Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer
Kapitel 2 Skove
Kapitel 3 Udyrkede arealer
Kapitel 4 Veje og stier i det åbne land
Kapitel 5 Generelle regler
Kapitel 6 Underretning og offentliggørelse m.v.
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

I medfør af § 27, stk. 3 og stk. 4, § 67, stk. 2, § 87, stk. 5, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen:

Kapitel 1

Strande og klitfredede arealer

§ 1. For offentlighedens færdsel og ophold på strandbredder, andre kyststrækninger og klitfredede arealer gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens §§ 22 og 25 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Hvor færdsel til fods er tilladt, er det tillige tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede, og trække cykler, barnevogne o. lign. På klitfredede arealer må 3-hjulede knallerter for handicappede dog kun anvendes på lovligt anlagte veje og på den ubevoksede strandbred.

Kapitel 2

Skove

§ 3. For offentlighedens færdsel og ophold i skove gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens § 23 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede.

§ 5. Det er ikke tilladt at passere stengærder, jordvolde og andre hegn, der afgrænser skoven bortset fra gennem lovlige passager.

§ 6. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 3, at forbyde adgang gælder på dage

1) hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og

3) i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Stk. 2. Oplysning om lukning af et område sker ved skiltning, der anbringes ved de almindeligt anvendte indgange. Skiltet skal angive det tidsrum, hvor forbuddet gælder, og skal fjernes ved periodens udløb.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor dele af et område lukkes skal det tillige tydeligt angives, hvilke dele af området forbuddet omfatter.

§ 7. Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30, for aktiviteter for skoleklasser, spejdere og lignende, hvis deltagerantallet overstiger 50, selv om færdsel og ophold sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven.

Stk. 2. Erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, aktiviteter, der forudsætter afmærkninger m.v. med materialer, der ikke naturligt forekommer på stedet eller ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage, organiserede aktiviteter, der afvikles i nattetimerne, lejrslagning og lignende kræver ejerens tilladelse.

Stk. 3. Offentlig annoncering af arrangementer må først ske, når de fornødne tilladelser foreligger.

Stk. 4. Der kan dog ske offentlig annoncering af organiserede aktiviteter, der ikke forudsætter tilladelse efter stk. 1. Såfremt arrangøren af sådanne aktiviteter har eller uden væsentlige vanskeligheder kan få kendskab til ejeren, kan annoncering dog først ske 14 dage efter, at arrangementet er anmeldt til ejeren. Ejeren kan inden 14 dage efter modtagelsen af anmeldelsen forbyde arrangementet, hvis arrangementet skal finde sted på et tidspunkt, hvor det pågældende område allerede er planlagt lukket i medfør af § 6, eller det væsentligt vil påvirke et andet arrangement, der allerede er givet tilladelse til.

Stk. 5. Tilladelse til organiserede aktiviteter på arealer der ejes af staten, kommuner eller folkekirken kan kun betinges af betaling til dækning af de særlige omkostninger arrangementet medfører for ejeren. Dette gælder dog ikke for erhvervsmæssige arrangementer.

Særlige regler for skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken samt offentlige stiftelser

§ 8. Færdsel til fods er tilladt såvel på skovenes veje og stier som uden for disse.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt at færdes og opholde sig i

1) indhegnede bevoksninger og klitter,

2) rørbevoksninger og

3) planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, haver og gårdspladser.

Stk. 3. Ophold inden for 50 m fra beboede bygninger er ikke tilladt.

§ 9. Cykling og anvendelse af 3-hjulede knallerter for handicappede er kun tilladt på veje og stier.

§ 10. Kælkning og skiløb er kun tilladt uden for de områder, der er omfattet af § 8, stk. 2.

§ 11. Ridning er kun tilladt

1) på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m. ,

2) på andre veje og stier, hvor ejeren har tilkendegivet, at ridning er tilladt, og

3) i skovbunden, dog ikke i områder, der er omfattet af § 8, stk. 2, samt i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser, og på gravhøje og andre fortidsminder.

Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde lukke udvalgte skovområder og veje for ridning.

Stk. 3. Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme.

§ 13. Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel.

Stk. 2. Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 14. Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget af en særlig afgift, uanset om sådan færdsel forudsætter ejerens tilladelse.

Stk. 2. Ejeren kan fastsætte yderligere regler for ridning.

§ 15. Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer efter § 13, stk. 1, må kørsel med eller træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse.

§ 16. Det er tilladt at bade i skovens vandløb og søer, og skøjteløb og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

Stk. 2. Færdsel med fartøjer af enhver art på skovens søer og vandløb er ikke tilladt, medmindre andet følger af vandløbslovens regler.

Kapitel 3

Udyrkede arealer

§ 17. For offentlighedens færdsel og ophold på udyrkede arealer gælder naturbeskyttelseslovens § 24 og reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelses § 7 finder tilsvarende anvendelse.

§ 18. Hvor færdsel er tilladt til fods, er det tillige tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede, og trække cykler, barnevogne o. lign.

§ 19. Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i rørbevoksninger.

§ 20. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens § 24, stk. 2, at forbyde adgang gælder på dage

1) på hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og

3) i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelses § 6, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Særlige regler for udyrkede arealer, der ejes af staten, kommuner og Folkekirken

§ 21. Kælkning og skiløb er tilladt, bortset fra i klitter og rørbevoksninger.

Stk. 2. Det er tilladt at bade i vandløb og søer, og skøjtning og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

Kapitel 4

Veje og stier i det åbne land

§ 22. For offentlighedens færdsel på veje og stier i det åbne land gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens § 26 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 23. På private enkeltmandsejede veje og stier skal hunde føres i snor.

Stk. 2. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 2, at forbyde adgang på private enkeltmandsejede veje og stier gælder på dage

1) hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og

3) i områder, hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare.

Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelses § 6, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 24. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede.

Kapitel 5

Generelle regler

§ 25. Alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der gives dem af ejeren eller dennes repræsentant eller som fremgår af skiltning eller på anden måde.

Stk. 2. Ejeren kan, i det omfang det ikke strider mod andre bestemmelser, give tilladelse til andet og mere, end der følger af reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og denne bekendtgørelse.

§ 26. I skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand.

Stk. 2. Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts-31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder.

§ 27. Reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlighedens adgang til naturen giver ikke adgang til at medbringe sådanne fangstredskaber og skydevåben, som ifølge lov om jagt og vildtforvaltning ikke må anvendes til jagt. I skove og på udyrkede arealer er det heller ikke tilladt at færdes med fangstklare fiskeredskaber.

§ 28. På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land er ikke tilladt følgende:

1) Fiske i søer, damme og vandløb.

2) Beskadige træer og buske.

3) Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.

4) Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.

5) Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.

6) Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel og æg.

7) Drive handel.

8) Opstille telte og lign.

9) Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.

10) Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys.

11) Klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler.

Kapitel 6

Underretning og offentliggørelse m.v.

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 8-10, § 24, stk. 5, 3. pkt., § 26, stk. 3, § 26a, stk. 2 og 3, og § 27, stk. 1, til

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og

4) andre offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Underretningen skal i relevante tilfælde indeholde oplysning om bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal underrette den, som har fået tilladelse, om en indgivet klage og i relevante tilfælde om klagens opsættende virkning, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre afgørelser efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 8-10, § 26, stk. 3, § 26 a, stk. 2 og 3, og § 27, stk. 1, medmindre afgørelsen ikke har interesse for andre klageberettigede end de, der er underrettet efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Offentliggørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen eventuelt er fremlagt og

4) klageadgangen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter denne myndigheds nærmere bestemmelse. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på kommunens eller klagemyndighedens hjemmeside.

Kapitel 7

Straf

§ 31. Overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 5-16, § 17, stk.2, §§ 19-21, § 23, § 25, stk. 1, og §§ 26-28 eller af forbud, påbud eller vilkår fastsat i medfør af disse bestemmelser straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1317 af 21. december 2011 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen ophæves.

Naturstyrelsen, den 27. juni 2016

Hanne Kristensen

/ Anne-Marie Vægter Rasmussen