s. 1, senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/9 af 6. januar 2015, EU-Tidende nr. L 3, s. 10, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 268, s. 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 298/2008 af 11. marts 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 97, s. 64, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 268, s. 24, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, s. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 268, s. 29, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 229, s. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 325, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 517/2011 af 25. maj 2011, EU-Tidende 2011, nr. L 138, s. 45, Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2007 af 14. februar 2007, EU-Tidende nr. L 43, s. 9, Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 194, s. 11, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1295/2014 af 4. december 2014, EU-tidende 2014, nr. L 349, s. 33, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 165, s. 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, s. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005, EU-Tidende 2005, nr. L 35, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1905 af 22. oktober 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 278, s. 5, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005, EU-Tidende 2005, nr. L 70, s 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 991/2014 af 19. september 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 279, s. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 229, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 939/2010 af 20. oktober 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 277, s. 4, Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 311, s. 3, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1156/2014 af 29. oktober 2014, EU-Tidende 2014, 309, s. 29, og Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 29, s. 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.