Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
32006L0118
 
32008L0105
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Bilag 2 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Bilag 3 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Bilag 4 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Bilag 5 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster1)

I medfør af § 7, stk. 1, §§ 9-15 og § 32 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning og § 10, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster for hvert vandområdedistrikt, jf. bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande.

§ 2. Miljømålene gælder for de overfladevandområder og grundvandsforekomster, der er omfattet af vandplanlægningen, og som fremgår af bilag 1-4.

Stk. 2. De overfladevandområder, som i medfør af § 9 i lov om vandplanlægning er udpeget af miljø- og fødevareministeren som kunstige eller stærkt modificerede, fremgår af bilag 1-4.

Stk. 3. De grundvandsforekomster, som i medfør af § 10, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v. er udpeget af miljø- og fødevareministeren som drikkevandsforekomster, fremgår af bilag 1-4.

§ 3. Miljømål er

1) for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn fastlagt i bilag 1,

2) for Vandområdedistrikt Sjælland fastlagt i bilag 2,

3) for Vandområdedistrikt Bornholm fastlagt i bilag 3, og

4) for Internationalt Vandområdedistrikt fastlagt i bilag 4.

§ 4. Miljø- og fødevareministeren kan fravige de fastlagte miljømål, hvis

1) manglende opnåelse af god grundvandstilstand, god økologisk tilstand eller, hvor det er relevant, godt økologisk potentiale eller manglende forebyggelse af forringelse af et overfladevandområdes eller en grundvandsforekomsts tilstand skyldes ændringer af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller i grundvandsforekomstens niveau, eller

2) manglende forebyggelse af et overfladevandområdes forringelse fra høj tilstand til god tilstand skyldes ny bæredygtig menneskelig udviklingsaktivitet.

Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at fravige fastlagte miljømål:

1) Ministeren skal tage alle praktisk gennemførlige skridt for at mindske den skadelige indvirkning på vandforekomstens tilstand.

2) Ændringerne skal være begrundet i væsentlige samfundsinteresser, eller nyttevirkningerne for miljøet og samfundet ved at nå de fastlagte miljømål skal være mindre end de nyttevirkninger for befolkningens sundhed, opretholdelsen af menneskers sikkerhed og en bæredygtig udvikling, der følger af ændringerne.

3) De nyttige mål, der tilgodeses ved fravigelse af fastlagte miljømål, kan på grund af tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger ikke tilgodeses på anden måde, som miljømæssigt er en væsentligt bedre løsning.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan efter anmodning fra en myndighed og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at myndigheden under de omstændigheder og betingelser, som er nævnt i stk. 1 og 2, kan fravige de fastlagte miljømål, jf. § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren foretager ved lejlighed den fornødne korrektion af konkrete miljømål, som en ændring efter stk. 1 og 3 måtte give anledning til, jf. herved § 15, stk. 1, i lov om vandplanlægning.

§ 5. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings vejledende registrering af aktivitetszoner, jf. § 14 i lov om vandplanlægning, skal ske efter retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 5.

§ 6. Afgørelser truffet af miljø- og fødevareministeren i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 24. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Miljømål for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Miljømålene for overfladevand og grundvand i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er fastlagt i tabellerne i dette bilag.

Bilaget er opdelt således:

1) Vandløb

2) Søer

3) Kystvande

4) Kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder

5) Grundvand.

1. Miljømål for vandløb

Miljømål for vandløbsforekomster findes i tabel 1. I tabellen er angivet de enkelte vandløbs eller vandløbsstrækningers nummer, beliggenhedskommune (som identificeret ud fra foreliggende oplysninger), eventuelle navn, afgrænsende koordinater, type, længde og miljømål.

Vandløbsforekomsternes til enhver tid aktuelle tilstand, herunder i forhold til de enkelte kvalitetselementer, skal beskyttes mod forringelse, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lov om vandplanlægning. Resultatet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings seneste klassificering af tilstanden i henhold til bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder kan ses på MiljøGIS, hvortil der er adgang fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

En vandløbsforekomst opfylder det konkret fastlagte miljømål, når vandløbsforekomstens aktuelle tilstand kan klassificeres med en tilstandsklasse, jf. bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder, der mindst svarer til det fastlagte mål.

Tabel 1. Miljømål for vandløbsforekomster.

Nummer
Kommune(r) og evt. navn
Afgrænsende koordinater
Type
Længde (km)
Miljømål
a10031
Rebild, Aalborg
X1: 543755, Y1: 6312710, X2: 543360, Y2: 6311692
1
1.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
a10005
Assens
X1: 566853, Y1: 6129395, X2: 566784, Y2: 6129520
1
0.18
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
a10020
Esbjerg
X1: 480252, Y1: 6145427, X2: 480556, Y2: 6145776
1
0.5
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
a10015
Herning
X1: 491155, Y1: 6242061, X2: 490815, Y2: 6242270
1
0.42
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
a10034
Ikast-Brande, Herning
X1: 508177, Y1: 6213793, X2: 510579, Y2: 6213976
2
2.45
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
a10028
Nordfyn
X1: 580471, Y1: 6150310, X2: 579963, Y2: 6150153
2
0.55
God økologisk tilstand efter 22. december 2021; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
a10017
Fredericia
X1: 544746, Y1: 6158780, X2: 545763, Y2: 6158954
1
1.29
God økologisk tilstand efter 22. december 2021; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
a10008
Esbjerg
X1: 480252, Y1: 6145427, X2: 480735, Y2: 6144884
1
0.81
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10392_x
Odense, Ryds Å
X1: 581994, Y1: 6140676, X2: 576415, Y2: 6141339, X3: 581994, Y3: 6140676, X4: 581916, Y4: 6140847, X5: 582877, Y5: 6140813, X6: 581994, Y6: 6140676
2
8.67
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10439_y
Hedensted, Gesager Å
X1: 543182, Y1: 6188520, X2: 542921, Y2: 6191116
2
4.85
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8730_b
Viborg, Haller Å
X1: 515448, Y1: 6236575, X2: 511392, Y2: 6238279
2
5.48
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7366
Morsø, Aalborg
X1: 487430, Y1: 6293002, X2: 488882, Y2: 6293649
1
2,649
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7863
Frederikshavn, Solsbæk
X1: 589792, Y1: 6348985, X2: 591567, Y2: 6349607, X3: 589226, Y3: 6347948, X4: 589792, Y4: 6348985, X5: 589556, Y5: 6349114, X6: 589792, Y6: 6348985, X7: 591567, Y7: 6349607, X8: 592392, Y8: 6349855, X9: 591567, Y9: 6349607, X10: 590805, Y10: 6349859, X11: 592386, Y11: 6349838, X12: 592392, Y12: 6349855, X13: 592392, Y13: 6349855, X14: 592786, Y14: 6350263, X15: 592786, Y15: 6350263, X16: 592931, Y16: 6350145, X17: 592786, Y17: 6350263, X18: 592780, Y18: 6350268
1
7.03
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10501_x
Holstebro, Idom Å
X1: 469063, Y1: 6240815, X2: 467693, Y2: 6244688
2
6.47
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8677
Silkeborg, Funder Å
X1: 530188, Y1: 6221865, X2: 531839, Y2: 6223295, X3: 529234, Y3: 6221522, X4: 529395, Y4: 6221595, X5: 529395, Y5: 6221595, X6: 530188, Y6: 6221865, X7: 528946, Y7: 6221832, X8: 529234, Y8: 6221522, X9: 529308, Y9: 6221862, X10: 529395, Y10: 6221595, X11: 528371, Y11: 6220766, X12: 529234, Y12: 6221522, X13: 529985, Y13: 6222061, X14: 530188, Y14: 6221865
2
7.65
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8408_x2
Esbjerg
X1: 485203, Y1: 6156598, X2: 481314, Y2: 6151168
2
10.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8290_f
Kolding, Taps Å
X1: 529785, Y1: 6138431, X2: 530315, Y2: 6133747
2
6.13
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03317
Varde
X1: 458829, Y1: 6175414, X2: 459742, Y2: 6175065, X3: 461223, Y3: 6174535, X4: 461422, Y4: 6174290
1
1.3
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8813
Randers, Svejstrup Bæk
X1: 561957, Y1: 6258002, X2: 558152, Y2: 6260250
2
6.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03392
Esbjerg
X1: 486828, Y1: 6150720, X2: 486822, Y2: 6150569
1
0.15
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t270
Silkeborg, Kildetilløb Til Sydsiden Af T
X1: 533549, Y1: 6220067, X2: 533582, Y2: 6220133
1
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t36
Aabenraa
X1: 523044, Y1: 6101143, X2: 523051, Y2: 6100972
1
0.17
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10468
Herning, Fjederholt Å
X1: 504708, Y1: 6215082, X2: 500778, Y2: 6214262
2
5.9
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 8.03332
Varde, Riddersholm
X1: 457174, Y1: 6182183, X2: 457281, Y2: 6182354
1
0.2
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8857
Viborg, Skravad Bæk
X1: 533003, Y1: 6275653, X2: 530846, Y2: 6269539
2
8.4
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8314_x
Odense, Vejrup Å
X1: 594061, Y1: 6139229, X2: 593040, Y2: 6144691
2
8.66
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t276
Silkeborg, Katrinelund Bæk
X1: 541517, Y1: 6220616, X2: 541495, Y2: 6220717
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10547a
Holstebro, Herning, Storå
X1: 489745, Y1: 6241900, X2: 481813, Y2: 6245652
3
15.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00382
Varde
X1: 460990, Y1: 6172557, X2: 461247, Y2: 6172494
1
0.26
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6575
Syddjurs, Ryom Å - Pindelhøj- Lundbæk
X1: 588809, Y1: 6244109, X2: 587770, Y2: 6244828, X3: 587771, Y3: 6242801, X4: 588112, Y4: 6243326, X5: 588582, Y5: 6243100, X6: 588068, Y6: 6243701, X7: 588112, Y7: 6243326, X8: 588068, Y8: 6243701, X9: 586417, Y9: 6243336, X10: 586703, Y10: 6243556, X11: 586808, Y11: 6243430, X12: 586703, Y12: 6243556, X13: 586703, Y13: 6243556, X14: 587743, Y14: 6244539, X15: 588068, Y15: 6243701, X16: 587743, Y16: 6244539, X17: 588529, Y17: 6242752, X18: 588112, Y18: 6243326, X19: 587743, Y19: 6244539, X20: 587770, Y20: 6244828, X21: 587770, Y21: 6244828, X22: 586571, Y22: 6245114
1
11.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00817
Varde, V133 - Brønsbæk
X1: 488955, Y1: 6166456, X2: 489204, Y2: 6165660
1
0.92
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8654
Ikast-Brande, Fjederholt Å
X1: 504708, Y1: 6215082, X2: 513280, Y2: 6215987
2
11.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 3.0247
Randers, Kastbjerg Å - Gloudal Bæk
X1: 562442, Y1: 6273115, X2: 562439, Y2: 6273129
1
0.01
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6029
Skanderborg, Gudenå
X1: 539460, Y1: 6220515, X2: 539820, Y2: 6220312
1
0.6
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8853_a2
Viborg, Mariagerfjord, Klejtrup Bæk
X1: 535861, Y1: 6267911, X2: 539539, Y2: 6270810
2
6.77
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o9041
Aalborg
X1: 556112, Y1: 6306057, X2: 568250, Y2: 6319876, X3: 556112, Y3: 6306057, X4: 556234, Y4: 6305890, X5: 556112, Y5: 6306057, X6: 555433, Y6: 6305079
3
25.82
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t323
Silkeborg, Kilder Ved Alling Sø
X1: 537234, Y1: 6235821, X2: 537211, Y2: 6235949
1
0.13
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8021_b
Hjørring, Varbro Å
X1: 564739, Y1: 6373084, X2: 564175, Y2: 6374671, X3: 566091, Y3: 6372417, X4: 564944, Y4: 6373003, X5: 566091, Y5: 6372417, X6: 566163, Y6: 6372875, X7: 567122, Y7: 6372508, X8: 566091, Y8: 6372417, X9: 567765, Y9: 6372981, X10: 567122, Y10: 6372508, X11: 564944, Y11: 6373003, X12: 565391, Y12: 6373911, X13: 564739, Y13: 6373084, X14: 564944, Y14: 6373003, X15: 564739, Y15: 6373084, X16: 564447, Y16: 6374072, X17: 567461, Y17: 6371752, X18: 567122, Y18: 6372508
1
10.6
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10504_b
Favrskov, Granslev Å - Vejen Hammel-Hou
X1: 555611, Y1: 6238218, X2: 556993, Y2: 6245641
2
9.32
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03431
Varde
X1: 459241, Y1: 6170768, X2: 459072, Y2: 6170667
1
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8954_c
Aalborg, Lindholm Å
X1: 556395, Y1: 6331249, X2: 554135, Y2: 6325308
2
8.73
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_664
Odense
X1: 594411, Y1: 6134572, X2: 594271, Y2: 6134555
1
0.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8945
Thisted
X1: 476030, Y1: 6326116, X2: 474643, Y2: 6329839
2
8.4
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7809_a
Brønderslev-Dronninglund, Pulsbæk
X1: 578477, Y1: 6342844, X2: 582315, Y2: 6343397, X3: 578271, Y3: 6342370, X4: 578477, Y4: 6342844, X5: 576128, Y5: 6342248, X6: 578477, Y6: 6342844
1
8.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10464
Herning, Rind Å
X1: 499381, Y1: 6207810, X2: 499459, Y2: 6211709
2
7.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.0606n
Thisted, Legård Bæk
X1: 467424, Y1: 6305260, X2: 467396, Y2: 6305288
1
0.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10449_a
Horsens, Mattrup Å - Lille Vingumgård
X1: 538630, Y1: 6196323, X2: 532517, Y2: 6198367
2
8.76
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00503
Varde
X1: 476247, Y1: 6158145, X2: 476575, Y2: 6158028
1
0.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8905_l
Rebild, Sønderup Å
X1: 542853, Y1: 6295580, X2: 538001, Y2: 6295976
2
7.84
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10454
Herning, Karstoft Å
X1: 503674, Y1: 6196121, X2: 495998, Y2: 6199300
2
10.1
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03320
Varde
X1: 457646, Y1: 6169466, X2: 457620, Y2: 6169060
1
0.41
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8952
Brønderslev-Dronninglund, Sørå
X1: 587212, Y1: 6337246, X2: 583585, Y2: 6335070
2
5.72
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 3.0208
Mariagerfjord, Randers
X1: 573214, Y1: 6282292, X2: 573255, Y2: 6282434
1
0.16
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o9002_a
Esbjerg, Holsted Å
X1: 479020, Y1: 6149162, X2: 485690, Y2: 6148655
3
9.95
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2383
Vesthimmerland, Tværbæk / Ulstrup Bæk
X1: 529577, Y1: 6296613, X2: 529505, Y2: 6296616
1
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2564
Rebild
X1: 547465, Y1: 6295475, X2: 547446, Y2: 6295570
1
0.1
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_23
Nyborg, Øksendrup Skov Midt
X1: 612864, Y1: 6120806, X2: 612847, Y2: 6120693
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_346
Assens, Maebækken
X1: 569668, Y1: 6132495, X2: 569667, Y2: 6132412
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.f-1985-020
Skanderborg, Skanderup Bæk
X1: 557227, Y1: 6211053, X2: 557194, Y2: 6211071
1
0.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8459_c
Vejle, Egtved Å
X1: 517776, Y1: 6166898, X2: 517871, Y2: 6167078
2
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t231
Skanderborg, Kilde 4 Ved Knudsø
X1: 548683, Y1: 6218060, X2: 548677, Y2: 6218040
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.0287
Thisted, Tilløb Nørkær Å Fjordlund
X1: 476580, Y1: 6302667, X2: 476573, Y2: 6302653
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_357
Assens, Møllemosebækken
X1: 570000, Y1: 6132902, X2: 569887, Y2: 6132912
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8545
Billund, Ringkøbing-Skjern, Hårkær Birkeholdt Bæk
X1: 493573, Y1: 6182725, X2: 485743, Y2: 6188968
2
11.92
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7767
Brønderslev-Dronninglund, Dronninglund Møllebæk
X1: 577953, Y1: 6330331, X2: 577058, Y2: 6335853
1
6.88
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.3410
Aalborg
X1: 534784, Y1: 6306943, X2: 534857, Y2: 6306960
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.7.b-0695-030
Skanderborg, Østlige Tilløb Til Sommerbæ
X1: 564799, Y1: 6215903, X2: 564890, Y2: 6215985
1
0.13
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8117_x
Sønderborg
X1: 535777, Y1: 6089280, X2: 539578, Y2: 6087931, X3: 539578, Y3: 6087931, X4: 539962, Y4: 6087763, X5: 537606, Y5: 6090483, X6: 539578, Y6: 6087931
2
10.67
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10542
Ringkøbing-Skjern, Omme Å
X1: 474751, Y1: 6197311, X2: 480783, Y2: 6194696
3
12.95
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_259
Faaborg-Midtfyn
X1: 599838, Y1: 6133288, X2: 599719, Y2: 6133078
1
0.24
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8563
Hedensted, Gudenå - Tørring - Åle Ø
X1: 530872, Y1: 6189859, X2: 537457, Y2: 6194469
2
12.17
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8974
Hjørring
X1: 570330, Y1: 6384425, X2: 572879, Y2: 6380877, X3: 570977, Y3: 6382776, X4: 570978, Y4: 6382776, X5: 571060, Y5: 6382672, X6: 570935, Y6: 6382743, X7: 570949, Y7: 6382773, X8: 570968, Y8: 6382734, X9: 570978, Y9: 6382776
2
8.1
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.7.b-0021-010
Skanderborg, Kilde Nv For Dørup Mølle Dam
X1: 563333, Y1: 6217915, X2: 563354, Y2: 6217904
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8749_a
Herning, Gindeskov Bæk
X1: 499782, Y1: 6239603, X2: 499877, Y2: 6243992, X3: 499877, Y3: 6243992, X4: 500145, Y4: 6244214, X5: 500145, Y5: 6244214, X6: 499877, Y6: 6243992, X7: 500255, Y7: 6244528, X8: 500145, Y8: 6244214, X9: 498781, Y9: 6241981, X10: 499926, Y10: 6244157, X11: 499972, Y11: 6244152, X12: 500226, Y12: 6244359
2
7.57
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10427_m
Vejle, Tilløb Til Grejs Å
X1: 532039, Y1: 6179058, X2: 531922, Y2: 6179171
1
0.17
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t316
Favrskov, Kilde Ved Søbygård Sø
X1: 550425, Y1: 6235258, X2: 550432, Y2: 6235140
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2553
Aalborg
X1: 556324, Y1: 6306344, X2: 556422, Y2: 6306380
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10281
Favrskov, Tjærbæk
X1: 552567, Y1: 6247467, X2: 553560, Y2: 6249337, X3: 553682, Y3: 6245596, X4: 552852, Y4: 6246028, X5: 552800, Y5: 6245735, X6: 552852, Y6: 6246028, X7: 552852, Y7: 6246028, X8: 552782, Y8: 6246117, X9: 552782, Y9: 6246117, X10: 552567, Y10: 6247467, X11: 552171, Y11: 6247415, X12: 552567, Y12: 6247467, X13: 552512, Y13: 6245563, X14: 552782, Y14: 6246117
1
7.56
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_257
Faaborg-Midtfyn
X1: 599857, Y1: 6133531, X2: 599761, Y2: 6133449
1
0.15
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03345
Vejen
X1: 505498, Y1: 6160064, X2: 505713, Y2: 6160033
1
0.22
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7878_c
Frederikshavn, Siverslet Bæk
X1: 582797, Y1: 6347875, X2: 581277, Y2: 6352624, X3: 581277, Y3: 6352624, X4: 581153, Y4: 6352830, X5: 581153, Y5: 6352830, X6: 581360, Y6: 6353617, X7: 581153, Y7: 6352830, X8: 580579, Y8: 6353697, X9: 582033, Y9: 6352858, X10: 581277, Y10: 6352624
1
8.88
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8871
Mariagerfjord, Kastbjerg Å
X1: 566172, Y1: 6274993, X2: 569812, Y2: 6278623, X3: 569812, Y3: 6278623, X4: 569970, Y4: 6278563, X5: 569812, Y5: 6278623, X6: 567591, Y6: 6281836, X7: 568504, Y7: 6276471, X8: 569902, Y8: 6278620, X9: 567935, Y9: 6280034
2
11.27
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o9037
Viborg, Simested Å
X1: 522824, Y1: 6269220, X2: 526046, Y2: 6272421, X3: 526046, Y3: 6272421, X4: 526076, Y4: 6272787, X5: 526046, Y5: 6272421, X6: 525963, Y6: 6272763
3
6.75
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_350
Assens, Maebækken
X1: 569605, Y1: 6131836, X2: 569591, Y2: 6131511
1
0.32
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8622_a
Ringkøbing-Skjern, Ganer Å (Finderup Bæk)
X1: 469757, Y1: 6207767, X2: 468621, Y2: 6204910, X3: 469753, Y3: 6207796, X4: 469757, Y4: 6207767, X5: 471062, Y5: 6208625, X6: 469757, Y6: 6207767
2
7.29
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8041
Hjørring, Ransbæk
X1: 563508, Y1: 6379155, X2: 566343, Y2: 6381254, X3: 564128, Y3: 6375684, X4: 563673, Y4: 6376703, X5: 563268, Y5: 6376618, X6: 563606, Y6: 6376782, X7: 563673, Y7: 6376703, X8: 563606, Y8: 6376782, X9: 563606, Y9: 6376782, X10: 563580, Y10: 6377699, X11: 563580, Y11: 6377699, X12: 562899, Y12: 6376967, X13: 563580, Y13: 6377699, X14: 563508, Y14: 6379155, X15: 562821, Y15: 6379001, X16: 563508, Y16: 6379155, X17: 563514, Y17: 6375423, X18: 563673, Y18: 6376703
1
12.41
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8901
Rebild, Aalborg, Haslevgårds Å
X1: 574248, Y1: 6295863, X2: 567595, Y2: 6301523, X3: 574248, Y3: 6295863, X4: 574260, Y4: 6295864, X5: 575028, Y5: 6295307, X6: 574248, Y6: 6295863
2
14.84
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_173
Faaborg-Midtfyn, Sønderskov
X1: 600232, Y1: 6130630, X2: 600253, Y2: 6130720
1
0.1
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7921_b
Hjørring, Klostergrøften
X1: 551285, Y1: 6354756, X2: 545075, Y2: 6358852, X3: 545075, Y3: 6358852, X4: 545293, Y4: 6359228, X5: 542857, Y5: 6359595, X6: 545075, Y6: 6358852
1
10.99
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10427_p
Vejle, Kildebæk Nr. 4
X1: 530372, Y1: 6177803, X2: 530076, Y2: 6178028
1
0.38
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2565
Rebild
X1: 547305, Y1: 6295182, X2: 547267, Y2: 6295160
1
0.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2244n2
Rebild, Skårup Bæk
X1: 544596, Y1: 6291649, X2: 544465, Y2: 6291758
1
0.19
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8730_x
Viborg, Karup Å
X1: 512029, Y1: 6236830, X2: 509542, Y2: 6240216
2
7.83
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.0663
Morsø
X1: 491583, Y1: 6311909, X2: 491721, Y2: 6311770
1
0.2
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8970_a
Hjørring, Liver Å
X1: 560172, Y1: 6374456, X2: 553719, Y2: 6375400
2
9.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8470_x
Varde, Linding Å
X1: 471504, Y1: 6174073, X2: 474142, Y2: 6169979
2
8.98
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8931_a
Aalborg, Hasseris Å
X1: 545645, Y1: 6312604, X2: 547156, Y2: 6317951
2
7.96
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8775_c
Herning, Haderup Å/Staulund Bæk
X1: 499642, Y1: 6245529, X2: 500530, Y2: 6251232
2
9.84
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8754
Holstebro, Idom Å
X1: 467693, Y1: 6244688, X2: 467032, Y2: 6246391
2
3.33
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o9013_a
Billund, Varde, Varde Å
X1: 483374, Y1: 6175906, X2: 489964, Y2: 6179406
3
12.3
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8607
Ikast-Brande, Nørhoved Bæk
X1: 523791, Y1: 6199911, X2: 521190, Y2: 6203952, X3: 521190, Y3: 6203952, X4: 519073, Y4: 6205051, X5: 519073, Y5: 6205051, X6: 516935, Y6: 6205662, X7: 519073, Y7: 6205051, X8: 519806, Y8: 6205556, X9: 519806, Y9: 6205556, X10: 522032, Y10: 6205578, X11: 519806, Y11: 6205556, X12: 519874, Y12: 6205833
2
15.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.0288
Thisted, Vestre Sidekanal
X1: 475511, Y1: 6303540, X2: 475493, Y2: 6303549
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t277
Silkeborg, Vl. V. Høgholt
X1: 541719, Y1: 6221004, X2: 541698, Y2: 6220732
1
0.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t258
Silkeborg, Kildetilløb Til Sydsiden Af T
X1: 532863, Y1: 6219910, X2: 532890, Y2: 6220027
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 8.01101n
Vejle, Farre Bæk
X1: 517310, Y1: 6186933, X2: 517345, Y2: 6187048
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t332
Århus, Kilde Ved Tilløb Skader Å
X1: 576493, Y1: 6240227, X2: 576551, Y2: 6240432
1
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8886_a
Rebild, Lerkenfeld Å
X1: 534604, Y1: 6289219, X2: 536870, Y2: 6292757
2
6.63
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7934_a
Frederikshavn, Bangsbo Å
X1: 588147, Y1: 6362682, X2: 589830, Y2: 6364706, X3: 585984, Y3: 6360549, X4: 586375, Y4: 6360935, X5: 586375, Y5: 6360935, X6: 586502, Y6: 6361108, X7: 586502, Y7: 6361108, X8: 585489, Y8: 6361426, X9: 586502, Y9: 6361108, X10: 588147, Y10: 6362682, X11: 588147, Y11: 6362682, X12: 588441, Y12: 6361491, X13: 586633, Y13: 6360541, X14: 586375, Y14: 6360935
1
12.78
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10259
Favrskov, Klapskov Bæk - Nedre Løb
X1: 563476, Y1: 6236615, X2: 562194, Y2: 6237433, X3: 561514, Y3: 6236886, X4: 562038, Y4: 6237503, X5: 561419, Y5: 6236982, X6: 561749, Y6: 6237537, X7: 561045, Y7: 6236991, X8: 561102, Y8: 6237002, X9: 561102, Y9: 6237002, X10: 561514, Y10: 6236886, X11: 561430, Y11: 6237003, X12: 561514, Y12: 6236886, X13: 562194, Y13: 6237433, X14: 562225, Y14: 6237594, X15: 562038, Y15: 6237503, X16: 562194, Y16: 6237433, X17: 562225, Y17: 6237594, X18: 562207, Y18: 6237638, X19: 562278, Y19: 6237666, X20: 562225, Y20: 6237594, X21: 561666, Y21: 6237829, X22: 562038, Y22: 6237503, X23: 560880, Y23: 6237938, X24: 561102, Y24: 6237002
1
6.44
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7869
Brønderslev-Dronninglund, Mejerigrøft
X1: 558847, Y1: 6352515, X2: 560107, Y2: 6351484, X3: 560292, Y3: 6351059, X4: 561076, Y4: 6351148, X5: 560292, Y5: 6351059, X6: 560107, Y6: 6351484, X7: 560107, Y7: 6351484, X8: 560860, Y8: 6352232, X9: 559180, Y9: 6350569, X10: 560292, Y10: 6351059
1
5.97
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t135
Vejle, Hedensted, Sole Bæk
X1: 537450, Y1: 6180701, X2: 537453, Y2: 6180679
2
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.01127
Esbjerg
X1: 487862, Y1: 6153848, X2: 487801, Y2: 6153191
1
0.67
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7108_b
Randers
X1: 562804, Y1: 6273075, X2: 562734, Y2: 6273212
1
0.16
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_557
Middelfart
X1: 558858, Y1: 6148924, X2: 558684, Y2: 6148895
1
0.18
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8698
Ringkøbing-Skjern, Herning, Tim Å
X1: 461643, Y1: 6228657, X2: 468678, Y2: 6227482
2
10.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t45
Svendborg, Lundeborg Skov 2
X1: 613419, Y1: 6110950, X2: 613185, Y2: 6110963
1
0.25
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8787b
Viborg, Nørreå
X1: 526843, Y1: 6250902, X2: 533743, Y2: 6254769
2
10.53
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10457
Ikast-Brande, Skjern Å
X1: 503172, Y1: 6204233, X2: 507475, Y2: 6202000
2
9.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00550
Varde
X1: 474840, Y1: 6165091, X2: 475040, Y2: 6164748
1
0.42
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8968_e
Frederikshavn, Elling Å
X1: 580209, Y1: 6363784, X2: 581855, Y2: 6366733
2
6.51
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_967
Ærø, Kirkebæk
X1: 583825, Y1: 6083095, X2: 583771, Y2: 6083001
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8742a
Holstebro, Lilleå
X1: 466976, Y1: 6237727, X2: 459604, Y2: 6243610
2
14.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t256
Silkeborg, Kilde 3 Ved Thorsø
X1: 533067, Y1: 6219972, X2: 533064, Y2: 6220002
1
0.03
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00828
Vejen
X1: 500648, Y1: 6162035, X2: 500719, Y2: 6161722
1
0.33
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8739_b
Herning, Hodsager Lilleå
X1: 494272, Y1: 6240046, X2: 489745, Y2: 6241900
2
8.55
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10543f
Herning, Skjern Å
X1: 497638, Y1: 6205575, X2: 490736, Y2: 6200644
3
15.37
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.7.c-0295-030
Syddjurs, Ugelbølle Bæk - Øvre Løb
X1: 587418, Y1: 6240856, X2: 587409, Y2: 6240825
1
0.03
God økologisk tilstand efter 22. december 2021; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8538_x
Billund, Nordre Kanal
X1: 502828, Y1: 6180853, X2: 490457, Y2: 6187192, X3: 502828, Y3: 6180853, X4: 503091, Y4: 6181187, X5: 505812, Y5: 6180332, X6: 502828, Y6: 6180853
2
18.22
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8955
Brønderslev-Dronninglund, Voer Å
X1: 580714, Y1: 6346385, X2: 587283, Y2: 6340897, X3: 587283, Y3: 6340897, X4: 587321, Y4: 6340889, X5: 587239, Y5: 6340775, X6: 587283, Y6: 6340897
2
12.79
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 3.0248
Mariagerfjord, Randers
X1: 562526, Y1: 6273193, X2: 562533, Y2: 6273175
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10549a
Holstebro, Storå
X1: 456922, Y1: 6242284, X2: 466217, Y2: 6246488, X3: 467658, Y3: 6246237, X4: 466217, Y4: 6246488, X5: 466205, Y5: 6246493, X6: 466217, Y6: 6246488
3
16.52
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03397
Vejen
X1: 492735, Y1: 6151474, X2: 492776, Y2: 6151165
1
0.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03393
Esbjerg
X1: 487539, Y1: 6150482, X2: 487879, Y2: 6150530
1
0.35
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t322
Silkeborg, Kilde 2 Ved Alling Sø
X1: 537352, Y1: 6235849, X2: 537330, Y2: 6235947
1
0.1
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o9000_c_x
Vejen
X1: 502656, Y1: 6143693, X2: 510802, Y2: 6144995
3
11.54
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8998_a
Esbjerg, Kongeåen
X1: 487699, Y1: 6140396, X2: 496996, Y2: 6142446
3
14.44
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t313
Silkeborg, Troldhule Bæk
X1: 532267, Y1: 6234929, X2: 532219, Y2: 6235086
1
0.16
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8882
Mariagerfjord, Glerup Bæk
X1: 573852, Y1: 6286130, X2: 571673, Y2: 6291074, X3: 571673, Y3: 6291074, X4: 567792, Y4: 6291792, X5: 571587, Y5: 6291415, X6: 571673, Y6: 6291074
2
11.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.7.b-0020-110
Århus, Århus Å
X1: 563437, Y1: 6217825, X2: 563377, Y2: 6217829
2
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 1.0902
Hjørring
X1: 570923, Y1: 6356373, X2: 570891, Y2: 6356610
1
0.24
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8915
Aalborg, Vesthimmerland, Ajstrup Bæk
X1: 531369, Y1: 6308104, X2: 533085, Y2: 6311778, X3: 531369, Y3: 6308104, X4: 531366, Y4: 6308104, X5: 530976, Y5: 6305170, X6: 531369, Y6: 6308104, X7: 531758, Y7: 6310284, X8: 531368, Y8: 6308104, X9: 530824, Y9: 6306589, X10: 532407, Y10: 6311241
2
8.68
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.c-0196-010
Favrskov, Kilde Ved Rolbæk
X1: 556222, Y1: 6237892, X2: 556190, Y2: 6237917
1
0.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10427_n
Vejle, Tilløb Til Grejs Å
X1: 531308, Y1: 6178246, X2: 531203, Y2: 6178351
1
0.15
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t260
Silkeborg, Kildetilløb Til Sydsiden Af T
X1: 532788, Y1: 6219839, X2: 532832, Y2: 6220040
1
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t314
Favrskov, Sall Skov Bækkene
X1: 550013, Y1: 6235229, X2: 550197, Y2: 6235074
1
0.24
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8715_a
Herning, Røjenkjær Bæk
X1: 497924, Y1: 6234115, X2: 492877, Y2: 6234922
2
6.44
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8961
Frederikshavn, Sæby Å
X1: 583851, Y1: 6355328, X2: 588132, Y2: 6354694, X3: 588132, Y3: 6354694, X4: 590213, Y4: 6356211, X5: 588132, Y5: 6354694, X6: 587736, Y6: 6353853
2
10.48
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8886_z
Rebild, Lerkenfeld Å
X1: 539249, Y1: 6290698, X2: 536870, Y2: 6292757
2
4.51
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t424
Mariagerfjord
X1: 561241, Y1: 6273385, X2: 561215, Y2: 6273591
1
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5137
Varde
X1: 478179, Y1: 6176352, X2: 479080, Y2: 6176509
1
1.02
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8787e
Viborg, Vigstrup Vandløb
X1: 532525, Y1: 6254384, X2: 532577, Y2: 6254683
1
0.31
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8758
Holstebro, Savstrup Å
X1: 485071, Y1: 6246872, X2: 489638, Y2: 6247003, X3: 484101, Y3: 6245837, X4: 483934, Y4: 6246049, X5: 483934, Y5: 6246049, X6: 484466, Y6: 6246434, X7: 484466, Y7: 6246434, X8: 485071, Y8: 6246872, X9: 482367, Y9: 6245657, X10: 483934, Y10: 6246049, X11: 485071, Y11: 6246872, X12: 484978, Y12: 6247261, X13: 483884, Y13: 6247483, X14: 484466, Y14: 6246434
2
13.31
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_91
Faaborg-Midtfyn, Tilløb 1 Ns Bramstrup
X1: 589351, Y1: 6131869, X2: 589216, Y2: 6132035
1
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8572
Ringkøbing-Skjern, Gundesbøl Å
X1: 481651, Y1: 6186844, X2: 475361, Y2: 6197169
2
15.87
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_139
Odense
X1: 582866, Y1: 6128555, X2: 582803, Y2: 6128618
1
0.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8584
Herning, Østerbjerge Bæk
X1: 491388, Y1: 6195052, X2: 487252, Y2: 6197287, X3: 487252, Y3: 6197287, X4: 486861, Y4: 6197138, X5: 487252, Y5: 6197287, X6: 486861, Y6: 6199203, X7: 486861, Y7: 6199203, X8: 486255, Y8: 6199392, X9: 486837, Y9: 6199544, X10: 486861, Y10: 6199203, X11: 489125, Y11: 6196137, X12: 487034, Y12: 6197270, X13: 487194, Y13: 6198328, X14: 486384, Y14: 6198971, X15: 486850, Y15: 6199374
2
9.96
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.0164
Morsø, Unavngivet
X1: 485969, Y1: 6302845, X2: 486341, Y2: 6302691
1
0.4
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 3.0249
Mariagerfjord, Randers, Kastbjerg Å - Gloudal Bæk
X1: 562648, Y1: 6273188, X2: 562649, Y2: 6273174
1
0.01
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10454a
Herning, Karstoft Å
X1: 495998, Y1: 6199300, X2: 490736, Y2: 6200644
2
9.26
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10504_h
Favrskov, Gaffelbæk
X1: 555120, Y1: 6239741, X2: 555271, Y2: 6239763, X3: 555034, Y3: 6239679, X4: 555120, Y4: 6239741, X5: 555120, Y5: 6239741, X6: 555085, Y6: 6239807
1
0.34
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.d-0365-030
Syddjurs, Ballemølle Å - Rosmus - Dalg
X1: 609760, Y1: 6241188, X2: 610012, Y2: 6241299
1
0.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t233
Skanderborg, Kilde 1 Ved Knudsø
X1: 548452, Y1: 6218085, X2: 548454, Y2: 6218047
1
0.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10393_y
Kerteminde, Geels Å
X1: 600348, Y1: 6139081, X2: 595895, Y2: 6144542
2
7.63
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2244n
Rebild, Skårup Bæk
X1: 544230, Y1: 6291760, X2: 544465, Y2: 6291758
1
0.24
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6854
Holstebro, Bæk Vest For Svenstrup
X1: 489011, Y1: 6257755, X2: 488705, Y2: 6259293, X3: 489011, Y3: 6257755, X4: 489198, Y4: 6257010, X5: 488282, Y5: 6257159, X6: 489011, Y6: 6257755
1
4.29
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_758
Faaborg-Midtfyn
X1: 577466, Y1: 6111607, X2: 577466, Y2: 6111291
1
0.35
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.f-0705-010
Skanderborg, Bæk Fra Hylling Skov, Østl.
X1: 553207, Y1: 6218832, X2: 553181, Y2: 6218947
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_906
Middelfart
X1: 561849, Y1: 6154170, X2: 561818, Y2: 6154204
1
0.05
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8625c
Ikast-Brande, Smedebæk
X1: 515602, Y1: 6206116, X2: 510700, Y2: 6206487, X3: 517010, Y3: 6205613, X4: 515602, Y4: 6206116, X5: 515602, Y5: 6206116, X6: 515646, Y6: 6206400
2
9.3
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00496
Varde
X1: 474061, Y1: 6161676, X2: 472763, Y2: 6160919
1
1.75
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_264
Assens
X1: 568232, Y1: 6139819, X2: 568140, Y2: 6139826
1
0.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8027_c
Frederikshavn
X1: 584673, Y1: 6374208, X2: 583842, Y2: 6376722, X3: 583981, Y3: 6373955, X4: 584673, Y4: 6374208, X5: 584673, Y5: 6374208, X6: 582387, Y6: 6374506, X7: 581826, Y7: 6374219, X8: 582387, Y8: 6374506, X9: 582387, Y9: 6374506, X10: 581705, Y10: 6375054, X11: 584875, Y11: 6375300, X12: 584374, Y12: 6374010, X13: 583548, Y13: 6374563, X14: 582183, Y14: 6374247, X15: 582034, Y15: 6374756
1
8.74
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.b-0435-030
Norddjurs, Holbæk Mejerigrøft
X1: 580219, Y1: 6267969, X2: 580143, Y2: 6267989
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10483
Århus, Lyngbygård Å
X1: 563681, Y1: 6225189, X2: 563878, Y2: 6223988, X3: 564562, Y3: 6223089, X4: 565617, Y4: 6222383, X5: 564249, Y5: 6223550, X6: 564562, Y6: 6223089, X7: 564249, Y7: 6223550, X8: 564339, Y8: 6223651, X9: 564139, Y9: 6223783, X10: 564249, Y10: 6223550, X11: 563681, Y11: 6223967, X12: 563878, Y12: 6223988, X13: 564007, Y13: 6223977, X14: 564139, Y14: 6223783, X15: 564007, Y15: 6223977, X16: 564139, Y16: 6223783, X17: 563878, Y17: 6223988, X18: 564007, Y18: 6223977, X19: 564383, Y19: 6222805, X20: 564562, Y20: 6223089, X21: 563850, Y21: 6225353, X22: 563681, Y22: 6225189, X23: 563627, Y23: 6225647, X24: 563681, Y24: 6225189, X25: 563949, Y25: 6224547, X26: 565190, Y26: 6222908, X27: 564407, Y27: 6223353, X28: 564291, Y28: 6223604, X29: 564141, Y29: 6223714, X30: 563783, Y30: 6223937, X31: 564039, Y31: 6223859, X32: 564149, Y32: 6223935, X33: 563940, Y33: 6223952, X34: 564501, Y34: 6222942, X35: 563759, Y35: 6225279, X36: 563635, Y36: 6225427
2
6.72
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_762
Faaborg-Midtfyn
X1: 578124, Y1: 6112931, X2: 577793, Y2: 6112839
1
0.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8693
Ringkøbing-Skjern, Ejstrup Bæk
X1: 453678, Y1: 6225003, X2: 460282, Y2: 6225181
2
9.48
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2021.
o10550b
Viborg, Herning, Karup Å
X1: 506881, Y1: 6243444, X2: 502564, Y2: 6250549
3
16.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.02395
Vejen
X1: 503209, Y1: 6135656, X2: 502887, Y2: 6135905
1
0.45
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8635_a
Herning, Ikast-Brande, Hallund Bæk
X1: 511723, Y1: 6211792, X2: 502958, Y2: 6211175
2
11.92
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8728
Herning, Vegen Å
X1: 478456, Y1: 6233894, X2: 478687, Y2: 6239304
2
7.82
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10491
Herning, Lilleå/Fuglkær Å
X1: 472501, Y1: 6231904, X2: 476074, Y2: 6229910
2
6.97
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t247
Silkeborg, Kilde Til Slåen Sø
X1: 538533, Y1: 6219726, X2: 538511, Y2: 6219751
1
0.03
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03381
Esbjerg
X1: 482586, Y1: 6142925, X2: 482781, Y2: 6142854
1
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8708
Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Madum Å
X1: 451509, Y1: 6227177, X2: 457963, Y2: 6232339, X3: 457962, Y3: 6232316, X4: 457963, Y4: 6232339, X5: 460755, Y5: 6233106, X6: 457963, Y6: 6232339
2
15.35
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8611_e
Odder, Odder Å
X1: 569501, Y1: 6202479, X2: 572717, Y2: 6206005, X3: 565843, Y3: 6201588, X4: 569298, Y4: 6202528, X5: 569298, Y5: 6202528, X6: 569501, Y6: 6202479, X7: 569298, Y7: 6202528, X8: 569501, Y8: 6202479, X9: 571681, Y9: 6203676, X10: 567775, Y10: 6201789, X11: 569397, Y11: 6202472, X12: 569398, Y12: 6202507
2
10.94
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2572
Mariagerfjord
X1: 549527, Y1: 6294926, X2: 549528, Y2: 6294862
1
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.f-0305-010
Silkeborg, Tilløb Til Borre Sø
X1: 536225, Y1: 6219941, X2: 536251, Y2: 6220073
1
0.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_430
Faaborg-Midtfyn, Kirkeskov Huse
X1: 587393, Y1: 6111693, X2: 587274, Y2: 6111629
1
0.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t380
Randers, Tilløb Til Fussing Sø, N. F.
X1: 555407, Y1: 6258926, X2: 555421, Y2: 6258863
1
0.06
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t334
Syddjurs, Sølille Bæk
X1: 597392, Y1: 6241526, X2: 597323, Y2: 6241468
1
0.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 11.03230
Vejen, Kolding
X1: 518591, Y1: 6150442, X2: 518710, Y2: 6150625
1
0.25
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aar_1. 11.01606
Hedensted
X1: 553140, Y1: 6170799, X2: 553165, Y2: 6170051
1
0.8
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.01291
Vejen
X1: 503281, Y1: 6150870, X2: 504122, Y2: 6150426
1
0.97
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t333
Silkeborg, Tilløb Tange Sø
X1: 539754, Y1: 6240979, X2: 539696, Y2: 6241079
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_277
Nyborg
X1: 603066, Y1: 6122337, X2: 602992, Y2: 6122587
1
0.27
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t232
Skanderborg, Kilde 3 Ved Knudsø
X1: 548603, Y1: 6218069, X2: 548603, Y2: 6218038
1
0.03
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_299
Assens
X1: 573263, Y1: 6137108, X2: 573181, Y2: 6137049
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8787d
Viborg, Vælderne Ved Vinkel
X1: 529766, Y1: 6254271, X2: 529664, Y2: 6254407
1
0.2
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.d-0360-030
Syddjurs, Ballemølle Å - Dalgård - Ho
X1: 611597, Y1: 6242921, X2: 611696, Y2: 6242839
1
0.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_67
Nyborg, Pilsmose
X1: 611789, Y1: 6131863, X2: 611746, Y2: 6131794
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6438
Silkeborg, Troddyb Bæk
X1: 544845, Y1: 6236989, X2: 545536, Y2: 6239133, X3: 547126, Y3: 6237285, X4: 545965, Y4: 6238399, X5: 546048, Y5: 6237988, X6: 545965, Y6: 6238399, X7: 545965, Y7: 6238399, X8: 545536, Y8: 6239133, X9: 546830, Y9: 6240005, X10: 545536, Y10: 6239133, X11: 546764, Y11: 6240192, X12: 546830, Y12: 6240005, X13: 547408, Y13: 6240266, X14: 546830, Y14: 6240005
1
9.85
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t375
Randers, Tilløb Til Fussing Sø, N. F.
X1: 554740, Y1: 6258596, X2: 554771, Y2: 6258560
1
0.05
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_415
Faaborg-Midtfyn, Nybo Mose S
X1: 587363, Y1: 6110322, X2: 587137, Y2: 6110341
1
0.23
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.0174
Morsø
X1: 491668, Y1: 6310981, X2: 491565, Y2: 6310922
1
0.13
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7831
Frederikshavn, Strengsholt Bæk
X1: 588493, Y1: 6346921, X2: 588929, Y2: 6345059, X3: 588524, Y3: 6343207, X4: 588845, Y4: 6343568, X5: 588512, Y5: 6343629, X6: 588845, Y6: 6343568, X7: 589096, Y7: 6343727, X8: 588845, Y8: 6343568, X9: 588929, Y9: 6345059, X10: 589096, Y10: 6343727, X11: 588929, Y11: 6345059, X12: 588584, Y12: 6345900, X13: 590232, Y13: 6342617, X14: 589096, Y14: 6343727
1
9.16
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 11.02867
Sønderborg
X1: 542279, Y1: 6081906, X2: 542145, Y2: 6081705
1
0.27
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_354
Assens, Maebækken
X1: 569746, Y1: 6131181, X2: 569657, Y2: 6131449
1
0.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o3364
Sønderborg, Hundslev Bæk
X1: 558281, Y1: 6093180, X2: 557843, Y2: 6093034
1
0.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.02558
Tønder
X1: 513354, Y1: 6111224, X2: 513888, Y2: 6111526
1
0.62
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5336
Horsens, Sejet Bæk
X1: 558021, Y1: 6186732, X2: 558361, Y2: 6187141
1
0.58
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_275
Nyborg
X1: 603142, Y1: 6122976, X2: 602948, Y2: 6123222
1
0.32
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6711_x
Syddjurs, Bøjstrup Bæk
X1: 591886, Y1: 6251579, X2: 593207, Y2: 6253579, X3: 591379, Y3: 6250881, X4: 590725, Y4: 6251839, X5: 591886, Y5: 6251579, X6: 591379, Y6: 6250881, X7: 591379, Y7: 6250881, X8: 591273, Y8: 6248905, X9: 590306, Y9: 6252362, X10: 591886, Y10: 6251579
1
9.06
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8611_k
Odder, Tilløb Nedstrøms Helligkild
X1: 570101, Y1: 6202738, X2: 570138, Y2: 6202780
1
0.06
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_660
Nordfyn
X1: 569051, Y1: 6145666, X2: 569062, Y2: 6146048
1
0.39
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8877
Viborg, Vesthimmerland, Simested Å
X1: 527883, Y1: 6276616, X2: 528423, Y2: 6279832, X3: 527397, Y3: 6275970, X4: 527520, Y4: 6276096, X5: 527520, Y5: 6276096, X6: 527883, Y6: 6276616, X7: 527883, Y7: 6276616, X8: 528095, Y8: 6276480, X9: 527943, Y9: 6275930, X10: 527520, Y10: 6276096, X11: 528146, Y11: 6279767, X12: 528423, Y12: 6279832, X13: 528423, Y13: 6279832, X14: 529236, Y14: 6281267, X15: 529236, Y15: 6281267, X16: 528770, Y16: 6282382, X17: 529236, Y17: 6281267, X18: 529255, Y18: 6281272
2
11.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03224
Esbjerg, Vejen
X1: 494211, Y1: 6140474, X2: 494467, Y2: 6140950
1
0.65
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.b-0790-010
Favrskov, Vl. S. F. Stahot
X1: 567824, Y1: 6246259, X2: 567898, Y2: 6245826
1
0.45
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00397
Varde
X1: 457189, Y1: 6167694, X2: 457609, Y2: 6166775
1
1.34
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7229
Mariagerfjord
X1: 571853, Y1: 6283058, X2: 572840, Y2: 6283172
1
1.11
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 1.0332n2
Frederikshavn
X1: 583119, Y1: 6363845, X2: 583606, Y2: 6364062
1
0.57
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.d-0360-040
Syddjurs, Ballemølle Å - Dalgård - Ho
X1: 611283, Y1: 6242902, X2: 611597, Y2: 6242921
1
0.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.7.c-0455-020
Syddjurs, Ovst Bæk
X1: 595638, Y1: 6235717, X2: 595817, Y2: 6235773
1
0.19
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5187
Hedensted, Tilløb As-Rårup Skelbæk
X1: 560183, Y1: 6178407, X2: 560807, Y2: 6178697
1
0.69
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t261
Silkeborg, Kildetilløb Til Sydsiden Af T
X1: 533684, Y1: 6219986, X2: 533688, Y2: 6220052
1
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10490_x
Ikast-Brande, Karup Å
X1: 516472, Y1: 6227509, X2: 512971, Y2: 6231442
2
9.11
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7641
Aalborg
X1: 553990, Y1: 6316885, X2: 553673, Y2: 6317309
1
0.67
God økologisk tilstand efter 22. december 2021; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 11.02866
Sønderborg
X1: 541374, Y1: 6082831, X2: 541183, Y2: 6082723
1
0.23
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.01652
Vejen
X1: 494521, Y1: 6144278, X2: 494857, Y2: 6143915
1
0.5
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10550c
Viborg, Herning, Karup Å
X1: 509542, Y1: 6240216, X2: 506881, Y2: 6243444
3
8.27
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03432
Varde
X1: 459440, Y1: 6171632, X2: 459529, Y2: 6171154
1
0.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_82
Svendborg, Askebæk
X1: 611932, Y1: 6118805, X2: 611869, Y2: 6118746
1
0.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_264
Faaborg-Midtfyn
X1: 592990, Y1: 6123974, X2: 592990, Y2: 6123859
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t244
Århus, Blommehave Bæk
X1: 576819, Y1: 6219004, X2: 576612, Y2: 6219074
1
0.3
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 11.01517
Vejle, Højen Å
X1: 531862, Y1: 6168166, X2: 531967, Y2: 6168080
1
0.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t393
Struer, Kilder Til Kilen Ved Damgård
X1: 471523, Y1: 6259852, X2: 471515, Y2: 6259578
1
0.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_860
Nordfyn
X1: 575288, Y1: 6140932, X2: 574991, Y2: 6140452
1
0.67
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8544
Varde, Starbæk
X1: 461834, Y1: 6183124, X2: 457869, Y2: 6184066, X3: 461816, Y3: 6179728, X4: 462014, Y4: 6180001, X5: 462014, Y5: 6180001, X6: 461834, Y6: 6183124, X7: 470719, Y7: 6182943, X8: 469054, Y8: 6182030, X9: 461834, Y9: 6183124, X10: 463255, Y10: 6183430, X11: 463179, Y11: 6178945, X12: 462014, Y12: 6180001
2
15.06
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t190
Skanderborg, Vl. Syd For Bakkely
X1: 559530, Y1: 6210088, X2: 559486, Y2: 6210049
1
0.06
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t379
Randers, Tilløb Til Fussing Sø, N. F.
X1: 555017, Y1: 6258875, X2: 555059, Y2: 6258771
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7848
Brønderslev-Dronninglund, Nørreå
X1: 566534, Y1: 6347651, X2: 564828, Y2: 6347105, X3: 566534, Y3: 6347651, X4: 568104, Y4: 6347987, X5: 566534, Y5: 6347651, X6: 566904, Y6: 6347972, X7: 566904, Y7: 6347972, X8: 567478, Y8: 6347930, X9: 566904, Y9: 6347972, X10: 566786, Y10: 6348682, X11: 566786, Y11: 6348682, X12: 566628, Y12: 6348866, X13: 566786, Y13: 6348682, X14: 567397, Y14: 6349007, X15: 566628, Y15: 6348866, X16: 566149, Y16: 6349191, X17: 566739, Y17: 6349279, X18: 566628, Y18: 6348866
1
8.27
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6338
Syddjurs, Ulstrup Å - Ørnbjerg Mølle
X1: 600021, Y1: 6235893, X2: 603510, Y2: 6236232, X3: 599924, Y3: 6235477, X4: 599913, Y4: 6235514, X5: 599913, Y5: 6235514, X6: 599739, Y6: 6235795, X7: 600047, Y7: 6235591, X8: 599913, Y8: 6235514, X9: 599977, Y9: 6235778, X10: 600021, Y10: 6235893, X11: 599739, Y11: 6235795, X12: 600021, Y12: 6235893, X13: 598758, Y13: 6235428, X14: 599739, Y14: 6235795
1
6.46
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.c-0260-010
Syddjurs, Vl. Vest For Høgholm
X1: 605831, Y1: 6243826, X2: 605739, Y2: 6244115
1
0.31
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rin_1. 2_00346
Skive, Vandløb Nørre Lem Enge Stær
X1: 484809, Y1: 6272483, X2: 484795, Y2: 6271797
1
0.69
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8969
Hjørring, Uggerby Å
X1: 565385, Y1: 6357584, X2: 564507, Y2: 6368443
2
12.99
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6582
Favrskov, Houlbjerg Bæk
X1: 555740, Y1: 6244541, X2: 556516, Y2: 6245777, X3: 555740, Y3: 6244541, X4: 555346, Y4: 6244632, X5: 554989, Y5: 6244292, X6: 555740, Y6: 6244541, X7: 555346, Y7: 6244632, X8: 554566, Y8: 6244666, X9: 554566, Y9: 6244666, X10: 554461, Y10: 6244692, X11: 554566, Y11: 6244666, X12: 554511, Y12: 6244752, X13: 554461, Y13: 6244692, X14: 554429, Y14: 6244673, X15: 555133, Y15: 6244762, X16: 555346, Y16: 6244632, X17: 554417, Y17: 6244770, X18: 554461, Y18: 6244692
1
4.61
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.1087
Morsø, Legind Å
X1: 489805, Y1: 6291213, X2: 489789, Y2: 6291210
2
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8523_x
Vejle, Lindeballe Bæk
X1: 516844, Y1: 6180228, X2: 513067, Y2: 6183025
1
5.51
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.c-0760-010
Favrskov, Vl. Fra Foldby Enemærke S
X1: 561869, Y1: 6233265, X2: 561776, Y2: 6233274
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 1.0804
Aalborg
X1: 565908, Y1: 6332792, X2: 565922, Y2: 6332789
1
0.01
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t367
Randers, Vl. Nø. F. Venning, Til Fussi
X1: 553937, Y1: 6258329, X2: 553935, Y2: 6258173
1
0.16
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t53
Haderslev
X1: 528578, Y1: 6120469, X2: 528315, Y2: 6120668
1
0.37
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_19
Svendborg, Afløb Fra Lindegård
X1: 614464, Y1: 6120449, X2: 614315, Y2: 6120399
1
0.16
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7185_d
Skive, Otting Bæk
X1: 494191, Y1: 6277454, X2: 494997, Y2: 6277307
1
0.84
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7441
Vesthimmerland
X1: 521483, Y1: 6297720, X2: 521188, Y2: 6298191
1
0.56
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03753
Varde
X1: 476428, Y1: 6164568, X2: 477297, Y2: 6164756
1
0.91
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2530
Aalborg
X1: 535012, Y1: 6306380, X2: 534957, Y2: 6306418
1
0.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03273
Esbjerg
X1: 490659, Y1: 6123073, X2: 490669, Y2: 6122476
1
0.61
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_356
Assens
X1: 569796, Y1: 6132936, X2: 569674, Y2: 6133087
1
0.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o3974
Haderslev
X1: 524108, Y1: 6129514, X2: 523399, Y2: 6129504
1
0.81
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8936
Aalborg
X1: 575043, Y1: 6320189, X2: 577924, Y2: 6323611, X3: 575043, Y3: 6320189, X4: 575052, Y4: 6320178, X5: 573019, Y5: 6317755, X6: 575043, Y6: 6320189
2
10.96
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t321
Silkeborg, Kilde 1 Ved Alling Sø
X1: 537174, Y1: 6235808, X2: 537156, Y2: 6235936
1
0.13
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t389
Randers, Tilløb Til Fussing Sø Fra N
X1: 555166, Y1: 6259511, X2: 555116, Y2: 6259418
1
0.11
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03325
Varde
X1: 477936, Y1: 6165415, X2: 478363, Y2: 6164839
1
0.74
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5694
Odder, Tilløb Fra Bjergene
X1: 571334, Y1: 6207512, X2: 571586, Y2: 6208203
1
0.77
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6816_b
Viborg, Tilløb Velds Møllebæk
X1: 538238, Y1: 6257670, X2: 538121, Y2: 6257759
1
0.15
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5455_d
Vejle, Gudenåens Kilder
X1: 525481, Y1: 6194926, X2: 525557, Y2: 6194947
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_381
Assens, Tilløb Syd For Brændholtgår
X1: 572925, Y1: 6133710, X2: 572885, Y2: 6133710
1
0.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.b-0475-010
Syddjurs, Afløbet Fra Krajbjerg
X1: 579160, Y1: 6239764, X2: 579240, Y2: 6239819
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.c-0235-010
Favrskov, Lopbæk
X1: 557715, Y1: 6247047, X2: 557811, Y2: 6246538
1
0.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 3.0044n2
Randers
X1: 561340, Y1: 6272477, X2: 561402, Y2: 6272609
1
0.17
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.7.c-0295-020
Syddjurs, Ugelbølle Bæk - Øvre Løb
X1: 587409, Y1: 6240825, X2: 587503, Y2: 6240401
1
0.53
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_175
Faaborg-Midtfyn, Sønderskov
X1: 600574, Y1: 6130094, X2: 600205, Y2: 6130572
1
0.67
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.c-0610-010
Syddjurs, Kanal
X1: 594940, Y1: 6243887, X2: 594234, Y2: 6243735
1
0.72
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6487
Syddjurs, Århus, Vl. I Sophie-Amaliegård Skov
X1: 579234, Y1: 6240966, X2: 579300, Y2: 6241749
1
0.91
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t187
Silkeborg, Kulsø Bæk
X1: 529631, Y1: 6209400, X2: 529821, Y2: 6209414
1
0.19
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o9010_c
Varde, Varde Å
X1: 461541, Y1: 6162762, X2: 473421, Y2: 6167171
3
15.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10295
Mariagerfjord, Valsgård Bæk
X1: 552282, Y1: 6279260, X2: 551805, Y2: 6280355, X3: 552444, Y3: 6278770, X4: 552282, Y4: 6279260, X5: 552610, Y5: 6279906, X6: 552282, Y6: 6279260
1
3.58
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t396
Struer, Kilder Ved Resenborg Plantage
X1: 471870, Y1: 6261562, X2: 471923, Y2: 6261490
1
0.1
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.c-0175-040
Norddjurs, Muddergrøften
X1: 608861, Y1: 6246376, X2: 608879, Y2: 6246440, X3: 608859, Y3: 6246376, X4: 608856, Y4: 6246373
1
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_248
Faaborg-Midtfyn, Sallinge Å
X1: 596728, Y1: 6122158, X2: 596512, Y2: 6122358
2
0.31
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rin_1. 8_10399
Ikast-Brande, Elkjær Bæk
X1: 510116, Y1: 6219270, X2: 510069, Y2: 6219148
1
0.23
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4407
Esbjerg
X1: 489193, Y1: 6144537, X2: 490335, Y2: 6144690
1
1.17
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.6.b-0435-020
Norddjurs, Holbæk Mejerigrøft
X1: 580352, Y1: 6267892, X2: 580219, Y2: 6267969
1
0.16
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.e-0875-010
Silkeborg, Vl. Syd For Lemming Vesterskov
X1: 532708, Y1: 6231613, X2: 532638, Y2: 6231878
1
0.29
God økologisk tilstand senest 22. december 2021; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t419
Viborg
X1: 518591, Y1: 6272416, X2: 518264, Y2: 6272473
1
0.35
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10181
Horsens, Tilløb Ølsted Å
X1: 549430, Y1: 6185534, X2: 549164, Y2: 6186033
1
0.62
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8697
Ikast-Brande, Bording Å
X1: 516659, Y1: 6223268, X2: 516472, Y2: 6227509, X3: 518259, Y3: 6226513, X4: 518105, Y4: 6226648, X5: 518105, Y5: 6226648, X6: 521246, Y6: 6223643, X7: 518105, Y7: 6226648, X8: 516596, Y8: 6227492
2
14.17
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8923
Aalborg, Dybvad Å
X1: 524684, Y1: 6312555, X2: 524313, Y2: 6318935, X3: 525426, Y3: 6310282, X4: 524890, Y4: 6311231, X5: 525426, Y5: 6310282, X6: 525435, Y6: 6310283, X7: 524890, Y7: 6311231, X8: 524684, Y8: 6312555, X9: 524878, Y9: 6311232, X10: 524890, Y10: 6311231, X11: 524684, Y11: 6312555, X12: 524878, Y12: 6312547, X13: 526282, Y13: 6309171, X14: 525426, Y14: 6310282
2
11.41
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4503
Esbjerg, Porsholt Bæk
X1: 479654, Y1: 6148793, X2: 479924, Y2: 6148199, X3: 479924, Y3: 6148199, X4: 480148, Y4: 6147898, X5: 479924, Y5: 6148199, X6: 479535, Y6: 6147878
1
1.54
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8749_b
Herning, Haderup Å/Staulund Bæk
X1: 502214, Y1: 6241109, X2: 499642, Y2: 6245529
2
7.44
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t114
Hedensted
X1: 555116, Y1: 6171872, X2: 555358, Y2: 6171521
1
0.45
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8833
Norddjurs, Hevring Å - Hevring Vadbro -
X1: 590215, Y1: 6259703, X2: 586193, Y2: 6266639, X3: 590120, Y3: 6259897, X4: 590215, Y4: 6259703, X5: 591527, Y5: 6260478, X6: 590215, Y6: 6259703
2
14.95
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_858
Nordfyn, Ryds Å
X1: 576415, Y1: 6141339, X2: 575997, Y2: 6141050
1
0.57
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t287
Silkeborg, Arnakkekilden, Til Ørnsø
X1: 532543, Y1: 6223235, X2: 532522, Y2: 6223268
1
0.04
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.02485
Kolding
X1: 522105, Y1: 6134785, X2: 521819, Y2: 6135036
1
0.4
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t176
Ikast-Brande, Tilløb Til Halle Sø
X1: 528959, Y1: 6204983, X2: 529281, Y2: 6204899
1
0.4
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 1.0299n2
Rebild
X1: 571038, Y1: 6297044, X2: 571332, Y2: 6297318, X3: 571141, Y3: 6296725, X4: 571038, Y4: 6297044, X5: 571038, Y5: 6297044, X6: 570801, Y6: 6297176, X7: 571377, Y7: 6296454, X8: 571273, Y8: 6296572
1
1.3
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_645
Ærø
X1: 588303, Y1: 6081958, X2: 587886, Y2: 6081904
1
0.42
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.e-1260-010
Favrskov, Gelbæk
X1: 550117, Y1: 6232427, X2: 548946, Y2: 6234037, X3: 550097, Y3: 6232192, X4: 550117, Y4: 6232427, X5: 550660, Y5: 6230552, X6: 550117, Y6: 6232427
1
6.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8863_x
Viborg, Højgård Bæk
X1: 535085, Y1: 6277462, X2: 532939, Y2: 6276809, X3: 532939, Y3: 6276809, X4: 533003, Y4: 6275653, X5: 532199, Y5: 6277708, X6: 532939, Y6: 6276809
2
5.82
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8687_e
Silkeborg, Tvedskov Bæk
X1: 545880, Y1: 6223147, X2: 545945, Y2: 6223518
1
0.42
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6617
Favrskov, Houlbjergskov Bæk
X1: 554662, Y1: 6246139, X2: 554359, Y2: 6246928, X3: 554297, Y3: 6245868, X4: 554431, Y4: 6246004, X5: 554679, Y5: 6245961, X6: 554662, Y6: 6246139, X7: 554431, Y7: 6246004, X8: 554500, Y8: 6246094, X9: 554134, Y9: 6246048, X10: 554500, Y10: 6246094, X11: 554500, Y11: 6246094, X12: 554662, Y12: 6246139, X13: 554395, Y13: 6245829, X14: 554431, Y14: 6246004, X15: 553965, Y15: 6246390, X16: 554270, Y16: 6246822, X17: 554010, Y17: 6246635, X18: 554270, Y18: 6246822, X19: 554270, Y19: 6246822, X20: 554359, Y20: 6246928, X21: 553962, Y21: 6246879, X22: 554359, Y22: 6246928
1
4.34
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t159
Horsens, Tilløb Til Horsens Fjord
X1: 556842, Y1: 6188294, X2: 556995, Y2: 6188672
1
0.47
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.03326
Varde
X1: 475720, Y1: 6163196, X2: 475769, Y2: 6162948
1
0.26
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_1975
Ærø, Midtmarksrenden
X1: 587862, Y1: 6077990, X2: 587837, Y2: 6077968
1
0.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8414
Fredericia, Gammelby Mølleå
X1: 534516, Y1: 6163428, X2: 538441, Y2: 6160407
2
7.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10427_b
Vejle, Grejs Å
X1: 529949, Y1: 6177860, X2: 533477, Y2: 6178891, X3: 533555, Y3: 6178063, X4: 533623, Y4: 6174574, X5: 533555, Y5: 6178063, X6: 533533, Y6: 6178270, X7: 533533, Y7: 6178270, X8: 533555, Y8: 6178063, X9: 533477, Y9: 6178891, X10: 533533, Y10: 6178270, X11: 533312, Y11: 6178982, X12: 533477, Y12: 6178891, X13: 531480, Y13: 6179162, X14: 533596, Y14: 6176454, X15: 533491, Y15: 6178152, X16: 533535, Y16: 6178165, X17: 533535, Y17: 6178595, X18: 533357, Y18: 6178902
2
11.39
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8580
Ikast-Brande, Vejle, Brande Å
X1: 508264, Y1: 6198819, X2: 511198, Y2: 6195714
2
6.2
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8547
Billund, Omme Å
X1: 492843, Y1: 6187848, X2: 488870, Y2: 6189172
2
6.3
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t292
Silkeborg, Langsøhus Bæk
X1: 532159, Y1: 6225383, X2: 532090, Y2: 6225340
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aar_1. 11.00687
Hedensted
X1: 549703, Y1: 6174257, X2: 549410, Y2: 6174215
1
0.36
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7394_x
Mariagerfjord, Præstebæk
X1: 570599, Y1: 6293918, X2: 575028, Y2: 6295307, X3: 570412, Y3: 6293430, X4: 570599, Y4: 6293918, X5: 570407, Y5: 6293397, X6: 570412, Y6: 6293430, X7: 569515, Y7: 6294319, X8: 570412, Y8: 6293430, X9: 570320, Y9: 6294799, X10: 570599, Y10: 6293918
1
9.41
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2433
Rebild, Ejstrup Bæk
X1: 563382, Y1: 6298464, X2: 563384, Y2: 6298484
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t465
Frederikshavn, Grøft Ved Lille Rugtved
X1: 587206, Y1: 6340726, X2: 587238, Y2: 6340731
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8788_a
Viborg, Klosterskov Kilde
X1: 534915, Y1: 6253282, X2: 534930, Y2: 6253654
1
0.4
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.f-0725-010
Skanderborg, 3 Tilløb S. F. Hyltegård
X1: 554225, Y1: 6219628, X2: 554064, Y2: 6219880, X3: 554387, Y3: 6219860, X4: 554261, Y4: 6220071
1
0.55
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4732
Vejen
X1: 501771, Y1: 6157648, X2: 503010, Y2: 6157257
1
1.7
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_453
Middelfart, Tilløb Nø For Rolund
X1: 554202, Y1: 6144924, X2: 553455, Y2: 6145316
1
0.88
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10427_v
Vejle
X1: 532733, Y1: 6178898, X2: 532627, Y2: 6179269
1
0.42
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5199
Vejle, Tilløb Til Grejs Å
X1: 532111, Y1: 6178719, X2: 531828, Y2: 6179102
1
0.61
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00629
Varde
X1: 481190, Y1: 6175931, X2: 481938, Y2: 6175469
1
0.9
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2566
Rebild
X1: 547199, Y1: 6294815, X2: 547360, Y2: 6294887, X3: 547029, Y3: 6294832, X4: 547130, Y4: 6294903, X5: 547130, Y5: 6294903, X6: 547282, Y6: 6294931, X7: 547078, Y7: 6294937, X8: 547130, Y8: 6294903, X9: 547050, Y9: 6295002, X10: 547037, Y10: 6295005, X11: 547177, Y11: 6295070, X12: 547256, Y12: 6294961
1
0.7
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5863
Århus, Kapelbæk - Øvre Løb, Til La
X1: 573028, Y1: 6215350, X2: 573539, Y2: 6215515
1
0.59
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6608
Favrskov, Vl. Ved Løjstrup Mølle, Sydl
X1: 555306, Y1: 6246369, X2: 555856, Y2: 6246702
1
0.66
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_572
Faaborg-Midtfyn, Blødes Bæk
X1: 585053, Y1: 6105025, X2: 585078, Y2: 6105251
1
0.24
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o1074_x
Holstebro, Navtrup Bæk
X1: 491713, Y1: 6253052, X2: 492564, Y2: 6253805
1
1.69
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rin_1. 4_00093
Holstebro, Bæk Ved Simonstrup
X1: 470427, Y1: 6242438, X2: 469636, Y2: 6242885
1
1.05
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 8.03354
Varde, Vandløb Ved Snittrup
X1: 464909, Y1: 6177423, X2: 464696, Y2: 6178254
1
0.86
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10455
Ikast-Brande, Skjern Å
X1: 511376, Y1: 6201080, X2: 511494, Y2: 6201019
2
0.14
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5224_x
Hedensted, Rohden Å
X1: 552847, Y1: 6177595, X2: 552657, Y2: 6179697, X3: 553845, Y3: 6177501, X4: 553897, Y4: 6178325, X5: 554806, Y5: 6178103, X6: 553897, Y6: 6178325, X7: 552205, Y7: 6178156, X8: 552194, Y8: 6179957, X9: 553897, Y9: 6178325, X10: 552657, Y10: 6179697, X11: 552657, Y11: 6179697, X12: 552194, Y12: 6179957, X13: 552194, Y13: 6179957, X14: 551787, Y14: 6180234
1
9.64
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t439
Thisted
X1: 466703, Y1: 6283796, X2: 466906, Y2: 6283952
1
0.26
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8717_b
Silkeborg, Lemming Å
X1: 526765, Y1: 6228032, X2: 532346, Y2: 6232100, X3: 532365, Y3: 6232070, X4: 532346, Y4: 6232100, X5: 532346, Y5: 6232100, X6: 534518, Y6: 6235266
2
14.75
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.b-0335-010
Syddjurs, Rosenholm Å
X1: 578601, Y1: 6240142, X2: 578714, Y2: 6240272
1
0.18
God økologisk tilstand senest 22. december 2021; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t283
Silkeborg, Kilde 1 Ved Almind Sø
X1: 533757, Y1: 6222557, X2: 533763, Y2: 6222572
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10221
Skanderborg, Horndrup Å
X1: 551930, Y1: 6205051, X2: 553307, Y2: 6206667, X3: 554249, Y3: 6204172, X4: 554294, Y4: 6204381, X5: 553788, Y5: 6204195, X6: 553559, Y6: 6204338, X7: 553788, Y7: 6204195, X8: 554021, Y8: 6204375, X9: 554021, Y9: 6204375, X10: 554294, Y10: 6204381, X11: 554294, Y11: 6204381, X12: 554278, Y12: 6204745, X13: 553841, Y13: 6204519, X14: 554021, Y14: 6204375, X15: 554037, Y15: 6204585, X16: 554107, Y16: 6205038, X17: 554606, Y17: 6204671, X18: 554293, Y18: 6204822, X19: 554278, Y19: 6204745, X20: 554293, Y20: 6204822, X21: 554218, Y21: 6204754, X22: 554278, Y22: 6204745, X23: 555481, Y23: 6204784, X24: 554061, Y24: 6205790, X25: 554293, Y25: 6204822, X26: 554107, Y26: 6205038, X27: 554107, Y27: 6205038, X28: 554061, Y28: 6205790, X29: 553398, Y29: 6204156, X30: 553788, Y30: 6204195, X31: 554061, Y31: 6205790, X32: 554020, Y32: 6206208, X33: 555126, Y33: 6205927, X34: 553889, Y34: 6206512, X35: 554269, Y35: 6205997, X36: 554020, Y36: 6206208, X37: 554020, Y37: 6206208, X38: 553894, Y38: 6206500, X39: 552689, Y39: 6206246, X40: 553307, Y40: 6206667, X41: 553894, Y41: 6206500, X42: 553889, Y42: 6206512, X43: 553889, Y43: 6206512, X44: 553717, Y44: 6207847, X45: 553307, Y45: 6206667, X46: 553369, Y46: 6206767, X47: 553369, Y47: 6206767, X48: 553894, Y48: 6206500, X49: 553023, Y49: 6207052, X50: 553369, Y50: 6206767, X51: 553717, Y51: 6207847, X52: 553553, Y52: 6207933, X53: 553717, Y53: 6207847, X54: 554397, Y54: 6208315
1
18.79
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t167
Ikast-Brande, Tilløb Til Rørbæk Sø Nord
X1: 522246, Y1: 6199244, X2: 522180, Y2: 6199153
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_875
Odense
X1: 582556, Y1: 6140242, X2: 582553, Y2: 6140317
1
0.08
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rin_1. 2_00242
Skive, Vandløb Eskær Skov Eskær
X1: 507539, Y1: 6282666, X2: 507120, Y2: 6283204
1
0.71
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 8.00226n
Vejle, Thyregod Bæk
X1: 516920, Y1: 6199209, X2: 517011, Y2: 6198632
1
0.61
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t225
Skanderborg, Hvidkilde, Til Knudsø
X1: 548199, Y1: 6217133, X2: 548194, Y2: 6217188
1
0.06
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.g-0455-040
Horsens, Døde Å - Fye Mose - Gudenåe
X1: 544765, Y1: 6204009, X2: 544695, Y2: 6203961
2
0.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t224
Skanderborg, Trappekilden, Til Knudsø
X1: 548422, Y1: 6217116, X2: 548419, Y2: 6217181
1
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t235
Skanderborg, Vl. Fra Tørring Vest
X1: 547037, Y1: 6217953, X2: 546944, Y2: 6218161
1
0.23
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8614
Herning, Ikast-Brande, Holtum Å
X1: 503172, Y1: 6204233, X2: 510702, Y2: 6206474
2
13.44
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t400
Norddjurs, Vl. Fra Bjergbakkerne - Sv. F
X1: 603675, Y1: 6262601, X2: 603846, Y2: 6262766
1
0.25
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6344
Silkeborg, Haller Å
X1: 515448, Y1: 6236575, X2: 519556, Y2: 6234167, X3: 519556, Y3: 6234167, X4: 521141, Y4: 6234700, X5: 519556, Y5: 6234167, X6: 521478, Y6: 6231468
1
11.05
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8546
Hedensted, Ølsted Å
X1: 548232, Y1: 6184741, X2: 546600, Y2: 6189172
2
7
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7571
Thisted, Faldbæk
X1: 475904, Y1: 6309343, X2: 476315, Y2: 6309805
1
0.68
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5411
Horsens, Siljebæk
X1: 560163, Y1: 6191563, X2: 559447, Y2: 6191767
1
1.05
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7573
Aalborg, Vesthimmerland
X1: 531549, Y1: 6309803, X2: 530808, Y2: 6309647
1
0.84
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.01856
Esbjerg
X1: 479618, Y1: 6129687, X2: 479634, Y2: 6129696
2
0.03
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.f-1510-010
Skanderborg, Grøft Fra Svejstrup
X1: 552432, Y1: 6213979, X2: 552470, Y2: 6213748
1
0.25
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8184_t_x
Tønder
X1: 496257, Y1: 6100901, X2: 497199, Y2: 6105531
2
7.32
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 1.1510
Hjørring
X1: 576860, Y1: 6363424, X2: 576863, Y2: 6363455
1
0.03
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10504_d
Favrskov, Glæsborg Bækkene
X1: 556287, Y1: 6238932, X2: 555844, Y2: 6238814
1
0.46
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.05009
Billund, Ansager Å
X1: 491054, Y1: 6171047, X2: 491165, Y2: 6170585
1
0.5
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.01549
Esbjerg
X1: 488063, Y1: 6142563, X2: 487823, Y2: 6142341
1
0.41
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.c-0405-010
Favrskov, Vl. Ved Sølund
X1: 562828, Y1: 6243160, X2: 562934, Y2: 6243439
1
0.33
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00402
Varde
X1: 458684, Y1: 6165906, X2: 459335, Y2: 6165580
1
0.75
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_285
Faaborg-Midtfyn
X1: 601505, Y1: 6122050, X2: 601242, Y2: 6122058
1
0.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.f-2220-010
Odder, Sophienlund Bæk - Nø. F. Ves
X1: 564262, Y1: 6205252, X2: 564313, Y2: 6205352
1
0.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t238
Århus, 2 Vl. N. F. Ørnereden
X1: 576866, Y1: 6218283, X2: 576969, Y2: 6218345
1
0.13
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00440
Varde
X1: 455912, Y1: 6163391, X2: 456627, Y2: 6162816
1
0.98
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t220
Århus, Lille Fulden Bæk
X1: 577085, Y1: 6215497, X2: 577122, Y2: 6215780
1
0.32
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7542
Aalborg
X1: 553218, Y1: 6306938, X2: 552885, Y2: 6307231
1
0.55
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10220
Odder, Findal Bæk
X1: 571232, Y1: 6206620, X2: 572499, Y2: 6205580, X3: 570887, Y3: 6206601, X4: 571186, Y4: 6206647, X5: 571195, Y5: 6206486, X6: 571232, Y6: 6206620, X7: 571186, Y7: 6206647, X8: 571232, Y8: 6206620, X9: 570950, Y9: 6206707, X10: 571089, Y10: 6206821, X11: 570607, Y11: 6206763, X12: 570840, Y12: 6207011, X13: 571089, Y13: 6206821, X14: 571186, Y14: 6206647, X15: 570775, Y15: 6206822, X16: 570880, Y16: 6206977, X17: 571063, Y17: 6206852, X18: 571089, Y18: 6206821, X19: 570880, Y19: 6206977, X20: 571063, Y20: 6206852, X21: 570840, Y21: 6207011, X22: 570880, Y22: 6206977, X23: 570458, Y23: 6207103, X24: 570840, Y24: 6207011, X25: 570458, Y25: 6207103, X26: 570338, Y26: 6207307, X27: 570458, Y27: 6207103, X28: 570194, Y28: 6207771, X29: 571249, Y29: 6207243, X30: 571063, Y30: 6206852
1
6.51
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5821
Silkeborg, Afløb Fra Kolsø
X1: 528116, Y1: 6213888, X2: 528009, Y2: 6213319
1
0.6
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7910
Frederikshavn
X1: 587732, Y1: 6355716, X2: 583823, Y2: 6358010, X3: 587732, Y3: 6355716, X4: 587392, Y4: 6356348, X5: 588004, Y5: 6355766, X6: 587732, Y6: 6355716, X7: 587392, Y7: 6356348, X8: 585990, Y8: 6357455, X9: 587392, Y9: 6356348, X10: 587444, Y10: 6357115, X11: 587444, Y11: 6357115, X12: 586934, Y12: 6357890, X13: 588215, Y13: 6357278, X14: 587444, Y14: 6357115, X15: 586934, Y15: 6357890, X16: 586813, Y16: 6358422, X17: 586813, Y17: 6358422, X18: 586308, Y18: 6359284, X19: 587780, Y19: 6358665, X20: 586934, Y20: 6357890, X21: 587572, Y21: 6358974, X22: 586813, Y22: 6358422
1
14.97
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7874
Brønderslev-Dronninglund, Uggerby Å
X1: 564742, Y1: 6352576, X2: 564604, Y2: 6353120
1
0.63
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10427_g
Vejle, Tilløb Til Grejs Å
X1: 530601, Y1: 6177927, X2: 530330, Y2: 6178149, X3: 530426, Y3: 6177813, X4: 530330, Y4: 6178149, X5: 530330, Y5: 6178149, X6: 530229, Y6: 6178218
1
0.94
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.b-0280-010
Randers, Langkastrup Bæk
X1: 575649, Y1: 6255818, X2: 575635, Y2: 6255172
1
0.66
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 11.01831
Vejen, Vj3 - Ved Vester Torsted
X1: 513752, Y1: 6162338, X2: 513951, Y2: 6162503
1
0.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o3759
Faaborg-Midtfyn
X1: 597339, Y1: 6120316, X2: 597305, Y2: 6121030
1
1.06
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4614
Esbjerg, Guldager Møllebæk Os Sø
X1: 461829, Y1: 6153735, X2: 462231, Y2: 6153564
1
0.52
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4129
Odense, Vandløb Ved Torup
X1: 594546, Y1: 6133920, X2: 594698, Y2: 6134825
1
1.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.02194
Vejen
X1: 497581, Y1: 6140596, X2: 497464, Y2: 6141199
1
0.66
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00824
Vejen, V4 Baldersbæk
X1: 494192, Y1: 6164459, X2: 495164, Y2: 6164173
1
1.04
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.01195
Vejen, Varde
X1: 488280, Y1: 6160765, X2: 488765, Y2: 6160409
1
0.76
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_79
Svendborg, Askebæk
X1: 613728, Y1: 6119438, X2: 612884, Y2: 6119422
1
0.94
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7520_a
Aalborg, Vesthimmerland
X1: 530976, Y1: 6305170, X2: 531546, Y2: 6303965
1
1.74
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8746_a
Silkeborg, Tange Å
X1: 520186, Y1: 6237959, X2: 530120, Y2: 6241029
2
14.83
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4001_b
Haderslev
X1: 502077, Y1: 6129286, X2: 502188, Y2: 6127883
1
1.65
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 13_302
Nyborg
X1: 600877, Y1: 6122126, X2: 600735, Y2: 6122167
1
0.15
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10550a
Herning, Viborg, Holstebro, Karup Å
X1: 502564, Y1: 6250549, X2: 499458, Y2: 6257350
3
13.19
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rin_1. 4_00045
Holstebro, Bavnbæk
X1: 461249, Y1: 6242299, X2: 461019, Y2: 6242663
2
0.44
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8258_a
Assens, Puge Mølle Å
X1: 563353, Y1: 6131381, X2: 558367, Y2: 6131101
2
7.89
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7493
Rebild, Binderup Å
X1: 543242, Y1: 6302579, X2: 542754, Y2: 6302596
1
0.5
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8768_c
Syddjurs, Ryomgård Møllebæk
X1: 592736, Y1: 6249196, X2: 592616, Y2: 6248717
1
0.5
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_221
Assens
X1: 564840, Y1: 6129313, X2: 564873, Y2: 6129084
1
0.28
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8751_a
Favrskov, Borre Å
X1: 548204, Y1: 6240085, X2: 541315, Y2: 6241105
2
10.81
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.c-0465-020
Favrskov, Spørring Å - Motorvej - Lill
X1: 569926, Y1: 6239969, X2: 566585, Y2: 6241026
2
5.07
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6800
Viborg, Brunskov Bæk
X1: 547842, Y1: 6256402, X2: 548167, Y2: 6257248
1
0.93
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4521
Vejen
X1: 491289, Y1: 6149295, X2: 492144, Y2: 6148589
1
1.15
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 3.0008
Randers, Kastbjerg Å - Gloudal Bæk
X1: 562734, Y1: 6273212, X2: 562728, Y2: 6273227
1
0.02
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10385_g
Nyborg, Kastel Å
X1: 604810, Y1: 6125982, X2: 601669, Y2: 6131770
2
8.61
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5440
Horsens, Horshave Bæk
X1: 559749, Y1: 6194348, X2: 560127, Y2: 6193958
1
0.69
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.c-0285-010
Favrskov, Vl. Ved Vitten, Vestl.
X1: 561186, Y1: 6238415, X2: 561436, Y2: 6239340
1
1.12
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o10365_a
Svendborg, Stokkebækken
X1: 606617, Y1: 6113478, X2: 614664, Y2: 6115240, X3: 605809, Y3: 6113471, X4: 603677, Y4: 6113781, X5: 606617, Y5: 6113478, X6: 605809, Y6: 6113471, X7: 606617, Y7: 6113478, X8: 606639, Y8: 6113697, X9: 605809, Y9: 6113471, X10: 605777, Y10: 6113400, X11: 603677, Y11: 6113781, X12: 603775, Y12: 6113399, X13: 603677, Y13: 6113781, X14: 603279, Y14: 6113861
2
18.86
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t435
Mariagerfjord
X1: 558387, Y1: 6278704, X2: 558516, Y2: 6278340
1
0.4
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6695
Viborg, Resenhuse Bæk
X1: 505345, Y1: 6251235, X2: 504133, Y2: 6251700
1
1.47
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t369
Randers, Tilløb Til Fussing Sø, Nv. F
X1: 554146, Y1: 6258346, X2: 554143, Y2: 6258257
1
0.09
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8029
Hjørring
X1: 571990, Y1: 6375788, X2: 571357, Y2: 6377525, X3: 570574, Y3: 6374836, X4: 571112, Y4: 6375659, X5: 572291, Y5: 6374943, X6: 571990, Y6: 6375788, X7: 571119, Y7: 6374993, X8: 571112, Y8: 6375659, X9: 571112, Y9: 6375659, X10: 571357, Y10: 6377525, X11: 571744, Y11: 6374227, X12: 571990, Y12: 6375788, X13: 571357, Y13: 6377525, X14: 570978, Y14: 6377820
1
9.99
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5315
Hedensted, Ølsted Å
X1: 546372, Y1: 6185158, X2: 547619, Y2: 6183881, X3: 547619, Y3: 6183881, X4: 548232, Y4: 6184741, X5: 546509, Y5: 6183954, X6: 547619, Y6: 6183881, X7: 545885, Y7: 6183996, X8: 546509, Y8: 6183954, X9: 545746, Y9: 6184891, X10: 546372, Y10: 6185158, X11: 546810, Y11: 6183371, X12: 546509, Y12: 6183954, X13: 546224, Y13: 6185469, X14: 546372, Y14: 6185158
1
8.42
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 12_121
Assens
X1: 571040, Y1: 6125427, X2: 570892, Y2: 6125697
1
0.33
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8611_h
Odder, Helligkilde, Ottilias Kilde
X1: 569790, Y1: 6202600, X2: 569892, Y2: 6202605
1
0.1
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t315
Favrskov, Sall Skov Bækkene
X1: 550046, Y1: 6235239, X2: 550244, Y2: 6235090
1
0.27
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6089
Herning, Hammerum Bæk
X1: 507396, Y1: 6220528, X2: 500393, Y2: 6222654
1
10.16
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t257
Silkeborg, Duedal Bæk
X1: 534044, Y1: 6219810, X2: 533980, Y2: 6220008
1
0.24
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7352
Mariagerfjord
X1: 555711, Y1: 6291929, X2: 556070, Y2: 6292747
1
0.95
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t52
Haderslev
X1: 526437, Y1: 6120029, X2: 526674, Y2: 6120289
1
0.38
God økologisk tilstand senest 22. december 2021; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.2214
Rebild, Sønderup Å
X1: 544136, Y1: 6291499, X2: 544226, Y2: 6291797
1
0.38
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8887
Mariagerfjord, Villestrup Å
X1: 562085, Y1: 6282745, X2: 558315, Y2: 6291431, X3: 559476, Y3: 6286878, X4: 558451, Y4: 6291179
2
14.21
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5430
Vejle, Tilløb Til Tinnet Bæk
X1: 525281, Y1: 6193249, X2: 525693, Y2: 6193655
1
0.64
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8853
Mariager Fjord og Randers Kommune, Skals Å
X1: 548911, Y1: 6268872, X2: 551235, Y2: 6266481, X3: 548084, Y3: 6268748, X4: 545831, Y4: 6270070, X5: 544850, Y5: 6270263, X6: 545831, Y6: 6270070, X7: 545880, Y7: 6270413, X8: 545831, Y8: 6270070
2
9.37
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t406
Viborg, Kvols Bæk
X1: 518510, Y1: 6264771, X2: 518054, Y2: 6264874
1
0.5
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8548_a
Billund, Urup Nordre Bæk
X1: 490237, Y1: 6182358, X2: 484862, Y2: 6183443
2
6.86
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8217_e
Faaborg-Midtfyn, Sallinge Å
X1: 591493, Y1: 6119942, X2: 586862, Y2: 6121625, X3: 586862, Y3: 6121625, X4: 585098, Y4: 6120609, X5: 587051, Y5: 6121646, X6: 586862, Y6: 6121625
2
10.53
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t44
Svendborg, Lundeborg Skov 1
X1: 613418, Y1: 6110868, X2: 613225, Y2: 6110893
1
0.2
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5979
Skanderborg, Ballen Bæk
X1: 553537, Y1: 6219755, X2: 553954, Y2: 6219252
1
0.75
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o5972
Silkeborg, Rødebæk-Tilløb
X1: 537076, Y1: 6219475, X2: 537352, Y2: 6219698, X3: 537084, Y3: 6219392, X4: 537076, Y4: 6219475, X5: 536969, Y5: 6219568, X6: 537076, Y6: 6219475
1
0.61
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o9032_d
Viborg, Hammerbækken
X1: 538320, Y1: 6255786, X2: 538409, Y2: 6256109
1
0.37
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o4434
Kolding, Midtskov Frydenborgbæk
X1: 542461, Y1: 6145660, X2: 542887, Y2: 6145105
1
0.74
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o7906
Frederikshavn
X1: 585687, Y1: 6358478, X2: 585477, Y2: 6357990
1
0.55
God økologisk tilstand efter 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t262
Silkeborg, Kilde 2 Ved Thorsø
X1: 533234, Y1: 6220034, X2: 533216, Y2: 6220064
1
0.03
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
1.5.b-0195-010
Syddjurs, Holte Bæk
X1: 588571, Y1: 6253825, X2: 587975, Y2: 6252718
1
1.56
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t228
Århus, 2 Vl. I. Strandskoven
X1: 577176, Y1: 6217691, X2: 577265, Y2: 6217733
1
0.1
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t116
Hedensted
X1: 554884, Y1: 6172867, X2: 555077, Y2: 6172789
1
0.29
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o6755_x
Struer, Hestbæk - Riskjær Bæk
X1: 468951, Y1: 6255558, X2: 472282, Y2: 6254803
1
3.94
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_38
Nyborg
X1: 608200, Y1: 6122356, X2: 608178, Y2: 6122292
1
0.07
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 11.02868
Sønderborg
X1: 542414, Y1: 6082086, X2: 542279, Y2: 6081906
1
0.24
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 15_189
Svendborg, Tilløb Fra Syd Ved Udløb
X1: 611379, Y1: 6105479, X2: 610846, Y2: 6105349
1
0.58
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
ode_1. 14_278
Nyborg
X1: 603269, Y1: 6122498, X2: 603056, Y2: 6122655
1
0.27
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
aal1. 2.0469
Brønderslev-Dronninglund
X1: 561341, Y1: 6342659, X2: 561571, Y2: 6343020
1
0.43
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
t371
Randers, Tilløb Til Fussing Sø, Nv. F
X1: 554562, Y1: 6258472, X2: 554588, Y2: 6258431
1
0.05
God økologisk tilstand senest 22. december 2015; fisk har ikke kunnet anvendes i målfastsættelsen. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
rib_1. 10.00788
Billund, Varde
X1: 491641, Y1: 6169251, X2: 491923, Y2: 6169663
1
0.58
God økologisk tilstand senest 22. december 2015. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8705
Århus, Egå
X1: 569476, Y1: 6230096, X2: 575094, Y2: 6230844
2
7
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.
o8528_a
Vejle, Omme Å
X1: 517763, Y1: 6182295, X2: 513911, Y2: 6184472
2
5.84
God økologisk tilstand senest 22. december 2021. God kemisk tilstand senest 22. december 2015.