Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 171)

I medfør af § 19 b, stk. 6, og § 71, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, og § 17, stk. 5, § 43 og § 46, stk. 2, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

§ 1. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 1, skal der i internationale naturbeskyttelsesområder inden iværksættelse af de aktiviteter, der er nævnt i bilag 2 til naturbeskyttelsesloven, bortset fra de i naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 3, nævnte tilfælde, gives skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen med henblik på, at kommunalbestyrelsen foretager en vurdering af aktivitetens virkning på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

Stk. 2. Tilsvarende skal der i medfør af skovlovens § 17, stk. 1, i internationale naturbeskyttelsesområder gives skriftlig meddelelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden iværksættelse af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1 i skovloven, bortset fra de i § 17, stk. 2, nævnte tilfælde, med henblik på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning foretager en konsekvensvurdering af aktivitetens virkning på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

§ 2. Inden myndigheden beslutter om, der skal reageres på den modtagne meddelelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 4, og skovlovens § 17, stk. 3, skal myndigheden foretage en vurdering af, om aktiviteten i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at den anmeldte aktivitet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af aktivitetens virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Stk. 3. Myndigheden skal i sin vurdering efter stk. 2 af en anmeldt ændring af driften af et areal lægge til grund, at den ændrede arealdrifts eventuelle bidrag til den diffuse og indirekte nitratudvaskning til et nedstrøms liggende Natura 2000-vandområde opvejes af den reduktion i nitratudvaskning, som følger af indsatsen efter Natura 2000-planerne og vandplanerne, samt anden lovgivning og konkrete projekter. Ved bidrag til en diffus og indirekte nitratudvaskning forstås, at udvaskningen fra arealet ikke i sig selv vil kunne medføre en målbar effekt i det pågældende Natura 2000-område.

Stk. 4. Myndigheden skal i sin vurdering efter stk. 2 af en anmeldt ændring af driften af et areal vurdere, om en eventuel merudvaskning af fosfor som følge af den anmeldte aktivitet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan bidrage til en opadgående tendens i den samlede fosforbelastning af et nedstrøms liggende fosforbegrænset Natura 2000-vandområde. Hvis den anmeldte driftsændring ikke kan bidrage hertil, skal myndigheden se bort fra et evt. bidrag til udvaskning af fosfor, der måtte følge af den anmeldte drift, og som ikke i sig selv vil kunne medføre en målbar effekt i det pågældende Natura 2000-vandområde.

Stk. 5. Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for at foretage en nærmere vurdering af aktiviteten, herunder at indhente yderligere oplysninger, inden myndigheden nærmere kan konsekvensvurdere den anmeldte aktivitet, træffer myndigheden afgørelse herom inden udløbet af den fastsatte 4 ugers frist, jf. naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 4, og skovlovens § 17, stk. 3.

§ 3. Viser myndighedens nærmere konsekvensvurdering, at det ikke kan udelukkes, at aktiviteten kan skade det internationale naturbeskyttelsesområde, skal myndigheden inden udløbet af fristen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 4, og skovlovens § 17, stk. 3, bringe henholdsvis naturbeskyttelseslovens §§ 19 c-19 f og skovlovens §§ 18-21 i anvendelse med henblik på at afbøde skaden.

Stk. 2. Aktiviteter, der er nævnt i bilag 2 til naturbeskyttelsesloven og bilag 1 til skovloven, kan ikke anses for at være begrundet i bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1 juli 2015.

Stk. 2. Verserende sager i 1. instans behandles af kommunalbestyrelserne efter reglerne i denne bekendtgørelse. Klage over kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne bekendtgørelse samt verserende sager ved Natur- og Miljøklagenævnet behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 755 af 25. juni 2012 om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17 ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.