Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

I medfør af § 17, stk. 2, i lov nr. 1631 af 26. december 2013 om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning) fastsættes:

§ 1. §§ 2 og 3, § 4, nr. 2, §§ 5-7, §§ 9 og 10, § 11, nr. 2 og 3, § 12, nr. 3 og 6, § 14, nr. 1 og 2 og 4-8, og §§ 15 og 16 i lov nr. 1631 af 26. december 2013 om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 24. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Mads Leth-Petersen