Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Hold af rovfugle og ugler
Kapitel 3 Andre fuglearter
Kapitel 4 Dispensationer, tilladelser m.v.
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Bilag 1 Arter af rovfugle og ugler, som ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 1, samt hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2
Bilag 2 Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2
Bilag 3 Arter, der kun må holdes i fangenskab efter anmeldelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 6
Bilag 4 Arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 3, samt følgende arter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, § 53 og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, og i medfør af § 30, stk. 1, § 70, stk. 1 og 2, § 72, § 73, stk. 7, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter hold af fugle i fangenskab, når fugleholdet omfatter:

1) en eller flere rovfugle eller ugler,

2) en eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 3,

3) tilsammen 5 eller flere fugle af alle arter, der er naturligt forekommende i den danske natur eller

4) tilsammen 40 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 4.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 3 og 4, medregnes ikke afkom, der er æglagt i samme kalenderår.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke zoologiske haver, der modtager statstilskud, jf. lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg, eller er offentligt ejede.

§ 2. En fugl anses for opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen som begge forældre-fugle er æglagt og opvokset i fangenskab.

Kapitel 2

Hold af rovfugle og ugler

§ 3. Rovfugle og ugler af de arter, som fremgår af bilag 1, må ikke holdes i fangenskab.

Stk. 2. Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der fremgår af bilag 1 eller 2, må ikke holdes i fangenskab.

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra forbuddet i stk. 1.

§ 4. Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

§ 5. Dispensation efter § 3, stk. 3, kan meddeles, hvis Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, jf. § 2.

Stk. 2. Tilladelse efter § 4, stk. 1, forudsætter, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab.

Stk. 3. I dispensationer efter § 3, stk. 3, og i tilladelser efter § 4, stk. 1, stiller Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vilkår, herunder om

1) at samtlige fugle skal være mærkede,

2) at der udtages prøve af samtlige fugle, og

3) at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til enhver tid mod forevisning af legitimation uanmeldt har adgang til den eller de ejendomme, hvor fuglene holdes, med henblik på kontrol af at vilkårene er opfyldt.

Stk. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bestemmer, hvordan mærkning skal foretages, og hvordan prøver skal udtages og opbevares.

Kapitel 3

Andre fuglearter

§ 6. Hold af fugle af de arter, som er nævnt i § 1, bortset fra rovfugle og ugler, er kun tilladt, hvis

1) fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation,

2) holdet anmeldes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden en måned efter, at fuglene er erhvervet, og

3) ejeren løbende fører en fortegnelse over fugleholdet.

Stk. 2. Fortegnelsen, jf. stk. 1, nr. 3, skal omfatte enhver ændring af holdet, herunder registrering af afkom samt registrering af, fra hvem fugle erhverves, og til hvem fugle overdrages.

Kapitel 4

Dispensationer, tilladelser m.v.

§ 7. Ansøgning om dispensation efter §§ 3 eller 6 eller tilladelse efter § 4 skal indgives på et særligt skema, der fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Stk. 2. Dispensation eller tilladelse gives til en person eller en virksomhed.

§ 8. Den person eller virksomhed, der har fået dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4, skal underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvis vilkårene i en dispensation eller tilladelse ikke længere opfyldes, eller hvis der sker ændringer af en virksomheds CVR-nummer eller ejerforhold.

Stk. 2. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan til enhver tid tilbagekalde tilladelser og dispensationer, hvis vilkårene i en dispensation eller en tilladelse overtrædes, eller betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 9. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bestemmer, hvad der skal ske med fugle i et fuglehold, hvis en person dør eller en virksomhed ophører, som har fået dispensation efter § 3 eller tilladelse efter § 4, eller hvis fugleholdet af andre grunde ikke længere er lovligt.

§ 10. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning opkræver gebyr for kontrolforanstaltninger i medfør af bekendtgørelsen, herunder udgifter i forbindelse med mærkning og prøver, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2. Gebyret udgør 340 kr.

§ 11. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i dispensationer og tilladelser, overholdes.

§ 12. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 4 og § 6,

2) tilsidesætter vilkår i afgørelser truffet efter bekendtgørelsen,

3) i strid med § 8 undlader at underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om, at vilkår i en dispensation efter § 3 eller en tilladelse efter § 4 ikke længere opfyldes, eller

4) undlader i strid med § 15, stk. 4, at underrette Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om opdræt af hybrider.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. § 1, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning, og § 1, stk. 1, og 2, i lov om naturbeskyttelse, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bestemmer, hvad der skal ske med fugle, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 329 af 19. marts 2013 om hold af fugle i fangeskab ophæves.

Stk. 3. Dispensationer og tilladelser, der er meddelt i medfør af de regler, som er nævnt i stk. 2, og i medfør af bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994, bevarer deres gyldighed på de vilkår, der er fastsat, indtil dispensationen eller tilladelsen ophører eller afløses af dispensation eller tilladelse i medfør af denne bekendtgørelse.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen


Bilag 1

Arter af rovfugle og ugler, som ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 1, samt hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2

Aftenfalk (Falco vespertinus)

Blå kærhøg (Circus cyaneus)

Duehøg (Accipiter gentilis)

Dværgfalk (Falco columbarius)

Dværgørn (Hieraaetus pennatus)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

Høgeugle (Surnia ulula)

Høgeørn (Hieraaetus fasciatus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kirkeugle (Athene noctua)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Lille skrigeørn (Aquila pomarina)

Lille tårnfalk (Falco naumanni)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Musvåge (Buteo buteo)

Natugle (Strix aluco)

Perleugle (Aegolius funereus)

Rød glente (Milvus milvus)

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Skovhornugle (Asio otus)

Slangeørn (Circaetus gallicus)

Slørugle (Tyto alba)

Sneugle (Bubo scandiaca)

Sort glente (Milvus migrans)

Spurvehøg (Accipiter nisus)

Spurveugle (Glaucidium passerinum)

Steppehøg (Circus macrourus)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Stor skrigeørn (Aquila clanga)

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Ørnevåge (Buteo rufinus)


Bilag 2

Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der ikke må holdes i fangenskab, jf. § 3, stk. 2

Berberfalk (Falco pelegrinoides)

Dværghornugle (Otus scops)

Eleonorafalk (Falco eleonorae)

Gåsegrib (Gyps fulvus)

Hvidhovedet havørn (Haliaeetus leucocephalus)

Kejserørn (Aquila heliaca)

Laggerfalk (Falco jugger)

Lammegrib (Gypaetus barbatus)

Lannerfalk (Falco biarmicus)

Lapugle (Strix nebulosa)

Rovørn (Aquila rapax)

Slagfalk (Falco cherrug)

Slagugle (Strix uralensis)

Steppeørn (Aquila nipalensis)


Bilag 3

Arter, der kun må holdes i fangenskab efter anmeldelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 6

Alk (Alca torda)

Almindelig skråpe (Puffinus puffinus)

Bjergand (Aythya marila)

Blisgås (Anser albifrons)

Blåhals (Luscinia svecica)

Bramgås (Branta leucopsis)

Brushane (Philomachus pugnax)

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

Dværgmåge (Larus minutus)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Fjordterne (Sterna hirundo)

Stor flamingo (Phoenicopterus)

Fyrremejse (Poecile montana)

Gulhovedet gul vipstjert (Motacilla flava flavissima)

Gulirisk (Serinus serinus)

Havterne (Sterna paradisaea)

Hedelærke (Lullula arborea)

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Hortulan (Emberiza hortulana)

Hvinand (Bucephala clangula)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Hvidhalset fluesnapper (Ficedula albicollis)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Isfugl (Alcedo atthis)

Islom (Gavia immer)

Karmindompap (Carpodacus erythrinus)

Klyde (Recurvirostra avosetta)

Lille flagspætte (Dendrocopos minor)

Lille fluesnapper (Ficedula parva)

Lille skråpe (Puffinus baroli)

Lille stormsvale (Hydrobates pelagicus)

Lomvie (Uria aalge)

Markpiber (Anthus campestris)

Natravn (Caprimulgus europaeus)

Nordisk lappedykker (Podiceps auritus)

Odinshane (Phalaropus lobatus)

Pibeand (Anas penelope)

Pibesvane (Cygnus columbianus)

Plettet rørvagtel (Porzana porzana)

Pomeransfugl (Charadrius morinellus)

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Ride (Rissa tridactyla)

Rovterne (Sterna caspia)

Rødhalset gås (Branta ruficollis)

Rødrygget tornskade (Lanius collurio)

Rødstrubet lom (Gavia stellata)

Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapilla)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Sandterne (Sterna nolitica)

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Savisanger (Locustella luscinioides)

Silkehejre (Egretta garzetta)

Skarv (Phalacrocorax carbo)

Skestork (Platalea leucorodia)

Skærpiber (Anthus petrosus)

Spidsand (Anas acuta)

Splitterne (Sterna sandvicensis)

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis)

Sortspætte (Dryocopus martius)

Sort stork (Ciconia nigra)

Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquatus)

Sortstrubet lom (Gavia arctica)

Sortterne (Chlidonias niger)

Stenvender (Arenaria interpres)

Stor skallesluger (Mergus merganser)

Stor stormsvale (Oceanodroma leucorhoa)

Stor tornskade (Lanius excubitor)

Svaleklire (Tringa ochropus)

Sølvhejre (Ardea alba)

Tejst (Cepphus grylle)

Tinksmed (Tringa glareola)

Turteldue (Streptopelia turtur)

Trane (Grus grus)

Urfugl (Tetrao tetrix)

Vagtel (Coturnix coturnix)

Vandstær (Cinclus cinclus)


Bilag 4

Arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 3, samt følgende arter

Bjergirisk (Carduelis flavirostris)

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Grønirisk (Carduelis chloris)

Grønsisken (Carduelis spinus)

Gråsisken (Carduelis flammea)

Knarand (Anas strepera)

Knopsvane (Cygnus olor)

Knortegås (Branta bernicla)

Rødhovedet and (Netta rufina)

Skægmejse (Panurus biarmicus)

Stillits (Carduelis carduelis)