Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kort over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 2 Kort over habitatområder
Bilag 3 Kort over fuglebeskyttelsesområder
Bilag 4 Kort over Ramsarområder
Bilag 5 Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 6 Fortegnelse over habitatområder
Bilag 7 Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder
Bilag 8 Fortegnelse over Ramsarområder
Bilag 9 Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark
Bilag 10 Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark
Bilag 11 Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter1)

I medfør af § 36, stk. 7, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015, § 3, stk. 3, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, § 46, stk. 4, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015, § 20, stk. 2, § 29, § 31, stk. 3, § 51, stk. 1, § 65, stk. 1, § 67, stk. 2, § 69, stk. 1, og § 71, stk. 3-5, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, § 6, § 35, stk. 1, og § 41, stk. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015, § 52, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, § 17, stk. 1, § 34, stk. 1, og § 75, stk. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016, § 7, stk. 1, § 13 a, § 14 a, stk. 1, § 19, stk. 5-7, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2, og § 47, stk. 2 og 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, § 14, § 26, § 37, stk. 5, § 46, § 52 og § 70 a i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015, § 11, stk. 1, nr. 3, og § 14 b i lov om okker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015, § 2, stk. 2, § 8, § 16, stk. 1-3, § 36, § 56 og § 69, stk. 2, i lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015, § 13, stk. 1, og § 28 i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 3. juli 2015, § 28, § 33, stk. 3, og § 57 a, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, og § 38, stk. 2 og 4, og § 49 b i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 1621 af 10. december 2015, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af områderne. Bekendtgørelsen udpeger følgende internationale naturbeskyttelsesområder:

1) Fuglebeskyttelsesområder.

2) Habitatområder.

3) Ramsarområder.

Stk. 2. Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder indgår i det sammenhængende europæiske, økologiske netværk, som betegnes Natura 2000.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 3-4, og Ramsarkonventionens artikel 3, stk. 1.

Stk. 4. Bekendtgørelsens § 5 om råstofplanlægning og §§ 6-11 om administration præciserer, hvilke hensyn myndighederne skal tage.

Stk. 5. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udarbejder oversigter, der viser de kendte forekomster af de arter og naturtyper, som er nævnt i § 4, stk. 2. Der udarbejdes en oversigt for hvert af de udpegede områder.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter for myndighederne om planlægning og administration for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter i henhold til direktivets artikel 12 og artikel 13 efterkommes.

§ 3. De følgende udpegede områder er vist på kortbilag nr. 1-4, der findes hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og kommunerne:

1) Bilag nr. 1: Internationale naturbeskyttelsesområder.

2) Bilag nr. 2: Habitatområder.

3) Bilag nr. 3: Fuglebeskyttelsesområder.

4) Bilag nr. 4: Ramsarområder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder tillige følgende bilag:

1) Bilag nr. 5 er en fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder. For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

2) Bilag nr. 6 er en fortegnelse over habitatområder. For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

3) Bilag nr. 7 er en fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder. For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

4) Bilag nr. 8 er en fortegnelse over Ramsarområder. For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

5) Bilag nr. 9 er en fortegnelse over de naturtyper og arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I og II, som er naturligt hjemmehørende i Danmark og som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark. De arter, der er særligt truede på europæisk plan (prioriterede), er markeret med stjerne. For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af EF-habitatdirektivets bilag I.

6) Bilag nr. 10 indeholder en fortegnelse over fuglearter, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og regelmæssigt tilbagevendende arter, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark.

7) Bilag nr. 11 indeholder en fortegnelse over de arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, og som er hjemmehørende i Danmark.

§ 4. Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen, at beskyttelsen skal fremmes.

Stk. 2. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter, der er medtaget i EF-habitatdirektivets bilag I og II og i EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, samt regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter og forekomster, der er relevante som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2.

Stk. 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) En naturtypes bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt.

2) En naturtypes gunstige bevaringsstatus: En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når

a) det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse,

b) den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, og

c) bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig som defineret i litra d.

3) En arts bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed.

4) En arts gunstige bevaringsstatus: En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når

a) data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder,

b) artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og

c) der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.

Råstofplanlægning

§ 5. I de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af stk. 1.

Tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.

§ 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for myndighedernes administration af bestemmelserne i § 8.

Stk. 4. Vurderinger efter stk. 1-3 skal fremgå af afgørelsen.

Stk. 5. Myndighedernes administration af bestemmelserne i §§ 7-8 skal for projekter inden for Ramsarområderne ske på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Stk. 6. Hvis myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger, skal offentligheden høres, inden der træffes endelig afgørelse i sagen.

§ 7. Følgende sager efter lov om planlægning er omfattet af § 6:

1) Tilladelse efter regler udstedt i medfør af lov om planlægning § 11 g, stk. 3.

Stk. 2. Følgende sager efter lov om skove er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til at ophæve fredskovspligten efter lov om skove § 6.

2) Dispensation fra lov om skove § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, og §§ 26-28, jf. lov om skove § 38.

3) Godkendelse af arbejdsskure efter lov om skove § 11, stk. 3.

4) Godkendelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende efter regler udstedt i medfør af lov om skove § 11, stk. 4.

Stk. 3. Følgende sager efter naturbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

1) Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, om beskyttede naturtyper m.v., § 8, stk. 1, og afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 7, og § 11, stk. 3, om klitfredede arealer, § 15, stk. 1, om strandbeskyttelseslinjen, § 16, stk. 1, om sø- og åbeskyttelseslinjen, § 17, stk. 1, om skovbyggelinjen og § 18, stk. 1, om fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65.

2) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 5, nr. 7.

3) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4, nr. 7.

4) Godkendelse af placering og udformning af offentlige anlæg i det åbne land efter regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 20.

5) Tilladelse til at fravige regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 29.

6) Tilladelse til at udsætte dyr, der ikke er naturligt vildtlevende i Danmark efter naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1.

7) Tilladelse til rørskær i perioden 1. marts-31. oktober efter naturbeskyttelseslovens § 32.

8) Dispensation fra bekendtgørelse om fredning af statsejede arealer og arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1, eller fortsat i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1.

9) Hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens §§ 15-18, jf. lovens § 69, stk. 1, samt ophævelse af klitfredningen, jf. lovens § 9, stk. 3.

Stk. 4. Følgende sager efter råstofloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til råstofindvinding på land efter råstoflovens § 7, stk. 1-2.

2) Tilladelse til råstofindvinding på havet efter råstoflovens § 20, stk. 1.

Stk. 5. Følgende sager efter lov om jagt og vildtforvaltning er omfattet af § 6:

1) Dispensation fra regler om vildtreservater udstedt i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning § 33.

2) Dispensation fra lov om jagt og vildtforvaltning § 4, stk. 1, § 8, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23, stk. 1 og 3, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 30, stk. 1, jf. lov om jagt og vildtforvaltning § 46.

Stk. 6. Følgende sager efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er omfattet af § 6:

1) Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 8, stk. 1, nr. 3.

2) Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 10, § 11 og § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3) Godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 7. Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v., efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 7, stk. 1.

2) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2, vedrørende nedgravning i jorden, udledning eller oplægning på jorden, eller afledning til undergrunden af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund samt nedgravede beholdere med sådanne stoffer, produkter og materialer.

3) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v. efter regler udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5.

4) Tilladelse til udledning af stoffer der kan forurene vandet til vandløb, søer eller havet i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 27, stk. 1, samt tilladelser eller dispensationer fra regler udstedt i medfør af § 27, stk. 3.

5) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

6) Godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 38 og § 39.

Stk. 8. Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

2) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.

3) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.

4) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter vandløbslovens § 38.

5) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.

6) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.

Stk. 9. Følgende sager efter okkerloven er omfattet af § 6:

1) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2-3 til udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet.

Stk. 10. Følgende sager efter vandforsyningsloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens § 18 og § 20.

2) Tilladelse til etablering eller på væsentlig måde udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21.

3) Tilladelse til indvinding og afsaltning af havvand efter vandforsyningslovens § 25.

4) Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af vandstanden efter vandforsyningslovens §§ 26-27.

5) Påbud om tilkastning af brønde samt lukning af boringer efter § 36 i vandforsyningsloven.

6) Tilladelse og dispensation til udførelse og sløjfning af boringer og brønde efter regler udstedt i medfør af vandforsyningslovens § 69, stk. 2.

Stk. 11. Følgende sager efter lov om miljø og genteknologi er omfattet af § 6:

1) Godkendelse af udsætning af genetisk modificerede organismer, jf. § 9 i lov om miljø og genteknologi.

Stk. 12. Følgende sager efter havmiljøloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til dumpning af havmateriale efter havmiljølovens § 26, stk. 1.

2) Godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 33, stk. 2 og 3, i havmiljøloven.

Stk. 13. Følgende sager efter tøndermarsklovens § 38, stk. 1 og 2, er omfattet af § 6:

1) Dispensation fra § 10, stk. 1, om forbud mod byggeri m.v.

2) Dispensation fra § 11, stk. 1, om forbud mod terrænændring.

3) Dispensation fra § 12, stk. 1, om forbud mod beplantning m.v.

4) Dispensation fra § 13, stk. 1, om forbud mod jagt.

5) Dispensation fra § 14, stk. 1, om forbud mod fiskeri med garn og vod.

6) Dispensation fra § 15, stk. 1-3, om sejlads.

7) Dispensation fra § 16, stk. 2, om forbud mod omlægning.

8) Dispensation fra § 17, stk. 2, om overfladegrøbling m.v.

9) Dispensation fra § 19 om anvendelse af handelsgødning.

10) Dispensation fra § 20 om forbud mod kemiske bekæmpelsesmidler.

11) Dispensation fra § 37, stk. 2, om offentlighedens ret til færdsel og ophold.

§ 8. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven:

1) Afgivelse af påbud og nedlæggelse af forbud efter naturbeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og 2, § 26, stk. 3, og § 26 a, stk. 3.

2) Udarbejdelse af regler om sejlads efter naturbeskyttelseslovens § 29.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven:

1) Udarbejdelse af støjhandlingsplaner efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 14 a.

2) Udarbejdelse af affaldsplaner efter miljøbeskyttelseslovens § 47, stk. 2.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandløbsloven:

1) Udarbejdelse og vedtagelse af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 12.

2) Udarbejdelse og revision af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 14.

3) Fastsættelse af bestemmelser om private vandløbs skikkelse eller vandføringsevne efter vandløbslovens § 15.

4) Fastsættelse af bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse efter vandløbslovens § 36.

5) Vedtagelse af vandløbsrestaurering efter vandløbslovens § 37.

6) Beslutning om oprettelse af offentlige pumpeanlæg efter vandløbslovens § 39.

7) Fastsættelse af flodemål for opstemningsanlæg efter vandløbslovens § 49.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandforsyningsloven:

1) Indsatsplaner efter § 13 i vandforsyningsloven.

2) Udarbejdelse af regler om indretningen, placeringen, og vedligeholdelsen af vandindvindingsanlæg, om forsyningsanlæg og om vandanlæg efter § 56 i vandforsyningsloven.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i lov om jagt og vildtforvaltning:

1) Oprettelse og nedlæggelse af vildtreservater efter § 33 og § 36 i lov om jagt og vildtforvaltning.

2) Påbud efter § 38 i lov om jagt og vildtforvaltning.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i havmiljøloven:

1) Udarbejdelse af beredskabsplaner efter § 35 i havmiljøloven.

Stk. 7. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i råstofloven:

1) Udarbejdelse af råstofplaner efter råstoflovens § 5 a.

Fravigelser

§ 9. Myndigheden kan fravige § 6, stk. 2, 2. pkt., når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2. I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper og/eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse som nævnt i stk. 1 dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3. Fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 bevares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes.

Stk. 4. Beslutning om fravigelse efter stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 5. Før der træffes afgørelse, der kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal den pågældende myndighed indhente en udtalelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 6. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning forestår den i stk. 2 og 3 nævnte kontakt til Europa-Kommissionen.

Generel beskyttelse af visse arter

§ 10. Ved administration af de i §§ 7-8 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Stk. 2. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter de i §§ 7-8 nævnte bestemmelser.

§ 11. Myndigheden kan fravige § 10, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske i de situationer, hvor det ansøgte har til formål at

1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Beslutning om at fravige stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 3. Før der træffes afgørelse om at fravige stk. 1, skal den pågældende myndighed indhente udtalelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 4. Beslutning om at fravige, jf. stk. 1, skal meddeles Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med henblik på information af Europa-Kommissionen.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Hanne Kristensen


Bilag 1

Kort over internationale naturbeskyttelsesområder

Kort over internationale naturbeskyttelsesområder


Bilag 2

Kort over habitatområder

Kort over habitatområder


Bilag 3

Kort over fuglebeskyttelsesområder

Kort over fuglebeskyttelsesområder


Bilag 4

Kort over Ramsarområder

Kort over Ramsarområder


Bilag 5

Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder

For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

1:
Skagens Gren og Skagerrak (H1)
2:
Råbjerg Mile og Hulsig Hede (H2, F5)
3:
Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (H3, F6)
4:
Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (H4, F11, R8)
5:
Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (H5)
6:
Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (H6)
7:
Rubjerg Knude og Lønstrup Klit (H7)
8:
Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (H8, H216)
9:
Strandenge på Læsø og havet syd herfor (H9, F10, R10)
10:
Holtemmen, Højsande og Nordmarken (H10)
11:
Solsbæk (H11)
12:
Store Vildmose (H12)
13:
Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (H13)
14:
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (H14, F2, F15, R11)
15:
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (H15, F1, R7)
16:
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (H16, F8, F12, F13, F19, F20, R6)
17:
Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (H18, F7)
18:
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (H20, F3, F4)
19:
Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (H21)
20:
Havet omkring Nordre Rønner (H176, F9, R9)
21:
Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien (H193, H219)
22:
Kielstrup Sø (H22)
23:
Vullum Sø (H23)
24:
Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø (H24, H220, F22)
25:
Vangså Hede (H25, F18)
26:
Ålvand Klithede og Førby Sø (H26, F17)
27:
Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (H27, F21)
28:
Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (H28, F23, F27, F28, F39, R5)
29:
Dråby Vig (H29, F26)
30:
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal (H30, F14, F24)
31:
Kås Hoved (H31)
32:
Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (H32)
33:
Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (H33, F16)
34:
Brandstrup Mose (H34)
35:
Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (H35)
36:
Nipgård Sø (H36)
37:
Rosborg Sø (H37)
38:
Bredsgård Sø (H38)
39:
Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (H39)
40:
Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (H40, H226, H227)
41:
Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (H41, F29)
42:
Mågerodde og Karby Odde (H177, F25)
43:
Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (H184)
44:
Lild Strand og Lild Strandkær (H185)
45:
Korsø Knude (H187)
46:
Anholt og havet nord for (H42, F32, R12)
47:
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (H43)
48:
Stubbe Sø (H44)
49:
Gudenå og Gjern Bakker (H45)
50:
Tved Kær (H46)
51:
Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (H47)
52:
Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (H48, F33, F35)
53:
Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (H49, F34)
54:
Yding Skov og Ejer Skov (H50)
55:
Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (H51, F31, R14)
56:
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (H52, F36, R13)
57:
Silkeborgskovene (H181)
58:
Nordby Bakker (H182)
59:
Kysing Fjord (F30)
60:
Skørsø (H53)
61:
Skånsø og Tranemose (H54)
62:
Venø, Venø Sund (H55, F40)
63:
Sønder Feldborg Plantage (H56, F42)
64:
Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede (H57, H225)
65:
Nissum Fjord (H58, F38, R4)
66:
Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (H59, F41, R3)
67:
Borris Hede (H60, F37)
68+69:
Skjern Å, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (H61, H62, F43, R2)
70:
Mose ved Karstoft Å (H63)
71:
Kimmelkær Landkanal (H178)
72:
Husby Sø og Nørresø (H188)
73:
Lønborg Hede (H196)
74:
Husby Klit (H197)
75:
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (H64)
76:
Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (H65, H235)
77:
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (H66, F44)
78:
Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (H67, F45)
79:
Munkebjerg Strandskov (H68)
80:
Højen Bæk (H69)
81:
Øvre Grejs Ådal (H70)
82:
Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (H71, F46)
83:
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (H72)
84:
Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (H73, F50, F56, R1)
85:
Hedeområder ved Store Råbjerg (H74, F48)
86:
Vejen Mose (H75, F54)
87:
Nørrebæk ved Tvilho (H76)
88:
Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (H77)
89:
Vadehavet (H78, H86, H90, H239, F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65, F67, R27)
90:
Sneum Å og Holsted Å (H79)
91:
Kongeå (H80)
92:
Pamhule Skov og Stevning Dam (H81, F59)
93:
Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (H82, F66)
94:
Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (H83, F68)
95:
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (H84, F58)
96:
Bolderslev Skov og Uge Skov (H85)
97:
Frøslev Mose (H87, F70)
98:
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (F62)
99:
Kongens Mose og Draved Skov (H88, F61)
100:
Sølsted Mose (H89)
101:
Sønder Ådal (F63)
102:
(Udgået)
103:
Kogsbøl og Skast Mose (F69)
104:
Lilleskov og Troldsmose (H189)
105:
Augustenborg Skov (H200)
106:
Mandbjerg Skov (H201)
107:
Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (H91)
108:
Æbelø, havet syd for og Nærå (H92, F76, R16)
109:
Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (H93, F77)
110:
Odense Fjord (H94, F75)
111:
Røjle Klint og Kasmose Skov (H95)
112:
Lillebælt (H96, F47, R15)
113:
Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (H97)
114:
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (H98)
115:
Østerø Sø (H99)
116:
Centrale Storebælt og Vresen (H100, F73, F98)
117:
Kajbjerg Skov (H101)
118:
Søer ved Tårup og Klintholm (H102)
119:
Storelung (H103)
120:
Skove og søer syd for Brahetrolleborg (H104, F74)
121:
Arreskov Sø (H105, F78)
122:
Store Øresø, Sortesø og Iglesø (H106)
123:
Bøjden Nor (H107)
124:
Maden på Helnæs og havet vest for (H108)
125:
Vestlige del af Avernakø (H109)
126:
Stenrev sydøst for Langeland (H110)
127:
Sydfynske Øhav (H111, F71, F72, R17)
128:
Hesselø med omliggende stenrev (H112)
129:
Gilbjerg Hoved (H113)
130:
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (H114)
131:
Gurre Sø (H115)
132:
Rusland (H116)
133:
Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (H190, H117, F108)
134:
Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (H118, F106)
135:
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (H119)
136:
Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (H120, H199, F105, F107)
137:
Kattehale Mose (H121)
138:
Bøllemose (H122)
139:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (H123, F109)
140:
Vasby Mose og Sengeløse Mose (H124)
141:
Brobæk Mose og Gentofte Sø (H125)
142:
Saltholm og omliggende hav (H126, F110)
143:
Vestamager og havet syd for (H127, F111)
144:
Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave (H191, H251)
145:
Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (H128)
146:
Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (H129)
147:
Ølsemagle Strand og Staunings Ø (H130)
148:
Køge Å (H131)
149:
Tryggevælde Ådal (H132)
150:
Gammel Havdrup Mose (F103)
151:
Ramsø Mose (F104)
152:
Vallø Dyrehave (H198)
153:
Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (H134, F102)
154:
Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (H135, H244, F94, F99, R18)
155:
Udby Vig (H136)
156:
Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (H137)
157:
Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (H138, F100)
158:
Allindelille Fredskov (H139)
159:
Bagholt Mose (H140)
160:
Nordlige del af Sorø Sønderskov (H141)
161:
Søer ved Bregentved og Gisselfeld (H142, F101)
162:
Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (H143, F95, F96, R19)
163:
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose (H145, H146, H194, F91, F93)
164:
Hov Vig (F97)
165:
(Udgået)
166:
Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord (H195)
167:
Skove ved Vemmetofte (H144, F92)
168:
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (H147, F84, F89, R22)
169:
Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (H148, F81, R20)
170:
Kirkegrund (H149)
171:
Klinteskoven og Klinteskov kalkgrund (H150, H207, F90)
172:
Lekkende Dyrehave (H151)
173:
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (H152, F82, F83, F85, F86, R21, R25)
174:
Maltrup Skov (H153)
175:
Horreby Lyng og Listrup Lyng (H154, H252)
176:
Krenkerup Haveskov (H155)
177:
Maribosøerne (H156, F87, R24)
178:
Halsted Kloster Dyrehave (H157)
179:
Nakskov Fjord og Inderfjord (H158, F88, R23)
180:
Stege Nor (H179)
181:
Oreby Skov (H180)
182:
Holtug Kridtbrud (H183)
183:
Busemarke Mose og Råby Sø (H192)
184:
Hammeren og Slotslyngen (H160)
185:
Gyldenså (H161)
186:
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (H162, F80)
187:
Kystskrænter ved Arnager Bugt (H163)
188:
Dueodde (H164)
189:
Ertholmene (H210, F79, R26)
190:
Kims Top og den Kinesiske Mur (H165)
191:
Herthas Flak (H166)
192:
Læsø Trindel og Tønneberg Banke (H168)
193:
Store Middelgrund (H169)
194:
Mejl Flak (H170)
195:
Gilleleje Flak og Tragten (H171)
196:
Ryggen (H172)
197:
Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (H173, F64)
198:
Hatter Barn (H174)
199:
Broen (H175)
200:
Navnsø med hede (H17)
201:
Øster Lovnkær (H19)
202:
Lønstrup Rødgrund (H202)
203:
Knudegrund (H203)
204:
Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak (H204)
205:
Munkegrunde (H205)
206:
Stevns Rev (H206)
207:
Lysegrund (H167)
208:
Bøchers Grund (H208)
209:
Davids Banke (H209)
210:
Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (H159)
211:
Hvideodde Rev (H211)
212:
Bakkebrædt og Bakkegrund (H212)
213:
Randkløve Skår (H213)
214:
Tolne Bakker (H214)
215:
Tislum Møllebæk (H215)
216:
Saltum Bjerge (H248)
217:
Nymølle Bæk og Nejsum Hede (H217)
218:
Hammer Bakker, østlig del (H218)
219:
Sandbanker ud for Thyborøn (H253)
220:
Sandbanker ud for Thorsminde (H254)
221:
Risum Enge og Selde Vig (H221)
222:
Villestrup Ådal (H222)
223:
Kastbjerg Ådal (H223)
224:
Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (H224)
225:
Ovstrup Hede med Røjen Bæk (H249)
226:
Svanemose (H250)
227:
Mols Bjerge med kystvande (H186)
228:
Stenholt Skov og Stenholt Mose (H228)
229:
Bjerre Skov og Haslund Skov (H229)
230:
Kaløskovene og Kaløvig (H230)
231:
Kobberhage kystarealer (H231)
232:
Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (H232)
233:
Brabrand Sø med omgivelser (H233)
234:
Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (H234)
235:
Jægerspris Skydeterræn (H133)
236:
Bygholm Ådal (H236)
237:
Ringive Kommuneplantage (H237)
238:
Egtved Ådal (H238)
239:
Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø (H246, H247)
240:
Svanninge Bakker (H240)
241:
Rødme Svinehaver (H241)
242:
Thurø Rev (H242)
243:
Ebbeløkke Rev (H243)
244:
Kyndby Kyst (H245)
245:
Ålborg Bugt, østlige del (F112)
246:
Sydlige Nordsø (F113, H255)
247:
Thyborøn Stenvolde (H256),
248:
Jyske Rev, Lillefiskerbanke (H257),
249:
Store Rev (H258),
250:
Gule Rev (H259),
251:
Femern Bælt (H260) og
252:
Adler Grund og Rønne Banke (H261)


Bilag 6

Fortegnelse over habitatområder

For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode

For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

H1:
Skagens Gren og Skagerrak (DK00FX112)
H2:
Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)
H3:
Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX342)
H4:
Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (DK00FX113)
H5:
Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (DK00FX114)
H6:
Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (DK00FX115)
H7:
Rubjerg Knude og Lønstrup Klint (DK00FX116)
H8:
Åsted Ådal (DK00FX117)
H9:
Strandenge på Læsø og havet syd herfor (DK00FX010)
H10:
Holtemmen, Højsande og Nordmarken (DK00FX118)
H11:
Solsbæk (DK00FX119)
H12:
Store Vildmose (DK00FX120)
H13:
Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (DK00FX121)
H14:
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (DK00FX122)
H15:
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (DK00FX123)
H16:
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (DK00EY124)
H17:
Navnsø med hede (DK00FX295)
H18:
Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (DK00FX125)
H19:
Øster Lovnkær (DK00FX296)
H20:
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (DK00FX126)
H21:
Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (DK00FX127)
H22:
Kielstrup Sø (DK00FX128)
H23:
Vullum Sø (DK00EX129)
H24:
Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø (DK00EX130)
H25:
Vangså Hede (DK00EX025)
H26:
Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)
H27:
Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (DK00EX132)
H28:
Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (DK00EY133)
H29:
Dråby Vig (DK00EX026)
H30:
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk (DK00EY134)
H31:
Kås Hoved (DK00EX135)
H32:
Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (DK00EY136)
H33:
Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (DK00EX137)
H34:
Brandstrup Mose (DK00EX138)
H35:
Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (DK00EX139)
H36:
Nipgård Sø (DK00EX140)
H37:
Rosborg Sø (DK00EX141)
H38:
Bredsgård Sø (DK00EX142)
H39:
Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (DK00EX143)
H40:
Karup Å (DK00EY144)
H41:
Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (DK00EY145)
H42:
Anholt og havet nord for (DK00DX146)
H43:
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (DK00DX147)
H44:
Stubbe Sø (DK00DX148)
H45:
Gudenå og Gjern Bakker (DK00DY149)
H46:
Tved Kær (DK00DX150)
H47:
Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (DK00DX151)
H48:
Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (DK00DY152)
H49:
Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (DK00DZ153)
H50:
Yding Skov og Ejer Skov (DK00DY154)
H51:
Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (DK00DX155)
H52:
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (DK00DY156)
H53:
Skørsø (DK00CY157)
H54:
Skånsø og Tranemose (DK00CX158)
H55:
Venø, Venø Sund (DK00CY040)
H56:
Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)
H57:
Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø (DK00CX159)
H58:
Nissum Fjord (DK00CX160)
H59:
Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)
H60:
Borris Hede (DK00CX037)
H61:
Skjern Å (DK00CX162)
H62:
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (DK00CY163)
H63:
Mose ved Karstoft Å (DK00CX164)
H64:
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (DK00BY165)
H65:
Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat (DK00BX166)
H66:
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)
H67:
Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (DK00BX167)
H68:
Munkebjerg Strandskov (DK00BX168)
H69:
Højen Bæk (DK00BX169)
H70:
Øvre Grejs Ådal (DK00BX170)
H71:
Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (DK00BY171)
H72:
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (DK00AX172)
H73:
Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (DK00AX173)
H74:
Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)
H75:
Vejen Mose (DK00AX054)
H76:
Nørrebæk ved Tvilho (DK00AX174)
H77:
Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (DK00AX175)
H78:
Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (DK00AY176)
H79:
Sneum Å og Holsted Ådal (DK00AX177)
H80:
Kongeå (DK00AX178)
H81:
Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)
H82:
Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (DK009X179)
H83:
Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)
H84:
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)
H85:
Bolderslev Skov og Uge Skov (DK009X180)
H86:
Brede Å (DK009X346)
H87:
Frøslev Mose (DK009X070)
H88:
Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)
H89:
Sølsted Mose (DK009X181)
H90:
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen (DK009X182)
H91:
Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (DK008X183)
H92:
Æbelø, havet syd for og Nærå (DK008X184)
H93:
Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (DK008X185)
H94:
Odense Fjord (DK008X075)
H95:
Røjle Klint og Kasmose Skov (DK008X186)
H96:
Lillebælt (DK008X047)
H97:
Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (DK008X187)
H98:
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (DK008X188)
H99:
Østerø Sø (DK008X189)
H100:
Centrale Storebælt og Vresen (DK008X190)
H101:
Kajbjerg Skov (DK008X191)
H102:
Søer ved Tårup og Klintholm (DK008X192)
H103:
Storelung (DK008X193)
H104:
Skove og søer syd for Brahetrolleborg (DK008X194)
H105:
Arreskov Sø (DK008X195)
H106:
Store Øresø, Sortesø og Iglesø (DK008X196)
H107:
Bøjden Nor (DK008X197)
H108:
Maden på Helnæs og havet vest for (DK008X198)
H109:
Vestlige del af Avernakø (DK008X199)
H110:
Stenrev sydøst for Langeland (DK00VA200)
H111:
Sydfynske Øhav (DK008X201)
H112:
Hesselø med omliggende stenrev (DK003X202)
H113:
Gilbjerg Hoved (DK003X203)
H114:
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (DK003X204)
H115:
Gurre Sø (DK003X205)
H116:
Rusland (DK003X206)
H117:
Gribskov (DK003X207)
H118:
Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (DK003X106)
H119:
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (DK003X208)
H120:
Roskilde Fjord (DK003X209)
H121:
Kattehale Mose (DK003X210)
H122:
Bøllemose (DK002X211)
H123:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (DK002X212)
H124:
Vasby Mose og Sengeløse Mose (DK002X213)
H125:
Brobæk Mose og Gentofte Sø (DK002X214)
H126:
Saltholm og omliggende hav (DK002X110)
H127:
Vestamager og havet syd for (DK002X111)
H128:
Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (DK004X215)
H129:
Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (DK004X216)
H130:
Ølsemagle Strand og Staunings Ø (DK004X217)
H131:
Køge Å (DK004X218)
H132:
Tryggevælde Ådal (DK004X219)
H133:
Jægerspris Skydeterræn (DK003X297)
H134:
Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (DK005Y220)
H135:
Sejerø Bugt og Saltbæk Vig (DK005X221)
H136:
Udby Vig (DK005X222)
H137:
Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (DK005X226)
H138:
Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (DK005X223)
H139:
Allindelille Fredskov (DK005X224)
H140:
Bagholt Mose (DK005X225)
H141:
Nordlige del af Sorø Sønderskov (DK005X227)
H142:
Sø Torup Sø og Ulse Sø (DK005X228)
H143:
Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (DK005Y229)
H144:
Skove ved Vemmetofte (DK006X230)
H145:
Holmegårds Mose (DK006Y231)
H146:
Rådmandshave (DK006X232)
H147:
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (DK006X233)
H148:
Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (DK006X234)
H149:
Kirkegrund (DK00VA235)
H150:
Klinteskoven (DK006X090)
H151:
Lekkende Dyrehave (DK006X237)
H152:
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (DK006X238)
H153:
Maltrup Skov (DK006X278)
H154:
Horreby Lyng (DK006X239)
H155:
Krenkerup Haveskov (DK006X240)
H156:
Maribosøerne (DK006X087)
H157:
Halsted Kloster Dyrehave (DK006X241)
H158:
Nakskov Fjord (DK006X242)
H159:
Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (DK007X298)
H160:
Hammeren og Slotslyngen (DK007X243)
H161:
Gyldenså (DK007X244)
H162:
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)
H163:
Kystskrænter ved Arnager Bugt (DK007X245)
H164:
Dueodde (DK007X246)
H165:
Kims Top og den Kinesiske Mur (DK00VA247)
H166:
Herthas Flak (DK00VA248)
H167:
Lysegrund (DK00VA299)
H168:
Læsø Trindel og Tønneberg Banke (DK00VA249)
H169:
Store Middelgrund (DK00VA250)
H170:
Mejl Flak (DK00VA170)
H171:
Gilleleje Flak og Tragten (DK00VA171)
H172:
Ryggen (DK00VA253)
H173:
Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (DK00VA254)
H174:
Hatter Barn (DK00VA255)
H175:
Broen (DK00VA256)
H176:
Havet omkring Nordre Rønner (DK00FX257)
H177:
Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)
H178:
Kimmelkær Landkanal (DK00CX259)
H179:
Stege Nor (DK006X260)
H180:
Oreby Skov (DK006X261)
H181:
Silkeborgskovene (DK00DY262)
H182:
Nordby Bakker (DK00DX263)
H183:
Holtug Kridtbrud (DK006X264)
H184:
Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (DK00EX265)
H185:
Lild Strand og Lild Strandkær (DK00EX266)
H186:
Mols Bjerge med kystvande (DK00DX300)
H187:
Korsø Knude (DK00EX268)
H188:
Husby Sø og Nørresø (DK00CX270)
H189:
Lilleskov og Troldsmose (DK009X271)
H190:
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (DK003X272)
H191:
Nedre Mølleådal (DK002X273)
H192:
Busemarke Mose og Råby Sø (DK006X279)
H193:
Ejstrup Klit og Egvands Bakker (DK00FX274)
H194:
Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen (DK006Y275)
H195:
Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord (DK005X276)
H196:
Lønborg Hede (DK00CX277)
H197:
Husby Klit (DK00CX278)
H198:
Vallø Dyrehave (DK004X269)
H199:
Kongens Lyng (DK003X279)
H200:
Augustenborg Skov (DK009X280)
H201:
Mandbjerg Skov (DK009X281)
H202:
Lønstrup Rødgrund (DK00VA301)
H203:
Knudegrund (DK00VA302)
H204:
Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak (DK00VA303)
H205:
Munkegrunde (DK00VA304)
H206:
Stevns Rev (DK00VA305)
H207:
Klinteskov kalkgrund (DK00VA306)
H208:
Bøchers Grund (DK00VA307)
H209:
Davids Banke (DK00VA308)
H210:
Ertholmene (DK007X079)
H211:
Hvideodde Rev (DK00VA309)
H212:
Bakkebrædt og Bakkegrund (DK00VA310)
H213:
Randkløve Skår (DK007X311)
H214:
Tolne Bakker (DK00FX312)
H215:
Tislum Møllebæk (DK00FX313)
H216:
Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (DK00FX314)
H217:
Nymølle Bæk og Nejsum Hede (DK00FX315)
H218:
Hammer Bakker, østlig del (DK00FX316)
H219:
Lien med Underlien (DK00FX317)
H220:
Hanstholmknuden (DK00EX283)
H221:
Risum Enge og Selde Vig (DK00EX284)
H222:
Villestrup Ådal (DK00FX318)
H223:
Kastbjerg Ådal (DK00DX319)
H224:
Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (DK00CX285)
H225:
Idom Å og Ormstrup Hede (DK00CX286)
H226:
Kongenshus Hede (DK00EX287)
H227:
Hessellund Hede (DK00EY288)
H228:
Stenholt Skov og Stenholt Mose (DK00DY294)
H229:
Bjerre Skov og Haslund Skov (DK00DX320)
H230:
Kaløskovene og Kaløvig (DK00DX321)
H231:
Kobberhage kystarealer (DK00DX322)
H232:
Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (DK00DX323)
H233:
Brabrand Sø med omgivelser (DK00DX324)
H234:
Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (DK00DX325)
H235:
Holtum Ådal, øvre del (DK00BX293)
H236:
Bygholm Ådal (DK00BX326)
H237:
Ringive Kommuneplantage (DK00BX289)
H238:
Egtved Ådal (DK00BX290)
H239:
Alslev Ådal (DK00AX291)
H240:
Svanninge Bakker (DK008X327)
H241:
Rødme Svinehaver (DK008X328)
H242:
Thurø Rev (DK008X329)
H243:
Ebbeløkke Rev (DK00VA330)
H244:
Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (DK005X331)
H245:
Kyndby Kyst (DK003X333)
H246:
Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov (DK004X334)
H247:
Egernæs med holme og Fuglsø (DK004Y335)
H248:
Saltum Bjerge (DK00FX336)
H249:
Ovstrup Hede med Røjen Bæk (DK00CX292)
H250:
Svanemose (DK00BX337)
H251:
Jægersborg Dyrehave (DK002X338)
H252:
Listrup Lyng (DK006X339)
H253:
Sandbanker ud for Thyborøn (DK00VA340)
H254:
Sandbanker ud for Thorsminde (DK00VA341)
H255:
Sydlige Nordsø (DK00VA347)
H256:
Thyborøn Stenvolde (DK00VA348)
H257:
Jyske Rev, Lillefiskerbanke (DK00VA257)
H258:
Store Rev (DK00VA258)
H259:
Gule Rev (DK00VA259)
H260:
Femern Bælt (DK00VA260)
H261:
Adler Grund og Rønne Banke (DK00VA261)


Bilag 7

Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder

For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

F1:
Ulvedybet og Nibe Bredning (DK00FX001)
F2:
Ålborg Bugt, nordlige del (DK00FX002)
F3:
Madum Sø (DK00FX003)
F4:
Rold Skov (DK00FX004)
F5:
Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)
F6:
Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX006)
F7:
Lille Vildmose (DK00FX007)
F8:
Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle (DK00FX008)
F9:
Nordre Rønner (DK00FX009)
F10:
Læsø, sydlige del (DK00FX345)
F11:
Hirsholmene (DK00FX011)
F12:
Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage (DK00EY012)
F13:
Østlige Vejler (DK00EY013)
F14:
Lovns Bredning (DK00EY014)
F15:
Randers og Mariager Fjord (DK00FY015)
F16:
Tjele Langsø (DK00EX016)
F17:
Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)
F18:
Vangså Hede (DK00EX025)
F19:
Lønnerup Fjord (DK00EX019)
F20:
Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn (DK00EX020)
F21:
Ovesø (DK00EX021)
F22:
Hanstholm Reservatet (DK00EX022)
F23:
Agger Tange (DK00EX023)
F24:
Hjarbæk Fjord og Simested Fjord (DK00EX024)
F25:
Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)
F26:
Dråby Vig (DK00EX026)
F27:
Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme (DK00EY027)
F28:
Nissum Bredning (DK00CX028)
F29:
Flyndersø og Skalle Sø (DK00EY029)
F30:
Kysing Fjord (DK00DX030)
F31:
Stavns Fjord (DK00DX031)
F32:
Farvandet nord for Anholt (DK00DX032)
F33:
Salten Langsø (DK00DY033)
F34:
Skovområde syd for Silkeborg (DK00DZ034)
F35:
Mossø (DK00DY035)
F36:
Horsens Fjord og Endelave (DK00DY036)
F37:
Borris Hede (DK00CX282)
F38:
Nissum Fjord (DK00CX038)
F39:
Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø (DK00CY039)
F40:
Venø, Venø Sund (DK00CY040)
F41:
Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)
F42:
Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)
F43:
Ringkøbing Fjord (DK00CX043)
F44:
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)
F45:
Skovområde ved Vejle Fjord (DK00BX045)
F46:
Randbøl Hede (DK00BY046)
F47:
Lillebælt (DK008Z047)
F48:
Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)
F49:
Engarealer ved Ho Bugt (DK00AX049)
F50:
Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø (DK00AX050)
F51:
Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb (DK00AX051)
F52:
Mandø (DK00AX052)
F53:
Fanø (DK00AX053)
F54:
Vejen Mose (DK00AX054)
F55:
Skallingen og Langli (DK00AX055)
F56:
Fiilsø (DK00AX056)
F57:
Vadehavet (DK00AY057)
F58:
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)
F59:
Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)
F60:
Vadehavet/Magisterkog, Rudbøl Sø og Kog, Møgeltønder, Ubjerg Kog, Frederiks Kog og Margrethe Kog (DK009X060)
F61:
Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)
F62:
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (DK009X062)
F63:
Sønder Ådal (DK009X063)
F64:
Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X064)
F65:
Rømø (DK009X065)
F66:
Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp (DK009X066)
F67:
Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge (DK009X067)
F68:
Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)
F69:
Kogsbøl og Skast Mose (DK009X069)
F70:
Frøslev Mose (DK009X070)
F71:
Sydfynske Øhav (DK008X071)
F72:
Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland (DK008X072)
F73:
Vresen og havet mellem Fyn og Langeland (DK008X073)
F74:
Skove ved Brahetrolleborg (DK008X074)
F75:
Odense Fjord (DK008X075)
F76:
Æbelø og kysten ved Nærå (DK008X076)
F77:
Romsø og sydkysten af Hindsholm (DK008X077)
F78:
Arreskov Sø (DK008X078)
F79:
Ertholmene (DK007X079)
F80:
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)
F81:
Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde (DK006X081)
F82:
Bøtø Nor (DK006X082)
F83:
Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand (DK006X083)
F84:
Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord (DK006X084)
F85:
Smålandshavet nord for Lolland (DK006X085)
F86:
Guldborgsund (DK006X086)
F87:
Maribosøerne (DK006X087)
F88:
Nakskov Fjord og Inderfjord (DK006X088)
F89:
Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor (DK006X089)
F90:
Klinteskoven (DK006X090)
F91:
Holmegårds Mose og Porsmose (DK006Y091)
F92:
Skovene ved Vemmetofte (DK006X092)
F93:
Tystrup-Bavelse Sø (DK006Y093)
F94:
Sejerø Bugt og Nekselø (DK005X094)
F95:
Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø (DK005X095)
F96:
Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø (DK005X096)
F97:
Hov Vig (DK005X097)
F98:
Sprogø og Halskov Rev (DK005X098)
F99:
Saltbæk Vig (DK005X099)
F100:
Tissø, Åmose og Hallenslev Mose (DK005X100)
F101:
Søer ved Bregentved og Gisselfeld (DK005Y101)
F102:
Havet mellem Korshage og Hundested (DK005Y102)
F103:
Gammel Havdrup Mose (DK004X103)
F104:
Ramsø Mose (DK004X104)
F105:
Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø (DK004Y105)
F106:
Arresø (DK003X343)
F107:
Jægerspris Nordskov (DK003X107)
F108:
Gribskov (DK003X108)
F109:
Furesø med Vaserne og Farum Sø (DK002Y109)
F110:
Saltholm og omliggende hav (DK002X110)
F111:
Vestamager og havet syd for (DK002X111)
F112:
Ålborg Bugt, østlige del (DK00VA344)
F113:
Sydlige Nordsø (DK00VA347)


Bilag 8

Fortegnelse over Ramsarområder

For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

R1:
Fiilsø
R2:
Ringkjøbing Fjord
R3:
Stadil og Veststadil Fjorde
R4:
Nissum Fjord
R5:
Harboøre og Agger tanger
R6:
Vejlerne og Løgstør Bredning
R7:
Ulvedybet og Nibe Bredning
R8:
Hirsholmene
R9:
Nordre Rønner
R10:
Læsø
R11:
Dele af Randers og Mariager Fjorde og havet udfor
R12:
Farvandet nord for Anholt
R13:
Horsens Fjord og Endelave
R14:
Stavns Fjord med tilstødende farvand
R15:
Lillebælt
R16:
Nærå Strand og Æbelø-området
R17:
Sydfynske Øhav
R18:
Sejerøbugten
R19:
Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø
R20:
Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde
R21:
Farvandet sydøst for Fejø og Femø
R22:
Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord
R23:
Nakskov Fjord og Inderfjord
R24:
Maribosøerne
R25:
Farvandet mellem Lolland og Falster med Rødsand, Guldborgsund og Bøtø Nor
R26:
Ertholmene øst for Bornholm
R27:
Vadehavet


Bilag 9

Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark

For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af habitatdirektivets bilag I, samt dansk navn. Det danske navn forklarer så vidt muligt typen for danske forhold og er ikke i alle tilfælde en eksakt gengivelse af de mere tekniske betegnelser på direktivets bilag. De særligt truede naturtyper og arter på europæisk plan (såkaldt prioriterede) er angivet med stjerne (*).

Naturtyper (habitatdirektivets bilag I)

1110
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1130
Flodmundinger
1140
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150
* Kystlaguner og strandsøer
1160
Større lavvandede bugter og vige
1170
Rev
1180
Boblerev
1210
Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220
Flerårig vegetation på stenede strande
1230
Klinter eller klipper ved kysten
1310
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
1320
Vadegræssamfund1)
1330
Strandenge
1340
* Indlands saltenge
2110
Forstrand og begyndende klitdannelser
2120
Hvide klitter og vandremiler
2130
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
2140
* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2160
Kystklitter med havtorn
2170
Kystklitter med gråris
2180
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
2190
Fugtige klitlavninger
2250
* Kystklitter med enebær
2310
Indlandsklitter med lyng og visse
2320
Indlandsklitter med lyng og revling
2330
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
3110
Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
3130
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
3140
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160
Brunvandede søer og vandhuller
3260
Vandløb med vandplanter
3270
Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
4010
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030
Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
6120
* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
6210
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7110
* Aktive højmoser
7120
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
7140
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7150
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
7210
* Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
7220
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230
Rigkær
8220
Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter
8230
Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund
8330
Havgrotter, der står helt eller delvis under vand
9110
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9120
Bøgeskove på morbund med kristtorn
9130
Bøgeskove på muldbund
9150
Bøgeskove på kalkbund
9160
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
9170
Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne
9190
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
91D0
* Skovbevoksede tørvemoser
91E0
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Dyre- og plantearter (habitatdirektivets bilag II)

Dyr

Bredøret flagermus2)
Barbastella barbastellus
Bechsteins flagermus2)
Myotis bechsteini
Damflagermus
Myotis dasycneme
Odder
Lutra lutra
Gråsæl
Halichoerus grypus
Spættet sæl
Phoca vitulina
Marsvin
Phocoena phocoena
Stor vandsalamander
Triturus cristatus
Klokkefrø
Bombina bombina
Flodlampret
Lampetra fluviatilis
Bæklampret
Lampetra planeri
Havlampret
Petromyzon marinus
Stavsild
Alosa fallax
Majsild
Alosa alosa
Laks
Salmo salar (kun i ferskvand)
* Snæbel
* Coregonus oxyrhynchus
Stør3)
Acipense r sturio
Hvidfinnet ferskvandsulk3)
Cottus gobio
Pigsmerling
Cobitis taenia
Dyndsmerling
Misgurnus fossilis
Bred vandkalv
Dytiscus latissimus
Lys skivevandkalv
Graphoderus bilineatus
* Eremit
* Osmoderma eremita
Eghjort3)
Lucanus cervus
Violsmælder3)
Limoniscus violaceus
Hedepletvinge
Euphydryas aurinia
Stor ildfugl3)
Lycaena dispar
Stor kærguldsmed
Leucorrhinia pectoralis
Grøn kølleguldsmed
Ophiogomphus cecilia
Stellas mosskorpion
Anthrenochernes stellae
Skæv vindelsnegl
Vertigo angustior
Kildevælds-vindelsnegl
Vertigo geyeri
Sump-vindelsnegl
Vertigo moulinsiana
Flodperlemusling
Margaritifera margaritifera
Tykskallet Malermusling
Unio crassus

Planter

Enkelt månerude
Botrychium simplex
Vandranke
Luronium natans
Liden Najade
Najas flexilis
Fruesko
Cypripedium calceolus
Mygblomst
Liparis loeselii
Gul stenbræk
Saxifraga hirculus
Krybende Sumpskærm2)
Helosciadium repens (= Apium repens)
Grøn Buxbaumia
Buxbaumia viridis
Blank Seglmos
Drepanocladus vernicosus
Slank Klomos3)
Dichelyma capillaceum
Langbørstet Meesia3)
Meesia longiseta
Rogers Furehætte3)
Orthotrichum rogeri

1) Vadegræs er indført (ca. 1930) til Danmark og er invasiv. Typen kræver derfor ikke beskyttelse.

2) Sporadisk/uregelmæssig forekomst i Danmark. Områder kræves derfor ikke udpeget.

3) Betragtes som uddød i Danmark, men kan evt. dukke op igen.


Bilag 10

Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark

Fuglearter angivet med + omfatter arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, som har regelmæssig forekomst i et eller flere fuglebeskyttelsesområder. De øvrige forekommer regelmæssigt på en eller flere lokaliteter i antal, der har international betydning.

Rødstrubet Lom
Gavia stellata +
Sortstrubet Lom
Gavia arctica +
Nordisk lappedykker
Podiceps auritus +
Skarv
Phalacrocorax carbo
Rørdrum
Botaurus stellaris +
Sort stork
Ciconia nigra +
Hvid stork
Ciconia ciconia +
Skestork
Platalea leucorodia +
Knopsvane
Cygnus olor
Pibesvane
Cygnus columbianus bewickii +
Sangsvane
Cygnus cygnus +
Sædgås
Anser fabalis
Kortnæbbet gås
Anser brachyrhynchus
Grågås
Anser anser
Bramgås
Branta leucopsis +
Lysbuget knortegås
Branta bernicla hrota
Mørkbuget knortegås
Branta bernicla bernicla
Gravand
Tadorna tadorna
Pibeand
Anas penelope
Krikand
Anas crecca
Spidsand
Anas acuta
Skeand
Anas clypeata
Taffeland
Aythya ferina
Troldand
Aythya fuligula
Bjergand
Aythya marila
Ederfugl
Somateria mollissima
Havlit
Clangula hyemalis
Sortand
Melanitta nigra
Fløjlsand
Melanitta fusca
Hvinand
Bucephala clangula
Lille skallesluger
Mergus albellus +
Toppet skallesluger
Mergus serrator
Stor skallesluger
Mergus merganser
Hvepsevåge
Pernis apivorus +
Rød glente
Milvus milvus +
Havørn
Haliaeetus albicilla +
Rørhøg
Circus aeruginosus +
Blå kærhøg
Circus cyaneus +
Hedehøg
Circus pygargus +
Kongeørn
Aquila chrysaetos +
Fiskeørn
Pandion haliaetus +
Vandrefalk
Falco peregrinus +
Plettet rørvagtel
Porzana porzana +
Engsnarre
Crex crex +
Blishøne
Fulica atra
Trane
Grus grus +
Strandskade
Haematopus ostralegus
Klyde
Recurvirostra avosetta +
Hvidbrystet Præstekrave
Charadrius alexandrinus +
Pomeransfugl
Charadrius morinellus +
Hjejle
Pluvialis apricaria +
Strandhjejle
Pluvialis squatarola
Islandsk Ryle
Calidris canutus
Sandløber
Calidris alba
Almindelig Ryle
Calidris alpina
Brushane
Philomachus pugnax +
Lille kobbersneppe
Limosa lapponica +
Stor regnspove
Numenius arquata
Rødben
Tringa totanus
Hvidklire
Tringa nebularia
Tinksmed
Tringa glareola +
Sorthovedet måge
Larus melanocephalus +
Hættemåge
Larus ridibundus
Dværgmåge
Larus minutus +
Sandterne
Gelochelidon nilotica +
Splitterne
Sterna sandvicensis +
Fjordterne
Sterna hirundo +
Havterne
Sterna paradisaea +
Dværgterne
Sterna albifrons +
Sortterne
Chlidonias niger +
Lomvie
Uria aalge
Alk
Alca torda
Tejst
Cepphus grylle
Stor hornugle
Bubo bubo +
Mosehornugle
Asio flammeus +
Perleugle
Aegolius funereus +
Natravn
Caprimulgus europaeus +
Isfugl
Alcedo atthis +
Sortspætte
Dryocopus martius +
Hedelærke
Lullula arborea +
Markpiber
Anthus campestris +
Blåhals
Luscinia svecica +
Høgesanger
Sylvia nisoria +
Rødrygget tornskade
Lanius collurio +


Bilag 11

Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV

For arterne er angivet både det danske og det latinske navn.

Dyrearter

Pattedyr

Alle arter af flagermus
Microchiroptera spp.
Hasselmus
Muscardinus avellanarius
Birkemus
Sicista betulina
Odder
Lutra lutra
Marsvin
Phocoena phocoena
Alle andre arter af hvaler
Cetacea spp.
   
Krybdyr
 
Markfirben
Lacerta agilis
   
Padder
 
Stor vandsalamander
Triturus cristatus
Klokkefrø
Bombina bombina
Løgfrø
Pelobates fuscus
Løvfrø
Hyla arborea
Spidssnudet frø
Rana arvalis
Springfrø
Rana dalmatina
Strandtudse
Bufo calamita
Grønbroget tudse
Bufo viridis
   
Fisk
 
Snæbel
Coregonus oxyrhynchus
   
Insekter
 
Bred vandkalv
Dytiscus latissimus
Lys skivevandkalv
Graphoderus bilineatus
Eremit
Osmoderma eremita
Sortplettet blåfugl
Maculinea arion
Grøn mosaikguldsmed
Aeshna viridis
Stor kærguldsmed
Leucorrhinia pectoralis
Grøn kølleguldsmed
Ophiogomphus cecilia
   
Bløddyr
 
Tykskallet Malermusling
Unio crassus
   
Planter
 
Enkelt månerude
Botrychium simplex
Vandranke
Luronium natans
Liden Najade
Najas flexilis
Fruesko
Cypripedium calceolus
Mygblomst
Liparis loeselii
Gul stenbræk
Saxifraga hirculus
Krybende sumpskærm
Helosciadium repens (= Apium repens)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193 samt Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1976, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.