Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
32009L0128
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 2 Krav til personer, der udfører gasning
Kapitel 3 Salg af gas
Kapitel 4 Gennemførelse af gasning
Kapitel 5 Gasning på land
Kapitel 6 Gasning på skibe
Kapitel 7 Administrative bestemmelser og virksomheders oplysningspligt
Kapitel 8 Anmeldelse af udenlandske skadedyrsbekæmpere
Kapitel 9 Tilsyn og klage
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Uddannelsesemner der skal indgå i uddannelse af desinfektører, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse1)

I medfør af § 4 a, § 10 a, § 22, stk. 2, § 22 a, § 23, § 27, stk. 2, § 30, stk. 1, § 38 b, § 45, § 47 og § 59, stk. 4 og 5, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved bekæmpelse af skadedyr, for eksempel muldvarpe, mosegrise og skadevoldende insekter i lagre af korn, frø og lignende, ved hjælp af gas, jf. § 2, nr. 1, samt ved salg af produkter til dette formål.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Autorisationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

2) Gas: Et godkendt bekæmpelsesmiddel, hvor det aktive stof under anvendelsen har et absolut gastryk på 101,3 kPa eller derover ved 20°C, uanset i hvilken formulering stoffet foreligger inden anvendelsen.

3) Gasning: Bekæmpelse af skadedyr ved hjælp af gas, uanset hvordan denne gas er klassificeret.

4) Gaskursus: Uddannelse i anvendelse af gas til bekæmpelse af skadedyr, jf. § 5.

5) Autoriseret person: En fysisk person, som af Miljøstyrelsen er blevet autoriseret til ved hjælp af gas at bekæmpe

a) skadevoldende insekter i lagre af korn, frø, træ og lignende, herunder i containere, gasrum mv., eller

b) mosegrise og muldvarpe.

6) Udenlandsk skadedyrsbekæmper: En fysisk person, der er etableret i andre EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt og lejlighedsvis udfører virksomhed som autoriseret person i Danmark. En udenlandsk skadedyrsbekæmper har samme rettigheder og forpligtelser som en autoriseret person i forbindelse med brugen af gas som bekæmpelsesmiddel. I bekendtgørelsen bruges "den autoriserede person", jf. nr. 5, som samlet betegnelse for alle, der er berettigede til at benytte gas til skadedyrsbekæmpelse.

7) Klassificeringsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

8) Klassificeringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

9) Salg: Enhver overdragelse af gas, uanset om overdragelsen sker mod betaling.

Kapitel 2

Krav til personer, der udfører gasning

§ 3. Den, der ønsker autorisation til at benytte gas til skadedyrsbekæmpelse, skal være berettiget efter bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler til at anvende bekæmpelsesmidler, der er defineret som meget giftige efter bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Stk. 2. Det krav om kursus, som er nævnt i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler som betingelse for adgang til at indkøbe og anvende de i stk. 1 nævnte bekæmpelsesmidler, anses for at være efterlevet ved gennemførelsen af et kursus efter denne bekendtgørelse, som er relevant for den pågældende skadedyrsbekæmpelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En udenlandsk skadedyrsbekæmper skal ikke opfylde kravene i stk. 2, hvis den pågældende har erhvervserfaring gennem at have arbejdet med skadedyrsbekæmpelse med gas i

1) tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 4,

2) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis skadedyrsbekæmperen godtgør at have gennemgået en relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,

3) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis skadedyrsbekæmperen godtgør også at have udøvet virksomhed som skadedyrsbekæmper i mindst tre år som arbejdstager, jf. dog stk. 3, eller

4) tre på hinanden følgende år som arbejdstager, hvis skadedyrsbekæmperen godtgør at have gennemgået en relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Stk. 4. Hvis udøvelsen af virksomhed som selvstændig eller virksomhedsleder som beskrevet i stk. 3 er ophørt, anerkender Miljøstyrelsen denne virksomhed i de i stk. 3, nr. 1 og 3, nævnte tilfælde, hvis virksomheden er ophørt ti år eller mindre forud for tidspunktet for anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Stk. 5. En udenlandsk skadedyrsbekæmper, der er omfattet af stk. 3, skal anmelde sig efter § 18. Den pågældende har samme rettigheder og pligter som en autoriseret person.

§ 4. Autorisation sker efter reglerne i autorisationsbekendtgørelsen på baggrund af et foranstaltet eller anerkendt gaskursus, jf. § 5.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan begrænse autorisationen til at omfatte bestemte gastyper eller bekæmpelse af bestemte skadedyr.

Stk. 3. Autorisationen udstedes med en gyldighed på højst fem år. Miljøstyrelsen kan som betingelse for en fornyelse forlange, at desinfektøren gennemgår en tillægsuddannelse eller fornyet uddannelse.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde meddele autorisation, selv om ansøger ikke har gennemgået et kursus, jf. stk. 1. Den pågældende skal på anden måde godtgøre kendskab til anvendelse af bekæmpelsesmidler til gasning af de relevante skadedyr og under de relevante forhold.

Krav til kurser

§ 5. Miljøstyrelsen fastsætter indhold og varighed af et foranstaltet gaskursus.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan anerkende et gaskursus, der opfylder de i bilag 1 nævnte emner, eller som efter styrelsens vurdering vil lade deltageren opnå tilsvarende kvalifikationer.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan stille nærmere betingelser for anerkendelse af et kursus efter stk. 2, herunder om kursets varighed og om praktisk træning i forbindelse med autorisation efter gennemgang af et anerkendt kursus.

Stk. 4. En anerkendelse gælder for fem år, men kan begrænses til et kortere tidsrum. En anerkendelse bortfalder, hvis Miljøstyrelsen selv foranstalter et kursus på det pågældende område, medmindre styrelsen bestemmer andet.

Stk. 5. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside, www.mst.dk, de gaskurser, som er til rådighed.

Kapitel 3

Salg af gas

§ 6. Gas må kun sælges af en fysisk person, der er autoriseret hertil efter autorisationsbekendtgørelsen. En juridisk person kan forhandle bekæmpelsesmidler til gasning, hvis denne har en fysisk person med den nødvendige autorisation ansat.

Kapitel 4

Gennemførelse af gasning

§ 7. Til gasning skal anvendes bekæmpelsesmidler, der er godkendt til dette formål. Gasning skal udføres i overensstemmelse med godkendelsen af midlet, etiketten og brugsanvisningen for det pågældende produkt og bestemmelser fastsat efter anden lovgivning til regulering af brugen af gas. Gassen skal opbevares i den originale emballage, indtil den skal bruges.

Stk. 2. Hvis en godkendelse af en gas eller etiketten eller brugsanvisningen til dette produkt fastsætter strengere betingelser for brugen end denne bekendtgørelse, skal de strengere betingelser følges.

§ 8. Den autoriserede person instruerer eventuelle medhjælpere og overvåger, at arbejdet udføres i overensstemmelse med brugsanvisningen for det pågældende produkt og bestemmelser fastsat efter anden lovgivning til regulering af brugen, herunder transport, af gas. Instruktionen skal omfatte vejledning i de i bilag 1, nr. 2, 3, 4 og 7, angivne forhold i forbindelse med gasningen. Den autoriserede person vælger selv formen for sin instruktion.

Kapitel 5

Gasning på land

Foranstaltninger, inden gasning påbegyndes

§ 9. Inden gasning inden døre, udendørs mindre end 10 meter til bygninger med dyr eller mennesker eller udendørs i tilfælde, hvor gasning finder sted, uden at gasningsmidlet udlægges under jordoverfladen, jf. § 10, skal den autoriserede person foretage grundig afspærring af det område, hvor gasningen skal foretages. Ved afspærringen skal opstilles skilte, der er udformet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning og indeholder de i stk. 3 angivne oplysninger. I nødvendigt omfang skal den autoriserede person tillige sørge for vagt ved adgangsveje til det område, der skal gasses.

Stk. 2. Ved gasning i lukkede rum skal den autoriserede person sørge for, at rummet er lukket tæt af mod omgivelserne, således at gas ikke kan spredes til rum, der ikke er afspærret.

Stk. 3. Det skal ved skiltning ved det afspærrede område fremgå,

1) at der foretages gasning, og hvilket middel, der bruges,

2) at det er forbundet med livsfare at passere ind i det afspærrede område,

3) hvornår gasningen påbegyndes og forventes afsluttet og

4) navn og kontaktoplysninger på den, der gennemfører gasningen.

§ 10. Gasning udendørs uden afspærring, jf. § 9, mere end 10 meter fra bygninger med dyr eller mennesker må kun finde sted ved udlægning af gasningsmidlet under jordoverfladen i de gangsystemer, hvor bekæmpelse ønskes foretaget.

Iværksættelse af gasningen

§ 11. Gasningen må påbegyndes, når den autoriserede person personligt har sikret sig, at der ikke opholder sig uvedkommende personer i det område, hvor gasningen gennemføres.

Foranstaltninger efter gasning

§ 12. Efter at gasningen er afsluttet, skal afspærring og en iværksat vagttjeneste opretholdes, indtil den autoriserede person har sikret sig, at koncentrationen af gas i det gassede område ikke kan udgøre en risiko for forgiftning, jf. stk. 2.

Stk. 2. Lukkede rum, herunder containere o.l., må frigives, når

1) rummene er forsvarligt udluftet,

2) den autoriserede person har sikret sig, at der ikke kan være områder med gasophobning, og

3) den autoriserede person ved målinger har sikret sig, at koncentrationen af gas er så lav, at adgang uden personlige værnemidler er tilladt efter Arbejdstilsynets regler for adgang til områder med luftforurening.

§ 13. Den autoriserede person skal føre en journal over gennemførte gasninger.

Stk. 2. Det skal fremgå af journalen,

1) hvor gasning er blevet gennemført (ved bekæmpelse af mosegrise eller muldvarpe i marker skal afgrøden angives og marken identificeres, og ved gasning indendørs skal bygninger mv. specificeres),

2) hvornår gasning blev gennemført,

3) hvilke bekæmpelsesmidler, der har været anvendt til gasningen,

4) hvilken mængde bekæmpelsesmiddel, der har været medbragt, og hvilken mængde der har været anvendt til gasningen,

5) hvem (navn og autorisationsnummer), der har udført gasningen, og, hvor relevant, hvem der har bistået ved gasningen, herunder med afspærrings- og vagtopgaver, og

6) om der er indtruffet omstændigheder, der har givet anledning til at afbryde gasningen eller til andre særlige forholdsregler.

Stk. 3. Den autoriserede person skal anmelde til Giftlinjen, hvis der under gasningen indtræffer uheld eller andet, som bevirker, at politi, redningsberedskab eller kommunale miljøforvaltninger må tilkaldes. Anmeldelsen skal ske senest 24 timer efter, at hændelsen er indtruffet. Det skal anføres i journalen, at anmeldelse er sket.

Stk. 4. Journalen skal opbevares for de forudgående tre kalenderår. Journalen skal på forlangende forevises Miljøstyrelsen og de i stk. 3 nævnte myndigheder.

Kapitel 6

Gasning på skibe

§ 14. På skibe skal den autoriserede person i stedet for den i §§ 9-12 beskrevne fremgangsmåde gennemføre gasning i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter om anvendelse af gas i skibe.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser og virksomheders oplysningspligt

§ 15. Senest en måned efter, at Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning om autorisation, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren. Styrelsen oplyser samtidig ansøgeren om eventuelle manglende dokumenter til styrelsens behandling af ansøgningen.

Stk. 2. Sammen med kvitteringen skal styrelsen endvidere oplyse ansøgeren om

1) fristen for meddelelse af afgørelse, jf. § 16, stk. 1, og muligheden for, at fristen kan forlænges med én måned, jf. § 16, stk. 2,

2) at autorisation efter § 3 ikke kan anses for meddelt, selv om afgørelsen ikke er truffet og meddelt, inden fristen i § 16, stk. 1, er udløbet, og

3) at Miljøstyrelsens afgørelse ikke kan påklages, jf. § 22.

Stk. 3. Hvis ansøger har gennemgået et kursus, foranstaltet af Miljøstyrelsen, kan ansøgning efter § 4 og kvittering efter stk. 1 og 2 erstattes af en meddelelse fra kursuslederen om, at den pågældende har bestået kurset og at Miljøstyrelsen vil blive underrettet herom. Meddelelsen skal indeholde de i stk. 2 nævnte oplysninger.

§ 16. Miljøstyrelsen træffer en begrundet afgørelse senest tre måneder efter modtagelse af en fuldt dokumenteret ansøgning.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen skal begrunde forlængelsen og dens varighed, og give ansøgeren meddelelse herom inden fristens udløb.

Stk. 3. Autorisation efter § 3 kan ikke anses for givet, selv om Miljøstyrelsen ikke har meddelt ansøgeren sin afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2.

§ 17. Den autoriserede person skal oplyse sine kunder om brancheorganisationer eller lignende, som vedkommende er medlem af.

Stk. 2. Hvis en kunde anmoder om det, skal den autoriserede person oplyse om lovgivningen vedrørende anvendelse af bekæmpelsesmidler og de særlige regler for gasning samt om, hvordan kunden kan blive bekendt med denne.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres tilgængelige, før en kontrakt indgås. Hvis der ikke indgås en skriftlig kontrakt, skal oplysningerne gøres tilgængelige før leveringen af tjenesteydelsen. Den autoriserede person bestemmer selv, hvordan og i hvilken form oplysningerne gives.

Stk. 4. En udenlandsk skadedyrsbekæmper skal endvidere oplyse sine kunder om

1) navn og adresse på det offentlige register i hjemlandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikation i dette register,

2) navn og adresse på hjemlandets kompetente myndighed og

3) registreringsnummeret som momspligtig virksomhed i hjemlandet.

Kapitel 8

Anmeldelse af udenlandske skadedyrsbekæmpere

§ 18. En udenlandsk skadedyrsbekæmper skal skriftligt anmelde til Miljøstyrelsen, at vedkommende agter at udøve virksomhed på lige fod med en autoriseret person i Danmark.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for

1) skadedyrsbekæmperens nationalitet,

2) at skadedyrsbekæmperen opfylder kravene i § 3, stk. 2, og

3) at skadedyrsbekæmperen ikke ved dom eller administrativ afgørelse er blevet frakendt retten til at udøve virksomhed som skadedyrsbekæmper.

Stk. 3. Anmeldelse som nævnt i stk. 1 skal fornys en gang om året.

§ 19. En udenlandsk skadedyrsbekæmper, der er flyttet til en anden medlemsstat end vedkommendes nationalstat, er også omfattet af § 18, når den pågældende inden for de sidste ti år har udøvet virksomhed som skadedyrsbekæmper i mindst to år forud for leveringen af den bekæmpelsesydelse, vedkommende agter at udføre i Danmark, og erhvervet ikke er lovreguleret i den pågældende medlemsstat, hvortil skadedyrsbekæmperen flyttede.

Udveksling af oplysninger om udenlandske skadedyrsbekæmpere

§ 20. Miljøstyrelsen kan af de kompetente myndigheder i det medlemsland, hvor skadedyrsbekæmperen er etableret, forlange relevante oplysninger om, at den pågældende er lovligt etableret, har udvist redelig adfærd og ikke har været idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner. Miljøstyrelsen skal underrette de kompetente myndigheder i det medlemsland, hvor skadedyrsbekæmperen er etableret, hvis denne ikke har udvist redelig adfærd eller er blevet idømt fagligt disciplinære eller strafferetlige sanktioner i Danmark.

Kapitel 9

Tilsyn og klage

§ 21. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser, jf. lovens bestemmelser herom.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med at føre tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser hos jordbrugere, der er blevet autoriseret til at bekæmpe mosegrise og muldvarpe med gas.

§ 22. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10

Straf

§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) foretager gasning uden autorisation, jf. § 3, eller uden anmeldelse, jf. § 18,

2) undlader at give oplysninger som nævnt i § 17,

3) sælger midler uden autorisation til salg eller uden at have en autoriseret person ansat til at foretage salget, jf. § 6,

4) anvender midler, der ikke er godkendt til gasning, jf. § 7,

5) undlader instruktion eller giver mangelfuld instruktion af medhjælpere, jf. § 8,

6) undlader at foretage afspærring eller foretager mangelfuld afspærring, jf. § 9, stk. 1 og 2,

7) undlader skiltning eller fortager mangelfuld skiltning, jf. § 9, stk. 3,

8) undlader at kontrollere det afspærrede område inden gasningen, jf. § 11,

9) ophæver afspærring uden at sikre sig, at koncentrationen af gas er så lav, at den ikke kan udgøre en risiko for forgiftning, jf. § 12, eller

10) undlader at føre journal, fører mangelfuld journal, herunder undlader anmeldelse, eller undlader at opbevare journalen, jf. § 13.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016. § 6 træder dog først i kraft den 1. april 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1751 af 14. december 2015 om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse ophæves.

Stk. 3. Sager, som efter § 21, stk. 1, skal behandles af Miljøstyrelsen, og som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af NaturErhvervstyrelsen efter § 21, stk 2, i bekendtgørelse nr. 1507 af 12. december 2013 om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, overføres til Miljøstyrelsen.

§ 25. Dispensationer til gasning, udstedt i medfør af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, bevarer deres gyldighed indtil den udløbsdato, som fremgår af dispensationen, dog ikke ud over den 30. juni 2018. Autorisation til gasning meddeles derefter efter §§ 3-5 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Den, der udfører gasning på basis af en dispensation som nævnt i stk. 1, skal overholde de i §§ 6-13 nævnte krav ved udførelsen af en gasning.

Stk. 3. Tilladelser til indkøb og anvendelse af bekæmpelsesmidler mod mosegrise og muldvarpe, udstedt før den 1. juli 2013, er gyldige til og med

1) den 30. juni 2018, hvis tilladelsen er udstedt den 1. juli 2009 eller tidligere,

2) den 30. juni 2019, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2009 og den 1. juli 2010,

3) den 30. juni 2020, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2010 og den 1. juli 2011,

4) den 30. juni 2021, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2011 og den 1. juli 2012, eller

5) den 30. juni 2022, hvis tilladelsen er udstedt den 2. juli 2012 eller senere.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 24. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Uddannelsesemner der skal indgå i uddannelse af desinfektører, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 2

De nævnte emner er ens for kurser, der retter sig mod bekæmpelse af pattedyr som skadedyr og mod insekter og andre laverestående dyr, men indholdet af emnerne skal tilpasses den type gaskursus, der udbydes til de to forskellige typer af autorisationer, jf. § 2, nr. 5.

1. Al relevant lovgivning om anvendelse af bekæmpelsesmidler til gasning.

2. Teoretisk og praktisk vejledning i anvendelse af midlerne samt kendskab til målorganismernes biologi.

3. Kendskab til lovgivning om hvilke bekæmpelsesmidler, der lovligt må bruges i Danmark, ulovlig import samt eksistensen af eventuelle forfalskede bekæmpelsesmidler og metoder til at identificere sådanne produkter.

4. Farer og risici, der er forbundet med bekæmpelsesmidler til anvendelse for gasning, og hvordan de kan identificeres og begrænses, navnlig:

a) kemiske, fysiske og toksiske egenskaber ved den gas, der anvendes til bekæmpelse af skadedyr,

b) regler og bestemmelser for brugen af de aktuelle gastyper,

c) risici i almindeligt forekommende arbejdssituationer, der omfatter håndtering eller anvendelse af gas, og forebyggende beskyttelse, herunder tætning og afspærring af de rum, der skal gasses, og anvendelse af personlige værnemidler,

d) risici for mennesker (desinfektører, beboere, andre tilstedeværende samt personer, der færdes på behandlede arealer, eller som håndterer eller spiser behandlede produkter), og hvordan faktorer, som f.eks. rygning, forværrer disse risici,

e) symptomer på forgiftning, førstehjælpsforanstaltninger ved forgiftning og hjerte- eller lungeproblemer og oplysning om faciliteter til rapportering om uheld eller formodede uheld samt

f) risici for miljøet i almindelighed.

5. Indføring i sammenlignende vurdering på brugerplan som middel til at hjælpe desinfektørerne med at træffe de mest hensigtsmæssige valg af den gas, der har de mindste bivirkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet, blandt alle produkter, der er godkendt til behandling af en given skadegører i en given situation.

6. Foranstaltninger til at minimere risici for mennesker, ikke-målorganismer og miljøet: Sikker arbejdspraksis i forbindelse med opbevaring og håndtering af bekæmpelsesmidler til gasning og i forbindelse med bortskaffelse af tomme emballager, andre kontaminerede materialer og overskydende mængder af bekæmpelsesmidler til gasning.

7. Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til anvendelse ved gasning.

8. Beredskabsforanstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, i tilfælde af udslip af gas.

9. Journalføring ved anvendelse af gas som bekæmpelsesmiddel.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71.