Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
32009L0128
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Autorisationskrav for professionel anvendelse og overdragelse af bekæmpelsesmidler
Kapitel 3 Uddannelser
Kapitel 4 Opfølgningskurser
Kapitel 5 Autorisation mv. af personer der på grund af kvalifikationer erhvervet i andre EU- eller EØS-lande mv. undtages fra uddannelseskravene i denne bekendtgørelse.
Kapitel 6 Fællesbestemmelser og tilsyn mv.
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv.
Bilag 1 Sprøjtecertifikat og certifikat til ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel anvendelse med henblik på erhvervelse af S1-autorisation
Bilag 2 Hånd- og rygsprøjtecertifikat med henblik på erhvervelse af S2-autorisation
Bilag 3 Kursus for ansatte i virksomheder, der forhandler plantebeskyttelsesmidler godkendt tilikke-professionel anvendelse med henblik på erhvervelse af F1-autorisation
Bilag 4 Sprøjtecertifikat-opfølgningskursus for professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler, og for ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse
Bilag 5 Hånd- og rygsprøjtecertifikat-opfølgningskursus
Bilag 6 Opfølgningskursus for ansatte hos forhandlere der sælger plantebeskyttelsesmidler godkendt til ikke-professionel anvendelse
Bilag 7 Plantebeskyttelsesmidler der kan købes og anvendes uden autorisation
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler1)

I medfør af § 10 a, § 38 b, stk. 1-3 og 6, § 45, stk. 1, § 47, § 55, stk. 2, § 56 og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for enhver overdragelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, herunder også for virksomheder, der forhandler plantebeskyttelsesmidler, og deres ansatte.

Stk. 2. Bekæmpelse af skadedyr ved hjælp af gas, jf. bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, herunder med gasningsmidler, der er godkendt efter forordning (EU) 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, er kun omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 2.

§ 2. Bekendtgørelsen berører ikke bestemmelser i anden lovgivning om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Professionel anvendelse: Enhver anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, herunder statens, regionernes og kommunernes anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Professionel anvendelse af plantebeskyttelsesmidler omfatter dermed også opgaver som bejdsning af udsæd og opblanding af plantebeskyttelsesmidler i dyrkningsmedier.

2) Plantebeskyttelsesmidler: Plantebeskyttelsesmidler, godkendt til professionel anvendelse, med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen.

3) Overdragelse: Enhver overdragelse af et plantebeskyttelsesmiddel, herunder forhandling, uanset om overdragelsen sker mod eller uden betaling.

4) Køb: Afgivelse af bestilling til forhandler af plantebeskyttelsesmidler om indkøb af disse og den efterfølgende overdragelse heraf til køber.

5) Certifikat: Dokumentation for gennemførelse af en uddannelse vedrørende plantebeskyttelsesmidler, f.eks en uddannelse, der leder til erhvervelse af sprøjtecertifikat.

6) Sprøjtebevis: Uddannelsesbevis for gennemførelse af det indtil denne bekendtgørelses ikrafttræden gældende kursus i sprøjtebevis af 12 timers varighed. Kurset udbydes nu ikke længere.

7) MAB: Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler. Der er tale om et IT-system, som omfatter enhver, der bliver autoriseret til at overdrage eller anvende plantebeskyttelsesmidler og visse biocidholdige produkter.

8) AUAP: Arbejdsgruppe for Uddannelser vedrørende anvendelse af Plantebeskyttelsesmidler. En af Miljøstyrelsen nedsat teknisk arbejdsgruppe, der foruden Miljøstyrelsen består af repræsentanter for de relevante uddannelsesudvalg og et antal lærere, der repræsenterer hver af de fire brancheretninger: Landbrug, gartneri, skovbrug og anlægsgartner/greenkeeper.

9) Virksomhed: En juridisk enhed som defineret i lov om det centrale virksomhedsregister.

Kapitel 2

Autorisationskrav for professionel anvendelse og overdragelse af bekæmpelsesmidler

§ 4. Professionel anvendelse af plantebeskyttelsesmidler må kun foretages af personer, der er autoriseret hertil af Miljøstyrelsen, jf. dog stk. 4 og § 34, stk. 4.

Stk. 2. Miljøstyrelsen autoriserer personer, der har erhvervet et relevant kursuscertifikat eller får Miljøstyrelsens anerkendelse af relevante kompetencer.

Stk. 3. Autorisation opnås via selvbetjening i MAB, som tilgås via hjemmesiden www.borger.dk. Autorisationen i MAB kan opnås i tilknytning til deltagelsen i kursus i

1) sprøjtecertifikat, når dette gennemføres som AMU kursus, men ikke i forbindelse med gennemførelse som led i en erhvervsuddannelse,

2) hånd- og rygsprøjtecertifikat,

3) forhandlercertifikat eller

4) opfølgende uddannelse til et af disse certifikater, jf. §§ 19 og 20.

Stk. 4. Særlige kategorier af plantebeskyttelsesmidler må købes og anvendes, uden at den pågældende person har en uddannelse eller uden at en virksomhed har en medarbejder med uddannelse ansat, jf. kapitel 3, eller en autorisation hertil, når dette ikke udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Kriterierne for denne gruppe plantebeskyttelsesmidler fremgår af bilag 7.

Stk. 5. En virksomhed må kun købe plantebeskyttelsesmidler, hvis der er en person beskæftiget i virksomheden, der er autoriseret til at måtte anvende den pågældende type plantebeskyttelsesmidler, jf. dog § 34, stk. 4 og 5.

Stk. 6. En person, der ikke er en del af en virksomhed, må kun købe plantebeskyttelsesmidler, såfremt personen er autoriseret til at måtte anvende den pågældende type plantebeskyttelsesmidler, jf. dog § 34, stk. 4.

§ 5. Professionel anvendelse af plantebeskyttelsesmidler må kun ske med de udbringningsmetoder, som certifikatet, jf. §§ 15, 17 og 19 eller autorisationen giver adgang til.

Sprøjtemiddelautorisation (S-autorisation)

§ 6. S1-autorisation giver adgang til:

1) Køb og overdragelse af alle typer af plantebeskyttelsesmidler med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, jf. definitionen heraf i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

2) Udbringning af plantebeskyttelsesmidler ved hjælp af alle sædvanlige former for udbringningsmetoder med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, jf. definitionen af meget giftige bekæmpelsesmidler i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. En S1-autorisation giver tillige de rettigheder, der følger af autorisation S2, S3 og F1.

§ 7. En S1-autorisation meddeles på baggrund af det certifikat, jf. § 15, der udstedes efter beståelse af prøver, som angivet i bilag 1, eller ved forelæggelse af anden dokumentation for at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. En S1-autorisation er gyldig i maksimalt fire år efter udstedelsen, dog maksimalt fire år fra den dato uddannelsescertfikatet, jf. stk. 1, er erhvervet. Autorisationen kan fornyes eller generhverves for en ny fireårig periode ved gennemførelse af et opfølgningskursus til uddannelsen, jf. § 19, stk. 1.

§ 8. S2-autorisation giver adgang til:

1) Køb af alle typer plantebeskyttelsesmidler med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, jf. definitionen af meget giftige bekæmpelsesmidler i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

2) Anvendelse af alle typer af plantebeskyttelsesmidler med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, jf. definitionen af meget giftige bekæmpelsesmidler i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, med hånd-, ryg- eller skuldersprøjte med en tankvolumen på maksimalt 25 liter, og endvidere udbringning af alle former for granulater via granulatspredere eller med hånden og påsmøring af midler, herunder til ukrudtsbekæmpelse eller som repellenter.

Stk. 2. En S2-autorisation giver tillige de rettigheder, der følger af autorisation F1.

Stk. 3. En S2-autorisation meddeles på baggrund af det certifikat, der udstedes efter afslutningen af undervisning og bestået prøve, som angivet i bilag 2, eller ved forelæggelse af anden dokumentation for at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler udbragt med hånd- og rygsprøjte, jf. § 17. Endvidere kan erhvervelse af en S2-autorisation ske på baggrund af et sprøjtebevis, jf. § 33, stk. 4.

Stk. 4. En S2-autorisation er gyldig i maksimalt fire år fra udstedelsen, dog maksimalt fire år fra den dato uddannelsescertifikatet, jf. stk. 3, er erhvervet. Autorisationen kan fornyes eller generhverves for en ny fireårig periode ved gennemførelse af et opfølgningskursus til uddannelsen, jf. § 19, stk. 2.

§ 9. S3-autorisation giver adgang til:

1) Køb af alle typer af plantebeskyttelsesmidler med undtagelse af plantebeskyttelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, jf. definitionen af meget giftige bekæmpelsesmidler i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

2) Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der benyttes til bejdsning af udsæd.

Stk. 2. En S3-autorisation opnås, jf. § 4, stk. 2, ved forelæggelse af dokumentation for at have fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler ved bejdsning.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan anerkende et kursus vedrørende bejdsning af udsæd, når kurset efter styrelsens vurdering giver deltagerne de nødvendige kvalifikationer, jf. stk. 2.

Stk. 4. En S3-autorisation er gyldig i maksimalt fire år fra udstedelsen. Gyldigheden af autorisationen kan til enhver tid fornyes for en periode på op til maksimalt fire år. Miljøstyrelsen oplyser om betingelserne for fornyelse og kan som en betingelse for fornyelse forlange, at den autoriserede person gennemgår et opfølgningskursus.

Stk. 5. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside, www.mst.dk, de kurser, som styrelsen har anerkendt og som er til rådighed for personer, der er interesseret i at erhverve en autorisation.

Gasautorisation (G-autorisation)

§ 10. G1-autorisation giver adgang til at bekæmpe muldvarpe og mosegrise ved hjælp af gas og til at overdrage alle former for gasningsmidler, jf. bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, samt adgang til køb af sådanne bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. G2-autorisation giver adgang til at foretage skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af gas i lagre af korn, frø eller lignende. Endvidere giver G2-autorisation adgang til køb og overdragelse af bekæmpelsesmidler til gasning af skadedyr i lagre af korn, frø eller lignende.

Stk. 3. Autorisation G1 og G2 kan opnås af en person, der fremlægger dokumentation for uddannelse i brugen af gasningsmidler som angivet i bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

Stk. 4. Autorisation G1 og G2 meddeles for maksimalt fem år. Autorisationen kan fornyes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

Forhandlerautorisation (F-autorisation) og krav til forhandlervirksomheder

§ 11. Overdragelse af plantebeskyttelsesmidler til brugere og andre forhandlerled må alene ske i virksomheder, der har mindst en ansat med den relevante autorisation. Den autoriserede ansatte skal i virksomhedens normale åbningstid være til rådighed for kundeservice.

Stk. 2. Overdragelse af plantebeskyttelsesmidler godkendt til ikke-professionel anvendelse må alene ske fra virksomheder med mindst en ansat, der har erhvervet en F1-autorisation, jf. dog tillige § 6, stk. 2 og § 8, stk. 2, om tilsvarende rettigheder i forhold til henholdsvis en S1-autorisation og en S2-autorisation.

Stk. 3. En F1-autorisation meddeles til personer på baggrund af erhvervelse af det certifikat, jf. § 18, der udstedes efter afslutningen af undervisning som angivet i bilag 3, eller på grundlag af anden dokumentation for fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler godkendt til ikke-professionel anvendelse.

Stk. 4. En F1-autorisation er gyldig i maksimalt fire år fra udstedelsen, dog maksimalt fire år fra den dato uddannelsescertifikatet er erhvervet. Gyldigheden af en autorisation kan efter gennemførelse af et opfølgningskursus, jf. § 20, fornyes for en fireårig periode.

Stk. 5. Overdragelse af plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel anvendelse må alene ske fra virksomheder med mindst en ansat, der har erhvervet en S1-autorisation, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Plantebeskyttelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige, jf. definitionen af meget giftige bekæmpelsesmidler i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, og som er gasningsmidler til bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise eller skadegørende insekter, må alene overdrages fra virksomheder, der har mindst en ansat, der har erhvervet en G1 eller G2-autorisation.

§ 12. Ved overdragelse af plantebeskyttelsesmidler til en slutbruger skal købers autorisationsnummer kontrolleres af forhandleren, medmindre etiketten på det pågældende plantebeskyttelsesmiddel foreskriver, at en autorisation ikke er påkrævet. Forhandleren skal kunne dokumentere, at kontrollen af købers autorisationsnummer er foretaget. Oplysninger over autoriserede personer findes i det offentligt tilgængelige autorisationssystem MAB.

Stk. 2. Autorisationsnummer, der udstedes i forbindelse med autorisationen, skal på forlangende oplyses til kontrolmyndigheden.

Gebyr

§ 13. Miljøstyrelsen opkræver et gebyr ved udstedelse af en autorisation, der skal dække styrelsens omkostninger til drift af autorisationsordningen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den første gang en S1-, S2- eller S3-autorisation udstedes til en person før 1. juli 2020, betales der intet gebyr for autorisationen. Gebyret for de nævnte autorisationer er herefter på kr. 184,00.

Stk. 3. Den første gang en F1-autorisation udstedes til en person før 1. april 2017, betales der intet gebyr for autorisationen. Gebyret for en F1-autorisation er herefter på kr. 184,00.

Stk. 4. Den første gang en G1- eller en G2-autorisation udstedes til en person før 1. april 2017, betales der intet gebyr for autorisationen. Gebyret for de nævnte autorisationer er herefter på kr. 230,00.

Stk. 5. Gebyret opkræves i forbindelse med, at autorisationen udstedes. Gebyret reguleres årligt per 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 6. Udstedelse af autorisation og autorisationsnummer samt betaling af gebyr sker via IT-autorisationssystemet MAB, som ansøgere får adgang til via www.borger.dk, jf. også § 4, stk. 2.

Stk. 7. Et gebyr tilbagebetales ikke, efter at autorisationen er udstedt, uanset at der ikke gøres brug af autorisationen i hele gyldighedsperioden.

Personer under uddannelse

§ 14. Elever, der som led i deres uddannelse anvender plantebeskyttelsesmidler under en arbejdsgivers instruktion eller under instruktion på et uddannelsessted, er undtaget fra reglerne om autorisation.

Stk. 2. Elever uden relevant autorisation må kun anvende plantebeskyttelsesmidler under instruktion af en person, der er i besiddelse af en gyldig, relevant autorisation eller et gyldigt sprøjtecertifikat eller et hånd- og rygsprøjtecertifikat, jf. § 34, stk. 4. Elever uden en G1-autorisation eller en G2-autorisation, eller indtil 1. april 2017 dokumentation for uddannelse i brugen af gasningsmidler, må ikke anvende midler, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, jf. definitionerne heraf i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Kapitel 3

Uddannelser

Kursus til opnåelse af sprøjtecertifikat

§ 15. Sprøjtecertifikat opnås ved at bestå sprøjtecertifikatuddannelsen. Uddannelsens hovedelementer og varighed fremgår af bilag 1.

§ 16. Kursus til opnåelse af et sprøjtecertifikat kan afholdes af AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Kursets hovedelementer og varighed fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte uddannelsessteder udsteder sprøjtecertifikater, når et kursus eller undervisningsforløb omfattet af kravene i bilag 1 er gennemført, og prøven er bestået.

Stk. 3. Sprøjtecertifikatet kan enten erhverves som et led i en erhvervsuddannelse eller via et selvstændigt AMU-kursus. Erhverves sprøjtecertifikatet via et AMU-kursus, erhverves det inden for den erhvervsmæssige branche, hvor kursisten har sin hovedbeskæftigelse. Tilsvarende skal de efterfølgende opfølgningskurser så vidt muligt gennemføres inden for den branche, hvor indehaveren af certifikatet har sin hovedbeskæftigelse. Sprøjtecertifikat og opfølgningskursus udbydes inden for følgende 4 brancheretninger:

1) Landbrug

2) Skovbrug

3) Gartneri

4) anlægsgartneri og golfbanepleje (greenkeeping)

Stk. 4. Ved skift af erhvervsmæssig hovedbeskæftigelse, som medfører skift til en anden af de nævnte 4 brancheretninger, skal opfølgningskurser efter skiftet så vidt muligt gennemføres inden for den relevante nye branche.

Kursus til opnåelse af hånd- og rygsprøjtecertifikat

§ 17. Kursets hovedelementer samt varighed fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Kursus til opnåelse af et hånd- og rygsprøjtecertifikat kan afholdes af AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte uddannelsessteder udsteder hånd- og rygsprøjtecertifikater, når kursus eller undervisningsforløb omfattet af kravene i bilag 2 er gennemført, og prøven er bestået.

Kursus til opnåelse af forhandlercertifikat - overdragelse af ikke-professionelle plantebeskyttelsesmidler

§ 18. Kursets hovedelementer samt varighed fremgår af bilag 3 til denne bekendtgørelse, jf. også § 11, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kursus til opnåelse af et forhandlercertifikat kan afholdes af AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte uddannelsessteder udsteder certifikater for gennemførelse af kurset for forhandlere af plantebeskyttelsesmidler omfattet af kravene i bilag 3, når et kursus eller undervisningsforløb er gennemført.

Kapitel 4

Opfølgningskurser

§ 19. Personer, der er i besiddelse af et sprøjtecertifikat eller som har gennemført en anden uddannelse, som kan sidestilles hermed, og som fortsat efter fire år fra erhvervelsen ønsker at købe, overdrage eller anvende plantebeskyttelsesmidler, skal gennemføre det i bilag 4 beskrevne opfølgningskursus.

Stk. 2. Personer, der er i besiddelse af et hånd- og rygsprøjtecertifikat eller som har gennemført anden uddannelse, som kan sidestilles hermed, jf. også § 8, stk. 3, og som fortsat efter fire år fra erhvervelsen ønsker at købe, overdrage eller anvende plantebeskyttelsesmidler, skal gennemføre det i bilag 5 beskrevne opfølgningskursus.

Stk. 3. Ved gennemførelse af det relevante opfølgningskursus, jf. stk. 1 og 2 og § 16, stk. 3, fornyes sprøjtecertifikatet eller hånd- og rygsprøjtecertifikatet for en periode på fire år. Ved udløb fornyes certifikatet ved at gennemføre nyt relevant opfølgningskursus.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 22, skal gennemføre et opfølgningskursus, der kan sidestilles med det i bilag 4 eller bilag 5 relevante kursus, senest fire år efter seneste erhvervelse af en autorisation.

§ 20. Personer, der er i besiddelse af et forhandlercertifikat til forhandling af plantebeskyttelsesmidler godkendt til ikke-professionel anvendelse, skal, for at opretholde certifikatets gyldighed, gennemføre det i bilag 6 beskrevne opfølgningskursus senest fire år fra udstedelsen af certifikatet og herefter hvert fjerde år.

§ 21. Et opfølgningskursus gennemføres på de i §§ 16-18 nævnte institutioner, jf. dog § 19, stk. 4.

Kursets hovedelementer samt varighed fremgår af bilag 4, 5 eller 6.

Stk. 2. For alle uddannelser, jf. §§ 15-20, gælder, at undervisningen skal tage udgangspunkt i relevant og opdateret undervisningsmateriale, der opfylder kravene til pensum. Undervisningsmaterialet skal stilles til rådighed for kursisterne, eller navn på forhandler af materialet skal oplyses til kursisterne.

Stk. 3. De i §§ 16-18 nævnte institutioner udsteder bevis til kursisten for, at opfølgningskurset er gennemført, jf. bilag 4, 5 eller

6.

Kapitel 5

Autorisation mv. af personer der på grund af kvalifikationer erhvervet i andre EU- eller EØS-lande mv. undtages fra uddannelseskravene i denne bekendtgørelse.

§ 22. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, der agter at etablere sig erhvervsmæssigt som bruger af plantebeskyttelsesmidler i Danmark, kan erhverve autorisation uden at have et certifikat efter denne bekendtgørelse, hvis Miljøstyrelsen kan anerkende pågældende persons erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. uddannelseskravene i bilag 1 og 2. Miljøstyrelsen kan i en tilsvarende situation autorisere en person, når personen ved forhandling af plantebeskyttelsesmidler godkendt til enten professionel eller ikke-professionel anvendelse, opfylder kravet til en virksomhed om ansættelse af uddannet og autoriseret personale, jf. uddannelseskravene i bilag 2 og 3.

Stk. 2. Personer, omfattet af stk. 1 skal, inden professionel anvendelse eller forhandling af plantebeskyttelsesmidler påbegyndes første gang, indgive ansøgning om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. En ansøgning efter stk. 1, skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for ansøgerens nationalitet, og

2) Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af

a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve professionel anvendelse eller forhandling af plantebeskyttelsesmidler, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og dokumentation vedrørende eventuel relevant erhvervserfaring, eller

b) bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har anvendt eller forhandlet plantebeskyttelsesmidler på fuldtidsbasis i et år eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de foregående ti år og kopi af eventuelle kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i det pågældende land.

§ 23. Miljøstyrelsen meddeler ansøgeren bekræftelse på modtagelsen af en ansøgning efter § 22 inden en måned fra modtagelsen og oplyser ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter.

Stk. 2. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer hurtigst muligt

og senest tre måneder efter forelæggelsen af den fuldt dokumenterede ansøgning, jf. § 22, stk. 3.

Stk. 3. Såfremt Miljøstyrelsen kan anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, kan personen opnå en autorisation.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge den i stk. 2 nævnte frist med en måned.

§ 24. Miljøstyrelsen kan som vilkår for anerkendelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der svarer til den faktiske varighed og indhold af uddannelsen, eller går op til en egnethedsprøve, når den uddannelse, som ansøgeren har fået, omfatter fag og discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det uddannelsesbevis, som kræves i Danmark, og ikke kan opvejes af tjenesteyderens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af et relevant organ. Prøvetiden kan kræves afsluttet med en bedømmelse. Krav til fastsatte udligningsforanstaltninger sker under anvendelse af proportionalitetsprincippet, herunder hensyntagen til ansøgers erhvervserfaring.

Stk. 2. Miljøstyrelsen skal give ansøgeren adgang til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til prøvetid og egnethedsprøve fastsættes i afgørelsen af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen sikrer, at ansøgeren ved valg af egnethedsprøve har mulighed for at gennemføre denne senest seks måneder efter beslutningen om egnethedsprøve.

§ 25. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, der agter at anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist, kan få tilladelse hertil efter forudgående anmeldelse til Miljøstyrelsen. Erhvervsudøvelsen må ikke påbegyndes, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse på baggrund af anmeldelsen.

Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:

1) Bevis for anmelderens nationalitet.

2) En attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et EU, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér erhvervsmæssigt at anvende plantebeskyttelsesmidler, og at det på tidspunktet for anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt.

3) Bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 3. Hvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler ikke er lovreguleret i etableringslandet , eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret, skal det kunne dokumenteres, at anmelderen har udøvet denne virksomhed i mindst et år i løbet af de foregående 10 år forud for anmeldelsen, jf. stk. 1.

Stk. 4. En anmeldelse efter stk. 1, skal fornys en gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende person fortsat ønsker at anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvis.

Stk. 5. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 4, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det omfang der er sket en væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.

§ 26. Med henblik på at undgå alvorlig skade for tjenestemodtagerens sundhed eller sikkerhed kan Miljøstyrelsen kontrollere anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang midlertidigt eller lejlighedsvis anvender plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark.

Stk. 2. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sikkerhed eller sundhed og ikke kan opvejes af tjensteyderens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, der er formelt attesteret af et relevant organ, skal den pågældende over for Miljøstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Miljøstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve.

Stk. 3. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Miljøstyrelsen.

§ 27. Inden en måned efter modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter § 25, stk. 2, underretter Miljøstyrelsen anmelderen om, hvorvidt Miljøstyrelsen agter at foretage en forudgående kontrol af anmelderens kvalifikationer eller om resultatet af den forudgående kontrol , jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af vanskeligheder, der kan betyde forsinkelse, meddeler Miljøstyrelsen inden en måned efter modtagelse af anmeldelse og fuldstændig dokumentation grunden til forsinkelsen, og hvornår en afgørelse kan forventes. Der skal senest to måneder efter modtagelse af den fuldstændige dokumentation, jf. § 25, stk. 2, være truffet afgørelse.

Stk. 3. Hvis Miljøstyrelsen stiller krav om, at anmelderen består en egnethedsprøve, jf. § 26, stk. 2, 2. pkt., skal Miljøstyrelsen senest en måned efter, at der er stillet krav herom, træffe afgørelse på baggrund af den gennemførte egnethedsprøve.

Stk. 4. Hvis Miljøstyrelsen ikke har givet svar inden for de i stk. 1-3 fastsatte frister, kan anmelderen anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvis, jf. dog § 25, stk. 4.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor kontrollen af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. stk. 1, eller egnethedsprøven, jf. stk. 3, godtgør, at anmelderen har de nødvendige kvalifikationer, udsteder Miljøstyrelsen et dokument, der bekræfter, at anmelderen kan anvende plantebeskyttelsesmidler erhvervsmæssigt i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvis, og at denne lovligt kan købe plantebeskyttelsesmidler her i landet, jf. dog § 25, stk. 4.

§ 28. Personer, der er omfattet af bestemmelserne i dette kapitel, skal ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler for andre, oplyse den, som bekæmpelsen med plantebeskyttelsesmidler udføres for, om

1) at Miljøstyrelsen har foranstaltet eller anerkendt det kursus, som personen har gennemgået, samt kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen eller til Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. § 16 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked,

2) de evt. brancheorganisationer, som den pågældende er medlem af og

3) den pågældendes eventuelle erhvervsmæssige titel og oplysning om, i hvilket EU- eller EØS-land, tilladelsen til anvendelsen af den pågældende titel er givet.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 skal gøres tilgængelige for den, som bekæmpelsen udføres for, eller meddeles denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om bekæmpelse eller inden udførelse af bekæmpelse, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.

Stk. 3. Hvis den, som bekæmpelsen udføres for, anmoder om det, skal den, som udfører bekæmpelsen, oplyse om de reger mv., der gælder for udførelsen af erhvervet, samt om hvor reglerne kan findes.

Kapitel 6

Fællesbestemmelser og tilsyn mv.

§ 29. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i kapitel 2 og 4.

§ 30. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 31. Såfremt en person, der ønsker at erhverve sig en autorisation, er straffet efter kemikalielovens § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler, eller efter bestemmelser, udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt. i miljøbeskyttelsesloven for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser mv. til plantebeskyttelsesmidler, kan Miljøstyrelsen nægte udstedelse af autorisationen.

Stk. 2. En autorisation kan nægtes udstedt i en periode på op til 5 år fra det tidspunkt, hvor personen ved dom eller vedtaget bødeforelæg er straffet for overtrædelse af reglerne, jf. stk. 1.

§ 32. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for en dispensation.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf

§ 33. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den,

1) der professionelt anvender plantebeskyttelsesmidler uden at være i besiddelse af en gyldig autorisation, jf. § 4, stk. 1, og § 34, stk. 4,

2) der køber plantebeskyttelsesmidler, uden at der er mindst en ansat i virksomheden med den relevante autorisation, jf. § 4, stk. 5, og § 34, stk. 5,

3) der overdrager plantebeskyttelsesmidler til en slutbruger, uden at have ført den fornødne kontrol med at slutbrugeren har den relevante autorisation hertil, jf. § 12,

4) der overdrager plantebeskyttelsesmidler til brugere og andre forhandlerled, uden at der er mindst en ansat i virksomheden med den relevante autorisation, jf. §11,

5) som undlader at sende anmeldelse til Miljøstyrelsen om midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. § 25,

6) som undlader at meddele oplysninger i overensstemmelse med § 12, stk. 2 eller § 28,

7) der ikke stiller ansat med relevant autorisation til rådighed for rådgivning i åbningstiden i forbindelse med overdragelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. § 11, stk. 1 og 2 eller

8) der tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation efter § 31, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser mv.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 12, stk. 1, træder i kraft den 1. juli 2020, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1753 af 14. december 2015 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler ophæves.

Stk. 4. Indtil den 1. juli 2020 skal en person beskæftiget med professionel anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der endnu ikke har opnået en autorisation, jf. § 4, stk. 1, være i besiddelse af et relevant certifikat, jf. §§ 15, 17 eller 19, for at kunne købe og anvende plantebeskyttelsesmidler. Det er tillige et krav, at personen har udfyldt en tro og love erklæring, der bekræfter, at vedkommende har kendskab til og opfylder uddannelseskravet på området. Udfyldt tro og love erklæring skal foreligge senest den 1. oktober 2016, eller inden der første gang købes eller anvendes plantebeskyttelsesmidler efter dette tidspunkt.

Stk. 5. Indtil den 1. juli 2020 må en virksomhed købe plantebeskyttelsesmidler, jf. § 4, stk. 5, når der er en person beskæftiget i virksomheden, der er i besiddelse af et relevant certifikat, jf. §§ 15, 17 eller 19. Det er tillige et krav, at personen, der skal anvende plantebeskyttelsesmidlerne, og en ansvarlig person for virksomheden har udfyldt en tro og love erklæring, der bekræfter, at de har kendskab til og opfylder uddannelseskravet på området. Udfyldt tro og love erklæring skal foreligge senest den 1. oktober 2016, eller inden der første gang købes plantebeskyttelsesmidler efter dette tidspunkt.

Stk. 6. Indtil den 1. april 2017 må en virksomhed købe bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, til en person, der er beskæftiget i virksomheden, jf. § 4, stk. 5, når personen er i besiddelse af dokumentation for uddannelse i brugen af gasningsmidler, jf. § 10. Fra den 1. april 2017 skal købers autorisationsnummer kontrolleres af forhandleren ved salg af nævnte bekæmpelsesmidler. Forhandleren skal kunne dokumentere, at kontrollen af købers autorisationsnummer er foretaget. Oplysninger over autoriserede personer findes i det offentligt tilgængelige autorisationssystem MAB.

Stk. 7. Senest den 1. januar 2017 skal en person, der ønsker en S3-autorisation gældende fra den 1. april 2017, have forelagt den fornødne dokumentation til vurdering af Miljøstyrelsen, jf. § 4, stk. 2 og 3, og § 9, stk. 2.

Stk. 8. Indtil den 1. april 2017 kan personer, der har gennemført et nødvendigt kursus til opfyldelse af kravet om forhandlercertifikat, jf. § 18, eller har gennemført et nødvendigt kursus i sprøjtecertifikat- eller hånd- og rygsprøjtecertifikat, jf. §§ 15 og 17, efterleve virksomhedens pligt ved overdragelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. § 11, uden en autorisation.

Stk. 9. Autorisationssystemet MAB, jf. § 4, stk. 3, vil være tilgængeligt fra den 1. oktober 2016.

Stk. 10. Sager, som efter § 29, stk. 1, skal behandles af Miljøstyrelsen, og som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden endnu ikke er færdigbehandlet af NaturErhvervstyrelsen efter § 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 825 af 26. juni 2013 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler, er overført til Miljøstyrelsen den 1. januar 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 28. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Sprøjtecertifikat og certifikat til ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel anvendelse med henblik på erhvervelse af S1-autorisation

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Relevant lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og anvendelsen heraf.

2) Generelt kendskab til plantebeskyttelsesmidler, herunder de forskellige typer af plantebeskyttelsesmidler (herbicider, fungicider, insekticider mv.), forskellige formuleringstyper (flydende, tabletform mv.), deres virkningsmåde (fx optagelse i planter/insekter og den forventede tid det tager før midlerne virker). Kendskab til etiketter og brugsanvisninger herunder behandlingsfrist og beregning af behov for mængde aktivstof og væskemængder.

3) Alment plantekendskab: Kulturplanternes familieforhold, ukrudtsarternes biologi, plantebestemmelse, optagelse, transport og persistens af plantebeskyttelsesmidlerne i planterne, principper for ukrudtsmidlernes selektivitet, skadetærskler for ukrudt, alternativ bekæmpelse.

4) Sygdomme og skadedyr: Skadevolderens biologi, symptomer på angreb, principper for forebyggelse og bekæmpelse, alternativ bekæmpelse, skadetærskler, varsling.

5) Eksistensen af og risiciene ved ulovlige og eventuelt forfalskede plantebeskyttelsesmidler og metoder til at identificere sådanne produkter.

6) De farer og risici, der er forbundet med plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses, navnlig:

a) Risici for mennesker (sprøjteførere, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter), og hvordan faktorer, som f.eks. rygning, forværrer disse risici.

b) Symptomer på forgiftning med plantebeskyttelsesmidler, førstehjælpsforanstaltninger og faciliteter til rapportering om uheld eller formodede uheld.

c) Risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet i almindelighed herunder risici for udvaskning til grundvand og overfladevand.

7) Basisviden om strategier og metoder til integreret bekæmpelse af skadegørere, strategier og metoder til integrerede dyrkningsmetoder, principperne for økologisk landbrug, metoder til biologisk bekæmpelse af skadegørere, information om generelle principper og afgrødespecifikke eller sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM).

8) Indføring i sammenlignende vurdering på brugerplan som middel til at hjælpe erhvervsmæssige brugere med at træffe de mest hensigtsmæssige valg af de plantebeskyttelsesmidler, der har de mindste bivirkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet, blandt alle produkter, der er godkendt til behandling af en given skadegører i en given situation.

9) Foranstaltninger til at minimere risici for mennesker, ikke-målorganismer og miljøet: sikker arbejdspraksis i forbindelse med opbevaring, håndtering og blanding af plantebeskyttelsesmidler og i forbindelse med bortskaffelse af tomme emballager, andre kontaminerede materialer og overskydende koncentrerede eller fortyndede plantebeskyttelsesmidler (herunder tankblandinger); anbefalet metode til at begrænse sprøjteførerens eksponering (personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger samt viden om sikkerhedsdatablade).

10) Risikobaserede fremgangsmåder, der tager højde for lokale variabler i forbindelse med vandindvinding såsom klima, jordbunds- og afgrødetyper samt skrånende terræn.

11) Procedurer til klargøring af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, herunder kalibrering, og til anvendelse af udstyret med færrest mulige risici for brugeren, andre mennesker, ikke-målarter af dyr og planter, biodiversiteten og miljøet, herunder vandressourcer.

12) Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, særlige sprøjtemetoder (fx lavdosissprøjtning og afdriftsreducerende teknik) og målsætningerne med den tekniske kontrol af sprøjteudstyr i brug og metoder til at forbedre sprøjtekvaliteten. Specifikke risici i forbindelse med håndholdt udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler eller rygsprøjter og de relevante risikostyringsforanstaltninger.

13) Beredskabsforanstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder vandressourcerne, i tilfælde af udslip og kontaminering samt ekstreme vejrfænomener, der kan medføre risiko for udvaskning af plantebeskyttelsesmidler.

14) Særlig omhu i beskyttelsesområder oprettet i henhold til artikel 6 og 7 i vandrammedirektivet

(2000/60/EF).

15) Journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Varighed: 74 timer.

Udbydes kurset som et selvstændigt kursus (fx AMU-kursus), skal timerne være fordelt på mindst 10 kursusdage. Et sådant kursus kan dog gennemføres som 50 % selvstudium. Kurset omfatter prøveaflæggelse, og certifikatet kan kun erhverves, hvis alle tilknyttede prøver er bestået.

Personer, der mener at besidde de nødvendige kompetencer erhvervet via fx længerevarende universitetsuddannelser eller beslægtede faglige uddannelser, kan anmode uddannelsesinstitutionerne om at få mulighed for direkte prøveaflæggelse uden forudgående deltagelse i uddannelsesinstitutionernes kurser, og på tilsvarende måde er det muligt for uddannelsesstedet at vurdere, om det for enkeltpersoner er relevant at afkorte varigheden af uddannelsen på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Certifikatet erhverves, hvis prøverne bestås.

Gennemførelsen af uddannelsen, udarbejdelse af og brug af opgaver, prøver mv. skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat, forhandlercertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.

Udarbejdelse af opgaver, prøver og eventuelle vejledninger for undervisningens gennemførelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer sker i et udvalg med repræsentanter for de i § 11 og § 13 nævnte uddannelsesinstitutioner og Videncentret for Landbrug i samarbejde med Miljøstyrelsen.


Bilag 2

Hånd- og rygsprøjtecertifikat med henblik på erhvervelse af S2-autorisation

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Relevant lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og om anvendelsen heraf

2) Generelt kendskab til plantebeskyttelsesmidler, herunder de forskellige typer af plantebeskyttelsesmidler (herbicider, fungicider, insekticider mv.), forskellige formuleringstyper (flydende, tabletform mv.), deres virkningsmåde (fx optagelse i planter/insekter og den forventede tid det tager, før midlerne virker). Kendskab til etiketter og brugsanvisninger herunder behandlingsfrist og beregning af behov for mængde aktivstof og væskemængder.

3) Kemikaliekendskab, herunder kendskab til fareklasser, fare-, risiko- og sikkerhedssætninger, opbevaring samt bortskaffelse af rester og tom emballage. Kendskab til de farer og risici, der er forbundet med plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses, navnlig:

a. Risici for mennesker (sprøjteførere, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter), og hvordan faktorer, som fx rygning, forværrer disse risici.

b. Symptomer på forgiftning med plantebeskyttelsesmidler, førstehjælpsforanstaltninger og faciliteter til rapportering om uheld eller formodede uheld.

c. Risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet i almindelighed, herunder ricisi for udvaskning til grundvand og overfladevand.

4) Basisviden om integreret bekæmpelse af skadevoldere og om biologisk bekæmpelse af skadevoldere.

5) Indføring i sammenlignende vurdering på brugerplan som middel til at hjælpe erhvervsmæssige brugere med at træffe de mest hensigtsmæssige valg af de plantebeskyttelsesmidler, der har de mindste bivirkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet, blandt alle produkter, der er godkendt til behandling af en given skadegører i en given situation.

6) Procedurer til klargøring af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, herunder påfyldning, kalibrering, og til anvendelse af udstyret med færrest mulige risici for brugeren, andre mennesker, ikke-målarter af dyr og plante, biodiversiteten og miljøet, herunder vandressourcer.

7) Anvendelse, vedligeholdelse og rengøring af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, herunder behov for regelmæssigt vedligehold og eftersyn af håndholdte sprøjter og rygsprøjter og metoder til at forbedre sprøjtekvaliteten.

8) Journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Varighed: Minimum 14,8 timer, fordelt på mindst 2 kursusdage. Kursus omfatter prøveaflæggelse, og certifikatet kan kun erhverves, hvis den tilknyttede prøve er bestået.

Gennemførelsen af uddannelsen, udarbejdelse af og brug af opgaver, prøver mv. skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertikat, forhandlercertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 3

Kursus for ansatte i virksomheder, der forhandler plantebeskyttelsesmidler godkendt til ikke-professionel anvendelse med henblik på erhvervelse af F1-autorisation

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Relevant lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og anvendelsen heraf, herunder regler om at plantebeskyttelsesmidler skal være vurderet og godkendt af Miljøstyrelsen og ikke må importeres fra udlandet.

2) Kendskab til forebyggende foranstaltninger og alternative metoder til brug af plantebeskyttelsesmidler.

3) Generelt kendskab til plantebeskyttelsesmidler, herunder de forskellige typer af plantebeskyttelsesmidler (herbicider, fungicider, insekticider mv.), forskellige formuleringstyper (flydende, tabletform mv.), deres virkningsmåde (fx optagelse i planter/insekter og den forventede tid det tager, før midlerne virker) og etiketter og brugsanvisninger.

4) Kendskab til de farer og risici, der er forbundet med plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses, navnlig:

a) Risici for mennesker (sprøjteførere, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter), og hvordan faktorer, som fx rygning, forværrer disse risici.

b) Symptomer på forgiftning med plantebeskyttelsesmidler og førstehjælpsforanstaltninger.

c) Risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet i almindelighed, herunder grundvand og overfladevand.

5) Foranstaltninger til at minimere risici for mennesker, ikke-målorganismer og miljøet, herunder: sikker opbevaring, sikker og korrekt anvendelse, håndtering og opblanding af plantebeskyttelsesmidler og korrekt og sikker bortskaffelse af tomme emballager, andre kontaminerede materialer og overskydende koncentrerede eller fortyndede plantebeskyttelsesmidler.

6) Korrekt og sikker anvendelse og vedligehold af relevant udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Særligt de specifikke risici der kan være forbundet med anvendelsen af håndholdte sprøjter eller rygsprøjter og de relevante risikostyringsforanstaltninger.

7) Indføring i sammenlignende vurdering på brugerplan som middel til at hjælpe de private haveejere og andre ikke-erhvervsmæssige brugere med at træffe de mest hensigtsmæssige valg af de plantebeskyttelsesmidler, der har de mindste bivirkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet, blandt alle produkter, der er godkendt til behandling af en given skadegører i en given situation.

8) Journalføring ved salg af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Varighed: Minimum 7,4 timer.

Der udstedes certifikat for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 4

Sprøjtecertifikat-opfølgningskursus for professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler, og for ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Sprøjteteknik: Ny teknologi, dysevalg og sprøjteteknik.

2) Plantebeskyttelsesmidler: Kendskab – ajourføring.

3) Behandlingsstrategier, herunder IPM (integreret bekæmpelse af skadegørere): Udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater, vurdering af bekæmpelsesbehov.

4) Lovgivning: Fokus på nyeste lovgivning vedrørende henholdsvis plantebeskyttelsesmidler, regulering af påvirkninger på omgivende miljø, og om arbejdsmiljø.

Varighed: Minimum 7,4 timer.

Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 5

Hånd- og rygsprøjtecertifikat-opfølgningskursus

Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:

1) Sprøjteteknik: Ny sprøjteteknologi og vedligehold af sprøjter.

2) Plantebeskyttelsesmidler: Kendskab - ajourføring.

3) Forebyggende tiltag for at minimere brugen af sprøjtemidler herunder IPM (integreret bekæmpelse af skadegørere).

4) Lovgivning: Fokus på nyeste lovgivning vedrørende henholdsvis plantebeskyttelsesmidler, regulering af påvirkninger på omgivende miljø, og om arbejdsmiljø.

Varighed: Minimum 4 timer.

Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv., udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 6

Opfølgningskursus for ansatte hos forhandlere der sælger plantebeskyttelsesmidler godkendt til ikke-professionel anvendelse

Undervisningen skal indeholde opdatering om nyeste viden indenfor følgende hovedelementer:

1) Lovgivning om plantebeskyttelsesmidler.

2) Forebyggende foranstaltninger og alternative metoder til brug af plantebeskyttelsesmidler.

3) Plantebeskyttelsesmidler til brug hos ikke-erhvervsmæssige brugere og forskellen imellem de godkendte midlers miljøprofil.

4) De miljø- og sundhedsmæssige farer og risici, der er forbundet med ikke-erhvervsmæssige brugeres anvendelse, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler, og hvordan de kan identificeres og begrænses.

5) Den relevante lovgivning om journalføring ved salg af plantebeskyttelsesmidler.

Varighed: Minimum 4 timer

Der udstedes bevis for gennemført kursus. Kursus omfatter ikke prøveaflæggelse eller eksamination.

Gennemførelsen af uddannelsen skal ske i henhold til Miljøstyrelsens vejledning vedrørende uddannelserne for opnåelse af sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat mv, udarbejdet for Miljøstyrelsen af AUAP.


Bilag 7

Plantebeskyttelsesmidler der kan købes og anvendes uden autorisation

Dette omfatter:

1) Plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til ikke-professionel anvendelse, eller hvor der er tale om klar-til-brug produkter, der forhandles som dispensere eller i en afmålt mængde på væskeform, der blot skal fortyndes i vand før brug.

2) Plantebeskyttelsesmidler, der er uproblematiske og som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis plantebeskyttelsesmidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve plantebeskyttelsesmidlet.

Personen, der anvender midlet, må alene anvende de kategorier af plantebeskyttelsesmidler, der er nævnt ovenfor.

Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside om, hvilke godkendte midler, der konkret er omfattet af betingelserne nævnt ovenfor.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om

tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132.