Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Skydevåben
Kapitel 2 Ammunition
Kapitel 3 Jagt med bue og pil
Kapitel 4 Dispensation, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Eksempler på, hvilke riffelkalibre der må anvendes til jagt på og regulering af de enkelte vildtarter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

I medfør af § 23, stk. 4, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, og § 30, stk. 1, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Skydevåben

§ 1. Følgende skydevåben må, når de er i forsvarlig stand, anvendes til jagt og til regulering efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader:

1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 patroner.

2) Riflede våben, bortset fra helautomatiske rifler. Halvautomatiske rifler må dog højst kunne indeholde 2 patroner.

Stk. 2. Haglgeværer og halvautomatiske rifler, der er konstrueret til at kunne indeholde mere end 2 patroner, må dog anvendes, hvis de forsynes med en permanent anordning, der sikrer, at de højst kan indeholde 2 patroner.

Stk. 3. Haglgeværer må kun anvendes på de vildtarter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2-5. Jagt på råbuk med haglgevær må dog ikke finde sted i perioden 16. maj-15. juli.

Stk. 4. Haglgeværer af kaliber mindre end 20 må alene anvendes på de vildtarter, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5.

Stk. 5. I riflede våben, hvor drivmidlet er luft, skal projektilet være mindst 5,5 mm i diameter.

Stk. 6. Revolvere og pistoler må ikke anvendes til jagt og regulering.

Stk. 7. Anvendelse af udskiftelige boringer med riffelgange i glatløbede haglgeværer medfører ikke, at geværet betragtes som et riflet våben.

Kapitel 2

Ammunition

§ 2. Haglpatroner til glatløbede haglgeværer må anvendes til jagt og regulering, når følgende krav er overholdt:

1) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 7g/cm3 eller derover.

2) Patroner med hagl, der har en vægtfylde på 9g/cm3 eller derunder, skal have en udgangshastighed (V1,5) på mindst 400 m/sek.

3) Patroner med hagl, der har en vægtfylde større end 9g/cm3, skal have en udgangshastighed (V1,5) på mindst 375 m/sek.

Stk. 2. Hagl i haglpatroner må maksimalt have en diameter på 4 mm.

Stk. 3. Kuglepatroner i glatløbede haglgeværer må ikke anvendes til jagt eller regulering.

Stk. 4. Haglpatroner med hagl af bly, må ikke:

1) forhandles, medtages eller anvendes til jagt eller regulering, eller

2) medtages eller anvendes til flugtskydning, herunder på skydebaner.

§ 3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de nævnte arter, når følgende krav er opfyldt, jf. også bilag 1:

1) Til kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 2-5, enten kuglevægt mindst 9 g (139 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2700 J, eller kuglevægt mindst 10 g (154 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2000 J.

2) Til råvildt samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 3-5, kuglevægt mindst 3,2 g (50 gr) og anslagsenergi E100 mindst 800 J.

3) Til ræv, mårhund, vaskebjørn, hare, sumpbæver, gæs og skarv samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 4-5, anslagsenergi E100 mindst 175 J.

4) Til husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, hønsefugle, blishøne, ænder og måger samt de vildtarter, der er nævnt i nr. 5, anslagsenergi E0 mindst 150 J.

5) Til duer, kragefugle, vadefugle og stær mundingshastighed V0 mindst 200 m/sek.

Stk. 2. For så vidt angår jagtammunition til riflede våben til jagt på eller regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, muflon, vildsvin eller spættet sæl, skal projektilet være ekspanderende.

Stk. 3. Der må ikke anvendes våben, som kan anvende ammunition i kaliber 50 BMG.

Kapitel 3

Jagt med bue og pil

§ 4. Den, der har bestået buejagtprøven eller tilsvarende prøve, jf. § 32 i bekendtgørelse om jagttegn, har ret til at anvende den buetype, der er aflagt prøve med.

Stk. 2. Alle jagtbare arter af pattedyr og fugle, bortset fra kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin må jages med bue.

Stk. 3. Under buejagt må der kun anvendes bue og pil, som opfylder de krav, der er angivet i § 5.

Stk. 4. Gyldigt jagttegn med påtegning »buejagt tilladt« skal medbringes under buejagt tillige med fotolegitimation.

Stk. 5. Bevis for bestået buejagtprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 3, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af buejagt.

§ 5. Krav til buen og pilen:

1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 25 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med mekanisk spids være mindst 70 Joule.

2) Ved jagt på andre vildtarter skal anslagsenergien (E0) være mindst 40 Joule og pilevægten mindst 20 g. Dog skal anslagsenergien ved brug af pil med blunt være mindst 70 Joule.

3) En evt. stabilisator må højst være 35 cm.

4) Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end én pil ad gangen, må ikke anvendes.

5) Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes.

6) Ved jagt på flyvende vildt med skarp od skal der anvendes flu-flu pile.

Stk. 2. Krav til jagtodden (pilespidsen):

1) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm.

2) Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås må der ikke anvendes blunt.

3) Ved jagt på andre vildtarter end råvildt, ræv, hare og gås skal jagtodden mindst være 2-bladet og have en skærende diameter på mindst 20 mm eller en blunt med mindst 16 mm på anslagsfladen.

4) Jagtodden skal være fremstillet af stål og må ikke være forsynet med modhager.

5) Jagtodden må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.

Kapitel 4

Dispensation, straf og ikrafttræden

§ 6. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 1, stk. 5, § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, og § 5. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 2, stk. 4, nr. 2.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings og Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 1, stk. 3-6, § 2, stk. 3 og 4, § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 1, 4 og 5,

2) til jagt eller regulering anvender andre skydevåben eller anden ammunition end tilladt efter § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 1,

3) til buejagt anvender anden type af bue eller pil end tilladt efter § 4, stk. 3, eller

4) udøver buejagt på andre vildtarter end tilladt efter § 4, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 444 af 7. maj 2014 om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Hanne Kristensen


Bilag 1

Eksempler på, hvilke riffelkalibre der må anvendes til jagt på og regulering af de enkelte vildtarter

§ 3, stk. 1, nr. 1 (+ nr. 2, 3, 4 og 5)

(F.eks. kaliber 6,5 x 55, 308, 30-06 og større/kraftigere)

Kronvildt

Dåvildt

Sikavildt

Muflon

Vildsvin

Spættet sæl

§ 3, stk. 1, nr. 2 (+ nr. 3, 4 og 5)

(F.eks. kaliber 222, 243 og større/kraftigere)

Råvildt

§ 3, stk. 1, nr. 3 (+ nr. 4 og 5)

(F.eks. kaliber 17 Rem, 22 Hornet, 221 Rem, 17 HMR og større/kraftigere - anslagsenergi E100 mindst 175 J)

Ræv

Vaskebjørn

Mårhund

Hare

Sumpbæver

Skarv

Gæs

§ 3, stk. 1, nr. 4 (+ nr. 5)

(F.eks. kaliber 22 LR og større/kraftigere - anslagsenergi E0 mindst 150 J)

Husmår

Ilder

Mink

Vildkanin

Bisamrotte

Hønsefugle

Blishøne

Ænder

Måger

§ 3, stk. 1, nr. 5

(Hvis drivmidlet er luft, skal projektilet være mindst 5,5 mm i diameter - mundingshastighed V0 mindst 200 m/sek)

Duer

Kragefugle

Vadefugle

Stære