Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Akademikerne har indgået vedlagte protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Protokollatet fraviger akademikeroverenskomsten og aftalen om chefløn på de punkter, der er nævnt i protokollatets § 3.

Det er aftalt, at akademisk uddannet kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Design og Designskolen Kolding omfattes af protokollatet. Herudover er der alene foretaget redaktionelle ændringer.

Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

PKAT i henhold akademikeroverenskomsten. LKO 7019 og 3950 i SLS anvendes.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den [udgivelsesdato]. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 2. november 2012 om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. (Modst. nr. 034-12).

Moderniseringsstyrelsen, den 17. juni 2016

Frank Nielsen


Bilag

Protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

-

§ 1. Dækningsområde

Protokollatet omfatter udenlandsk videnskabeligt personale, der ansættes tidsbegrænset i stillinger omfattet af

1) Protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter, for tiden protokollat af 18. september 2015 (Modst. nr. 044-15),

2) Protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet, for tiden protokollat af 18. september 2015 (Modst. nr. 046-15),

3) Protokollat om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og Forskningsministeriet, for tiden protokollat af 18. september 2015 (Modst. nr. 045-15),

4) Protokollat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), for tiden protokollat af 2. juli 2010 (Perst. nr. 024-10),

5) Protokollat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne, for tiden protokollat af 15. september 2010 (Perst. nr. 029-10),

6) Protokollat om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen, for tiden protokollat af 20. januar 1997 (Fmst. nr. 8/97), samt

7) Stillinger som ph.d-stipendiat på de i nr. 1-6 omfattede institutioner, og som i forbindelse med eller under ansættelsen anmoder om at få det samlede pensionsbidrag efter overenskomsten udbetalt som løn efter fradrag af den i § 3, stk. 2, anførte gruppelivspræmie.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1:

Ved ”udenlandsk videnskabeligt personale” forstås personer uden dansk statsborgerskab, der er rekrutteret i udlandet og ansættes i tidsbegrænsede stillinger, der er omfattet af de cirkulærer, der er anført i § 1.

Protokollatet finder alene anvendelse, hvis den ansatte anmoder om at få det samlede pensionsbidrag (både arbejdsgiver- og egetbidraget) udbetalt som løn under ansættelsen. Den ansatte kan også senere i løbet af ansættelsen vælge at blive omfattet af protokollatet, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 2. I så fald udbetales pensionsbidraget fra førstkommende mulige lønudbetaling. Allerede indbetalte pensionsbidrag til den overenskomstbestemte pensionsordning kan ikke tilbageføres med henblik på udbetaling til den ansatte.

En ansat, der er omfattet af protokollatet og hidtil har fået pensionsbidrag udbetalt som løn, kan vælge at træde ud af ordningen, hvorefter der for den resterende del af ansættelsen skal ske indbetaling af pensionsbidrag efter de almindelige regler. Indbetaling af pensionsbidrag sker fra førstkommende mulige lønudbetaling.

Det henstilles, at institutionen i forbindelse med ansættelsen gør ansøgeren opmærksom på muligheden for at blive omfattet af protokollatet, således at ansøgeren allerede fra starten af ansættelsen kan blive omfattet af protokollatet.

§ 2. Ansættelse

Det er en betingelse for at være omfattet af protokollatet, at ansættelsen sker for en periode på højst 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Protokollatet finder anvendelse for ansættelser på op til 6 år, når dette aftales mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

Ansættelse sker tidsbegrænset og på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til akademikeroverenskomsten (for tiden Modst. nr. 049-15) og de i § 1 anførte cirkulærer, jf. dog § 3.

Hvis en ansættelse omfattet af protokollatet forlænges, finder protokollatet fortsat anvendelse. Tilsvarende gælder ved stillingsskift eller ved skift fra en institution til en anden, fx fra et universitet til et andet universitet. Den samlede ansættelsetid omfattet af protokollatet kan dog ikke overstige 5, henholdsvis 6 år. Hvis ansættelsen således skal vare ud over 5 år (men højst 6 år), skal der indgås aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation om at protokollatet finder anvendelse, jf. § 2, stk. 2.

Ved fortsat ansættelse ud over 5, henholdsvis 6 år, eller ved overgang til tidsubegrænset ansættelse, indbetales herefter fuldt pensionsbidrag i henhold til overenskomsten, og ansættelsesmyndighedens indbetaling af gruppelivspræmie efter § 3, stk. 2, ophører.

§ 3. Pension mv.

Ansættelsesmyndigheden udbetaler det samlede pensionsbidrag som løn til den ansatte med fradrag af præmie til statens gruppelivsordning, jf. stk. 2, i stedet for at indbetale pensionsbidrag til den pensionsordning, der er angivet i akademikeroverenskomsten.

Stk. 2. Den ansatte er under ansættelsen omfattet af statens gruppelivsordning. Ansættelsesmyndigheden indbetaler den til enhver tid gældende præmie til gruppelivsforsikringen for statsansatte i Forenede Gruppeliv (aftale 85034).

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 2:

Der henvises til Finansministeriets cirkulære af 1. november 2011 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. (Perst. nr. 056-11). Den månedlige præmie udgør for tiden 108,35 kr.

§ 4. Øvrige bestemmelser

Den del af lønnen, der svarer til det samlede pensionsbidrag, indgår ikke i grundlaget for beregning af særlig feriegodtgørelse. I grundlaget for beregning af feriegodtgørelse, beregning af kontant godtgørelse for ikke afviklede særlige feriedage samt beregning af den årsløn, der lægges til grund for fastsættelse af merarbejdsbetaling, indgår den del af lønnen, der svarer til den ansattes eget pensionsbidrag, dvs. 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

§ 5. Ikrafttræden mv.

Protokollatet har virkning fra 1. juli 2016.

Stk. 2. Samtidig ophæves protokollat af 2. november 2012 om til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Stk. 3. Protokollatet kan opsiges skriftligt til bortfald med 3 måneders varsel.

Stk. 4. Ved bortfald af protokollatet, fortsætter pensionsfritagelsen efter § 3 som en personlig ordning for allerede ansatte omfattet af protokollatet indtil ansættelsen udløber, dog højst for 5, henholdsvis 6 år.

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 4:

Allerede ansatte, der ved protokollatets ikrafttræden opfylder betingelserne for at få pensionsbidraget udbetalt som løn med fradrag af gruppelivspræmie, kan vælge at blive omfattet af protokollatet for den resterende del af ansættelsen, dog ikke for længere tid end 5, henholdsvis 6 år.

København, den 15. juni 2016
 
På vegne af organisationer
tilknyttet Akademikerne
Lars Qvistgaard
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Frank Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 027-16