Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om vandplanlægning

I medfør af § 39, stk. 2, i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning fastsættes:

§ 1. § 41, nr. 1-4 og 7-11, og § 42 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 24. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen