Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 30. august 2015 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved bekendtgørelse nr. 225 af 11. marts 2016, bekendtgørelse nr. 320 af 31. marts 2016, bekendtgørelse nr 445 af 19. maj 2016 og bekendtgørelse nr. 744 af 17. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 95, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Jobcenteret kan bestemme, at løntilskud enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis

1) arbejdsgiveren har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at ansætte ledige med løntilskud eller for at bevare retten hertil,

2) arbejdsgiveren forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1, eller

3) arbejdsgiveren har modtaget for meget i støtte i henhold til EU-kommissionens forordning nr. 651 af 17. juni 2014 om bruttostøtteintensitet, jf. § 87.«

2. I § 119, stk. 1, og § 119, stk. 2, ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.

3. I § 144, stk. 3, ændres »Arbejdsskadestyrelsens« til: »Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 21. juni 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard