Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen

I medfør af § 27, stk. 5, og § 55, stk. 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Formål og afgrænsning

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter en godtgørelsesordning for visse dokumenterede tab ved brand-, tyveri og hærværksskader.

Stk. 2. For at en skade er omfattet af denne bekendtgørelse, skal skaden være forvoldt af personers færdsel og ophold som følge af offentlighedens adgang til naturen jf. lovens §§ 23, 24 og 26.

§ 2. Godtgørelse kan ydes for skader på følgende arealer:

1) Private skove, herunder skove tilhørende offentlige stiftelser, hvortil der er offentlig adgang, jf. lovens § 23.

2) Private, udyrkede arealer, hvortil der er offentlig adgang, jf. lovens § 24.

3) Private landbrugsarealer, som støder op til udyrkede arealer, hvortil der er offentlig adgang, jf. lovens § 24.

4) Private landbrugsarealer, som støder op til private veje og stier i det åbne land, hvortil der er offentlig adgang, jf. lovens § 26.

Stk. 2. Der kan tillige ydes godtgørelse for skader på arealer omfattet af stk. 1, som følge af aktiviteter, der forudsætter ejers tilladelse, og som ikke strider mod andre bestemmelser.

§ 3. Uanset bestemmelsen i § 2, kan der ydes godtgørelse for skader forvoldt i forbindelse med:

1) Færdsel i strid med lovens § 23, stk. 1, 3, 5 og 8, 1. pkt., § 24, stk. 1-3 og § 26, stk. 1-2, samt med bestemmelser truffet i medfør af § 27, stk. 1 og 3, såfremt skaderne opstår som følge af offentlighedens adgang.

2) Færdsel i strid med en midlertidig lukning af skov med færdselsforbud til følge foretaget af politiet.

Skader

§ 4. Der kan ydes godtgørelse for dokumenterede tab som følge af brand-, tyveri- og hærværksskader på:

1) Bevoksede arealer, opskovede træeffekter og landbrugsafgrøder inden for de i § 2 omfattede arealer.

2) Driftsbygninger, anlæg, indretninger, maskiner m.v. inden for de i § 2 omfattede arealer, som anvendes ved eller har forbindelse med arealets driftsmæssige anvendelse, samt skader på besætninger.

§ 5. Der kan ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter til:

1) Afværge- og afhjælpningsforanstaltninger, herunder leje af erstatningsmateriel, når sådanne foranstaltninger er påkrævede for at forhindre afledte tab for skader på afgrøder, besætninger mv.

2) Genopretning som følge af skader på publikumsfaciliteter og -attraktioner.

3) Oprydning efter skader i form af større, samlede affaldsaflæsninger, medmindre aflæsningen er foretaget umiddelbart op til offentlig vej.

§ 6. Der kan ikke ydes godtgørelse for tab som følge af:

1) Tyveri fra isoleret beliggende uaflåst skur.

2) Tyveri af håndværktøj og mindre redskaber, der efterlades under åben himmel.

3) Forringede herlighedsværdier.

4) Formindskede jagtlejeindtægter. Ved større brande, der medfører åbenbart forringede vilkår for vildtet, vil der dog kunne blive tale om en skønsmæssigt fastsat godtgørelse for tab af jagtleje.

§ 7. Der kan ikke ydes godtgørelse for skader, der medfører tab på 1.000 kr. eller derunder.

Stk. 2. For omfattede skader, der medfører tab omkring beboelsesbygninger og i eller omkring driftsbygninger, der ligger i tilknytning til beboelsesbygninger, gælder en selvrisiko på 1.000 kr.

Stk. 3. For skader, der medfører tab i forbindelse med affaldsaflæsninger, og som i sig selv medfører tab på 1.000 kr. eller derunder, kan der ydes samlet godtgørelse for to eller flere skader, hvis tabet i forbindelse med skaderne til sammen beløber sig til over 1.000 kr., og hvis anmelderen er blevet bekendt med skaderne inden for en periode på max ét år. En akkumuleret anmeldelse realitetsbehandles først, når ansøger har anmodet herom.

§ 8. Der kan ikke ydes godtgørelse, hvis skaden er dækket af en tegnet forsikring.

Stk. 2. For omfattede skader, der medfører tab indenfor et område, hvor det er sædvanligt at tegne forsikring med selvrisiko, men hvor forsikring ikke er tegnet, ydes ikke godtgørelse for en sædvanlig selvrisiko.

Stk. 3. Anmeldelse af skader, der er omfattet af tegnet forsikringsaftale, vil først blive realitetsbehandlet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse i sagen.

Adressat for godtgørelsen

§ 9. Følgende personer kan være berettigede til godtgørelse:

1) Ejeren af det areal, hvorpå skaden er sket.

2) Ejerens ansatte, såfremt de ejer det beskadigede eller stjålne.

3) Forpagteren af det areal, hvorpå skaden er sket.

4) Lejeren af det areal, hvorpå skaden er sket, hvis udlejningen sker som en normal del af driften.

5) Andre, der udfører opgaver som led i den normale drift af arealerne oplistet i § 2 for de berettigede.

6) Uanset § 2, forpagteren af offentligt ejede landbrugsarealer hvis det dokumenteres, at lovens § 26 forhindrer, at et færdselsforbud kan opretholdes, og at forpagtningsaftalen er indgået inden 1. juli 1992.

§ 10. Udbetaling af godtgørelse forudsætter til enhver tid, at den godtgørelsesberettigede har truffet de efter forholdene rimelige forholdsregler med henblik på at undgå eller begrænse skadens opståen og omfang. Tilsidesættelse af denne forpligtelse kan medføre, at godtgørelsen nedsættes eller helt bortfalder.

Skadesanmeldelsen og tidsfrister

§ 11. Skadesanmeldelse med bilag skal være indgivet til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, senest 4 uger efter, at anmelderen er blevet bekendt med skaden.

Stk. 2. Er skaden anmeldt inden for denne frist til et forsikringsselskab, skal skadesanmeldelse være indgivet til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, senest 4 uger efter, at forsikringsselskabet har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 3. Retablering af en indtruffet skade må påbegyndes, når skadesanmeldelse med alle påkrævede bilag er indgivet til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har kvitteret for, at den medsendte fotodokumentation vurderes at være tilstrækkelig for at afgøre sagen. Retablering forinden dette tidspunkt kan medføre, at godtgørelsen nedsættes eller helt bortfalder.

§ 12. En skade skal være anmeldt til politiet senest 8 dage efter, at anmelderen er blevet bekendt med skaden.

Stk. 2. For skader forvoldt af kreaturer m.v. gælder de i mark- og vejfredslovens § 18 fastsatte regler. Vælger skadelidte at fravige § 18, skal kreaturets ejer, for at være berettiget til godtgørelse, anmelde skaden til politiet senest 8 dage efter, at skadelidte har gjort ham bekendt med skaden.

§ 13. Ved overskridelse af tidsfristerne i §§ 11 og 12 vil skadesanmeldelsen ikke blive realitetsbehandlet.

Behandling af ansøgninger/afgørelsesmyndighed

§ 14. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, behandler de indkomne skadesanmeldelser og træffer afgørelse om, hvorvidt der kan udbetales godtgørelse.

Stk. 2. Afgørelser truffet i medfør af stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 123 af 26. januar 2015 om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen