Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Naturstyrelsens opgaver
Kapitel 2 Naturstyrelsens administrative beføjelser
Kapitel 3 Klage, ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen

I medfør af § 70, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, § 27, stk. 1 og 2, i lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1619 af 8. december 2015, § 15 og § 17, stk. 1 og 2, i lov om Skjern Å Naturprojekt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1532 af 10. december 2015, § 6, stk. 1 og 2, i lov om Domaineeiendommes Afhændelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 21. juni 2007 og efter forhandling med Ringkøbing-Skjern kommunalbestyrelse fastsættes:

Kapitel 1

Naturstyrelsens opgaver

§ 1. Naturstyrelsen varetager administrationen af dele af lov om naturbeskyttelse, dele af lov om jagt og vildtforvaltning, dele af lov om nationalparker, lov om Skjern Å Naturprojekt og lov om Domaineeiendommes Afhændelse.

Stk. 2. Naturstyrelsen varetager efter miljø- og fødevareministerens beslutning opgaver i forbindelse med beredskabsloven og lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten.

§ 2. Naturstyrelsen varetager miljø- og fødevareministerens beføjelser til at fastsætte regler efter lov om Skjern Å Naturprojekt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for regler, der har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning.

§ 3. Naturstyrelsen afgør enkeltsager og udarbejder vejledninger. Styrelsen forbereder og udarbejder generelle retsforskrifter og enkeltsager m.v., der skal forelægges for miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2. Naturstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og medvirker ved forsøgs- og udredningsvirksomhed inden for de lovgivningsområder, der er nævnt i § 1.

§ 4. Naturstyrelsen udøver de beføjelser, som måtte være tillagt ministeriet i henhold til servitutter, aftaler, fundatser m.v. i relation til de arealer, som er nævnt i § 5, og som er udfærdiget i medfør af naturbeskyttelsesloven eller skovloven eller har tilknytning til disse love.

§ 5. Naturstyrelsen varetager driften af egne skove og andre naturarealer m.v. samt opgaver i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets øvrige arealforvaltning.

Stk. 2. Naturstyrelsen varetager konkrete projekter om genopretning af naturværdier, forbedring af vandmiljøet og styrkelse af friluftslivet.

Stk. 3. Naturstyrelsen kan indgå aftale om drift og administration af andre skov- og naturarealer end nævnt i stk. 1.

§ 6. Naturstyrelsen varetager plejeopgaver vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets arealer, reservater og klitfredede arealer efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Naturstyrelsen varetager myndighedsopgaver vedrørende reservater efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

§ 7. Naturstyrelsen varetager opgaver vedrørende nyopståede øer på søterritoriet.

§ 8. Naturstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand inden for styrelsens område til miljø- og fødevareministeren og andre centrale og lokale myndigheder.

§ 9. Naturstyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

§ 10. Naturstyrelsen varetager EU-sager og internationale sager inden for styrelsens område.

§ 11. Naturstyrelsen kan efter miljø- og fødevareministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

Kapitel 2

Naturstyrelsens administrative beføjelser

Lov om naturbeskyttelse

§ 12. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til naturbeskyttelsesloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Bestemme, at arealer, ejet af Naturstyrelsen, helt eller delvis lukkes for offentlighedens adgang; § 27, stk. 1.

2) Forbyde offentlighedens adgang på klitfredede arealer, ejet af Naturstyrelsen, hvor der er fare for sandflugt; § 27, stk. 2.

3) Iværksætte de foranstaltninger, som er nødvendige for at dæmpe sandflugt på klitfredede arealer; § 53, stk. 1.

4) Give påbud til en grundejer om for egen regning at udføre de foranstaltninger, som er nødvendige for at dæmpe sandflugt på arealer, der ikke er klitfredede, samt påbud om begrænsninger i ejerens anvendelse af arealet; § 53, stk. 2.

5) Lade udføre dæmpningsarbejder for ejerens regning; § 53, stk. 3.

6) Træffe beslutning om dæmpningsarbejder, herunder tillade ejer at udføre dæmpning; § 53, stk. 4.

7) Erhverve fast ejendom og afholde drifts- og anlægsudgifter på erhvervede ejendomme; § 55, stk. 1, nr. 1.

8) Sælge fast ejendom; § 55, stk. 2.

9) Modtage gaver til opfyldelse af lovens formål; § 56, stk. 2.

10) Beslutte pålæg af forkøbsret for staten; § 57, stk. 1.

11) Varetage funktioner ved udøvelse af forkøbsret for staten; § 57, stk. 2, og § 59.

12) Beslutte ekspropriation af fast ejendom til brug for Naturstyrelsens egne projekter; § 60, stk. 1.

13) Varetage funktioner ved ekspropriation af fast ejendom; § 60, stk. 4.

14) Forestå rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed; § 63, stk. 1.

15) Påse, med undtagelse af håndhævelse, at reglerne i lovens kapitel 5 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. overholdes; § 73, stk. 2.

16) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af naturbeskyttelseslovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt; § 76.

Lov om jagt og vildtforvaltning

§ 13. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til jagt og vildtforvaltningsloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Yde tilskud til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, for så vidt angår etablering af mindre vådområder og "Plant for vildtet"; § 12.

2) Pålægge en grundejer at foretage foranstaltninger til varetagelse af de hensyn, der er nævnt i lovens § 37, samt i givet fald udføre foranstaltningen, dog kun for så vidt angår vildt, der er fastsat jagttid for; § 38.

3) Påse, at loven og regler udstedt efter loven overholdes; § 47, stk. 1.

4) Påse, at forbud og påbud efterkommes, og at vilkår for tilladelser overholdes; § 47, stk. 2.

5) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af jagt- og vildtforvaltningslovgivningen; § 50.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan gøre undtagelse fra regler, der er udstedt med hjemmel i § 33 i lov om jagt og vildtforvaltning eller fortsat er i kraft i medfør af lovens § 60, når det ansøgte ikke er i strid med formålet med oprettelsen af reservatet.

Lov om nationalparker

§ 14. Følgende opgave og beføjelse i henhold til lov om nationalparker udøves af Naturstyrelsen:

1) Overtage arealer og indgå aftaler om driften; § 15, stk. 1.

Beredskabsloven

§ 15. Følgende opgaver og beføjelser inden for Miljø- og Fødevareministeriets område i beredskabsloven udøves af Naturstyrelsen f.s.v. angår de områder, der ifølge § 1 administreres af Naturstyrelsen:

1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret; § 24, stk. 1.

2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for kommunernes og regionernes beredskabsplanlægning; § 27.

3) Udstedelse af pålæg til offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab; § 28, stk. 1.

4) Udstedelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger; § 28, stk. 2.

5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg; § 28, stk. 3 og 5.

6) Iværksættelse af eller tilladelse til ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab; § 38, stk. 2.

7) Udstedelse af pålæg til enhver om at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af den civile sektors beredskab; § 45.

Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

§ 16. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten udøves af Naturstyrelsen:

1) Sælge de ejendomme, der er udstykket efter loven, til ejerne af de sommerhuse, der er opført herpå, eller en juridisk person ejet af disse, uden offentligt udbud; § 3.

Lov om Skjern Å Naturprojekt

§ 17. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til Skjern Å-loven udøves af Naturstyrelsen:

1) Påse overholdelse af lovens § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 13, stk. 2; § 15.

Lov om Domaineeiendommes Afhændelse

§ 18. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om Domaineeiendommes Afhændelse udøves af Naturstyrelsen:

1) Afhænde gadejorder; § 5.

Kapitel 3

Klage, ikrafttræden m.v.

§ 19. Afgørelser truffet af Naturstyrelsen efter bekendtgørelsens §§ 12-18 kan ikke påklages til ministeren. Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet eller en taksationskommission i det omfang, det fremgår af loven.

§ 20. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at en opgave eller beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Naturstyrelsen, udøves af ministeren.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan give direktøren for Naturstyrelsen instruktioner for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Naturstyrelsen.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. juni 2016

Esben Lunde Larsen

/ Hanne Kristensen