Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1002 af 30. august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes efter »kontaktform«: », herunder selvbooking,«.

2. I § 5, stk. 4, nr. 1, ændres »§ 16 a, stk. 1-6« til: »§ 16 a, stk. 1-8«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 17. juni 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard